Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаток 1 до наказу мон від 29. 06. 2010 р. №637 Методика розрахунку потреби навчальних закладів в оснащенні навчальними комп’ютерними комплексами 1

Скачати 73.51 Kb.

Додаток 1 до наказу мон від 29. 06. 2010 р. №637 Методика розрахунку потреби навчальних закладів в оснащенні навчальними комп’ютерними комплексами 1
Скачати 73.51 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір73.51 Kb.
ТипДодаток

Додаток 1

до наказу МОН

від 29.06.2010 р. № 637
Методика розрахунку потреби навчальних закладів в оснащенні навчальними комп’ютерними комплексами
1. Загальні положення
1.1. Методика розрахунку потреби навчальних закладів в оснащенні навчальними комп’ютерними комплексами (далі – Методика) розроблена відповідно до завдань Міністерства освіти і науки щодо вдосконалення ефективності використання коштів державного бюджету, визначених на придбання комп’ютерної техніки для навчальних закладів, що оснащуються, з метою уніфікованого підходу до оснащення навчальних закладів комп’ютерною технікою та проведення моніторингових досліджень.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

1.2. Методика визначає нормативи оснащення навчальних закладів комп’ютерною технікою для організації навчально-виховного процесу та забезпечує єдиний підхід до їх визначення.

1.2.1. Заходами чинних державних програм передбачено оснащення кабінетів інформатики навчальних закладів персональними комп’ютерами учнів/студентів та вчителя/викладача у складі навчальних комп’ютерних комплексів.

1.2.3. Оснащенню комп’ютерною технікою підлягають кабінети інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів.

1.2.4. Визначення потреби навчального закладу у забезпеченні комп’ютерною технікою здійснюється навчальним закладом та контролюється відповідним органом виконавчої влади (Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій).

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.
2. Нормативні посилання

2.1. Методика розроблена на базі таких чинних нормативних документів:

Конституція України;

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про загальну середню освіту»;

Закон України «Про професійно-технічну освіту»;

Закон України «Про вищу освіту»;

Закон України «Про Національну програму інформатизації»;

ДСанПіН 5.5.6.009-98 «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах» (затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.1998 р. № 9);

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.05.2004 р. № 407);

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 01.08.2001 р.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

№ 563);

Положення про розробку інструкції з охорони праці (затверджено наказом Державного Комітету України по нагляду за охороною праці від 29.01.1998 р. № 9);

Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 р. № 128);

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти (затверджено наказом Державного Комітету України по нагляду за охороною праці від 16.03.2004 р.

Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

№ 81);

Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах (затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 02.12.2004 р. № 903);

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (затверджено наказом Державного Комітету України по нагляду за охороною праці від 10.02.1999 р. № 21);

Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України (затверджено спільним наказом Міністерства освіти і науки, Міністерства внутрішніх справ, Головного управління державної пожежної охорони від 30.09.1998 р. № 348/70).

Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.

Пожежна охорона Поже́жна охоро́на - сукупність створених у встановленому порядку органів управління, підрозділів та організацій, призначених для організації профілактики пожеж, їх гасіння та здійснення покладених на них аварійно-рятувальних робіт.

2.2. Відповідно до завдань, визначених законами України, указами Президента України, упродовж останніх десяти років у межах чинної Національної програми інформатизації виконуються завдання державних програм інформатизації та комп’ютеризації загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів:

«Програма інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл на 2001 – 2003 роки» (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.05. 2001 р.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

Націона́льна програ́ма інформатиза́ції (НПІ) - комплекс взаємопов'язаних окремих завдань (проектів) інформатизації, спрямованих на реалізацію державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, а також координації діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності і громадян у сфері інформатизації.

Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

№ 436);

«Державна програма інформатизації та комп'ютеризації професійно-технічних навчальних закладів на 2004-2007 роки» (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 20.08. 2003 р.

Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

№ 1300);

«Державна програма інформатизації та комп’ютеризації вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на 2005-2008 роки» (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 р. № 1182);

«Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006–2010 роки (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 07.12. 2005 р. № 1153) – чинна;

«Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року» (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19.09. 2007 р. № 1158) – чинна.

3. Основні визначення та скорочення
Навчальний заклад (НЗ) – навчальний заклад, що підлягає оснащенню комп’ютерною технікою за кошти державного бюджету.

Персональний комп’ютер (ПК) – електронно-обчислювальна машина, призначена для індивідуального використання.

Персональний комп’ютер учня/студента (ПКУ) – електронно-обчислювальна машина, призначена для задоволення потреби учня /студента у її використанні протягом навчально-виховного процесу та доступу до мережі Інтернет.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Персональний комп’ютер вчителя/викладача (ПКВ) – електронно-обчислювальна машина, призначена для задоволення потреб вчителя/викладача у її використанні протягом навчально-виховного процесу та доступу до мережі Інтернет.

Навчальний комп’ютерний комплекс (НКК) – персональний комп’ютер вчителя/викладача, об’єднаний локальною комп’ютерною мережею із персональними комп’ютерами учнів/студентів з можливістю використання спільного доступу до мережі Інтернет. Кількість персональних комп’ютерів учнів /студентів - змінна величина. НКК може включати додаткове обладнання з метою виконання функцій, покладених на нього.

Комп’ютерна мережа (КМ) – це сукупність автономних персональних комп’ютерів і мережевого обладнання, об’єднаних лініями передачі даних.

