Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» Методичні матеріали для проведення атестації навчальної дисципліни сучасна українська музика спеціальність 025 «Музичне мистецтво» Спеціалізація

Скачати 99.65 Kb.

Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» Методичні матеріали для проведення атестації навчальної дисципліни сучасна українська музика спеціальність 025 «Музичне мистецтво» Спеціалізація
Скачати 99.65 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір99.65 Kb.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ім. М. ГЛІНКИ
Кафедра «Історія та теорія музики»

Методичні матеріали для проведення атестації
навчальної дисципліни
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МУЗИКА

спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
Спеціалізація «Музикознавство»

освітній ступінь магістр

Розробник:

кандидат мистецтвознавства, доцент

І.М. Рябцева

Дніпро-2016


Методичні матеріали для проведення атестації

Змістовий модуль 1.

Культурно-мистецька ситуація другої половини ХХ ст. та її експлікація в музичному мистецтві України
ТЕМА 1.
Музика Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.
Суспільно-культурний простір України наприкінці 50-х - на початку 60-х рр. ХХ ст. та підходи до організації художньої цілісності музичних творів.
Музичний твір - це твір, художні образи котрого виражені за допомогою звуків. Автор музичного твору називається композитором. Музичний твір може існувати у вигляді нотного запису, виконання, звукозапису (цифрового чи аналогового) та відеозапису.  1. Визначити специфіку суспільно - політичної ситуації в Україні наприкінці 50-х – на початку 60-х років ХХ ст.

  2. Визначити основні підходи до організації художньої цілісності музичних творів постмодерної стилістики.

  3. В чому полягали причини розквіту пісенного жанру в творчості українських композиторів 50-х – 70-х років ХХ ст.

  4. Визначити основні параметри дисонансу західноєвропейської та радянської музичної культури 50-х – 70-х років ХХ ст.


ТЕМА 2. Глобалізаційні та периферізаційні процеси в культурі та їх вплив на організацію художньої цілісності в українській музиці.
2.1. Визначити основні параметри терміну «глобалізація».

2.2. В чому полягає відмінність нових умов сприймання сучасної музики.

2.3. Надати тлумачення терміну «інтертекстуальність», навести ряд споріднених визначень.

2.4. Навести ряд контентно-естетичних засад постмодернізму.

2.5. Надати тлумачення терміну «паратекстуальність», навести приклади творів сучасних українських композиторів.

Композитор Компози́тор (ж.р. композиторка, від лат. componere - складати в ціле) - автор музичних творів: особа, що займається створенням музики.

2.6. Надати тлумачення терміну «метатекстуальність», навести приклади творів сучасних українських композиторів.


ТЕМА 3. Проблема художньої цілісності з погляду дихотомії «кіч - авангард» в українській музиці 60-х років ХХ ст.
3.1. Визначити традиційні та новаторські риси IV симфонії Б. Лятошинського.
Композитор Ігнацій Ян Падеревський був прем'єр-міністром Польщі, Верді та Шостакович були депутатами.

3.2. Визначити традиційні та новаторські риси V симфонії Б. Лятошинського.

3.3. Визначити риси постмодерної стилістки в «Симфонічних фресках» Л. Грабовського.

3.4. Назвати відомі камерно-інструментальні композиції А. Караманова, В. Сильвестрова, Л. Грабовського, В. Годзяцького, М. Скорика, В. Губи.

3.5.Назвати відомі вокальні цикли та вокальні мініатюри Л. Грабовського, В. Сильвестрова, М. Скорика, Л. Дичко.

3.6. Назвати найбільш знакові симфонічні та камерно-інструментальні твори постмодерної стилістики в українській музиці 1960-х років.

3.7. Надати визначення терміну «кіч».

Змістовий модуль 2.

Ситуація постмодернізму та зміни естетичних пріоритетів в українській музиці кінця 1960-тих – 1970-тих років
ТЕМА 4. Суспільно-культурне тло кінця 1960 – 1970-тих років
4.1. Надати характеристику суспільно-культурної ситуації в Україні наприкінці 1960-х – 1970-ті роки.

4.2. Зазначити ряд українських композиторів і їх творів, що зазнали критики й переслідувань в цей період.

4.3. Зазначити ряд українських композиторів старшого покоління, їх твори, що маркували постмодерну стилістику.

4.4. Зазначити ряд українських композиторів молодшого покоління, їх твори, що маркували постмодерну стилістику.


ТЕМА 5. Культурно-стильова полілогічність у музичних текстах постмодернізму в українській музиці кінця 1960-тих – 1970-тих років.
5.1.Карабиць І. «Сад божествених пісень», концерт на вірші Г. Сковороди для солістів, хору та симфонічного оркестру: зазначити рік створення, формотворчі моделі та композиційний план твору.
Симфоні́чний орке́стр - великий колектив музикантів (оркестр), що виконують симфонічні музичні твори.

