Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоц. Черкас Н.І. Економіка та зовнішньо-економічні зв’язки України

Скачати 42.21 Kb.

Доц. Черкас Н.І. Економіка та зовнішньо-економічні зв’язки України
Скачати 42.21 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір42.21 Kb.
доц. Черкас Н.І.

Економіка та зовнішньо-економічні зв’язки України
2-й семестр

Тема 1. Національна економіка та її зовнішньоекономічні зв’язки

Основні поняття та міждисциплінарні зв’язки курсу.

Націона́льна еконо́міка - це структурно і організаційно єдина система взаємозв'язаних галузей і сфер діяльності людей, якій властива відповідна пропорційність, взаємозумовленість розміщення на території, обмеженій державними кордонами.
Характеристика національної економіки. Компаративний аналіз основних макроекономічних показників України. Макроекономічна політика в Україні. Шляхи досягнення фіскальної дисципліни. Місце і роль зовнішньоекономічного сектора в національній економіці. Відкритість економіки. Дискусія щодо відкритості української економіки. Значення зовнішньої торгівлі в структурі зовнішньоекономічних зв’язків.Тема 2. Стан, напрями розвитку і структурні аспекти промислового виробництва України

Поняття економічної структури.

Міжнаро́дна торгі́вля - торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці.
Промисловість Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Основні галузі промислового комплексу України. Виробництво та експорт основних галузей України. Роль металургії в економіці України. Пріоритети машинобудівельного комплексу України. Недоліки сировинної структури промисловості. Конкурентоспроможність країни. «Золоті правила» національної конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність областей України. Індекс Баласси. Вплив світової фінансової кризи 2008-2009 рр. на промислове виробництво в Україні. Зовнішні та внутрішні чинники економічної кризи в Україні.
Конкурентоспроможність країни - це сукупність властивостей, притаманних національній економіці, які визначають здатність країни конкурувати з іншими країнами. Рівень конкурентоспроможності країни визначається за різними методиками.
Область - назва однієї з 24 адміністративних одиниць України. Області поділяються на райони (від 11 до 27 районів в області)/
Економі́чна кри́за (грец. krisis - поворотний пункт) - різке погіршення економічного стану країни, що виявляється в значному спаді виробництва, порушенні виробничих зв'язків, що склалися, банкрутстві підприємств, зростанні безробіття, і у результаті - в зниженні життєвого рівня, добробуту населення.
Вплив кризи на основні макроекономічні показники України. Проблема вибору економічної політики в Україні.
Антициклічна політика - це політика спрямована на підтримку певних стабільних темпів економічного зростання, на недопущення падіння, виникнення криз.Тема 3. Структурні зрушення зовнішньої торгівлі України

Концептуальні засади формування товарної структури зовнішньої торгівлі. Класифікація товарів міжнародної торгівлі. Сировинна-несировинна структура. Товарна номенклатура зовнішньої торгівлі України.

Това́рна номенклату́ра - це систематизований перелік усіх асортиментних груп товарів і товарних одиниць, що пропонуються виробником для реалізації. Основними показниками номенклатури продукції окремого підприємства є широта, насиченість, глибина та гармонічність (сумісність).
Сальдо експорту–імпорту в розрізі окремих товарних груп. Наслідки сировинної орієнтації експорту. Експортний потенціал України. Конкурентоспроможність товарів зовнішньої торгівлі. Існуючий механізм «витіснення» несировинного експорту експортом сировини в Україні. Механізми стимулювання експорту. Вплив макроекономічної політики на структуру експорту-імпорту. Вплив політики протекціонізму на структурні зрушення в українській економіці. “Європейський парадокс”.Тема 4. Географічна диверсифікація зовнішньоекономічних зв’язків України

Вплив геоекономічних факторів на економічне зростання. Регіональний “ефект локомотива”. Географічна структура зовнішньої торгівлі. Частка окремих регіонів в обсягах експорту-імпорту. Галузева структура торгівлі з окремими регіонами. Пріоритетні напрями економічної співпраці з країнами світу згідно з національними інтересами України. Напрями співпраці України з країнами Центральної та Південно-Східної Європи.

Економічне зростання Економі́чне зроста́ння - зміна результатів функціонування економіки. Розрізняють такі типи економічного зростання.
Східна Європа Східна Європа - політичний та історико-географічний регіон Європи.
Основні напрями співпраці України з промислово-розвиненими країнами. Українські бізнес компанії, що оперують на європейському ринку. Формування єврорегіонів для забезпечення транскордонного співробітництва.
Транскордо́нне співробі́тництво - спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадами, відповідними органами влади інших держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством.Тема 5. Регіональні особливості зовнішньоекономічних зв’язків України

Фактори оцінки регіонального простору. Сукупність факторів, що визначають конкурентні переваги регіону. Інвестиційна привабливість регіону.

Інвестиційна привабливість країни - це сукупність політичних, соціальних, інституціональних, екологічних, макро- і мікроекономічних умов функціонування національної економіки, що забезпечують стабільність інвестиційної діяльності вітчизняних і зарубіжних інвесторів.
Регіональна структура економічно діяльності. Галузева структура регіону. Регіональна структура галузі. Регіональні нерівності. Депресивні регіони. Шляхи підвищення конкурентоспроможності регіонів. Європейський досвід підвищення інвестиційної привабливості та технологічного розвитку регіонів. Розширення експортного потенціалу регіонів. Чинники конкурентоспроможності прикордонного регіонального комплексу. Перспективи створення СЕЗ/ВЕЗ у прикордонних західних областях України.Тема 6. Економічний розвиток в Україні

Оцінка економічного розвитку та економічного зростання. Вимірювання економічного зростання. Визначення рівня економічного розвитку. Типи економічного зростання. Використання надходжень від експорту. Фактори економічного зростання. Вплив людського капіталу.

Людськи́й капіта́л (англ. Human Capital) - це соціально-економічна категорія, похідна від категорій «робоча сила», «трудові ресурси», «трудовий потенціал», «людський фактор», у загальному вигляді його можна розглядати як економічну категорію, яка характеризує сукупність сформованих і розвинутих унаслідок інвестицій продуктивних здібностей, особистих рис і мотивацій індивідів, що перебувають у їхній власності, використовуються в економічній діяльності, сприяють зростанню продуктивності праці і завдяки цьому впливають на зростання доходів (заробітків) свого власника та національного доходу. Поняття людського капіталу є природним розвитком і узагальненням понять людського фактора і людського ресурсу, проте людський капітал є ширшою економічною категорією.
Акумуляція людського капіталу на регіональному рівні. Джерела економічного зростання. Політика економічного розвитку. Стратегія розвитку України. Напрями формування стратегії економічного зростання. Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку України. Вплив зовнішньої торгівлі на економічне зростання України. Завдання зовнішньоекономічної діяльності уряду України в межах стратегії розвитку.Тема 7. Вплив економічної ситуації на якість життя в Україні

Теорія суспільного добробуту. Категорія якості життя. Аналіз рівня життя населення. Основні соціально-економічні індикатори рівня життя. Держава загального добробуту.

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Держава загального добробуту - це термін, яким узагальнено характеризують політику держави, що має на меті забезпечення надання низки таких основних послуг, як охорона здоров'я, належний рівень освіти (зазвичай безкоштовної) завдяки державному фінансуванню.
«Ринкова пастка зубожіння». Розшарування населення за доходами. Тенденції бідності в Україні, міжнародні порівняння. Вплив соціальної нерівності на розвиток економіки України. Реформування пенсійної системи: міжнародний досвід.Основна література:

Шевчук В. О. Міжнародна економіка: теорія і практика : підручник / В. О.

Міжнародна економіка в широкому сенсі - теорія, вживана для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу. Вона ґрунтується на теорії ринкової економіки і розвиває її.
Шевчук. − [2-ге вид., перероб. і доп.]. — К. : Знання, 2008. — 663 с.

Черкас Н.І. Несировинний експорт України і його макроекономічне стимулювання: дисертація на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / Н.І. Черкас – Л: ЛКА, 2009. – 186 с.
Статті:

Черкас Н.І. Вплив обмінного курсу та імпорту на динаміку структури експорту України / Н.І.Черкас // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 2. – C. 128-139.

Cherkas N. Empirical analysis of structural developments in Ukraine's exports / N. Cherkas // Methods and Models for Analysing and Forecasting Economic Processes. Theory and Practice / J. Pociecha (ed.). – Cracow: Cracow University of Economics, 2014. – P. 28–44.

Черкас Н.І. Examination of EU and CIS Trade Directions for Eastern European Countries / Н.І.Черкас // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник наукових праць П’ятої міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.

Оде́ський націона́льний університе́т і́мені I. I. Ме́чникова - вищий навчальний заклад в Україні. Розташований в Одесі. Має четвертий (найвищий) рівень акредитації.
Мечникова. – 2015. – 98 с. – C. 31-33.Контроль знань:

Домашні завдання 5х2 10

Контрольні роботи 2х10 20

Експрес-завдання 2х5 10

2х5 10

Презентації 1х10 10Тести 5х4 20

Інтернет-практикум 2х10 20Всього 100


Скачати 42.21 Kb.

  • Конкурентоспроможність країни
  • Тема 3. Структурні зрушення зовнішньої торгівлі України
  • Тема 4. Географічна диверсифікація зовнішньоекономічних зв’язків України
  • Тема 5. Регіональні особливості зовнішньоекономічних зв’язків України
  • Інвестиційна привабливість
  • Тема 6. Економічний розвиток в Україні
  • Держава загального добробуту
  • Основна література
  • Одеський національний університет