Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДипломна робота на здобуття ступеня бакалавра зі спеціальності 050803 Акустотехніка. (код І назва)

Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра зі спеціальності 050803 Акустотехніка. (код І назва)
Сторінка1/7
Дата конвертації08.05.2017
Розмір0.78 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

електроніки

(повна назва інституту/факультету)

звукотехніки та реєстрації інформації

(повна назва кафедри)
«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ Власюк Г.Г.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
_

(підпис) (ініціали, прізвище)

“___”_____________2016 р.Дипломна робота

на здобуття ступеня бакалавра

зі спеціальності 6.050803 Акустотехніка .(код і назва)

на тему: Аналіз особливостей організації студії звукозапису для домашньогокористування .
Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Особливість, або сингулярність в математиці - це точка, в якій математичний об'єкт (зазвичай функція) не визначений або має нерегулярну поведінку (наприклад, точка, в якій функція недиференційована).
Лейбл, Фірма звукозапису (англ. Record label) - бренд, створений компаніями, що займаються виробництвом, поширенням і просуванням аудіо- та іноді відеозаписів (головним чином музичні відеокліпи і відеозаписи концертів) на носіях різних відповідних форматів, серед яких вінілові платівки, компакт-касети, компакт-диски, міні-диски, SACD, DVD і ін.

Виконав: студент IV курсу, групи ДВ-21_(шифр групи)

Олещенко Дмитро Олександрович

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Керівник старший викладач Гумен Тамара Федосіївна(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Консультант(назва розділу) (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали) (підпис)

Рецензент доцент ктн Луньова С. А.

Наукові ступені і вчені звання - кваліфікаційна система в науковій та науково-педагогічній діяльності, державне визнання рівня кваліфікації вченого, що є критеріями ранжування наукових і науково-педагогічних працівників.
Науковий ступінь (учений ступінь, академічний ступінь, титул) - ступінь кваліфікаційної системи в науці, що дозволяє ранжувати наукових діячів і науково-педагогічних працівників у певній галузі знання на окремих етапах академічної кар'єри.(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)

Засвідчую, що у цій дипломній роботі немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
По́зика - передача активів у грошовій або натуральній формі на певний обумовлений час. Позичальник повертає позикодавцеві позику - таку ж суму грошових коштів або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2016 рокуНаціональний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»
Інститут (факультет) електроніки

(повна назва)

Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації(повна назва)

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність 6.050803 Акустотехніка

(код і назва)
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ _Власюк Г.Г. ___

(підпис) (ініціали, прізвище)

«___»_____________2016 р.ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студенту

Олещенку Дмитру Олександровичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1.

Дипломна робота - кваліфікаційна робота, призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь та знань розв'язувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавчої (технологічної, операторської) робочих функцій.
Тема роботи Аналіз особливостей організації студії звукозапису длядомашнього користування .

,

керівник роботи Гумен Тамара Федосіївна, старший викладач ,(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від « 01 » 04 2016 р.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Старший викладач - в СРСР та деяких пострадянських країнах - викладацька посада у вищих навчальних закладах.
1247с

2. Термін подання студентом роботи 06.06.2016

3. Вихідні дані до роботи запис, редагування і відтворення звукових _даних з частотою дискретизації не менше 48 кГц і розрядністю 24 біт. _

Сумарна вартість фізичного обладнання студії не має перевищувати $600.

4. Зміст роботи Вступна частина. Основна частина: аналоговий та _цифровий тракти домашньої студії звукозапису, програмне забезпечення.
Frequency - десятий студійний альбом англійської групи IQ, який був випущений 26 травня 2009 року.
Розрядність числа в математиці - кількість числових розрядів, необхідних для запису цього числа в тій чи іншій системі числення. Розрядність числа іноді також називається його довжиною.
Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.
Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.
Вихідні́ відо́мості - відомості, що містять довідкову інформацію про друковане видання, ідентифікують і класифікують його. Залежно від характеру видання вони розташовані на обкладинці, палітурці, титульному аркуші, поєднаному титульному аркуші, першій сторінці, останній сторінці, кінцевий сторінці видання.
Частота́ дискретиза́ції (англ. sample rate) - визначає кількість сигналів за секунду (або за іншу одиницю) при перетворенні безперервного сигналу в дискретний сигнал (тобто його дискретизації). Як правило, частота дискретизації вимірюється в герцах (Гц).
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

5. Перелік ілюстративного матеріалу (із зазначенням плакатів, презентацій тощо) 1.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Особливості організації студії звукозапису в _домашніх умовах. Мета роботи та постановка задач. _

