Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДіюча редакція Статуту Інау пропозиції змін

Скачати 275.77 Kb.

Діюча редакція Статуту Інау пропозиції змін
Скачати 275.77 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.03.2017
Розмір275.77 Kb.
  1   2

Діюча редакція Статуту ІнАУ

Пропозиції змін

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни з великої букви вживаються в цьому Статуті в наступному значенні:


Асоціація – Інтернет Асоціація України
Виконавчий Директор – виконавчий одноособовий орган Асоціації, порядок призначення та компетенція якого визначаються цим Статутом
Договір – Договір про продовження діяльності Інтернет Асоціації України, який укладено між Членами Асоціації
Голова Правління Асоціації – особа, що очолює Правління Асоціації, компетенція якого визначається цим Статутом
Загальні Збори (З'їзд) – вищий орган управління Асоціації, компетенція якого визначається цим Статутом
Правління - постійно діючий у період між Загальними Зборами (З'їздами) колегіальний орган управління Асоціації, порядок обрання, склад та компетенція якого визначаються цим Статутом
Статут - цей Статут Асоціації
Члени – Дійсні та Асоційовані Члени Асоціації разом.
Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ є господарською асоціацією та відкритим добровільним об’єднанням юридичних осіб різних організаційно-правових форм, діяльність яких пов’язана з галуззю Інтернет та інформаційно-комунікаційних технологій (далі - ІКТ), і створена для представлення інтересів цих суб’єктів господарювання.


1.2. Найменування Асоціації:
   1. Повне найменування:
українською мовою – ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ;
російською мовою – ИНТЕРНЕТ АССОЦИАЦИЯ УКРАИНЫ;
англійською мовою – UКRAINIAN INTERNET ASSOCIATION.
   1. Скорочене найменування:
українською мовою – ІНАУ;
російською мовою – ИНАУ;
англійською мовою – UIA.
1.3. Місцезнаходження Асоціації: Україна, 04053 м.Київ, вул. О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Стаття 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку українського сегменту глобальної мережі Інтернет та розвитку ІКТ в Україні в цілому.


2.2. Метою Асоціації НЕ є досягнення будь-якої угоди щодо розподілу ІКТ–ринку або ринку послуг з доступу до мережі Інтернет у жодний спосіб, який би порушив чинне антимонопольне законодавство України.
2.3. Предметом діяльності Асоціації є:
2.3.1. вироблення скоординованої позиції учасників ринку з питань розвитку Інтернету, послуг з доступу до мережі Інтернет та ІКТ як основ інформаційного суспільства в Україні;
2.3.2. розробка, впровадження та моніторинг виконання Членами рекомендацій щодо правил та стандартів діяльності на ринку послуг доступу до мережі Інтернет та на ІКТ - ринку;
2.3.3. представництво та захист інтересів Членів в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах та організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.
2.3.4. сприяння у врегулюванні суперечок між учасниками ринку послуг Інтернет та ІКТ-ринку шляхом створення та функціонування Третейського суду при Асоціації;
2.3.5. взаємодія з іноземними та міжнародними організаціями, сферою діяльності яких є розвиток Інтернету, послуг доступу до мережі Інтернет та ринку ІКТ;
2.3.6. сприяння державним органам:
- у підготовці та удосконаленні нормативно-правової бази у сфері Інтернету, послуг доступу до мережі Інтернет та ринку ІКТ;
- у розробці та реалізації проектів та програм, пов’язаних з глобальними інформаційними та телекомунікаційними мережами;
2.3.7. налагодження відкритого діалогу між органами влади, підприємцями та громадськістю у справі розбудови інформаційного суспільства в Україні;
2.3.8. підвищення кваліфікації професійних учасників ринку Інтернет та ІКТ, рівня обізнаності широкого кола користувачів послуг шляхом поширення інформації в друкованому, електронному, аудіовізуальному та іншому вигляді, проведення семінарів, конференцій та інших заходів інформаційно-освітнього характеру;
2.3.9. розробка рекомендацій щодо норм професійної етики учасників ринку послуг Інтернет та ІКТ, стандартів та методології системи професійної підготовки, підвищення кваліфікації, атестації та сертифікації фахівців у сфері Інтернет послуг;
2.3.10. розробка рекомендацій щодо принципів розподілу та контролю адресного та доменного простору українського сегменту мережі Інтернет, а також вирішення інших техніко-організаційних питань, які виникають в українському сегменті мережі Інтернет;
2.3.11. розробка та здійснення проектів, спрямованих на поліпшення умов функціонування ринку послуг доступу до мережі Інтернет та підвищення рівня безпеки та надійності передачі інформації в мережі Інтернет;
2.3.12. розробка рекомендацій щодо правил суспільної сертифікації якості послуг на ринку Інтернет в Україні;
2.3.13. розробка рекомендацій щодо правил рейтингових оцінок, змісту та популярності українських ресурсів в мережі Інтернет;
2.3.14. розробка рекомендацій щодо правил з обліку та обміну біллінговою інформацією в українському сегменті мережі Інтернет;
2.3.15. розробка рекомендацій щодо правил обміну трафіка в українському сегменті мережі Інтернет;
2.3.16. розробка рекомендацій щодо правил реєстрації та обліку прав інтелектуальної власності в українському сегменті мережі Інтернет та проведення заходів спрямованих на захист таких прав.
Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