5.2. Станкович Є. Симфонієта: зазначити рік створення, формотворчі моделі та драматургію твору.

5.3. Скорик М. Три фантазії з Львівської табулатури ХVІ століття – обробка для камерного оркестру: зазначити рік створення, формотворчі моделі та драматургію твору.

Камерний оркестр - невеликий колектив (зазвичай, 4-12 чоловік), виконуючий камерну музику.

5.4. Сильвестров В. «Музика в старовинному стилі» для ф-но: зазначити рік створення, формотворчі моделі та драматургію циклу.

5.5.Сильвестров В. Кантата на вірші Ф. Тютчева, О. Блока для сопрано та камерного оркестру: зазначити рік створення, формотворчі моделі та драматургію циклу.
ТЕМА 6. Дискурс в контексті осмислення категорії цілісності в українській музиці кінця 1960-тих – 1970-тих років.
6.1. Навести приклади творів В. Сильвестрова, в яких слово виступає важливим фактором стилеутворення.

6.2. Визначити специфіку методу дискурс-аналізу в осмисленні категорії цілісності в українській музиці кінця 1960-тих – 1970-тих років.

6.3. Скорик М. Партита № 3 для камерного оркестру: зазначити рік створення, формотворчі моделі та драматургію циклу.

6.4. Назвати відомі музикознавчі дослідження (українські, російські та ін.), що обґрунтовують принцип дискурс-аналізу творів постмодернізму.


Змістовий модуль 3.

Прийоми організації художньої цілісності в творчості українських композиторів 1980-2000-х років
ТЕМА 7.Перегляд світоглядних орієнтирів.
7.1. Назвати представників музичного андеграунду 1970-хроків, їх знакові твори цього періоду.

7.2. «Київ Музик Фест»: історія народження, здобутки і проблеми.

7.3. Назвати ряд творів, що прозвучали на фестивалі «Київ Музик Фест» в 1991 році.
ТЕМА 8.Текстові взаємодії як один із засобів організації музичної цілісності в сучасній музиці.
8.1. Визначити основні різновиди текстових взаємодій як засобів організації цілісності в сучасній композиторській творчості постмодерної стилістики.

8.2. Козаренко О. Камерна кантата «П’єро мертвопетлює» для контртенора та інструментального ансамблю на вірші М. Семенка: визначити інтертекстуальний ряд.

8.3. Надати характеристику термінів «інтертекстуальність», «гіпертекстуальність».

8.4.Надати характеристику термінів «паратекстуальність», «архітекстуальність».

8.5.Надати характеристику терміну «метатекстуальність».

8.6. Станкович Є. Симфонія № 3 «Dictum»: зазначити жанрово-семантичну спрямованість твору.


ТЕМА 9. Фрагментаризм як спосіб кодування музичної інформації.
9.1. Надати коротку характеристику «фрагментаризму» як способу кодування музичної інформації.

9.2..Рунчак В. «Привіт М.К.» трьохСУчасна сонаРна Норма для фортепіано: зазначити типологічні риси принципу фрагментаризму.

9.3. Назвати ряд творів українських композиторів, що спираються на принципи фрагментаризму.
ТЕМА 10. Константні моделі та їх роль у процесах музичного смислоутворення в сучасній українській музиці.
10.1. В. Бібік. «34 прелюдії і фуги ор. 16а, б, в»: навести ряд константних моделей циклу.

10.2. Є. Станкович. Триптих для скрипки і ф-но «На верховині»: навести ряд константних моделей твору.

10.3. Навести приклади використання константних моделей в композиторській практиці ХІХ, ХХ, ХХІ століть.
ТЕМА 11. Особливості позамузичних чинників організації художньої цілісності в сучасній українській музиці.
11.1. в чому полягає дієвість позамузичних чинників організації музичних творів постмодерної стилістики.

11.2.Ковалінас М. «Мудреці» для ф-но: особливості композиції твору.


Змістовий модуль 4.

Стилістичне розмаїття творчості сучасних українських композиторів
ТЕМА 12. «Музична мапа» сучасної України: регіональні організації НСКУ.
Серед радянських композиторів є Герої Соціалістичної Праці, наприклад, Кабалевський.
Україна Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.
Творчість композиторів регіональних організацій НСКУ.

12.1. Назвати відомих композиторів Львівської та Одеської організацій НСКУ, їх твори.

12.2.Назвати відомих композиторів Дніпропетровської та Харківської організацій НСКУ, їх твори.

