Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Дипломної роботи магістра зі спеціальності 15010002 «Державна служба» студента групи дсмз-21с

Скачати 19.91 Kb.

Дипломної роботи магістра зі спеціальності 15010002 «Державна служба» студента групи дсмз-21с




Скачати 19.91 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір19.91 Kb.
ТипДиплом

Резюме

дипломної роботи магістра

зі спеціальності 8.15010002 «Державна служба»

студента групи ДСмз-21с

__________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові студента)

Тема роботи.

Структура та обсяг дипломної роботи магістра.

Дипломна робота - кваліфікаційна робота, призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь та знань розв'язувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавчої (технологічної, операторської) робочих функцій.

Мета роботи.

Об’єкт дослідження.

Предмет дослідження

Методи дослідження.

Інформаційна база дослідження.

Результати роботи.

Ключові слова.

Резюме


дипломної роботи магістра

зі спеціальності 8.15010002 «Державна служба»

студента групи ДСмз-21с

Іванова Івана Івановича

(прізвище, ім’я та по-батькові студента)



Тема роботи. Удосконалення системи управління персоналом на промисловому підприємстві (на прикладі Недригайлівської філії КБ «Приватбанк»)

Структура та обсяг дипломної роботи.

Управління персоналом Управлі́ння персона́лом (менеджмент персоналу) - систематично-організаційний процес відтворювання і ефективного використання персоналу.

Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 52 найменування та 2-ох додатків. Загальний обсяг дипломної роботи магістра складає 63 стор, в тому числі 9 таблиць, 10 рисунків.

Мета роботи – розробити комплексну програму дій з удосконалення системи управління персоналом на промисловому підприємстві.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.



Об’єкт дослідження – система управління персоналом Недригайлівської філії КБ «Приватбанк»

Предмет дослідження – система організаційно-економічних відносин, які виникають в процесі управління персоналом на підприємствах банківської сфери.

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження складають загальнонаукові принципи пізнання, фундаментальні положення і принципи теорії управління, методи системного аналізу, узагальнення, порівняння, методи моделювання і прогнозування.

Інформаційна база дослідження: правові і нормативні акти Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, наукові праці провідних вітчизняних і закордонних вчених в галузі теорії управління, Інтернет-ресурси, статистична звітність підприємства, результати опитування, отримані безпосередньо автором.

Теорія керування (управління) (англ. Control theory) - наука про принципи і методи керування різними системами, процесами і об'єктами.

Статистична звітність - це звітність,яку складають усі суб'єкти господарювання і яка надає інформацію органам державної статистики для оцінки стану та розвитку економіки держави і планування макроекономічних показників.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Наука Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.



Результати роботи. Основними результатами роботи є комплексна програма дій з удосконалення системи управління персоналом, яка включає в себе 6 етапів та охоплює всі функціональні підрозділи підприємства. Пропозиції та рекомендації обґрунтовані відповідними економічними розрахунками.

Ключові слова: управління персоналом, плинність, закріплення, факторний аналіз, економічний ефект, ефективність.


Скачати 19.91 Kb.

  • Кабінету Міністрів України , наукові праці