Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДисертації: «Удосконалена модель розпізнавання артефактів слабко структурованої української природної мови», науковий керівник дисертації Маслянко Павло Павлович, канд техн наук, ст наук співроб

Дисертації: «Удосконалена модель розпізнавання артефактів слабко структурованої української природної мови», науковий керівник дисертації Маслянко Павло Павлович, канд техн наук, ст наук співроб
Дата конвертації28.05.2017
Розмір45 Kb.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Факультет прикладної математики

Кафедра прикладної математики

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність 8.04030101 «Прикладна математика»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ О. Р. Чертов(підпис)

«___» _____________2015 р.


ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студентці

Гузієнко Ірині Віталіївні

1.

Прикладна математика - галузь математики, що розглядає застосування математичних знань в інших сферах діяльності. Прикладами такого застосування будуть: чисельні методи, математична фізика, математична хімія, лінійне програмування, оптимізація і дослідження операцій, моделювання суцільних середовищ (механіка суцільних середовищ), біоматематика і біоінформатика, теорія інформації, теорія ігор, теорія ймовірності і статистика, фінансова математика і теорія страхування, aктуарна математика,криптографія, а також комбінаторика і деякою мірою кінцева геометрія, теорія графів в додатку до мережевому плануванню, і багато в чому те, що називається інформатикою. У питанні про те, що є прикладною математикою, не можна скласти чітку логічну класифікацію. Математичні методи звичайно застосовуються до специфічного класу прикладних завдань шляхом складання математичної моделі системи.
Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).
Тема дисертації: «Удосконалена модель розпізнавання артефактів слабко структурованої української природної мови»,

науковий керівник дисертації Маслянко Павло Павлович, канд. техн. наук, ст. наук. співроб.,

затверджені наказом по університету від «20» березня 2015 року № 785-С.

2. Термін подання студентом дисертації: «18» червня 2015 р.

3. Об’єкт дослідження: особливості автоматизації стенографування, парадигми, моделі, методи і способи моделювання слів, алгоритми розпізнавання мовлення, методи і процеси розпізнавання української мови, засоби розпізнавання мовлення, програмні продукти та системи автоматизації стенографування.

4. Предмет дослідження: вдосконалена модель розпізнавання артефактів слабко структурованої української природної мови з урахуванням обмежень на основі застосування прихованих марковських моделей та гаусівських сумішей моделей.

Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.
Розпізнава́ння мо́влення (англ. speech recognition) або мо́влення-у-те́кст (англ. speech to text (STT))- процес перетворення мовленнєвого сигналу в текстовий потік. Не варто плутати із визначенням розпізнавання мови, оскільки «розпізнати мову» безпосередньо означає лише дати відповідь на питання, до якої мови належить сегмент мовленнєвого сигналу.
Прихо́вана ма́рковська моде́ль, ПММ (англ. hidden Markov model, HMM) - це статистична марковська модель, у якій система, що моделюється, розглядається як марковський процес із неспостережуваними (прихованими) станами.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити:


 • проаналізувати стан проблеми розпізнавання артефактів природної мови в Україні та за кордоном;

 • проаналізувати існуючі рішення для задачі розпізнавання артефактів природної мови;

 • розробити модель системи розпізнавання артефактів слабко структурованої української природної мови на базі структурного і динамічного представлення;

 • розробити математичні моделі для розпізнавання артефактів української мови, що не ввійшли у словник системи розпізнавання;
  Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.


 • проаналізувати результати розпізнавання з використанням запропонованих моделей.

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу:

 • схема класифікації методів, моделей і систем розпізнавання мовлення;

 • порівняльна таблиця існуючих засобів розпізнавання;

 • діаграма компонентів системи розпізнавання артефактів слабко структурованої природної мови;

 • діаграми діяльності системи розпізнавання артефактів слабко структурованої природної мови (процес навчання та процес розпізнавання);

 • діаграми діяльності системи розпізнавання артефактів слабко структурованої природної мови у вигляді «плавальних доріжок» (процес навчання та процес розпізнавання);

 • результати проведених експериментів.

7. Орієнтовний перелік публікацій:

 • наукова конференція «Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів – UkrObraz’2014»;

 • VI наукова конференція магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг – ПМК’2015»;
  Тео́рія розпізнава́ння о́бразів - розділ кібернетики, що розвиває теоретичні основи й методи класифікації і ідентифікації предметів, явищ, процесів, сигналів, ситуацій і т. п. об'єктів, які характеризуються кінцевим набором деяких властивостей і ознак.
  Наукова конференція Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.


8. Консультанти розділів дисертації

Розділ

Прізвище, ініціали та посада
консультанта

Підпис, дата

завдання
видав

завдання
прийняв

Вдосконалена модель розпізнавання артефактів природної мови
Моделювання слів, які не входять у словник системи розпізнавання

Пилипенко В. В., ст. наук. співроб.9. Дата видачі завдання «25» жовтня 2013 р.

Календарний план№ з/п

Назва етапів виконання
магістерської дисертації

Термін виконання етапів магістерської дисертації

Примітка

1

Вибір напряму дослідження та узгодження тематики МД з керівником

15 вересня–30 жовтня 2013
2

Ґрунтовне ознайомлення з предметною областю

30 жовтня 2013–15 лютого 2014
3

Вивчення літератури, пошук додаткової інформації

15 лютого–1 вересня 2014
4

Проведення дослідження, розроблення програмного забезпечення

1 вересня 2014–1 березня 2015
5

Завершення роботи над основною частиною МД, переддипломна практика, робота над публікаціями

1 березня–1 травня 2015
6

Оформлення текстової і графічної частини МД

1 травня–1 червня 2015
7

Попередній захист МД

1 червня–15 червня 2015


Студентка

____________

(підпис)

І. В. Гузієнко

Науковий керівник дисертації

____________

(підпис)

П. П. Маслянко • ЗАВДАННЯ на магістерську дисертацію