Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка


Дипломний проект присвячений розробці комплексу задач цілі та задачі розробки. У розділі інформаційного забезпечення …

Скачати 0.7 Mb.

Дипломний проект присвячений розробці комплексу задач цілі та задачі розробки. У розділі інформаційного забезпечення …
Скачати 0.7 Mb.
Сторінка 1/12
Дата конвертації 03.04.2017
Розмір 0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


group 319АНОТАЦІЯ

Структура та обсяг роботи. Пояснювальна записка дипломного проекту складається з шести розділів, містить ?

Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.

Дипло́мний прое́кт - кваліфікаційна робота, що призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до проектної (проектно-конструкторської) і виконавської (технологічної, операторської) робочим функціям.

? рисунків, ?? таблиць, ?? додатків, ?? джерел.

Дипломний проект присвячений розробці комплексу задач … . Цілі та задачі розробки.

У розділі інформаційного забезпечення …

Розділ математичного забезпечення присвячений…

Програмне забезпечення …

У технологічному розділі …

У розділі охорони праці…


ТУТ МАЄ БУТИ ПЕРЕЛІК КЛЮЧОВИХ СЛІВ: ВЕЛИКИМ ЛІТЕРАМИ, ЧЕРЕЗ КОМУ.
П
Зм.

Математичне забезпечення (mathematical support) - сукупність методів, правил, математичних моделей і алгоритмів розв'язання задач;Арк.

Дата
group 95рикладСтруктура та обсяг роботи. Пояснювальна записка дипломного проекту складається з п’яти розділів, містить 112 сторінок, 33 рисунків, 13 таблиці, 3 додатки, 21 джерел(о).

Дипломний проект присвячений розробці комплексу задач маршрутизації інформаційних потоків в комп’ютерних мережах з метою визначення шляхів для маршрутів, завдяки яким завантаженість кабелів в мережі зменшиться.

В дипломному проекті були розглянуті: алгоритми та методи пошуку шляхів у комп'ютерних мережах та на графах, модифіковані методи
знаходження шляхів, евристичний метод визначення завантаженості кабелів в мережі.

У розділі з інформаційного забезпечення були визначені вхідні та вихідні дані до комплексу задач, була розроблена структура xml файлу для збереження даних, яка відповідає поставленим цілям проекту.

У розділі з математичного забезпечення було обґрунтовано створений евристичний підхід. Був запропонований алгоритм пошуку шляхів для маршрутів в мережі з метою зменшення навантаженості кабелів в мережі.

У розділі з програмного забезпечення описані основні засоби розробки комплексу задач, висунуті вимоги до технічного забезпечення, обрано та обґрунтовано архітектуру програмного забезпечення.

Вихідні́ відо́мості - відомості, що містять довідкову інформацію про друковане видання, ідентифікують і класифікують його. Залежно від характеру видання вони розташовані на обкладинці, палітурці, титульному аркуші, поєднаному титульному аркуші, першій сторінці, останній сторінці, кінцевий сторінці видання.

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.

У технологічному розділі описана інструкція користувача та проведене тестування комплексу задач.

У розділі охорони праці…


ШЛЯХ, МАРШРУТ, ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ, МЕРЕЖА, МАРШРУТИЗАЦІЯ В КОМПЬЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ, ПОШУК ШЛЯХІВ, ЗАДАЧА ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТЕЖЕНОСТІ КАБЕЛІВ В МЕРЕЖІ.
ABSTRACT
Той самий текст, що й в анотації, але іноземною мовою (англійська, німецька, НЕ російська)

ЗМІСТ

Вступ 5

1 Загальні положення 7

2 Інформаційне забезпечення 36

3 Математичне забезпечення 47

4 Програмне та технічне забезпечення 54

5 Технологічний розділ 69

6 Розділ з охорони праці 84

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 85

Перелік посилань 86

ДОДАТОК А


Технічне завдання 87

ДОДАТОК Б


Тексти програмного коду 88


ВступЗагальні відомості щодо історії виникнення та обґрунтування необхідності розробки.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Початковий код (англ. source code; також перекладається українською як вихідний код, програмний код, джерельний код, первинний код, текст програми, у професійному середовищі також сирцевий код, у контексті код або сирці) - будь-який набір інструкцій або оголошень, написаних комп'ютерною мовою програмування у формі, що її може прочитати і модифікувати людина.За необхідністю навести визначення та терміни, що стосуються теми дипломного проекту.

При описі стандартних термінів чи інших відомостей (не введених Вами) необхідно посилатися на їх джерела.

Приклад:

Планування – це вид діяльності, пов’язаний з цілей, задач і дій в майбутньому. Планування в загальному вигляді поділяється на наступні етапи [1]:

  • постановка задач та цілей;

  • складання програми дій;

  • визначення необхідності у ресурсах та їх джерелах;

  • визначення безпосередніх виконавців та доведення планів до них.

Постановка задач та цілей визначає причини, з яких відбувається будь-яка діяльність, та є стартовим етапом планування. Без постановки цілей неможливе подальше виконання планування, оскільки втрачається мета, з якою має бути здійснена планована діяльність.

Складання програми дій має за мету розбити загальний процес досягнення мети на логічно відокремлені одне від одного процеси, які можуть знаходитися у залежності одне від одного, але спосіб реалізації цих процесів жодним чином не має впливу на інші. Узагальнено такий процес можна розглядати як чорну скриню – при поданні даних на вхід отримуємо дані на виході. Для кожного з таких процесів можливе планування, яке забезпечить виконання даного етапу загального процесу.

Реалізація окремих етапів діяльності може вимагати використання ресурсів (часових, матеріальних тощо). Сумарні витрати ресурсів на всіх

етапах діяльності визначають вартість даної діяльності. Якщо розглянути ці витрати детальніше, то можна виділити в них постійну складову, тобто такий об’єм ресурсів, який буде використано завжди при реалізації подібної діяльності, та змінну складову, яка може змінюватися при зміні порядку виконання етапів діяльності, що не впливає на результат діяльності, але впливає на її вартість.

Як відомо, будь-яка виробнича діяльність направлена на отримання прибутку. Прибуток можна розрахувати як різницю між ресурсами, отриманими внаслідок реалізації діяльності, та ресурсами, які були витрачені під час реалізації діяльності. Одним із шляхів збільшення прибутку є зменшення витрат, які виникають в процесі реалізації діяльності. Для зменшення даних витрат необхідне створення таких планів виконання етапів діяльності, в яких змінна складова витрат набувала б мінімально можливого значення.
Дипломний проект присвячений розробці комплексу задач …

Цілі створення комплексу задач .... Для досягнення цілей у роботі вирішуються наступні задачі:


Решта пунктів – лише за наявності!!!!

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено алгоритм розв’язання двокритеріальної транспортної задачі.

Транспортна задача (задача Монжа - Канторовича) - задача про оптимальний план перевезення продукту (-тів) із пунктів відправлення до пунктів споживання. Розробка і використання оптимальних схем вантажних потоків дозволяють знизити витрати на перевезення.Публікації. Результати роботи були опубліковані у ? статтях у наукових збірниках ??? [1 – 2] та ?? тезах доповідей на науково-технічних конференціях [3 – 5].

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Скачати 0.7 Mb.

2021