3.1. Асоціація є неприбутковою організацією, яка об’єднує на добровільних засадах юридичні особи різних організаційно-правових форм, діяльність яких пов’язана з галуззю Інтернет та ІКТ.


3.2. Асоціація не має права самостійно вести господарську діяльність спрямовану на отримання прибутку.
3.3. Асоціація є юридичною особою з дня її державної реєстрації в установленому законом порядку.
3.4. Асоціація створюється на невизначений термін.
3.5. Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів, інших законів і нормативних актів України, цього Статуту та внутрішніх документів Асоціації.
3.6. Асоціація має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.
3.7. Асоціація має круглу печатку, штампи, символіку, бланки із своїм найменуванням та зображенням своєї символіки, а також інші засоби візуальної ідентифікації.
3.8. Документи, баланси, річні звіти, розрахунки, протоколи та доповіді Асоціації складаються українською або російською мовою. Робочими мовами є українська та російська.
3.9. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннях всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.
3.10. Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх Членів та держави Україна, а Члени та держава Україна не несуть відповідальності за зобов’язання Асоціації
3.11. Члени зберігають повну господарську та фінансову самостійність, Асоціація не має права втручатися у підприємницьку та фінансову діяльність будь-якого з її Членів, здійснювати контроль над підприємницькою та фінансовою діяльністю будь-якого з її Членів у розумінні Закону України «Про захист економічної конкуренції».
3.12. Асоціація має право:
3.12.1. від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов’язки, укладати угоди або контракти, які необхідні для досягнення мети діяльності Асоціації;
3.12.2. бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції згідно з чинним законодавством України;
3.12.3. наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільно-правових відносин;
3.12.4. представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси Членів у державних та недержавних органах та організаціях в межах повноважень, визначених цим Статутом;
3.12.5. набувати та відчужувати майно та іншу власність для здійснення своїх статутних цілей в порядку, визначеному чинним законодавством України;
3.12.6. отримувати фінансування за рахунок Внесків членів (разових, періодичних та будь-яких інших внесків), пасивних доходів відповідно до податкового законодавства, доходів отриманих у вигляді коштів як третейський збір, а також дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;
3.12.7. отримувати від державних органів та громадських організацій інформацію, необхідну для реалізації цілей і завдань Асоціації;
3.12.8. вносити пропозиції до органів влади і управління;
3.12.9. направляти у встановленому законодавством порядку своїх працівників у відрядження, в тому числі за кордон;
3.12.10. розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї та цілі;
3.12.11. видавати власні друковані видання;
3.12.12. засновувати або вступати в міжнародні (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та цьому Статуту;
3.12.13. створювати за рішення Загальних Зборів (З’їзду) на території України та за її межами унітарні підприємства, філії, відділення та представництва, а також бути учасником (засновником) господарських товариств;
3.12.14. брати участь (виступати засновником, бути членом тощо) в інших об’єднаннях, організаціях або співпрацювати з такими об’єднаннями і організаціями;
3.12.15. укладати угоди стосовно нерухомого майна, зокрема, придбавати державне нерухоме майно у процесі приватизації/роздержавлення, якщо укладення таких угод необхідно для досягнення мети діяльності Асоціації;
3.12.16. використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності Асоціації;
3.12.17. Асоціація також користується іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.
Стаття 4. МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

4.1. Асоціація здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у його власності згідно з чинним законодавством України.