Мережа Інтернет – всесвітня глобальна комп’ютерна мережа.

Комп’ютерний ресурс (на тиждень) – кількість годин роботи персонального комп’ютера протягом навчального тижня.

Обов’язкові функції НКК (розміщеного у кабінеті інформатики чи комп'ютерному класі) – функції, пов’язані із забезпечення технічних і методичних передумов для формування інформаційної культури учнів/студентів, навчальної діяльності учнів/студентів засобами новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

Мереже́ве обла́днання - пристрої, необхідні для роботи комп'ютерної мережі, наприклад: маршрутизатор, комутатор, концентратор, патч-панель та ін. Зазвичай розрізняють активне та пасивне мережеве обладнання.

Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.

Додаткові функції НКК (розміщеного у кабінеті інформатики) – всі інші функції, які не відносяться до обов’язкових функцій НКК, але використовуються з навчальною метою.

Категорія учнів/студентів - це група осіб навчального закладу, що використовує ресурси персональних комп’ютерів у навчально-виховному процесі (для різних вікових груп учнів/студентів визначається допустимий час роботи за персональним комп’ютером відповідно до санітарно-гігієнічних норм ДСанПіН 5.5.6.009098).

4. Порядок визначення потреби навчального закладу у забезпеченні комп’ютерною технікою
4.1. Даними для визначення потреби навчального закладу у забезпеченні комп’ютерною технікою є такі:

ресурс ПКУ, необхідний для виконання обов’язкових функцій протягом тижня, год.;

ресурс ПКУ, необхідний для виконання додаткових функцій протягом тижня, год.;

кількість учнів/студентів відповідної категорії НЗ, які використовують ПКУ для вивчення предмету інформатики, осіб;

кількість учнів/студентів відповідної категорії НЗ, які використовують ПКУ для вивчення інших предметів, осіб;

кількість учнів/студентів відповідної категорії НЗ, які використовують ПКУ в позаурочний час, осіб;

можливий технічний час роботи ПКУ на день, год.;

кількість робочих днів навчального закладу протягом тижня, год.

4.2. Загальна потреба навчального закладу у забезпеченні комп’ютерною технікою визначається, виходячи з його загальної потреби у використанні комп’ютерних ресурсів та ресурсів персональних комп’ютерів учнів/студентів.

4.3. Загальна потреба (Пзаг.) навчального закладу у використанні комп’ютерних ресурсів на тиждень у годинах:Пзаг. = Побов. Пдод., год., (1)

де:


Побов. – потреба у використанні комп’ютерних ресурсів для виконання обов’язкових функцій, покладених на НКК;

Пдод. – потреба у комп’ютерних ресурсах для виконання додаткових функцій, покладених на НКК.

Потреба у використанні комп’ютерних ресурсів для виконання обов’язкових функцій, покладених на НКК, визначається за формулою:

Побов. = ∑(Руч.обов.к × Куч.к), год., (2)

де:


Руч.обов.к – ресурс ПКУ, необхідний для вивчення інформатики одним учнем/студентом протягом тижня відповідно до програми з інформатики (к – відповідна категорія учнів/студентів), год.;

Куч.кат. – кількість учнів/студентів відповідної категорії, осіб.

Потреба у комп’ютерних ресурсах для виконання додаткових функцій, покладених на НКК, визначається за формулою:

Пдод. = ∑ (Руч.дод.к. × Куч.кат.), год., (3)

де:


Руч.дод.к. – ресурс ПКУ, необхідний для проведення додаткових занять учнем/студентом відповідної вікової категорії протягом тижня відповідно до дозволених санітарно-гігієнічних норм (факультативні заняття, можливість доступу до мережі Інтернет у позаурочний час та інші), год.;

Куч.кат. – кількість учнів/студентів відповідної категорії, осіб.


Отже, загальна потреба (Пзаг.) навчального закладу у використанні комп’ютерних ресурсів на тиждень визначається за формулою:

Пзаг. = ∑(Руч.обов.к × Куч.к) ∑ (Руч.дод.к. × Куч.кат.), год., (4)

4.4. Ресурси одного ПКУ (Р1ПКУ), що може бути використаний протягом тижня, визначається за формулою:

Р1ПКУ = Ч1ПКУ × Кроб.д.1ПКУ, год., (5)

де:


Ч1ПКУ – можливий час роботи ПКУ на день, год.;

Кроб.д. – кількість робочих днів навчального закладу протягом тижня, днів.

4.5. Необхідна кількість ПКУ для оснащення навчального закладу визначається за формулою:

ПНЗ = Пзаг. / Р1ПКуч., од., (6)

Отже, підставивши у формулу (6) формули (4) і (5), потреба навчального закладу у забезпеченні комп’ютерною технікою визначається:ПНЗ = ∑(Руч.обов.к × Куч.к) ∑ (Руч.дод.к. × Куч.кат.) / Ч1ПКУ × Кроб.д.1ПКУ , од.

Отримані значення показника округлюються у сторону збільшення до цілого числа, яке і є показником необхідної кількості персональних комп’ютерів для даного навчального закладу.


Скачати 73.51 Kb.

  • Міністерства освіти
  • 2. Нормативні посилання
  • 3. Основні визначення та скорочення
  • 4. Порядок визначення потреби навчального закладу у забезпеченні комп’ютерною технікою