Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаток 1 до наказу Голови Державної служби автомобільних доріг України від № Положення про інформаційно-телекомунікаційну мережу „Укравтодор

Скачати 60.94 Kb.

Додаток 1 до наказу Голови Державної служби автомобільних доріг України від № Положення про інформаційно-телекомунікаційну мережу „Укравтодор
Скачати 60.94 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір60.94 Kb.
ТипДодаток
Додаток 1

до наказу Голови Державної

служби автомобільних доріг

України

від______________ № ____


Положення
про інформаційно-телекомунікаційну мережу „Укравтодор
 1. Загальні положення
  1. Інформаційно-телекомунікаційна мережа Укравтодор призна­чена для забезпечення роботи керівного складу Державної служби автомобільних доріг України та відповідних її структурних підрозділів з
   управління підпорядкованими підрозділами та установами за рахунок
   автоматизації процесів передачі (приймання), обробки, відображення, документування інформації.
   Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
   Шлях - широка, велика дорога, призначена для їзди, путь між двома точками, місце, простір, яким відбувається пересування, сполучення.


  2. Технічну інфраструктуру інформаційно-телекомунікаційної мережі складають:

 • технічні засоби цифрового зв'язку;

 • система серверів;

 • локальні обчислювальні мережі Укравтодору, служб автомобіль­них доріг, облавтодорів, райавтодорів, Державного підприємства ”Укр­дорзв’язок”;
  Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.


 • окремі автоматизовані робочі місця.
  Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.


Технічні засоби звязку включають:

 • цифрові АТС, міні - АТС;

 • телефонні апарати;

 • аудіо/відео обладнання.

Системи серверів - це потужні спеціалізовані комп'ютери, які призначені для накопичення інформації, управління функціонуванням мережі, ресурсів, послуг і управління доступом користувачів до цих ресурсів.

Локальна обчислювальна мережа - це комунікаційна система, яка
забезпечує на обмеженій території (в межах однієї установи, підрозділу) один чи декілька каналів зв'язку, наданих приєднаним до неї
абонентам для короткочасного локального користування з метою передачі (приймання) та обробки інформації різноманітних типів, організації та спільного використання банків даних.
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.


Автоматизовані робочі місця - сукупність програмно-технічних засобів, що включає персональний комп'ютер, периферійне телекомунікаційне обладнання, засоби вводу/виводу, відображення, документування інформації, джерела безперебійного живлення, інше спеціальне обладнання.

 1. Завдання


2.1. Забезпечення постійного зв'язку та обміну інформацією з підвідомчими Укравтодору організаціями, відповідними службами з питань безпеки та цивільного захисту населення Кабінету Міністрів України, Міністерства транспорту і зв'язку, Міністерства з надзвичайних ситуацій, центральним автоматизованим банком даних Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.
Інформаці́йно-аналіти́чна систе́ма (ІАС) - це комп'ютерна система, яка дозволяє отримувати інформацію, створювати її та здійснювати її обробку та аналіз.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.
Джерело́ безперебі́йного жи́влення (ДБЖ) (англ. UPS-Uninterruptible Power Supply) - автоматичний пристрій, що дозволяє підключеному обладнанню деякий (як правило - нетривалий) час працювати від акумуляторів ДБЖ, при зникненні електричного струму або при відхиленні його параметрів від допустимих норм.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.


2.2. Передача (прийняття) та доведення до адресатів інформаційних
повідомлень, а також поточних робочих документів від структурних
підрозділів Державної служби автомобільних доріг України.
Автомобі́льна доро́га, також шосе - частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу, яка забезпечує внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, з'єднує населені пункти та окремі об'єкти і є складовою частиною єдиної транспортної системи держави. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій).


2.3. У частині підготовки інформаційно-аналітичних даних забезпечення передачі (прийому) даних за встановленою формою щодо:

 • катастроф, аварій, дорожньо-транспортних подій, нещасних випадків, екологічних лих, актів несанкціонованого втручання в дорожню діяльність та інших надзвичайних подій;
  Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.


 • стану проїзду, покриття, погодних умов на автодорогах державного та загального користування;

 • виконаного обсягу робіт на дільнках автодоріг;

 • інтенсивності руху.

2.4. У частині забезпечення автоматизації управління структурними
підрозділами:

- забезпечення відомчого телефонного зв'язку з єдиною нумерацією;- забезпечення інтеграції всіх видів сучасного зв'язку для утворення мережі передачі аудіо-, відео- та документальної інформації;

- підключення до мережі Internet;

- забезпечення передачі даних;
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.