4.2. Для здійснення статутної діяльності Асоціація отримує кошти та майно з наступних джерел:
4.2.1. разові, періодичні та інші внески Членів;
4.2.2. пасивні доходи в розумінні податкового законодавства;
4.2.3. дотації або субсидії, отриманні з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги;
4.2.4. доходи, отримані у вигляді коштів як третейський збір;
4.2.5. з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
4.3. Грошові кошти або майно, отримані Асоціацією, спрямовуються виключно на виконання статутної діяльності, забезпечення поточної діяльності, утримання штату Асоціації, її філій. Отримані Асоціацією доходи(прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед її засновників, Членів,працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.
4.4. Асоціація може створювати власні фонди, кількість, цільове призначення, порядок формування/поновлення та витрачання коштів яких визначається Загальними Зборами (З’їздом) Асоціації.
Стаття 5. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

5.1. Членами Асоціації є юридичні особи різних організаційно-правових форм, діяльність яких пов’язана з галуззю Інтернет та ІКТ, та які визнають Статут та прийняті до Асоціації в порядку, встановленому Статутом та внутрішніми документами Асоціації.


5.2. Члени Асоціації поділяються на Дійсних та Асоційованих.
5.2.1. Дійсні Члени Асоціації – члени, які виразили наміри участі в Асоціації, сплатили вступний внесок та володіють повним переліком прав щодо участі в управлінні Асоціацією;
5.2.2. Асоційовані Члени Асоціації – члени, які виразили наміри участі в Асоціації, сплатили вступний внесок та володіють обмеженим колом прав щодо участі в управлінні Асоціацією.
5.3. Прийом до Асоціації нових Членів здійснюється за рішенням Загальних Зборів (З’їзду) на підставі письмової заяви кандидата в Члени та за наявності у нього рекомендацій від двох Дійсних Членів Асоціації.
5.4 Перехід Члена Асоціації з одного статусу в інший здійснюється на підставі поданої відповідним Членом Асоціації заяви на ім’я Загальних Зборів (З’їзду) Асоціації та сплати відповідного внеску, який є обов’язковим для статусу, в який має бажання перейти заявник.
Член Асоціації, який бажає змінити статус членства та подав відповідну заяву і сплатив необхідний для цього внесок, автоматично переходить у бажаний статус з першого числа місяця наступного кварталу, перед яким було подано заяву та здійснено відповідні платежі.
Протягом одного календарного року Член Асоціації може змінити свій статус тільки один раз.
5.5. Облік та зберігання поданих заяв ведеться виконавчим органом Асоціації – Виконавчим директором.
5.6. Заявник зобов’язаний внести вступний внесок на поточний рахунок Асоціації протягом 30 (тридцяти) банківських днів з моменту письмового повідомлення його про прийом до Асоціації.
5.7. Порядок сплати Членами разових, членських та інших внесків визначається Загальними Зборами (З’їздом) Асоціації.
5.8. Добровільний вихід Члена з Асоціації здійснюється шляхом подання письмової заяви на ім’я Голови Правління не менш ніж за місяць до виходу.
5.9. Члена Асоціації може бути примусово виключено з Асоціації рішенням Загальних Зборів(З'їзду) за поданням Правління при наявності однієї з перерахованих нижче підстав:
5.9.1. невиконання Членом своїх статутних обов’язків, в тому числі порушення Статуту, невиконання рішення Загальних Зборів(З'їзду) або невиконання остаточного рішення Третейського суду Асоціації;
5.9.2. безпідставна затримка у сплаті Внесків більш ніж на 3 (три) місяці;
5.9.3. недотримання Членом стандартів етичної і професійної поведінки, затверджених Асоціацією;
5.9.4. ліквідації Члена як юридичної особи.
5.10. У разі добровільного виходу або примусового виключення Члена з Асоціації майно та кошти (у тому числі Внески), передані таким Членом у власність Асоціації, поверненню не підлягають.
5.11. Зміна найменування або будь-яких інших реквізитів Члена не потребує повторного прийняття цього Члена до Асоціації та повторної сплати членського Внеску.
5.12. У разі реорганізації Члена його правонаступник стає Членом Асоціації та набуває всі права та обов’язки реорганізованого Члена. У разі небажання правонаступника бути Членом він має право вийти з Асоціації у встановленому Статутом порядку.
Стаття 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

6.1. Дійсні Члени Асоціації мають право:


6.1.1. брати участь в управлінні справами Асоціації через свого представника шляхом участі в Загальних Зборах(З'їзді);
6.1.2. голосувати при прийнятті рішень на Загальних Зборах(З'їзді) та методом опитування;
6.1.3. у будь-який час замінити свого представника на Загальних Зборах(З'їзді), повідомивши Асоціацію до початку Загальних Зборів за 3 (три) дні;
6.1.4. передавати свої повноваження на Загальних Зборах(З'їзді) іншому Члену чи його представнику;
6.1.5. вимагати розгляду на Загальних Зборах(З'їзді) будь-яких питань, що стосуються діяльності Асоціації;
6.1.6. через свого представника обирати та бути обраними в органи управління Асоціації, головами комісій (комітетів), робочих груп;
6.1.7. вимагати надання протоколів Загальних Зборів(З'їзду), Правління та інших органів, які створені в Асоціації, для ознайомлення та одержувати з них посвідчені витяги;
6.1.8. одержувати повну інформацію про діяльність Асоціації, в тому числі знайомитись з даними бухгалтерського обліку та звітності;
6.1.9. користуватись всіма видами методичної та іншої допомоги, яку може надати Асоціація;
6.1.10. публікувати свої наукові праці у виданнях Асоціації;
6.1.11. одержувати від Асоціації консультаційну та організаційну допомогу щодо захисту своїх законних прав та інтересів;
6.1.12. брати участь у заходах, які проводить Асоціація;
6.1.13. вийти з Асоціації в порядку та на умовах, передбачених Статутом;
6.1.14. самостійно встановлювати розмір та призначення цільового членського внеску.
6.2. Члени можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Загальних Зборів (З'їзду).
6.3. Асоційовані Члени мають права передбачені п. 6.1., за винятком п. 6.1.2. та п. 6.1.6.
6.4. Всі Члени Асоціації зобов’язані:
6.4.1. всіляко сприяти Асоціації в її діяльності;
6.4.2. дотримуватись вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Асоціації, затверджених Загальними зборами (З’їздом) та виконувати рішення Загальних Зборів(З'їзду);
6.4.3. своєчасно сплачувати Внески у встановленому порядку;
6.4.4. не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації;
6.4.5. нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом, Договором та внутрішніми документами Асоціації, затвердженими Загальними зборами (З’їздом).
Стаття 7. СТРУКТУРА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ

7.1. Органами управління Асоціації є:


 • Загальні Збори (З'їзд);
 • Правління;
 • Виконавчий директор.
7.2. Загальні Збори (З'їзд) є вищим органом управління Асоціації.
7.3. Загальні Збори (З'їзд) мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації.
7.4. До виключної компетенції Загальних Зборів (З'їзду) належить прийняття рішень з наступних питань:
7.4.1. затвердження Статуту та Договору Асоціації та внесення до них змін та доповнень;
7.4.2. затвердження основних напрямків діяльності Асоціації;
7.4.3. затвердження бюджету Асоціації;
7.4.4. припинення Асоціації, її реорганізація, ліквідація та призначення ліквідаційної комісії, прийняття рішення щодо передачі активів Асоціації у разі її ліквідації;
7.4.5. вибори членів Правління;
7.4.6. дострокове припинення повноважень членів Правління або усього Правління в цілому;
7.4.7. визначення розмірів разових, членських Внесків;
7.4.8. заслуховування та затвердження річного звіту про діяльність Асоціації;
7.4.9. заслуховування та затвердження річного звіту по виконанню бюджету Асоціації та унітарних підприємств, філій, представництв;
7.4.10. прийняття рішення щодо примусового виключення Члена Асоціації, у тому числі, відповідно до п.5.9. цього Статуту;
7.4.11. обрання суддів Третейського суду Асоціації;
7.4.12. утворення, реорганізація та припинення унітарних підприємств, філій, представництв, затвердження їх статутів, положень та призначення/звільнення їх керівників;

7.4.12. утворення, реорганізація та припинення унітарних підприємств, філій, представництв, затвердження їх статутів, положень;

