Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДисциплін циклу загальної підготовки

Дисциплін циклу загальної підготовки
Сторінка1/12
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Міністерство освіти і науки України

Маріупольський державний університетc:\users\a.sheyhus.mdu\downloads\gerb_mdu.jpg

КАТАЛОГ елективних ДИСЦИПЛІН

циклу ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Маріуполь – 2016
ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ КАТАЛОГУ

Каталог елективних дисциплін Маріупольського державного університету

 • є систематизованим переліком елективних дисциплін циклу загальної підготовки, які кафедри МДУ пропонують для освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями МДУ на першому та другому рівнях вищої освіти;

 • є свідченням спроможності кафедр МДУ оперативно задовольнити освітні потреби здобувачів вищої освіти для створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за обраними спеціальностями;

Змістовні модулі дисциплін, форми навчання, методи активізації пізнавальної активності студентів під час проведення аудиторних занять і організації СРС спрямовані на формування базових компетентностей у здобувачів вищої освіти на певному рівні.

Каталог складено з урахуванням діючих освітньо-професійних програм підготовки фахівців за спеціальностями.

У процесі роботи з каталогом звертаємо увагу на позначки, які дають уявлення про рівень навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін:

*Авторський курс: підготовлено навчальний посібник, навчально-методичний посібник або наукові публікації за темами;

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.
змістовні модулі пройшли експертизу і апробацію у наукових виданнях і на фахових зібраннях. Підготовлено мультимедійні лекції з окремих тем.

**Проведено змістовну експертизу програми з дисципліни; підготовлено електронне навчально-методичне забезпечення аудиторної та самостійної роботи студентів. Підготовлено мультимедійні лекції.

***Дисципліна буде викладатися уперше; розробляється програма і навчально-методичне забезпечення з урахуванням вітчизняних і зарубіжних навчально-методичних видань, а також авторських напрацювань. Окремі теми курсу базуються на наукових публікаціях авторів.

http://www.doljok.ru/doska/image/15082b.jpgПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 • Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики


Назва дисципліни: Актуальні проблеми міжнародних відносин.

Опис змісту дисципліни: Основні проблеми сучасних міжнародних відносин. Глобалізація: нова парадигма світового розвитку. Світовий політичний процес та світова політика на початку ХХІ. Проблема міжнародної та регіональної безпеки. Роль регіональних міжнародних організацій в вирішенні регіональних та глобальних проблем сучасності.

Політи́чний проце́с - це форма функціонування політичної системи суспільства, що змінюється у просторі і часі; сукупна діяльність суб'єктів політики, завдяки якій забезпечується функціонування та розвиток політичної системи.
Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.
Зо́внішня полі́тика - сукупність відносин держави з іншими державами світу та міжнародними організаціями. Найважливіший засіб ведення зовнішньої політики - дипломатія.
Глоба́льні пробле́ми лю́дства (глобальні проблеми, глобальні проблеми сучасності) - комплекс проблем і ситуацій, що зачіпають життєві інтереси всіх народів світу, характеризуються динамізмом і вимагають для свого розв'язання колективних зусиль світової громадськості (екологічні проблеми, перегони озброєнь, хвороби і т. д.)
Держава та суверенітет: проблеми та необхідність існування. Сучасні міжнародні конфлікти. Роль та місце України в сучасних міжнародних відносинах.Рекомендований семестр: ІІІ

Цільове призначення дисципліни: для всіх спеціальностей.
Назва дисципліни: Міграція до іноземних держав та особливості працевлаштування.

Опис змісту дисципліни: Політика іноземних держав щодо міграції. Особливості міграційного законодавства Греції, Італії, Німеччини, Росії, Францїї, Іспанії, Канади, США та ін. Аспекти шлюбного законодавства . Захист від насильства та жорстокого поводження. Попередження насильства, формування правил безпечної поведінки. Торгівля людьми як порушення прав людини.

Торгі́вля людьми́ - протизаконна торгівля людськими істотами в цілях комерційної сексуальної експлуатації або примусової праці: це сучасна форма рабства. Ця діяльність є найшвидше зростаючою кримінальною діяльністю у світі і пов'язана з незаконною торгівлею зброєю, як другою за величиною після торгівлі наркотиками.
Права людини - це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.
Працевлаштування українських громадян в країнах Європи та Америки.Рекомендований семестр: ІV

Цільове призначення дисципліни: для всіх спеціальностей.
Назва дисципліни: Стратегічні комунікації.

Опис змісту дисципліни: Сутність та різновиди стратегічних комунікацій. Передумови та появи стратегічних комунікацій. Комунікативна діяльність офіційних структур. Цільова аудиторія стратегічних комунікацій.

