Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДипломної освіти навчально-методичний комплекс з курсу "економічна статистика"

Дипломної освіти навчально-методичний комплекс з курсу "економічна статистика"
Сторінка1/6
Дата конвертації08.05.2017
Розмір0.53 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Інститут післядипломної освітиНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з курсу “ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА”

7.050106 для слухачів за спеціальністю


“ОБЛІК І АУДИТ”
Укладач: Е.В. Галицька,

к. е. н., доцент.Київ – 2011
Навчально-методичний комплекс з курсу “Економічна статистика” для слухачів за спеціальністю 7.050106 “Облік і аудит” (укладач Галицька Е.В.), рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти.


Протокол від 11 жовтня 2011 р. №2


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Економічна статистика – один з найважливіших розділів статистичної науки, що надає цифрову інформацію, необхідну для управління економікою та розробки економічної політики країни.

Післядипло́мна осві́та, ад'юнктура (Вищі академічні курси і т.п.) - це система підвищення кваліфікації осіб, котрі вже мають вищу освіту. Хоча за назвою ця система є частиною освіти, за змістом вона являє собою багато в чому або виключно науково-дослідну роботу, за результатами якої присуджується науковий ступінь.

Антициклічна політика - це політика спрямована на підтримку певних стабільних темпів економічного зростання, на недопущення падіння, виникнення криз.

Метою дисципліни “Економічна статистика” є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо кількісної оцінки соціально-економічних явищ і процесів.

Завдання курсу: дати в необхідному обсязі теоретичний матеріал, розуміння якого дозволить студентам вивчити систему показників економічної статистики, методику їх обчислення. Студент повинен знати методи розрахунку найважливіших статистичних показників, розуміти їх сутність, вміти збирати, обробляти та аналізувати інформацію, виявляти та оцінювати закономірності формування, розвитку та взаємодії складних за своєю природою соціально-економічних явищ і процесів.

Для надання практичного змісту навчальному процесу широко використовується інформація, що характеризує соціально-економічний розвиток України.

Знання та навички статистичного аналізу соціально-економічної інформації є однією з передумов поглиблення аналітичної роботи на всіх рівнях управління та обґрунтування управлінських рішень.

Перед вивченням даного курсу, рекомендується повторити основний матеріал по теорії статистики, особливу увагу необхідно звернути на абсолютні та відносні величини, на сутність та способи обчислення середніх величин та показників варіації, на методи аналізу рядів динаміки, індексний метод та інші.

Відносні величини (відносні показники) - різновид статистичних показників; величини, що характеризують міру співвідношення двох порівнюваних між собою статистичних показників, один з яких прийнято за базу порівняння.

Матеріал курсу рекомендується вивчати в тій самій послідовності і в тому ж обсязі, що передбачається програмою дисципліни. Цикл аудиторних навчальних занять повинен обов'язково доповнюватися самостійною роботою студентів.

Навчально-методичний комплекс містить навчальну програму курсу “Економічна статистика”, методичні рекомендації до вивчення всіх тем курсу, питання та завдання для проміжного та підсумкового контролю знань студентів, список рекомендованої літератури, словник основних термінів.

Самостійну роботу над курсом слід починати з ознайомлення з програмою дисципліни та методичними рекомендаціями до тем, з вивчення рекомендованої літератури.2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ “ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА”
Тема 1. Загальні питання економічної статистики.

Економічна статистика як галузь економічної науки. Предмет, методи та завдання економічної статистики. Зміст та структура курсу “Економічна статистика”, її теоретичне та практичне значення в підготовці спеціалістів економічного профілю. Система показників економічної статистики. Найважливіші групування і класифікації, що використовуються при дослідженнях економічного розвитку суспільства.


Тема 2. Система національних рахунків (СНР).

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.

Економіка Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Країнове рахівництво (СНР) - це сукупність показників послідовного та взаємопов'язаного опису найважливіших процесів і явищ економіки: виробництва, доходів, споживання, нагромадження капіталу та фінансів.

Загальна характеристика СНР, основні концепції, показники, визначення. Класифікації та групування в системі національних рахунків. Зміст та структура версії СНР, що використовується в Україні. Класифікація рахунків СНР. Використання системи національних рахунків в макроекономічному аналізі і прогнозуванні.


Тема 3. Статистика населення і трудових ресурсів.

Трудові́ ресу́рси (або також трудові резерви) - поняття «марксистсько-ленінської» (комуністичної, сталінської або так званої «лагерної») політичної економії.

Категорії населення, трудового потенціалу і трудових ресурсів.

Трудовий потенціал - це сукупна суспільна здібність до праці, потенційна дієздатність суспільства, його ресурси праці.