7.4.13. заснування (або участь) в інших господарських товариствах, об’єднаннях та визначення умов співпраці;
7.4.14. створення та ліквідація власних фондів, визначення їх цільового призначення, порядку формування/поновлення та витрачання їх коштів.
7.5. Загальні Збори (З'їзд) скликаються Головою Правління не рідше одного разу на рік.
7.6. Про час, місце скликання та порядок денний чергових Загальних Зборів(З'їздів) Голова Правління повідомляє Членів не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення Загальних Зборів (З'їзду). Правління зобов’язане надати Членам можливість ознайомитися з документами з питань порядку денного не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати проведення Загальних Зборів (З'їзду).
7.7. Загальні Збори (З'їзд) вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше 50% Дійсних Членів.
7.8. Рішення Загальних Зборів(З'їзду) по всіх питаннях, за виключенням п.п. 7.4.1., 7.4.4., 7.4.5., приймаються відкритим голосуванням за принципом «один член – один голос» простою більшістю голосів Дійсних Членів, що беруть участь в Загальних Зборах (З'їзді), по п.п. 7.4.1. та 7.4.4. – двома третинами голосів Дійсних Членів, що беруть участь в Загальних Зборах(З'їзді).
Голосування по п. 7.4.5. відбувається одночасно по всіх особах, включених у список для голосування, але при цьому голосуючий може віддати свій голос тільки за одну особу.
Обраною (обраними) вважається (вважаються) особа (особи) за яку (яких) була віддана більша кількість голосів.
У випадку, якщо за результатами голосування декілька осіб набрали однакову кількість голосів, в результаті чого кількість обраних кандидатур перевищує кількісний склад, визначений цим Статутом, то склад Правління розширюється на таку кількість осіб.
7.9. Голосування може проводитись таємно за вимогою більш ніж 1/3 Дійсних Членів, що приймають участь у Загальних Зборах (З'їзді).
7.10. У випадку виникнення обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Асоціації, скликаються позачергові Загальні Збори(З'їзд).
7.11. Позачергові Загальні Збори (З'їзд) скликаються Головою Правління в двотижневий термін: • на вимогу більше 20% всіх Дійсних Членів.
7.12. В разі не скликання Головою Правління позачергових Загальних Зборів (З'їзду) в двотижневий термін з моменту отримання вимоги, позачергові Загальні Збори (З'їзд) можуть бути скликані ініціатором вимоги - відповідно Правлінням або ініціативною групою Дійсних Членів.
7.13. При скликанні позачергових Загальних Зборів(З'їзду) відповідно Правління чи ініціативна група, направляє Членам повідомлення про проведення Загальних Зборів (З'їзду) та проект порядку денного не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів, а у невідкладних випадках – не пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до проведення Загальних Зборів (З'їзду).
Правлі́ння - колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства або іншої колективної особи.
Поря́док де́нний - це список запланованих подій на нарадах в порядку виконання. Зазвичай включає один або більше пунктів (тем) дискусії. Може, але не зобов'язаний, включати конкретний час кожної події.
Починаючи із дня направлення Членам повідомлення про проведення Загальних Зборів(З'їзду) Правління/ініціативна група зобов’язані надати Членам можливість ознайомитися з документами з питань порядку денного не пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів, пов’язаними із порядком денним Загальних Зборів (З'їзду).
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Можливість Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

7.14. Член Асоціації має право внести пропозиції щодо зміни чи доповнення порядку денного Загальних Зборів(З'їзду) не менше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дня проведення чергових Загальних Зборів, та за 3 (три) календарні дні у випадку позачергових Загальних Зборів (З'їзду).
7.15. Рішення про включення питання до порядку денного приймає Правління у випадку чергових Загальних Зборів (З'їзду) або ініціатор, у випадку позачергових Загальних Зборів(З'їзду). Пропозиція внесена більш ніж 20% Дійсних Членів повинна бути включена до порядку денного обов’язково, в тому числі безпосередньо на Загальних Зборах (З'їзді).
7.16. У разі відмови включити питання до порядку денного Дійсний Член, що вносив пропозицію, має право вимагати внесення пропонованих питань до порядку денного Загальних Зборів (З'їзду) під час їх проведення.
7.17. На Загальних Зборах(З’їзді) обирається Головуючий із представників Дійсних Членів та Секретаріат у складі Голови Секретаріату із представників Дійсних Членів і двох Секретарів. Голова Правління Асоціації може бути обраний Головуючим на Загальних Зборах (З’їзді).
7.18. На Загальних Зборах(З’їзді) ведеться протокол Загальних Зборів (З’їзду), який підписується Головуючим на Загальних Зборах(З'їзді) та Головою Секретаріатувід імені всіх Членів і не потребують підписів їх представників.
7.19. Правління є постійно діючим колегіальним органом управління Асоціації, члени якого працюють на громадських засадах.
7.20. Членами Правління Асоціації є особи, обрані Загальними Зборами(З'їздом) з числа представників Дійсних Членів в кількості 10 (десяти) осіб.

7.20. Членами Правління Асоціації є особи, обрані Загальними Зборами (З'їздом) з числа представників Дійсних Членів в кількості 10 (десяти) осіб.
  1   2


Скачати 275.77 Kb.

 • Асоціація
 • Голова Правління Асоціації
 • Статут
 • Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ; російською мовою – ИНТЕРНЕТ АССОЦИАЦИЯ УКРАИНЫ
 • UКRAINIAN INTERNET ASSOCIATION.
 • ІНАУ; російською мовою – ИНАУ;
 • Стаття 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ
 • Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ
 • Стаття 4. МАЙНО АСОЦІАЦІЇ
 • Стаття 5. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ
 • Стаття 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ
 • Стаття 7. СТРУКТУРА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ
 • Правління