Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДо Правил користування електричною енергією типовий договір

Скачати 125.67 Kb.

До Правил користування електричною енергією типовий договір
Скачати 125.67 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації10.06.2017
Розмір125.67 Kb.
1   2   3

3. Права Власника мереж


Власник мереж має право:

3.1. На отримання від Користувача плати за спільне використання технологічних електричних мереж, визначеної відповідно до Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12.06.2008 N 691, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.08.

Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.
Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
2008 за N 732/15423.

3.2. На доступ до розрахункових засобів та систем обліку електричної енергії, що розташовані на об'єктах Користувача або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач, для зняття показів.

3.3. Вимагати від Користувача або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач, дотримання на належному рівні показників якості електричної енергії на межі балансового розподілу електромереж відповідно до умов цього Договору.

3.4. На припинення спільного використання технологічних електричних мереж Власника мереж у випадках та порядку, передбачених розділом 6 цього Договору.

4. Обов'язки Користувача


Користувач зобов'язується:

4.1. Здійснювати оплату за використання електричних мереж Власника мереж за розрахунковий період. Розрахунок плати за використання електричних мереж Власника мереж здійснюється згідно з додатком "Порядок обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж".

Обслу́га - у військовій справі - група військовослужбовців, які безпосередньо обслуговують артилерійську систему, кулемет і інші види зброї і техніки; первинна (нижча) організаційна одиниця (підрозділ) у збройних силах багатьох держав.

4.2. Забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених осіб Власника мереж до систем та засобів обліку і засобів контролю потужності та якості електроенергії, а також для контролю встановлених режимів споживання електроенергії.

4.3. У разі припинення споживання електричної енергії внаслідок звільнення Користувачем займаного об'єкта останній повідомляє про це Власника мереж за 20 днів і здійснює повний розрахунок за використання електричних мереж до дня виїзду включно. Власник мереж припиняє передачу електричної енергії в день звільнення об'єкта.


5. Права Користувача


Користувач має право:

5.1. Не сплачувати за використання електричних мереж за час перерви в електропостачанні, якщо перерва відбулася не з вини Користувача.

5.2. На отримання від Власника мереж інформації щодо якості електричної енергії, порядку визначення плати за використання електричних мереж Власника мереж, умов та режимів передачі електричної енергії.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

5.3. На відшкодування згідно з законодавством України збитків, заподіяних унаслідок порушення його прав.

5.4. На доступ до електроустановок, розрахункових засобів та систем обліку електричної енергії, що розташовані на об'єктах Власника мереж і враховують обсяг електричної енергії, для зняття показів. Перевіряти схеми приєднання струмоприймачів Власника мереж, які беруть участь у регулюванні навантаження в електромережі, а також перевіряти працездатність установлених у Власника мереж пристроїв протиаварійної автоматики та інших пристроїв, що забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі.

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.

6. Порядок обмеження та припинення спільного використання технологічних електричних мереж


Спільне використання технологічних електричних мереж може бути припинено або обмежено Власником мереж:

6.1. Без попередження у разі виникнення аварійних ситуацій в електроустановках Власника мереж на час, що не перевищує визначеного ПУЕ для струмоприймачів відповідної категорії Користувача.

6.2. З повідомленням Користувача не пізніше ніж за 10 хвилин у разі перевищення Користувачем або іншими суб'єктами господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач, договірної граничної величини електричної потужності в години максимуму навантаження протягом 30 хвилин і більше.

Переви́щення (рос. превышение, англ. relative height, elevation, нім. relative Höhe f, Höhenunterschied m) - в геодезії, фізичній географії тощо - різниця абсолютних висот будь-яких точок земної поверхні.
Границя - одне з основних понять функціонального аналізу (а також математичного аналізу, який є скінченновимірним випадком функціонального), яке означає, що деякий об'єкт, змінюючись, нескінченно наближається до певного сталого значення.

6.3. З повідомленням Користувача не пізніше ніж за три робочих дні у разі:

несплати Користувачем за використання електричних мереж Власника мереж у встановлений термін з дотриманням процедури, передбаченої ПКЕЕ;

використання технологічних електричних мереж Власника мереж Користувачем після закінчення строку дії цього Договору.

6.4. На виконання припису державних органів, на які покладені відповідні обов'язки згідно з законодавством, у зазначені в приписі терміни.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

6.5. У разі відсутності резервного живлення з повідомленням не пізніше ніж за 10 днів для проведення планових ремонтних робіт в електроустановках електропередавальної організації (постачальника електричної енергії), Власника мереж або для приєднання нових споживачів.

6.6. На вимогу постачальника електричної енергії у зазначені в цій вимозі терміни.

Постачальник або вендор (англ. Vendor) - будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору купівлі-продажу.

7. Порядок розрахунків за спільне використання технологічних електричних мереж


7.1. Розрахунковим вважається період з ___ числа розрахункового місяця до такого самого числа наступного місяця.

7.2. Вартість послуг Власника мереж з утримання технологічних електричних мереж спільного використання зазначена в додатку "Порядок обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж", розробленому відповідно до Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12.06.2008 N 691, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.08.2008 за N 732/15423.

7.3. Оплата Користувачем послуг з утримання технологічних електричних мереж спільного використання здійснюється платіжним дорученням на підставі виставленого Власником мереж рахунка та оформленого Акта прийому-здачі наданих послуг у десятиденний термін з дати отримання рахунка.

Доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) какакшки ї. Часто на підставі договору доручення видається довіреність, наприклад, у формі письмового повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні правочини або отримувати матеріальні цінності.

8. Відповідальність Сторін


8.1. Відповідальність Власника мереж:

8.1.1. Власник мереж забезпечує передачу електричної енергії технологічними електричними мережами спільного використання з дотриманням показників якості електричної енергії та категорії з надійності електропостачання.