- надання додаткових видів обслуговування та зв'язку;

- забезпечення захисту інформації.
3. Характеристика інформаційно - телекомунікаційної мережі

Укравтодор” та її можливості
3.1.
Захист інформації Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
Телекомунікаційна мережа Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
В основу побудови єдиної технологічної інформаційно - телекомунікаційної мережі ”Укравтодор” покладено принцип об'єднання цифрового комунікаційного обладнання центрального апарату Укравтодору у (м. Київ) з цифровим комунікаційним обладнанням регіональних відділень першого рівня: служби автомобільних доріг, облавтодори та другого рівня - райавтодори з використанням цифрової телефонної мережі загального користування (”Укртелеком” та інше ).
PSTN (англ. Public Switched Telephone Network, рос. Телефонная сеть общего пользования, ТСОП, ТфОП) - це планетарна телефонна мережа загального користування (ТМЗК), для доступу до якої використовуються звичайні проводові телефонні апарати, міні- АТС і обладнання передавання даних.


3.2. Обладнання інформаційно-телекомунікаційної системи підтримує:

- цифрову комутацію каналів звязку і передачу інформації;

- можливість безпосереднього включення в цифрову мережу ІР або


FRАМЕ RELAU без використання додаткових зовнішніх засобів.

3.3. Обладнання інформаційно-телекомунікаційної мережі має функції:

- шлюз з підтримкою протоколу (Н.323 GАТЕWАУ/GАТЕKЕЕРЕR);

- концентратор/комутатор даних (DАТА Ни/Switch);

- підключення до мережі LAN/WАН;

- віддалений сервер доступу (Remote Assess Server);

- захист каналів передачі даних (Firewall);

- маршрутизація даних (Router);- доступ Internet.

3.4. Обладнання інформаційно-телекомунікаційної мережі забезпечує:

- імпульсний та тональний набір номера (для аналогових абонентів);

- скорочену нумерацію для внутрішніх з'єднань і повну нумерацію для виходу в телефонні мережі загального користування;

- безіндексний вихід на телефонні мережі загального користування;

- можливість обмеження прав внутрішніх абонентів;

- можливість користування додатковими видами зв'язку і сервіс­ни­ми послугами.

3.5 Забезпечення додаткових видів зв'язку і обслуговування:

- функції відомчої АТС;

- альтернативна маршрутизація;

- автоматичне розподілення виклику: вбудований концентратор (ШІІВ) або комутатор; можливість віддаленого адміністрування; підтрим­ка ІР телефонії; голосова пошта;
Програ́ми відда́леного адмініструва́ння (Програ́ми дистанці́йного адмініструва́ння) - програми або функції операційних систем, що дозволяють отримати віддалений доступ до комп'ютера через Інтернет або ЛОМ і здійснювати управління та адміністрування віддаленого комп'ютера в реальному часі.
Голосова пошта (англ. Voice-mail) - це електронна система для реєстрації, збереження та перенаправлення телефонних голосових повідомлень (іноді - для розшуку та оповіщення користувачів).
можливість передачі інформації по мережі ІР;


- підтримка каналів гарантованої якості;

- обмеження вхідного і вихідного зв'язку;

- скорочений набір номера для абонентів (групи абонентів);

- нагадування;

- конференцзв’язок до 60 учасників з такими функціями: управління конференцією в реальному режимі часу; планування конференції завчасно; створення графіка конференції; WEB - інтерфейс для управління і зміни статусу учасників у режимі online; бронювання конференцій через WEB; підтвердження участі в конференції по Е-mail; голосування учасників конференції;

- інші послуги.

3.6. Облік телетрафіка і тарифікація забезпечується таким чином:

 • реєстрація усіх подій на комутаційному обладнанні;

 • ідентифікація подій за типами;

 • детальний світ за номером (групою номерів);

 • можливість оформлення документів;

 • можливість редагування тарифів.


4. Технічне забезпечення
4.1. Загальні умови та вимоги експлуатації:

- обладнання інформаційно-телекомунікаційної мережі “Укравтодор” використовуються цілодобово;

- обладнання не має спеціальних вимог до приміщення;

- обладнання повинно працювати з системою кондиціювання повітря, а також при використанні системи гарантованого живлення;

- перед вмиканням технічних засобів інформаційно-телекомуні­­кацій­ної мережі необхідно здійснити контроль їх готовності;

- обладнання інформаційно-телекомунікаційної мережі використо­­­­вується з додержанням встановлених технічних норм та правил заходів безпеки;

- до експлуатації обладнання інформаційно-телекомунікаційної мережі допускаються тільки працівники, які пройшли спеціальну
підготовку.


Скачати 60.94 Kb.

 • Положення про інформаційно-телекомунікаційну мережу „Укравтодор ” Загальні положення
 • Державної служби автомобільних доріг
 • Технічні засоби зв ’ язку включають
 • Локальна обчислювальна мережа
 • Автоматизовані робочі місця
 • 4. Технічне забезпечення