Цільова́ аудито́рія - група людей, на яких розраховано певний товар, продукт, художній твір, послугу тощо. Цільова аудиторія може визначатися як до пропозиції товару чи ідеї, так постфактум за вивченням поточної ситуації.
Формування стратегічного наративу. Процес реалізації стратегічних комунікацій. Процес реалізації стратегічних комунікацій та його складові компоненти. Інституалізація стратегічних комунікацій. Перспективи розвитку сучасних стратегічних комунікацій.Рекомендований семестр: V

Цільове призначення дисципліни: для всіх спеціальностей.
Назва дисципліни: Україна в міжнародних організаціях.

Опис змісту дисципліни: Сутність міжнародної організацій. Типології міжнародних організацій. Діяльність України в ООН як провідної глобальної міждержавна організація. Участь України в глобальних торгівельно-економічних і валютно-кредитних організаціях. ВТО, ГАТТ-ВТО, Україна на шляху інтеграції. Україна-НАТО. Участь України в європейських регіональних організаціях (ЄС, СНГ).Рекомендований семестр: ІV

Цільове призначення дисципліни: для всіх спеціальностей.


 • Кафедра історичних дисциплін


Назва дисципліни: Торговельно-комерційна діяльність греків-купців в Україні (середина ХVІІ-ХІХ ст.).

Опис змісту дисципліни: Торговельно-комерційна діяльність греків-купців в Україні (середина ХVІІ-ХІХ ст.) як наукова проблема. Визначення об’єкту і предмету вивчення, формулювання основних завдань курсу. Історіографія: основні етапи розвитку, праці та автори. Огляд джерел. Торговельна діяльність греків на українських землях (середина ХVІІ-ХІХ ст.).
Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.
Істо́рія (від дав.-гр. ἱστορία - оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле) або діє́пис - наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.
Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.
Становлення торговельних зв’язків греків–купців в Україні в середині ХVІІ ст. Правове забезпечення торгівлі греків у середині ХVІІ століття – на початку ХІХ ст. Митне регулювання торговельної діяльності греків-купців. Структуризація грецького ніжинського купецтва в контексті внутрішньої та зовнішньої торгівлі ХVІІІ – ХІХ ст.
М́итне регулювáння - регулювання питань, пов'язаних із встановленням митних платежів, процедурами митного контролю, організацією діяльності органів митного контролю України. Відповідно до статті 13. Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» «Принципи митного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності» Україна самостійно здійснює митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності на своїй території. Митну політику України визначає Верховна Рада України.
Міжнаро́дна торгі́вля - торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці.
Греки-купці Одеси в розвитку торгівлі Південно-Західної України. Грецькі торгові доми. Соціокультурні аспекти підприємницької діяльності одеського грецького купецтва.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Торговельної активності грецьких купців Північного Приазов’я. Купецький стан м. Маріуполя в контексті внутрішньої торгівлі.
Вну́трішня торгі́вля - це торгівля, яка ведеться виключно в межах певної країни. Розділена така торгівля на дві категорії - оптова та роздрібна. Оптова торгівля пов'язана з купівлею товарів у виробників або дилерів у великій кількості і продаж в невеликій кількості для тих, хто може купити в роздріб.
Маріупольське грецьке купецтво у зовнішньоторговельних зв’язках Північного Приазов’я.

Рекомендований семестр: ІV.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Менеджмент», «Економіка» (ОПП «Міжнародна економіка»), «Міжнародні економічні відносини» (ОПП «Міжнародний бізнес»).
Назва дисципліни: Міське громадське управління Маріуполя (1790-1917).

Опис змісту дисципліни: Міське самоврядування Маріуполя, як наукова проблема. Стан наукового вивчення проблеми. Джерельна база спецкурсу. Законодавство Російської імперії про міське самоврядування. Запровадження Городових положень 1870 та 1892 рр. у Маріуполі. Бюджетна політика. Міське шкільництво. Фінансування протипожежної безпеки в місті. Грошове забезпечення медико-санітарної сфери. Фінансове забезпечення шкільної справи. Муніципальна практика із забезпечення розвитку народної освіти. Початкова освіта.
Посадовий оклад - щомісячний розмір погодинної оплати праці, установлюваний, як правило, для керівників, професіоналів, спеціалістів і технічних службовців. Основою посадових окладів є мінімальна тарифна ставка.
Бюдже́тна полі́тика - це сукупність державних заходів, спрямованих на зміцнення доходної частини державного бюджету, посилення соціальної направленості видатків бюджету, створення умов макроекономічної стабілізації.
Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
Росі́йська мова (рос. русский язык) - слов'янська мова, належить до групи східнослов'янських мов разом з українською та білоруською мовами; одна з шести офіційних мов ООН.
Початкова освіта - це перший етап загальної освіти дітей. Отримуючи початкову освіту, діти набувають перші знання про навколишній світ, навички спілкування та вирішення прикладних завдань. На цьому етапі формується і починає розвиватися особистість дитини, що підкреслює важливість початкової освіти для суспільства та держави.
Середні навчальні заклади. Початкове технічне навчання. Надмірне заповнення навчальних закладів. Відмова у прийомі на навчання – як у нижчих, так і середніх закладах. Організація охорони здоров’я. Громадське піклування.

Започаткування в Маріуполі міської лікарні і подальший розвиток її матеріальної бази. Розвиток лікувальної справи в місті за рахунок запровадження міського штату медпрацівників – лікаря, фельдшера, акушерки та віспощеплення, а також грошова підтримка земської лікарні.Рекомендований семестр: ІII.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Право».
Назва дисципліни: Греки в Україні.

Опис змісту дисципліни: Давньогрецькі колонії Північного Причорномор’я (VII ст. до н.е. – IV ст. н.е.). Візантійський вплив у Криму та на давньоруських землях. Таврійські християни-греки в коловороті кримської історії (ХІІІ-ХVІІ cт.). Грецьке населення Львова та Ніжина в XVI – ХІХ ст.
Давньогре́цька колоніза́ція, часто Вели́ка гре́цька колоніза́ція (VIII - VI ст. до н. е.) - процес заснування грецькою державою нових поселень на чужих землях. Сам термін «колонізація» походить від лат.
Гре́ки, самоназва Елліни (грец. Έλληνες) - етнонім, що у різні часи мав різні значення. В стародавні часи - населення Балканського півострова і сусідніх островів (Мала Греція) або земель, які входили до сфери впливу держав, які розташовувались на цих землях (Велика Греція).
Грецька діаспора Одеси наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.
Грецька діаспора - це термін, використовуваний для позначення національної спільноти греків поза межами традиційної грецької батьківщині, але найчастіше в Південно-Східній Європі і Малій Азії. Членами діаспори можуть бути визначені як ті, хто сам або чиї предки, мігрували з грецьких земель.
Джерела з історії греків Приазов’я (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). Формування та розвиток грецької громади Приазов’я (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). Греки в добу революцій та національно-визвольних змагань (1917 – 1920 рр.). Греки УРСР у 1920-х – 1980-х рр. Відродження грецької спільноти в українській державі.

Рекомендований семестр: ІII.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Філологія» (ОПП «Мова і література (новогрецька)», «Мова і література (італійська)», «Переклад (новогрецька)», «Переклад (італійська)», «Переклад (англійська)»).

Назва дисципліни: Україна в Другій світовій війні.

Опис змісту дисципліни: Формування історичної пам′яті. Початок Другої світової війни та історична доля України. Трагедія 1941 р. Оборонні операції Червоної армії в Україні. Окупаційний режим в Україні. Радянські партизани та підпільники в Україні у боротьбі проти окупантів. Національно-патріотичні організації у боротьбі за самостійну соборну Українську державу.
Оборо́нна опера́ція - форма ведення бойових дій оперативними (оперативно-стратегічними) об'єднаннями збройних сил; сукупність погоджених і взаємозв'язаних за метою, місцем і часом битв, боїв і ударів, що проводяться на театрі воєнних дій або стратегічному (операційному) напрямку за єдиним замислом та планом з метою прикриття (утримання) окремих стратегічних чи операційних напрямків, районів і об'єктів, зриву наступу противника, нанесення йому можливо великих втрат, виграшу часу і створення умов для переходу своїх військ у наступ або контрнаступ.
Світова́ війна́ - глобальне протиборство коаліцій держав із застосуванням засобів збройного насильства, що охоплює велику частину країн світу.
Радянські партизани - спеціальні озброєні оперативні загони, підпорядковані НКВС СРСР або спеціальному «Центральному Штабу партизанського руху» в Москві, які діяли методами диверсій та терору на окупованих Вермахтом теренах України, Білорусі та РРФСР у 1941-1944 - як проти окупаційних військ Третього Рейху так і проти місцевого населення та національно-визвольного руху.
Украї́нська Держа́ва (в історіографії інколи вживають назву Гетьманат) - назва держави, що охоплювала територію Центральної, Східної та Південної України зі столицею в Києві від 29 квітня до 14 грудня 1918 року.
Наступальні операції Червоної армії в Україні у 1943 – 1944 рр.
Наступа́льна опера́ція - форма ведення бойових дій оперативними (оперативно-стратегічними) об'єднаннями збройних сил; сукупність погоджених і взаємозв'язаних за метою, місцем і часом битв, боїв і ударів, що проводяться на театрі воєнних дій або стратегічному (операційному) напрямку за єдиним замислом та планом для вирішення стратегічних, оперативно-стратегічних або оперативних завдань з метою розгрому великого угрупування противника і опанування районів (об'єктів), що мають важливе стратегічне (оперативне) значення.
Наслідки та історичні уроки Другої світової війни для України.

Рекомендований семестр: V

Цільове призначення дисципліни: для всіх спеціальностей.
Назва дисципліни: Екскурсійна робота.

Опис змісту дисципліни: Екскурсознавство як наукова і навчально-практична дисципліна. Витоки екскурсійної роботи в Україні. Теорія екскурсійної справи. Поняття екскурсії. Класифікація екскурсій. Методика та практика екскурсійної роботи. Технологічний процес створення нової екскурсії.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Особливості проведення міських, позаміських, музейних і виробничих, а також тематичних екскурсій. Професійна майстерність екскурсознавства. Якість екскурсії, способи її оцінки. Розробка екскурсії. Захист екскурсії, аналіз методичної документації.

Рекомендований семестр: ІV

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Менеджмент», «Економіка» (ОПП «Міжнародна економіка»), «Міжнародні економічні відносини» (ОПП «Міжнародний бізнес»). • Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин


Назва дисципліни: Статистика

Опис змісту: Методологічні засади статистики.
Міжнаро́дні економі́чні відно́сини - відносини, які виникають та існують між людьми з різних країн із приводу виробництва, обміну і споживання товарів, послуг та ідей на основі міжнародного поділу праці, в умовах безмежності людських потреб і обмеженості ресурсів.
Статистичне спостереження. Зведення і групування статистичних даних. Узагальнюючі статистичні показники. Аналіз рядів розподілу. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків.
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
Аналіз інтенсивності динаміки. Аналіз тенденцій розвитку та коливань. Індексний метод. Вибірковий метод. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти.

Цільове призначення дисципліни: для всіх спеціальностей (крім спеціальностей «Економіка» та «Міжнародні економічні відносини»).

Рекомендований семестр: III.
Назва дисципліни: Регіональна економіка

Опис змісту: Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів.
Регіональна економіка - це галузь економічної науки, яка вивчає територіальну організацію виробництва. Вона описує економічні процеси та явища, які пов'язані з ринковим розвитком господарства різних регіонів та їх включення у єдиний економічний простір.
Економічне районування та територіальна організація господарства. Механізм реалізації регіональної економічної політики. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах. Природний та трудоресурсний потенціал України. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку. Наукові засади раціонального природокористування. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища.
Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.
Раціона́льне природокори́стування - використання природних ресурсів в обсягах та способами, які забезпечують сталий економічний розвиток, гармонізацію взаємодії суспільства і природного середовища, раціоналізацію використання природно-ресурсного потенціалу, економічні механізми екологобезпечного природокористування.
Економі́чне районува́ння - це науково-обґрунтований територіальний поділ території країни, регіону чи всього світу на систему економічно збалансованих частин - економічних районів, які склалися історично або в процесі розвитку продуктивних сил на основі суспільного поділу праці.
Антициклічна політика - це політика спрямована на підтримку певних стабільних темпів економічного зростання, на недопущення падіння, виникнення криз.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Міжнародні економічні відносини», «Менеджмент», «Туризм», «Екологія».

Рекомендований семестр: III.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12 • КАТАЛОГ елективних ДИСЦИПЛІН
 • ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики Назва дисципліни
 • Назва дисципліни: Міграція до іноземних держав та особливості працевлаштування.
 • Торгівля людьми
 • Назва дисципліни: Стратегічні комунікації.
 • Назва дисципліни: Україна в міжнародних організаціях.
 • Кафедра історичних дисциплін Назва дисципліни: Торговельно-комерційна діяльність греків-купців в Україні (середина ХVІІ-ХІХ ст.).
 • Торговельна діяльність
 • Митне регулювання
 • Назва дисципліни: Міське громадське управління Маріуполя (1790-1917).
 • Російської імперії
 • Грошове забезпечення
 • Назва дисципліни: Греки в Україні . Опис змісту дисципліни: Давньогрецькі колонії
 • Назва дисципліни: Україна в Другій світовій війні .
 • Оборонні операції
 • Назва дисципліни: Екскурсійна робота.
 • К афедра економіки та міжнародних економічних відносин Назва дисципліни: Статистика
 • Назва дисципліни: Регіональна економіка
 • Економічне районування