Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДипломна робота на здобуття ступеня бакалавра з напряму підготовки

Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра з напряму підготовки
Сторінка1/23
Дата конвертації12.02.2020
Розмір3.42 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря сікорського»

________________факультет біомедичної інженерії_______________(повна назва інституту/факультету)

________________кафедра біомедичної кібернетики________________(повна назва кафедри)
«До захисту допущено»

Завідувач кафедри БМК

__________ Є.А. Настенко

(підпис) (ініціали, прізвище)

“___”_____________2019 р.


Дипломна робота

на здобуття ступеня бакалавра

З напряму підготовки

6.050101 «Компютерні науки»

зі спеціальності(код і назва)

на тему:

Створення математичних моделей для прогнозування класу

ракової пухлини у пацієнта
Виконав: студент IV курсу, групи БС-52

(шифр групи)

РОЗЮК ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ(прізвище, ім’я, по батькові)
(підпис)

Керівник

доц.каф. БМК, к.т.н. Якимчук В.С.(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)
(підпис)

Консультант з розділів ДР


(назва розділу) ( посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали)
(підпис)

Консультант з охорони праці

доц. каф. ОППЦБ, к.т.н. Демчук Г.В.(назва розділу)

( посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали)
(підпис)

Рецензент

ст. викл. каф. БМІ Данілова В.А.(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
(підпис)

Засвідчую, що у цій дипломній роботі немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2019 рокуНаціональний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»


Інститут (факультет)

Біомедичної інженерії

(повна назва)

Кафедра

Біомедичної кібернетики

(повна назва)

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Напрям підготовки

(програма професійного спрямування) -

6.050101 «Комп’ютерні науки» (Інформаційні технології в біології та медицині)

(код і назва)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри БМК

__________ Є.А. Настенко

(підпис) (ініціали, прізвище)

«___»_____________2019 р.


ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студенту


РОЗЮКУ ПАВЛУ ВАСИЛЬОВИЧУ

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи

Створення математичних моделей для прогнозування класу

ракової пухлини у пацієнта
керівник роботи

Якимчук Вікторія Сергіївна, к.т.н.(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «27» травня 2019 р. № 1404-С
2. Термін подання студентом роботи

12 червня 2019 року

3. Вихідні дані до роботи

База даних, що містить показники 569 пацієнтів

з діагностованим класом онкологічної пухлини
4. Зміст роботи

вступ, теоретичні відомості, матеріали і методи

дослідження, проектування програмного забезпечення, реалізація програмного

забезпечення, охорона праці, економіка, загальні висновки

5. Перелік ілюстративного матеріалу (із зазначенням плакатів, презентацій тощо)

26 рисунків, презентація – 12 слайдів


6. Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада
консультанта

Підпис, дата

завдання
видав

завдання
прийняв

Дипломної роботи


Охорони праці

Демчук Г.В., доц., к.т.н.7. Дата видачі завдання 20 травня 2019 р.

Календарний план№ з/п

Назва етапів виконання
дипломної роботи

Термін виконання
етапів роботи

Примітка

1

Отримати завдання на ДР

20 травня 2019р.
2

Аналіз вітчизняних та зарубіжних літературних джерел

22 травня 2019р.
3

Розробка теоретичної частини ДР

23 травня 2019р.
4

Розробка математичних моделей для прогнозування класу онкологічної пухлини

24 травня 2019р.
5

Проектування програмного забезпечення

25 травня 2019р.
6

Створення прототипу програмного забезпечення

26 травня 2019р.
7

Розробка та тестування програмного забезпечення

27 травня 2019р.
8

Оформлення практичної частини дипломної роботи

28 травня 2019р.
9

Розділ ДР з «Охорона праці»

29 травня 2019 р.
10

Проходження нормоконтролю по оформленню ДР

29 травня 2019р -

7 червня 2019р


11

Предзахист ДР та допуск до захисту ДР

7-11 червня 2019р
12

Подання ДР рецензенту. Отримання рецензії.

11-12 червня 2019р
13

Подання в електронному вигляді ДР та анотації до неї на сайт кафедри.

11-12 червня 2019р
14

Подання пакету документів по ДР до захисту в ЕК

12-15 червня 2019р.
15

Захист ДР в ЕК

18-22 червня 2019р


Студент


Розюк П.В.(підпис)
(ініціали, прізвище)

Керівник роботи


Якимчук В.С.(підпис)
(ініціали, прізвище)АНОТАЦІЯ
Структура та обсяг роботи: пояснювальна записка складається із вступу, шести розділів, висновків, списку використаної літератури із 50 джерел. Загальний обсяг дипломної роботи складає 79 сторінок, ілюстрацій –28, таблиць – 16.

Метою дипломної роботи була розробка системи для визначення класу онкологічної пухлини у пацієнта на основі створених математичних моделей для прогнозування. Для виконання роботи були використані такі методи, як: метод логістичної регресії, наївний Баєсів класифікатор та метод випадкового лісу. В результаті роботи було обґрунтувати оптимальність використання обраних методів класифікації для побудови прогностичних моделей, спроектовано та реалізовано програмний додаток для визначення класу онкологічної пухлини.

Дипломна робота виконана на замовлення фірми ТОВ «ХЕЧ ТЕК Україна», результати впроваджені в роботу (акт впровадження від «11» травня 2019р.)

Ключові слова: логістична регресія, наївний Баєсів класифікатор, випадковий ліс, онкологічна пухлина, класифікація, регресійний аналіз, прогностичні моделі.ABSTRACT

Structure and scope of work: An explanatory note consists of an introduction, six sections, conclusion and list of used literature of 50 sources. The total volume of thesis is 79 pages, 28 illustrations, 16 tables.

The purpose of the thesis was to develop a system for determining the class of oncological tumor in a patient based on the established mathematical models for prediction. The following methods were used to perform the work, such as: the method of logistic regression, Naiven Bayes classifier and the method of random forest. As a result of the work, the optimality of the use of the selected classification methods for the construction of predictive models was substantiated; a software application for the determination of the oncological tumor class was designed and implemented.

The thesis is executed according to the order of the company "HATCHTECH" Ltd., the results are implemented in the work (implementation act from "11" in May 2019).

Keywords: logistic regression, naive Bayesian classifier, random forest, oncological tumor, classification, regression analysis, prognostic models.

ЗМІСТКаталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Менеджмент підприємницької діяльності
123456789 -> Використання у туризмі здобутків Сучасних інформаційних технологій на базі «Android» За багатьма сучасними оцінками операційна система, програмне забезпечення та технології
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука с. О. Карпік Сучасні системи візуалізації даних Науковий керівник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23  • Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра
  • 6.050101 «Комп ’ ютерні науки»
  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського »
  • ЗАТВЕРДЖУЮ
  • РОЗЮКУ ПАВЛУ ВАСИЛЬОВИЧУ
  • Якимчук Вікторія Сергіївна, к.т.н.
  • 20 травня 2019 р