Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДо Правил користування електричною енергією типовий договір

Скачати 125.67 Kb.

До Правил користування електричною енергією типовий договір
Скачати 125.67 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації10.06.2017
Розмір125.67 Kb.
1   2   3

2. Обов'язки Власника мереж


Власник мереж зобов'язаний:

2.1. Утримувати технологічні електричні мережі спільного використання у належному технічному стані, формувати електричну схему цих мереж відповідної пропускної здатності та забезпечувати технічну можливість для передачі електричної енергії до межі балансової належності електроустановок Користувача або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач.

Технологічність (рос. технологичность, англ. adaptability to manufacture, нім. Fertigungsgerechtheit f) - відповідність продукції вимогам економічної технології її використання. Технологічність забезпечується при розробці конструкції виробу.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Електрична схема Електри́чна схе́ма - це технічний документ, що містить у вигляді умовних графічних зображень чи позначень інформацію про будову виробу, його складові частини та взаємозв'язки між ними, дія якого ґрунтується на використанні електричної енергії.

2.2. Забезпечувати на межі балансової належності електромереж підтримання параметрів якості електроенергії та узгодженого рівня надійності електропостачання відповідно до категорії струмоприймачів Користувача або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач, згідно з ПУЕ.

Струмоприймач, струмознімач - пристрій, що відводить електричний струм від контактних дротів або рейок до тягових двигунів моторних вагонів електротранспорту, транспортних і підйомно-транспортних машин (підйомних кранів) тощо.
Наді́йність - властивість технічних об'єктів зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.

У разі, якщо Власник мереж є основним споживачем, рівень надійності електропостачання відповідно до категорії струмоприймачів Користувача або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач, не може бути вищим, ніж існуюча категорія надійності електропостачання Власника мереж.

2.3. Забезпечувати виконання графіка попереджувальних ремонтів та обсягів робіт, визначених технологічними картами ремонту елементів обладнання, збереження встановлених на території Власника мереж електроустановок.

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Ремонт - процес зміни, відновлення, покращення будь-чого, доведення об'єкта до початкових характеристик (не слід плутати з реставрацією).

2.4. Щомісяця до ___________ дня розрахункового періоду надавати Користувачу рахунок на оплату послуг за спільне використання технологічних електричних мереж та два примірники Акта прийому-здачі наданих послуг (додаток N ___), оформлених Власником мереж.

Щорічно до ___________ надавати Користувачу два примірники Довідки про обсяги переданої електричної енергії за базовий період (додаток N ___), оформленої Власником мереж.

2.5. Упродовж трьох робочих днів з дня переходу права власності (права господарського відання) на технологічні електричні мережі до іншої особи повідомити про це Користувача.

Примірник - одиничний предмет, коли йдеться про друкований чи рукописний текст. Поняття тотожне в більшості випадків слову «екземпляр».
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.

2.6. Забезпечити безперешкодний доступ (за службовим посвідченням) відповідальних представників Користувача до власних електричних установок для проведення технічної перевірки, контролю за рівнем споживання електричної енергії.

2.7. Забезпечити безперешкодний доступ (за службовим посвідченням) відповідальних представників Користувача для виконання Користувачем відключення або обмеження споживання електричної енергії субспоживачам відповідно до встановленого цими Правилами порядку або за обґрунтованою письмовою вимогою Користувача припиняти чи обмежувати обсяг передачі електричної енергії.

2.8. Своєчасно вживати відповідних заходів для усунення виявлених порушень.

2.9. У разі передачі електричної енергії в електричні мережі інших суб'єктів господарювання забезпечити складення балансу електричної енергії у власних технологічних електричних мережах для проведення комерційних розрахунків.

2.10. Оперативно повідомляти Користувача та інших суб'єктів господарювання, електроустановки яких приєднані до технологічних електричних мереж Власника мереж, про порушення, що пов'язані з перериванням електропостачання, їх причини і терміни відновлення режиму електропостачання, про виведення в ремонт, а також введення в дію після ремонту технологічних електричних мереж, якими передається електроенергія.

2.11. За необхідності укласти договори про технічне забезпечення електропостачання споживача з іншими суб'єктами господарювання, приєднаними безпосередньо до електричних мереж Власника мереж, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач.

Переривання (англ. interrupt) - сигнал, що повідомляє процесор про настання якої-небудь події, яка потребує невідкладної уваги. При цьому виконання поточної послідовності команд призупиняється і керування передається обробнику переривання, який реагує на подію та обслуговує її, після чого повертає управління в перерваний код.
Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

2.12. Забезпечувати відповідно до акта про пломбування збереження і цілісність встановлених на території (у приміщенні) Власника мереж розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр).

1   2   3


Скачати 125.67 Kb.