12.3. Надати характеристику жанрових пріоритетів творчості Л. Дичко.
ТЕМА 13.Фестивалі академічної та сучасної музики в Україні.
13.1. Назвати відомі фестивалі академічної та сучасної музики в Україні.

13.2. Окреслити характерні риси фестивалю «Музика без меж».

13.3.Окреслити характерні риси фестивалю «Київ Музик Фест».

13.4. Окреслити характерні риси фестивалю «Два дні і дві ночі».13.5. Окреслити характерні риси фестивалю «Золотоверхий Київ»

Рекомендована література
Підручники:

 1. Корній Л.П., Сюта Б.О Історія української музичної культури : підручник для студентів вищих навчальних закладів / До 100-річчя Національної музичної академії України ім. П.І.
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
  Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського (до 1995 - Київська консерваторія) - вищий державний музичний навчальний заклад IV рівня акредитації.
   Чайковського. – К. : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2011 – 736 с.

 2. Сюта Б. Музична творчість 1970-1990 років. Параметри художньої цілісності. - Київ, Грамота, 2006.

 3. Сюта Б. Проблеми організації художньої цілісності в українській музиці другої половини ХХ століття. Дослідження. – НАН України Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології – Київ, 2004.

 4. Історія української радянської музики: Учбовий посібник. – К.: Музична Україна, 1990

Додаткова література:

 1. Александрова Н. « Урочиста Літургія » Л. Дичко в контексті виконавської інтерпретації // Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. Вип. 22. Музичне виконавство. Кн. 8. – К., 2002 – С. 67-81.

 2. Герасимова-Персидська Н. Нове у музичному хронотопі кінця тисячоліття // Українське музикознавство. Вип. 28 – К., 1998.- С. 32-48.

 3. Гордійчук М. Леся Дичко – К., 1978.
  Ле́ся (Людми́ла) Васи́лівна Дичко́ (* 24 жовтня 1939, Київ) - український композитор, педагог, громадський діяч. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1982). Народна артистка України (1995). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1989).


 4. Єрмакова Г. Іван Карабиць – К., 1983.

 5. Житомирский Д.В., Леонтьева О.Т. Западный музыкальный авангард после Второй мировой войны. – Москва: Музыка, 1990. – 303 с.

 6. Зинькевич Е. Симфоническиегиперболы: О музыке Е. Станковича. – «Сад регулярный»: Научное приложение к журналу «Зеленая лампа». – Выпуск первый. – Сумы, 1999. – 252 с.

 7. Козаренко О. Постмодерністичний акцент в музичній мові В. Сильвестрова // Syntagmation. – Львів: Сполом, 2000. – С. 80-86;

 8. Іл’їна А. Постмодерністські тенденції в музиці В. Сильвестрова // Українське музикознавство. Вип. 33 – К., 1998.- С. 487-498.

 9. Копиця М.Д. Ми – з 60-х // Музична академія – 1992, № 2. – С. 71-73.

 10. Костенко Л. Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала. – К.: Вид-во КМА, 1999.

 11. Кривицька Т. Традиції народно-театральних дійств у сучасних українських музично-сценічних жанрах // Українське музикознавство. Вип. 34 – К., 2005.- С. 258-268.

 12. Козаренко О. Сакральна творчість українських композиторів ХХ століття в контексті національного музично-семантичного процесу // Українське музикознавство. Вип. 30 – К., 2001.- С. 138-149.

 13. Ковалинас Н. Бах Шуман Шостакович = Вагнер? , или парадоксі индивидуального стиля // Музичний стиль: теорія, історія, сучасність.
  Музичний стиль - сукупність засобів та прийомів художньої виразності, що історично склалась і відображає естетичні погляди різних суспільних груп певної епохи або творчого напрямку.
  – Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2004. – Випуск 38. - С. 60-67.

 14. Коханик И. Слово как фактор стилеобразования в музыке В. Сильвестрова // Слово, інтонація, музичний твір. Зб. Статей: Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2003. – Випуск 27. – С. 189-198.

 15. Кундера М. Невыносимая легкостьбытия. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2002. – С. 761-766.

Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр: История и современность. – Москва: СК, 1990. – 330 с.

 1. Лотман Ю. Структура художественоготекста. – Москва: Искусство, 1970.- 384 с.

 2. Лунина Анна. Композитор – маленькая планета. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. – 736 с.

 3. Міжнародний музичний фестиваль «Київ Музик Фест» (1990-1999).
  Фестиваль (фр. festival - свято, лат. festivus - святковий, веселий) - масове святкове дійство, що включає огляд чи демонстрацію досягнень у певних видах мистецтва (музика, театр, кіно, естрада); вид подієвих туристичних ресурсів.
  Матеріали преси, фотодокументи, програми // Упорядкування: М.Д. Копиця, Г.В. Степанченко – Київ, 1999. – Центр музичної інформації Спілки композиторів України. – 270 с.