Показники чисельності та складу населення. Статистичне вивчення відтворення та руху населення. Показники стану, руху та ефективність використання трудових ресурсів. Прогнозування чисельності населення та трудових ресурсів.


Тема 4. Статистика національного багатства.

Націона́льне бага́тство - це сукупність матеріальних благ і духовних цінностей, нагромаджених суспільством за всю його історію, які мають ринкову цінність і можуть обмінюватися на гроші або інші блага.

Національне багатство в СНР, його склад, структура, динаміка. Методи оцінки складових національного багатства. Показники складу, руху, відтворення й ефективності використання основних засобів та їх аналіз. Показники складу, оборотності та ефективності використання оборотних засобів, резервів та запасів. Склад природних ресурсів, показники запасів та їх використання.


Тема 5. Статистика результатів виробництва продукції та послуг.

Методи обчислення обсягу продукту та аналіз його динаміки. Основні ціни на продукцію в СНР. Поняття та методика розрахунку показників валового внутрішнього продукту, чистого внутрішнього продукту. Статистичні методи оцінки та аналізу показників валового внутрішнього продукту.

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.

Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.

Взаємозв'язок ВВП з іншими макроекономічними показниками.


Тема 6. Статистика ринку товарів та послуг.

Поняття товарного ринку, його класифікація. Поняття ринкової кон'юнктури. Основні показники кон'юнктури товарного ринку. Валовий, чистий, оптовий, роздрібний товарооборот. Статистичне дослідження товарного руху. Система показників товарообороту. Статистичні показники ефективності товарного ринку.


Тема 7. Статистика фінансів.

Основні показники статистики державного бюджету. Аналіз джерел фінансових ресурсів і їх використання. Характеристика зв'язку показників держбюджету з найважливішими макроекономічними показниками. Узагальнюючі показники грошового обороту. Дослідження купівельної спроможності грошової одиниці.

Ва́ртість гро́шей або Купіве́льна спромо́жність- кількість товарів і послуг, що можуть бути придбані за одиницю грошей, величина, обернена до рівня цін.

Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.

Валюта Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.

Система показників кредитної діяльності. Статистичне вивчення фінансового ринку.Тема 8. Статистика зовнішньоекономічної діяльності.

Система показників зовнішньоекономічної діяльності. Платіжний баланс, його склад, методологія побудови. Основні класифікації платіжного балансу. Показники зовнішньоторгового балансу та їх аналіз. Методи оцінки товарів в міжнародній торгівлі.

Відповідно до Закону України від 16 квітня 1991 року «Про зовнішньоекономічну діяльність», зовнішньоекономі́чна дія́льність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами (п.8 ст. 1)

Бала́нс платі́жний (англ. balance of Payments) - співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, і сумою платежів за кордон протягом певного періоду (рік, квартал, місяць).

Міжнаро́дна торгі́вля - торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці.

Інші компоненти платіжного балансу. Інвестиції, їх склад, структура та динаміка. Узгодженість платіжного балансу і системи національних рахунків. Момент спостереження, ціни та валютна одиниця обліку в платіжному балансі.


Тема 9. Статистика рівня життя населення.

Джерела і структура доходів населення. Класифікація доходів та витрат населення. Показники статистики номінальних та реальних доходів населення. Методика аналізу ступеня диференціації населення за рівнем доходів, коефіцієнт Джині. Статистичне вивчення бюджетів домашніх господарств. Статистика споживання населенням матеріальних благ та послуг.

Коефіціє́нт Джи́ні - показник нерівності розподілу деякої величини, що приймає значення між 0 і 1, де 0 означає абсолютну рівність (величина приймає лише одне значення), а 1 позначає повну нерівність. Найбільш відомим коефіцієнт є як міра нерівності доходів домогосподарств деякої країни чи регіону.

Дома́шнє господа́рство або Ха́тнє господа́рство, домогоспода́рство (англ. Household) - суб'єкти економічної діяльності, пов'язані з веденням домашнього господарства, тобто переважно зі споживанням. Вони охоплюють економічні об'єкти і процеси, які відбуваються там, де постійно проживають людина, сім'я.

Матеріальні блага - категорія економічної теорії. Благами називаються засоби, придатні для задоволення людських потреб. Матеріальні блага, які людина використовує в процесі своєї життєдіяльності.

Узагальнюючі показники рівня життя населення.3. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
Лекція 1. Загальні питання економічної статистики.

1. Предмет, методи та завдання економічної статистики.

2. Система показників економічної статистики.

3. Основні класифікації та групування в економічній статистиці.Лекція 2. Система національних рахунків (СНР).

