Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаток №1 до листа від 11 січня 2018 року №03 Зауваження та пропозиції до проекту

Скачати 82.47 Kb.

Додаток №1 до листа від 11 січня 2018 року №03 Зауваження та пропозиції до проекту
Скачати 82.47 Kb.
Дата конвертації14.02.2020
Розмір82.47 Kb.
ТипДодаток
Додаток № 1 до листа від 11 січня 2018 року № 03 Зауваження та пропозиції до проекту Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва 1. ІнАУ пропонує пункт 2 Розділу ІІІ «Строки розроблення та видачі технічних умов з доступу до інфраструктури об’єкта будівництва» проекту Правил викласти у редакції: «У разі несплати замовником протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня отримання письмової інформації про прийняття рішення власником про видачу технічних умов з такого доступу та рахунку плати за видачу технічних умов з доступу, рішення про видачу технічних умов з доступу анулюється власником».
Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
Обґрунтування: Редакція пункту 2 Розділу ІІІ проекту Правил приведена у відповідність до положень п.10 статті 12 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ), де зазначено, що надання технічних умов з доступу здійснюється за плату, що вноситься замовником протягом 15 робочих днів з дня отримання письмової інформації про прийняття рішення власником інфраструктури об’єкта доступу про видачу технічних умов з доступу. 2. У п.п.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
4) пункту 4 Розділу ІІІ «Строки розроблення та видачі технічних умов з доступу до елементів інфраструктури об’єкта будівництва» проекту Правил потрібно конкретизувати та розкрити для однозначного застосування Правил, як слід розуміти вираз: «наявні обмеження щодо доступу до певного елемента інфраструктури об’єкта будівництва таабо порядку його експлуатації», оскільки ані Закон про доступ, ані інші законодавчі акти не розкривають цього поняття та не встановлюють загальний перелік таких обмежень щодо доступу до певного елемента інфраструктури об’єкта будівництва таабо порядку його експлуатації. 3. У п.п.2) пункту 10 Розділу ІІІ «Строки розроблення та видачі технічних умов з доступу до інфраструктури об’єкта будівництва» проекту Правил, потрібно конкретизувати та максимально розкрити поняття, що таке «відсутність технічної можливості» для розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта будівництва при застосуванні даного підпункту Правил, оскільки ані Закон про доступ, ані інші законодавчі акти не розкривають цього поняття та не встановлюють загальний перелік таких випадків. 4. Пункт 5 Розділу IV «Порядок та строки розроблення і погодження проектної документації з доступу до інфраструктури об’єкта будівництва» проекту Правил викласти в редакції: «Власник може відмовити замовнику у погодженні проектної документації з доступу виключно на підставі її невідповідності виданим технічним умовам з доступу.
Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.
Власник протягом 10 (десяти) робочих днів перевіряє оформлення проектної документації з доступу на відповідність виданим ТУ. У разі виявлення недоліків письмово інформує про це замовника протягом 3 (трьох) робочих днів з наданням переліку таких недоліків. Якщо зауваження до проектної документації з доступу не надані замовнику в письмовій формі, проектна документація вважається погодженою. Замовник усуває виявлені недоліки та надає проектну документацію з доступу власнику на повторний розгляд. Якщо проектна документація з доступу відповідає виданим ТУ, власник зобов’язаний її погодити. Якщо проектна документація з доступу не погоджена, власник у письмовій формі інформує про це замовника, наводячи обґрунтовані підстави для відмови. При повторному розгляді проектної документації з доступу висунення будь-яких нових зауважень з боку власника, крім наданих раніше, не допускається. Якщо при повторному розгляді проектної документації з доступу попередні недоліки замовником не усунені або усунені частково, власник аргументовано відмовляє в погодженні проектної документації з доступу. Власник зобов’язаний погодити або письмово повідомити замовника про відмову в погодженні проектної документації з доступу протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання доопрацьованої проектної документації з доступу». Обґрунтування: Пропозиція даної редакції положення проекту Правил направлена на врегулювання взаємовідносин між власником та замовником, деталізацію їх взаємовідносин при погодженні проектної документації з доступу, в т.ч. при наявності зауважень з боку власника. 5. Пункт 2 Розділу VII «Порядок та строки укладання договору з доступу до інфраструктури об’єкта будівництва» проекту Правил доповнити новим підпунктом» «8) умови та порядок цілодобового доступу замовника до інфраструктури об’єкта будівництва», а далі – нумерація по змісту тексту. Обґрунтування: Відповідно до п. 8 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.
Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
2012 № 295, оператори, провайдери телекомунікацій забезпечують роботу телекомунікаційних мереж та доступ споживачів до них цілодобово сім днів на тиждень.
Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
Отже, дане доповнення має суттєве значення для усіх, без винятку, операторів, провайдерів телекомунікацій та підлягає включенню до переліку істотних умов договору до інфраструктури об’єкта будівництва. Додатково зазначимо, що саме дії з недопуску (або створення перешкод у допуску) операторів телекомунікацій до інфраструктури об’єкта доступу та неврегульованість цього питання у договорі наразі є проблемою. 6. У пункті 3 Розділу VIII «Порядок та умови розірвання договору з доступу до інфраструктури об’єкта будівництва таабо його припинення» проекту Правил пропонуємо залишити строк 4 (чотири) місяці, протягом якого сторони зобов’язані попередити одна одну про розірвання договору з доступу до запланованої дати розірвання такого договору. Обґрунтування: відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про телекомунікації» оператор, провайдер телекомунікацій, який припиняє діяльність з надання телекомунікаційних послуг, зобов’язаний попередити споживачів не пізніше ніж за три місяці до припинення надання телекомунікаційних послуг.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Отже, пропонується встановити строк попередження про розірвання договору з доступу 4 місяці, оскільки, у разі встановлення такого граничного строку у 3 місяці, оператор, провайдер телекомунікацій може порушити строки попередження про припинення діяльності з надання телекомунікаційних послуг власних споживачів, що, в свою чергу, може вважатись як порушення законодавства у сфері телекомунікацій. 7. Пункт 4 Розділу VIII «Порядок та умови розірвання договору з доступу до інфраструктури об’єкта будівництва таабо його припинення» проекту Правил викласти в редакції: «Спори, які виникають на будь-яких етапах укладання, зміни, виконання та розірвання договору з доступу, вирішуються сторонами в досудовому таабо судовому порядку відповідно до чинного законодавства України».
Суд - орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і вирішення цивільних, кримінальних,господарських, адміністративних і інших категорій справ у встановленому законом конкретної держави процесуальному порядку.
Обґрунтування: Запропонована ІнАУ редакція цього положення передбачає можливість врегулювання спорів як у досудовому порядку, або, за бажанням сторони, шляхом звернення до суду без досудового врегулювання спору, як це і визначено у статті 18 Закону про доступ. 8. У пункті 1 Розділу IX «Порядок та умови припинення користування елементами інфраструктури об’єкта будівництва» проекту Правил зазначається, що «замовник повинен терміново припинити користування елементами інфраструктури об’єкта будівництва в таких випадках…». Проте, порядок та строки демонтажу технічних засобів телекомунікацій врегульовано у п.2 цього Розділу проекту Правил. Крім цього, існує законодавчо визначена процедура виконання судових рішень, а процес припинення користування елементами інфраструктури об’єкта будівництва та демонтажу технічних засобів телекомунікацій потребує певного часу.
Судове рішення - у широкому значенні - акт судового розгляду справи будь-якого виду провадження. Це може бути як саме рішення, так і висновок (Конституційний Суд України), вирок (у кримінальному процесі), постанова, ухвала, окрема ухвала тощо (у кримінальному, адміністративному, цивільному та господарському процесах).
Відтак, пропонується із речення у пункті 1 Розділу IX проекту Правил або виключити слово «терміново», або чітко вказати терміни припинення користування елементами інфраструктури об’єкта будівництва. 9. У пункті 4 Розділу X «Порядок демонтажу технічних засобів телекомунікацій, розміщених без укладання договору з доступу до інфраструктури об’єкта будівництва» проекту Правил зазначається, що «у разі, якщо протягом 15 робочих днів з дати розміщення інформації на веб-сайті власник (володілець) технічних засобів телекомунікацій не здійснить демонтаж технічних засобів телекомунікацій, власник об’єкта будівництва вправі самостійно їх демонтувати та зберігати їх не менше як 30 днів з правом на відшкодування прямих витрат безпосередньо пов’язаних з демонтажем». Проте, запропоноване положення, на нашу думку, не узгоджується зі ст. 321 ЦК України щодо непорушності права власності, ст.