 4. Михайлова О. Структурно-семантичні інваріанти симфоній В. Cильвестрова // Українське музикознавство. Вип. 28 – К., 1998. - С. 164-172.

 5. Меднікова Г. Українська і зарубіжна культура ХХ століття. – К.: Знання, 2002.

 6. Москаленко В. Музичний твір як текст // Київське музикознавство. – Текст музичного твору: практика і теорія. Вип.7. – Київ, 2001. – С. 3-10.

 7. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – Москва: Музыка, 1982. – 320 с.

 8. Савченко С. И. Гармонической стихии власть // Сов. музыка, 1988, № 3.-С. 26-33.

 9. Сучасні композитори України. Довідник. Випуск 1. – Асоціація «Нова музика» Міжнародна громадська організація.
  Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
  - Кер. проекту К.  Цепколенко. – Одеса, 2002.

 10. Сюта Б. Інтертекстуальність та проблеми стилю і форми в українській музиці постмодернізму // Студії мистецтвознавчі. – Число 2. – Театр. Музика. Кіно. – Київ: 2002. – С. 17-27.

 11. Харченко Є. Ще раз про «невідомі шестидесяті»: Іван Карабиць // Українське музикознавство. Вип. 34 – К., 2005.- С. 245-258.

 12. Холопов Ю.Н. Форма музыкальная // Музыкальный энциклопедический словарь. – М.
  Іва́н Фе́дорович Кара́биць (17 січня 1945, Ялта, Донецька область - 20 січня 2002) - український композитор, диригент, музично-громадський діяч. Народний артист України. Почесний громадянин Дзержинська.
  Музичний енциклопедичний словник (рос. Музыкальный энциклопедический словарь) - науково-довідкове видання, випущене видавництвом «Радянська енциклопедія» в 1990 році. Містить понад 8000 статей різного характеру - від великих оглядів до коротких довідок.
  : Советская энциклопедия, 1999. – С.
  Велика російська енциклопедія (рос. Большая Российская энциклопедия; Радянська енциклопедія) - наукове видавництво, федеральне державне унітарне підприємство, яке підпорядковується Росдруку.
  582;

 13. Шнитке А. Полистилистические тенденции в современной музыке // Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. – Москва: Советский композитор, 1990. – С. 327-331.

 14. Viverememento (Пам’ятай про життя), гол. упорядник М. Копиця – К.: Центрмузінформ, 2003.

 15. Журнали: «Музика», «Музыкальная академия»


Інформаційний електронний ресурс: сайт НСКУ, Вікіпедія, сайти регіональних організацій НСКУ, особисті сайти композиторів.


Скачати 99.65 Kb.

 • Культурно-мистецька ситуація другої половини ХХ ст. та її експлікація в музичному мистецтві
 • Суспільно-культурний простір України наприкінці 50-х - на початку 60-х рр. ХХ ст. та підходи до організації художньої цілісності музичних творів
 • ТЕМА 2. Глобалізаційні та периферізаційні процеси в культурі та їх вплив на організацію художньої цілісності в українській музиці.
 • Змістовий модуль 2. Ситуація постмодернізму та зміни естетичних пріоритетів в українській музиці кінця 1960-тих – 1970-тих років ТЕМА 4.
 • ТЕМА 5. Культурно-стильова полілогічність у музичних текстах постмодернізму в українській музиці кінця 1960-тих – 1970-тих років.
 • ТЕМА 6. Дискурс в контексті осмислення категорії цілісності в українській музиці кінця 1960-тих – 1970-тих років.
 • Змістовий модуль 3. Прийоми організації художньої цілісності в творчості українських композиторів 1980-2000-х років ТЕМА 7. Перегляд світоглядних орієнтирів.
 • ТЕМА 8. Текстові взаємодії як один із засобів організації музичної цілісності в сучасній музиці.
 • ТЕМА 9. Фрагментаризм як спосіб кодування музичної інформації.
 • ТЕМА 10. Константні моделі та їх роль у процесах музичного смислоутворення в сучасній українській музиці.
 • ТЕМА 11. Особливості позамузичних чинників організації художньої цілісності в сучасній українській музиці.
 • Змістовий модуль 4. Стилістичне розмаїття творчості сучасних українських композиторів ТЕМА 12. «Музична мапа» сучасної України
 • ТЕМА 13. Фестивалі академічної та сучасної музики в Україні.
 • Рекомендована література Підручники: Корній Л.П., Сюта Б.О Історія української музичної культури : підручник для студентів вищих навчальних закладів
 • Національної музичної академії України
 • Міжнародна громадська організація
 • Іван Карабиць
 • Інформаційний електронний ресурс