1. Загальна характеристика системи національних рахунків.

2. Групування в системі національних рахунків.

3. Система рахунків, її використання на національному рівні.

4. Використання СНР в макроекономічному аналізі і прогнозуванні.

Лекція 3. Статистика населення і трудових ресурсів.

1. Показники статистики чисельності та складу населення.

2. Статистика руху населення.

3. Трудові ресурси, їх статистичне вивчення.

4. Методи розрахунку перспективної чисельності населення та трудових ресурсів.

Лекція 4. Статистика національного багатства.

1. Національне багатство, його обсяг, структура, динаміка.

2. Статистика основних засобів.

3. Статистика оборотних засобів.

4. Статистика природних ресурсів.

Лекція 5. Статистика результатів виробництва продукції та послуг.

1. Методи розрахунку обсягу та аналіз динаміки продукту.

2. ВВП, його сутність та методи розрахунку.

3. Оцінка валового внутрішнього продукту в поточних та порівнянних (постійних) цінах.

4. Взаємозв'язок ВВП з іншими макроекономічними показниками.

Лекція 6. Статистика ринку товарів та послуг.

1. Статистичне вивчення товарного ринку.

2. Методика дослідження кон'юнктури товарного ринку.

3. Система показників ринку товарів та послуг.Лекція 7. Статистика фінансів.

1. Показники статистики державного бюджету.

2. Узагальнюючі показники грошового обороту. Дослідження купівельної спроможності грошової одиниці.

Грошова́ одини́ця - це встановлений у законодавчому порядку грошовий знак. Вона служить для вимірювання цін товарів та послуг. Грошова одиниця встановлюється законодавством країни з урахуванням соціально-економічних та історичних закономірностей її розвитку.

3. Система показників кредитної діяльності.

4. Статистичне вивчення фінансового ринку.

Лекція 8. Статистика зовнішньоекономічної діяльності.

1. Платіжний баланс, його склад, методологія побудови.

2. Статистичне вивчення зовнішньоторгового обороту.

3. Компоненти платіжного балансу, їх статистичне вивчення.

4. Вивчення зв'язків між платіжним балансом, міжнародною інвестиційною позицією і СНР.

Лекція 9. Статистика рівня життя населення.

1. Система показників рівня життя населення.

2. Статистика споживання населенням матеріальних благ та послуг.

3. Показники статистики бюджетів домашніх господарств.4. ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


 1. Характеристика предмету і методів економічної статистики.

 2. Завдання економічної статистики на сучасному етапі.

 3. Класифікація показників економічної статистики, система показників.

 4. Система національних класифікацій соціально-економічної інформації в Україні.

 5. Класифікація видів економічної діяльності, її сутність, умови використання.

 6. Класифікатор форм власності та організаційно-правових форм господарювання, їх використання в статистичній практиці.

 7. Характеристика системи національних рахунків.

 8. Групування в СНР за інституційними секторами економіки.

  Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.

  Організаці́йно-правова́ фо́рма господарюва́ння - тип суб’єкта права, що визначає форму здійснювання його господарської діяльності. Організаційно-правові форми та їх особливості визначаються законодавством певної країни.

  Існує декілька різних способів розподілу економіки на сектори - за історичним розвитком, за гіпотезою трьох або чотирьох секторів економіки, або за належністю до державного, приватного чи неприбуткового сектору. 9. Зміст економічних операцій СНР, їх поділ на групи.

 10. Система рахунків, загальні питання її побудови.

 11. Використання системи національних рахунків.

 12. Найважливіші групування населення.

 13. Методика обчислення показників природного руху населення, їх

економічна інтерпретація.

 1. Методика обчислення показників механічного руху населення, їх економічна інтерпретація.

 2. Сутність категорій трудові ресурси, працездатне населення, економічно активне населення.

  Механічний рух - зміна взаємного розташування тіл або їх частин у просторі з плином часу. Розділ фізики, що вивчає закономірності механічного руху, називається механікою. В більшості випадків під механікою розуміють класичну механіку, в якій вивчають рух макроскопічних тіл, що рухаються зі швидкостями, які в багато раз менші за швидкість світла у вакуумі.

  Працездатне населення - це населення, здатне за своїми фізичними можливостями повноцінно брати участь в суспільній праці. Вікові рубежі працездатного населення у кожній державі через різні суспільно-економічні умови практично пов'язані з деякими традиційними і правовими нормами - цензами віковим, освітнім та ін.

  Економічно активне населення - це частина населення обох статей, яка протягом певного періоду забезпечує пропозицію своєї робочої сили для виробництва товарів і надання послуг. 3. Методика обчислення середньорічної чисельності населення або трудових ресурсів.