2.Аналоговий тракт. 3. Цифровий тракт. _

6. Консультанти розділів роботиРозділ

Прізвище, ініціали та посада
консультанта

Підпис, дата

завдання
видав

завдання
прийняв

7. Дата видачі завдання 14.03.2016

Календарний план№ з/п

Назва етапів виконання
дипломної роботи

Термін виконання
етапів роботи

Примітка

1

Формування плану роботи і підбір матеріалів

14.03.2016

11.04.2016
2

Узагальнення підібраних матеріалів

12.04.2016

18.04.2016
3

Опрацювання розділу 1. Аналоговий тракт

19.04.2016

28.04.2016
4

Опрацювання розділу 2. Цифровий тракт

29.04,2016

10.05.2016
5

Опрацювання розділу 3. Домашня студія звукозапису

11.05.2016

14.05.2016
6

Формулювання висновків

16.05.2016

19.05.2016
7

Оформлення пояснювальної записки

20.05.2016

25.05.2016
8

Представлення роботи на нормативний контроль

26.05.2016
9

Підготовка до захисту

27.05.2016

14.06.2016
10

Захист

15.06.2011
Студент ____________ __Олещенко Д.О. _(підпис) (ініціали, прізвище)

Керівник роботи ____________ __Гумен Т.Ф.________(підпис) (ініціали, прізвище)УДК 629.113

РЕФЕРАТ

Атестаційна бакалаврська робота: 76 с.; 46 рис., 10 табл., 10 джерел, 1 додаток.

Метою роботи є аналіз та огляд існуючих рішень і їх комбінацій в специфіці організації процесу звукозапису для визначення особливостей студії, які дозволять їй розташовуватися в домашніх умовах.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Методом дослідження є розгляд і аналіз окремих частин аналогової і цифрової частин тракту звукозапису в порядку проходження в них звукового сигналу і конкретних моделей обладнання.

В результаті виконання дипломної роботи виконано загальний огляд тракту звукозапису, який можливо реалізувати в домашніх умовах, розглянуто аналогове обладнання студії звукозапису (мікрофони, попередні підсилювачі, мікшери, монітори), аналого-цифрові і цифро-аналогові перетворювачі і програмне забезпечення, проведено аналіз особливостей організації студії звукозапису для домашнього користування.

Підси́лювач (англ. amplifier, нім. Verstärker m) - пристрій, в якому здійснюється збільшення потужності вхідного сигналу за рахунок енергії допоміжного джерела живлення. За видом використовуваної енергії розрізняють П.
Проходження (в астрономії) - видиме пересування небесного тіла на тлі видимого диска іншого.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Ци́фро-ана́логовий перетво́рювач (ЦАП; англ. DAC - Digital-to-Analog Convertor) - електронний пристрій для перетворення цифрового (як правило двійкового) сигналу на аналоговий. Пристрій, що виконує зворотну дію, називається аналогово-цифровим перетворювачем (АЦП).

Результати проведеної роботи можна використовувати при організації студії звукозапису в домашніх умовах.

МІКРОФОН, ПОПЕРЕДНІЙ, ПІДСИЛЮВАЧ, МІКШЕР, МОНІТОР, АЦП, ЦАП, VST, MIDI, PLUG-IN

THE SUMMARY

Bachelor Certification provides the bulk of work on 76 sheets, has 46 illustrations, a list of links includes 7 names.

The title is ’’Features of the home recording studio”.

The objective is a review of existing solutions and their combinations in the specific organization process of recording at home studio for the determination of

features that would allow to settle it down at home.

The method of research is the review and analysis of analog parts and digital parts of the recording path in procedure of signal passage and specific models of equipment. As a result of the graduate work performing review of the recording path, which can be implemented at home, was done.

During researches the following studio parts were reviewed, analog part (mic, preamp, mixer, monitors), analog-digital and digital-analog converters and software. Outcomes can be used in organizing the recording studio at home.

MICROPHONE, PREAMP, MIXER, MONITOR, ADC, DAC, VST, MIDI,

PLUG-IN


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

АЦП - аналого-цифровий перетворювач;

ЦАП - цифро-аналоговий перетворювач;

АРІ - Application Programming Interface (інтерфейс прикладного програмування);

Ана́лого-цифрови́й перетво́рювач, АЦП (англ. Analog-to-digital converter, ADC) - пристрій, що перетворює вхідний аналоговий сигнал в дискретний код (цифровий сигнал), який кількісно характеризує амплітуду вхідного сигналу.
Прикладни́й програ́мний інтерфе́йс (інтерфейс програмування застосунків, інтерфейс прикладного програмування) (англ. Application Programming Interface, API) - набір визначень взаємодії різнотипного програмного забезпечення.

ASIO - Audio Streaming In/Out (вхідний/вихідний аудіопотік);

MIDI - Musical Instruments Digital Interface (цифровий інтерфейс музичних інструментів);

VST - Virtual Studio Technology (технологія віртуальної студії);

Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.
Музи́чний інструме́нт - інструмент, призначений для виконання музики. В принципі будь-який інструмент, що здатний відтворювати звуки за певних умов і в певних музичних традиціях може бути використаним, як музичний.
Virtual Studio Technology (укр. віртуальна студійна технологія, скорочено VST) - стандарт плагінів звукових ефектів та програмних синтезаторів, запроваджений в 1996 р. фірмою Steinberg.

VSTi - Virtual Studio Technology instrument (технологія інструменту віртуальної студії).
10

13

1315

17

1820

21

2222

27

2728

31

3436

36

3839

42

4343

44

4749

49

5152
ЗМІСТ

Вступ


 1. Аналоговий тракт

  1. Мікрофони

   1. Конденсаторні мікрофони

   2. Динамічні мікрофони

  2. Попередні підсилювачі

  3. Мікшерні пульти

  4. Монітори

   1. Установка студійних моніторів

  5. Комутація і уземлення

 2. Цифровий тракт

  1. Аналого-цифрові і цифро-аналогові перетворення

   1. Creative SoundBlaster X-Fi SB0886

  2. Віртуальна студія Steinberg Cubase 5

   1. Транспортна панель Steinberg Cubase 5

  3. Типи MIDI-повідомлень в Steinberg Cubase 5

   1. Note

   2. Controller

2.3.3.
Cubase - серія комп'ютерних програм багатоканального зведення, що включають в себе MIDI-секвенсер і Аудіоредактор, створена німецькою фірмою Steinberg. Перша версія, що працювала на комп'ютері Atari ST, була запущена 1989 року.
Program Change

 1. Aftertouch і Poly Pressure

 2. Pitchband

 3. SysEx (System Exclusive)....

  1. VST і VSTi

  2. IK Multimedia Amplitube 2

   1. Tuner

   2. Stomp

   3. Amp

   4. Cab

   5. 53

    54    55

    55

    56    57

    58

    62    67

    69

    69    69

    70

    71    72

    71

    71    72

    73

    73    84

    86

    87


    Rack і службова панель

  3. Плагіни Waves

   1. Інструменти аналізу

   2. Еквалайзери

   3. Параметричні еквалайзери

   4. Компресори

   5. Аудіоефекти

  4. Drum -машини.
   Еквала́йзер (англ. Equalizer, EQ) - пристрій, що поєднує в собі декілька фільтрів, призначених для корекції спектральних властивостей (тембру) акустичного сигналу. Початково еквалайзер виконував функції пристрою, що компенсує нерівномірність тієї чи іншої ділянки тракту підсилення і перетворення звукового сигналу.
   Xlnaudio Addictive Drums

 1. Домашня студія звукозапису

  1. Фізичне обладнання

   1. Мікрофон Shure SM58

   2. Мікшер Behringer Xenyx 1002FX-EU

   3. Звукова карта Creative Sound Blaster X-Fi SB0886

   4. Активні монітори М-Audio Studiophile AV 40

   5. Комутація

  2. Програмне забезпечення

   1. Steinberg Cubase 5

   2. Waves Platinum Native Bundle 4

   3. IK Multimedia Amplitube 2

 1. Xlnaudio Addictive Drums

1.
Sound Blaster - родина звукових карт для платформи IBM PC. Створена фірмою Creative Labs, що базується в Сінгапурі.
4Монітори 33

1.6Комутація і уземлення 35

2 ЦИФРОВИЙ ТРАКТ 40

2.1Аналого-цифрові і цифро-аналогові перетворення 40

2.5IK Multimedia Amplitube 2 59

2.6. Плагіни Waves 66

2.

Плагін (англ. plug-in - підключати) - додаток, незалежно скомпільований програмний модуль, що динамічно підключається до основної програми, призначений для розширення або використання її можливостей. Належить до загального програмного класу додатків.
7 Drum-машини. Xlnaudio Addictive Drums 73

3.1Фізичне обладнання. 793.2Програмне забезпечення 81

  1   2   3   4   5   6   7 • Національний технічний
 • Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра зі спеціальності
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
 • ЗАВДАННЯ на дипломну роботу
 • Вихідні дані
 • ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