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
344 ЦК України щодо набувальної давності на рухоме майно лише за сплином п’яти років та положеннями Глави 83 ЦК України.
Рухоме майно - майно, відмінне від нерухомого майна; яке можна вільно переміщувати в просторі без заподіяння йому шкоди. До рухомого майна належать також гроші, валютні цінності, цінні папери, майнові права та обов'язки.
Пропозиція: продовжити строк, встановлений для зберігання демонтованих технічних засобів телекомунікацій замовника, який визначено у пункті 4 Розділу Х проекту Правил. 10. Пункт 5 Розділу X «Порядок демонтажу технічних засобів телекомунікацій, розміщених без укладання договору з доступу до інфраструктури об’єкта будівництва» проекту Правил викласти у редакції: «Ремонт об’єкта будівництва (його конструктивних елементів), необхідність проведення якого була зумовлена пошкодженням, пов’язаним з демонтажем технічних засобів телекомунікацій, здійснюється за рахунок сторони, яка здійснює такий демонтаж». Обґрунтування: У пункті 4 Розділу Х проекту Правил встановлюється право власника (володільця) інфраструктури об’єкта будівництва на компенсацію прямих витрат, пов’язаних з демонтажем технічних засобів телекомунікацій. Отже, за таких умов, редакція пунктів 4 та 5 Розділу Х буде узгоджуватись між собою. Крім цього, замовник буде убезпечений відшкодовувати збитки, які можуть виникнути внаслідок недбалого демонтажу телекомунікаційного обладнання, адже такі дії відбуватимуться за його відсутності. 11. Пункт 2 Розділу XI «Відповідальність за порушення доступу до інфраструктури об’єкта будівництва» проекту Правил викласти у редакції: «Контроль за розміщенням технічних засобів телекомунікації в багатоквартирних будинках, опорах зовнішнього освітлення, колекторах, будівлях та спорудах покладається на власника».
Багатоквартирний будинок - жилий будинок з трьома і більше квартирами. Багатоквартирний будинок може також мати нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна.
Зовнішнє освітлення (ЗО) - освітлення вулично-дорожньої мережі, житлових кварталів та масивів, парків, або територій будь-яких інших об'єктів за допомогою штучних джерел світла, перетворюючи електричну енергію у світлову.
Саме така редакція зазначеного положення проекту Правил відповідає визначенню терміну «інфраструктура об’єкта будівництва», наданому у статті 1 Закону про доступ, відповідно до якої опори зовнішнього освітлення, колектори є частиною інфраструктури об’єкта будівництва. 12. Розділ XIІ «Плата за доступ до інфраструктури об’єкта будівництва» проекту Порядку доповнити пунктом 2 такого змісту: «До затвердження методики визначення плати за доступ, оплата за доступ здійснюється на договірних засадах, погоджених між власником та замовником, але не повинна перевищувати граничних розмірів визначених Законом України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».
Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
У зв’язку з цим, пункт 2 Розділу XIІ проекту Порядку вважати пунктом 3. Крім зазначеного, потрібно встановити граничний розмір плати за доступ до таких об’єктів будівництва, як-от: опори зовнішнього освітлення, колектори.
Каталог: sites -> default -> files -> file -> 1801
file -> Програмні засоби для мобільних пристроїв
file -> Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку
file -> Пояснювальна записка метою вступного випробовування з інформатики та методики її викладання є оцінювання теоретичної І практичної підготовки абітурієнта з основних розділів інформатики та методики викладання інформатики
file -> «Кросплатформний додаток для підтримки здоров’я»
file -> Аналіз інструментів та технологій для розробки мобільного додатку перелік та огляд основних інструментів для розробки мобільного додатку
file -> Діюча редакція Статуту Інау пропозиції змін
1801 -> Додаток до листа від 15 січня 2018 року №06 Зауваження та пропозиції до проекту


Скачати 82.47 Kb.