 4. Джерела статистичної інформації про чисельність, склад та рух населення і трудових ресурсів.

 5. Методи розрахунку перспективної чисельності населення і трудових ресурсів.

 6. Методи розрахунку показників ринку праці, їх економічний зміст.

 7. Національне багатство в СНР, його обсяг, структура, динаміка.

 8. Сутність основних засобів, їх класифікація.

 9. Баланси основних засобів, методологія їх побудови.

 10. Статистичне вивчення структури основних засобів.

 11. Методика обчислення показників стану основних засобів, їх економічний зміст.

 12. Методика обчислення показників руху основних засобів, їх економічний зміст.

 13. Методика обчислення показників ефективності використання основних засобів, їх економічний зміст.

 14. Сутність оборотних засобів, їх класифікація, відмінність від основних засобів.

 15. Статистичне вивчення структури оборотних засобів.

 16. Методи обчислення середнього залишку оборотних засобів.

 17. Показники оборотності оборотних засобів.

 18. Економічна сутність матеріаломісткості, методи визначення її рівня, аналіз динаміки.

 19. Природні ресурси як основна складова національного багатства, їх класифікація.

 20. Методика обчислення основних статистичних показників природних ресурсів.

 21. Поняття державного бюджету, його основні складові та завдання статистичного вивчення.

 22. Статистичне вивчення доходів державного бюджету.

 23. Статистичне вивчення видатків державного бюджету.

 24. Статистичне вивчення структури доходів та видатків державного бюджету.

 25. Статистичне вивчення бюджетного дефіциту, джерела його фінансування.

  Бюдже́тний дефіци́т - перевищення видаткової частини державного бюджету над дохідною. Є однією з основних причин інфляції, спричиняється економічною нестабільністю, скороченням надходжень до бюджету, зростанням видатків з бюджету. 26. Загальні прийоми обчислення валового випуску галузей економіки.

 27. Сутність ВВП, його відмінність від ЧВП та ВНД.

 28. Сутність ВНД, його відмінність від ЧНД та ВВП.

 29. Методологія розрахунку ВВП виробничим методом.

 30. Методологія розрахунку ВВП розподільним методом.

 31. Методологія розрахунку ВВП методом кінцевого використання.

 32. Оцінка ВВП в поточних цінах, її використання в статистичній практиці.

 33. Методи переоцінки ВВП в порівнянні (постійні) ціни.

 34. Система статистичних показників кон'юнктури товарного ринку.

 35. Характеристика товарообороту: валовий та чистий, оптовий та роздрібний.

 36. Методика обчислення основних показників оптового товарообороту.

 37. Методика обчислення основних показників роздрібного товарообороту.

 38. Методика розрахунку індексів цін за формулами Ласпейреса та Пааше.

 39. Методика розрахунку індексу цін за формулою Фішера.

 40. Методика розрахунку індексу споживчих цін (ІСЦ).

 41. Статистичне вивчення грошової маси в обігу, аналіз її структури.

  Грошова́ ма́са - це сукупність залишків грошей у всіх їх формах, які є в розпорядженні суб'єктів грошового обігу у певний момент. 42. Методика обчислення показників оборотності грошової маси та купівельної спроможності грошової одиниці, їх економічна інтерпретація.

 43. Сутність кредиту, його форми та завдання статистичного вивчення.

 44. Класифікація кредитних ресурсів та кредитних вкладень за різними ознаками.

 45. Методика обчислення основних показників кредиту, їх економічний зміст.

 46. Методика обчислення показників оборотності кредиту.

 47. Класифікація цінних паперів, основні статистичні показники.

  Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав. 48. Сутність платіжного балансу, його основні компоненти.

 49. Методологія побудови платіжного балансу.

 50. Оцінка операцій в платіжному балансі.

 51. Методика обчислення основних показників зовнішньої торгівлі.

 52. Поняття інвестиції в платіжному балансі.

 53. Зв'язок платіжного балансу і СНР.

 54. Методика обчислення основних показників рівня життя населення, їх економічна інтерпретація.

 55. Статистичне вивчення структури доходів та витрат населення.

 56. Методика обчислення реальних доходів населення, їх економічний зміст.

 57. Групування, що використовуються в аналізі споживання населенням матеріальних благ та послуг.

 58. Статистичне вивчення споживання населенням матеріальних благ та послуг.

 59. Статистичне вивчення бюджетів домашніх господарств.5. ЗАДАЧІ ДЛЯ ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
  1   2   3   4   5   6 • “ОБЛІК І АУДИТ”