У разі погіршення передбачених умовами договору про постачання електричної енергії показників якості електричної енергії з вини Власника мереж останній відшкодовує Користувачу завдані збитки відповідно до законодавства України.

Електропостача́ння (постачання електричної енергії, енергопостачання) - це комплекс технічних засобів і організаційних заходів для забезпечення споживача електроенергією; надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.

8.1.2. Власник мереж не несе відповідальності за порушення вимог пункту 8.1 цього Договору у разі порушення Користувачем вимог розділу 4 цього Договору.

8.1.3. Власник мереж не несе матеріальної відповідальності перед Користувачем за обмеження (припинення) передачі електричної енергії, яке викликане:

1) некваліфікованими діями персоналу Користувача або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач;

2) умовами обмеження або припинення постачання електроенергії у випадках, передбачених ПКЕЕ;

3) автоматичним відключенням лінії живлення внаслідок пошкодження устаткування або дій Користувача, які викликали спрацювання автоматики за умови справності системи автоматичного відключення;

Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.

4) діями постачальника електричної енергії.

8.1.4. У разі невиконання обґрунтованих вимог Користувача щодо відключення субспоживачів Власник мереж відшкодовує завдані ним збитки іншим суб'єктам відповідно до законодавства України.

8.1.5. На підставі складеного акта про пломбування Власник мереж відповідає за збереження розташованих на його об'єктах засобів обліку, які належать Користувачу або іншим суб'єктам, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач, а також за збереження відповідних пломб (відбитків їх тавр), установлених на розрахункових приладах обліку.

8.2. Відповідальність Користувача:

8.2.1. За внесення платежів, передбачених пунктом 4.1 цього Договору, з порушенням терміну, визначеного відповідним додатком до цього Договору, Користувач сплачує Власнику мереж пеню у розмірі _________ % за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати. Сума пені зазначається у розрахунковому документі окремим рядком.

8.2.2. Підпункт 8.2.2 додатка 2 вилучено

8.3. Форс-мажорні обставини

8.3.1.

Обста́вина - другорядний член речення, який пояснює слово зі значенням ознаки, виражає якісно-означальну характеристику дії, стану чи позначає, за яких обставин відбувається дія, вказує на спосіб, міру або ступінь вияву дії або ознаки.
Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
До обставин непереборної сили належать:


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань у цілому або частково.

Термін виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі відкладається на строк дії обставин непереборної сили.

8.3.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили, має письмово повідомити іншу Сторону про початок, тривалість та ймовірну дату припинення дії обставин непереборної сили.

9. Відносини з постачальником електричної енергії


9.1. Власник мереж зобов'язаний припинити надання послуг із спільного використання технологічних електричних мереж на вимогу постачальника електричної енергії.

9.2. Сторони Договору забезпечують доступ постачальника електричної енергії до розрахункових засобів обліку електричної енергії Користувача у термін, встановлений договором про постачання електричної енергії, укладеним між постачальником та Користувачем.

9.3. Пункт 9.3 додатка 2 вилучено

9.3. Власник мереж зобов'язаний не допускати безоблікового користування електричною енергією від технологічних електричних мереж Власника мереж, а також відшкодовувати збитки, завдані постачальнику електричної енергії, у разі виявлення безоблікового користування електричною енергією від технологічних електричних мереж Власника мереж.


10. Інші умови


10.1. За наявності в Сторін суміжних електроустановок межа відповідальності за стан та обслуговування електроустановок визначається актом розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін, визначеної у додатку "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін".

10.2. Строки проведення ремонтів в електромережах Власника мереж, під час яких електроустановки Користувача будуть відключені або буде знижена надійність електропостачання інших споживачів, доводяться до відома заінтересованих сторін письмовим повідомленням Власника мереж, узгодженим з постачальником електричної енергії.

10.3. Усі майнові суперечки з питань цього Договору вирішуються відповідно до законодавства України.

Спір - словесне змагання; обговорення чого-небудь двома або кількома особами, в якому кожна з сторін обстоює свою думку, свою правоту

10.4. Цей Договір укладається на строк до _________________, набирає чинності з дня його підписання та вважається продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення цього терміну не буде заявлено однією із Сторін про відмову від цього Договору або його перегляд. Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному законодавством. У разі переходу права власності (права господарського відання) на технологічні електричні мережі до іншої особи цей Договір втрачає чинність.

10.5. Додатки до цього Договору "Однолінійна схема", "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін", "Порядок обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж", "Довідка про обсяги переданої електричної енергії за базовий період", "Акт прийому-здачі наданих послуг", "Кошторис обґрунтованих витрат" є невід'ємними частинами цього договору.

10.6. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін.

Реквізити - сукупність постійних елементів, з яких складаються документи. Сукупність реквізитів становить формуляр документів. До елементів документів (реквізитів) належать дата, підпис, адреса, заголовок та ін.
Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.

10.7. Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у Власника мереж, другий - у Користувача.

11. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін


Власник мереж:

_______________________________________


_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

  

Користувач:

_______________________________________


_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

тел.: __________________ 

  

тел.: __________________ 

М. П.

_______________________________________


                                     (підпис, П. І. Б.) 

  

М. П.

_______________________________________


                                      (підпис, П. І. Б.) 

____________ 200_ року 

  

____________ 200_ року 
1   2   3


Скачати 125.67 Kb.

  • 4. Обовязки Користувача
  • 5. Права Користувача
  • 6. Порядок обмеження та припинення спільного використання технологічних електричних мереж
  • 7. Порядок розрахунків за спільне використання технологічних електричних мереж
  • 8. Відповідальність Сторін
  • 9. Відносини з постачальником електричної енергії
  • 10. Інші умови
  • 11. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін