Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаток 2 до додатка до рішення обласної ради від 27. 12. 2013 р. №506-23/vi показники ефективності виконання Програми

Скачати 82.18 Kb.

Додаток 2 до додатка до рішення обласної ради від 27. 12. 2013 р. №506-23/vi показники ефективності виконання Програми
Скачати 82.18 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір82.18 Kb.
ТипДодаток
Додаток 2 до додатка до рішення обласної ради від 27.12.2013 р. № 506-23VI Показники ефективності виконання Програми Завдання Програми Заходи Програми Кількісні показники виконання Програми Якісні показники виконання Програми Найменування показника Одиниця виміру Значення показника 1. Організаційне та методичне забезпечення Програми 1.1. Проведення щорічного оцінювання електронної готовності районів та міст області за визначеними показниками Кількість проведених оцінювань Одиниць 3 Оцінка ефективності реалізації завдань Програми. Підвищення ефективності використання коштів обласного та місцевих бюджетів на заходи з упровадження інформаційних технологій 1.2. Здійснення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій з урахуванням вимог нормативно-правових актів з використання комп’ютерних програм Кількість проведених інвентаризацій Одиниць 3 Дотримання вимог законодавства у сфері використання ліцензійного програмного забезпечення 1.3.

Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Розробка нормативно-правових та технічних документів щодо організації виконання завдань Програми, методичних рекомендацій Кількість нормативних документів Одиниць 3 Удосконалення нормативно-правової бази 1.4. Організація навчання, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, фахівців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань інформаційних технологій та перепідготовка фахівців КП ГІКНВЦ ДОР (адміністратори мереж та баз даних, захисту інформації тощо) Чисельність фахівців, які пройшли навчання Осіб 600 Забезпечення дотримання вимог типових посадових інструкцій державних службовців щодо обов’язкового володіння інформаційно-комп’ютерними технологіями, підвищення інформаційної грамотності та культури користувачів, їх кваліфікації.

Посадо́ва інстру́кція - документ, що визначає організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці. Посадова інструкція - це обов'язковий кадровий документ.

Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

Щорічно – 200 осіб 1.5. Проведення регіональних семінарів, круглих столів, відеоконференцій за участю керівників органів влади, лідерів політичних партій, учених та представників бізнес-структур щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, з питань інформаційного суспільства, всеукраїнських науково-практичних конференцій Кількість заходів Одиниць 6 Залучення до формування регіональної політики та розв’язання проблем розвитку інформаційного суспільства широкого кола фахівців із відповідних сфер (науковців, керівників, виробників, економістів, маркетологів, соціологів, викладачів тощо) і громадськості.

Політи́чна па́ртія - особлива громадська організація (об'єднання), яка прагне досягти мети, загальної для її членів шляхом придбання і здійснення політичної влади. Інструментом партії є оволодіння політичною владою в державі або взяти в ній участь через своїх представників в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Вивчення кращого досвіду, створення умов для міжрегіонального обміну досвідом та розвитку організаційно-технічної бази для вирішення спільних проблем 1.6. Організація щорічних конкурсів на кращий проект у сфері інформатизації Кількість конкурсів Одиниць 6 Стимулювання використання інформаційних технологій у діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 2. Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області 2.1. Розвиток системи електронного документообігу Чисельність нових користувачів Осіб 300 Збільшення числьності користувачів системи документообігу, поширення системи на сільські, селищні ради й інші органи виконавчої влади та місцевого самоврядування регіону 2.2. Упровадження пілотних проектів із надання публічних послуг у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

Розроблення комплексних проектів інформатизації регіону Кількість упроваджених проектів Одиниць 3 Розвиток регіональних інформаційних систем: інформаційно-ресурсного центру облдержадміністрації „Відкрита влада”, регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області, регіональної мережі пунктів колективного доступу населення до публічної інформації, контакт-центру „Гаряча лінія Дмитра Колєснікова”, проекту „Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту” Організація регіональної служби криптографічного захисту інформації.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Адміністративні послуги - це публічні (державні та муніципальні) послуги, що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими суб'єктами, і надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень.

Створення комплексних систем захисту інформації на регіональні програмно-технічні, комплекси, інформаційні системи тощо Створення системи захисту інформації - Створено Забезпечення вимог чинного законодавства у сфері захисту інформації 2.4. Співфінансування спільних проектів (програм), спрямованих на розвиток е-урядування, з державними, міжнародними громадськими організаціями (фондами) Кількість спільно реалізованих проектів Одиниць 6 Створення умов для залучення коштів державних та міжнародних організацій на вирішення проблем регіону 2.5.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.

Упровадження пілотних проектів системи інформаційно-аналітичного забезпечення райдерж-адміністрацій, районних, сільських, селищних рад Кількість упроваджених проектів Одиниць 46 Підвищення ефективності роботи районних органів влади 3. Розвиток телекомунікацій-ного середовища регіону та формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів, організація захисту інформації 3.1. Упровадження спільно з ПАТ „Укртелеком” та іншими операторами технологій швидкісної передачі даних з використанням каналів зв’язку високої пропускної спроможності між телекомунікаційним центром області та районними і сільськими установами органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Чисельність абонентів мережі облдержадміністрації Осіб 3500 Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, у тому числі до мережі Інтернет, міських органів влади та органів місцевого самоврядування.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Упровадження бездротової мережі Wi-Fi, WiMax.

Бездротова мережа - тип комп'ютерної мережі, яка використовує бездротове з'єднання для передачі даних й підключення до мережевих вузлів.

Створення умов для вільного доступу до мережі Інтернет представників громадськості, депутатського корпусу. Упровадження щорічно не менше 20 зон доступу до бездротової мережі Wi-Fi Підтримка існуючих каналів зв’язку. Поширення технології бездротової мережі Wi-Fi, WiMax у роботі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 3.2. Створення регіонального ДАТА-Центру Дніпропетровської області Створення ДАТА-Центру – Створено Забезпечення необхідного рівня надійності функціонування та резервування обладнання РДЦ, створення можливості нарощування потужності РДЦ з урахуванням подальшого розширення (масштабування) ІТ-обладнання 3.3. Упровадження технологій швидкісної передачі даних з використанням ІР-телефонії по всій території області Чисельність абонентів IP-телефонії Осіб 1000 Упровадження технологій швидкісної передачі даних до органів місцевого самоврядування та органів влади (22 райони, 13 міст, не менше 1000 абонентів) 3.4. Розроблення проекту, запровадження структурованої кабельної мережі (інформаційної, електроживлення та заземлення, резервний фідер, автономне електроживлення) будівлі по проспекту Кірова, 1, придбання мобільного презентаційного комплексу для проведення виїзних нарад та обласних заходів, модернізація системи „РАДА ІІІ ДНІПРО” (просп. Кірова, 2) Проекти Одиниць 1 Проект структурованої кабельної мережі (інформаційної, електроживлення та заземлення, резервний фідер, автономне електроживлення) будівлі облдержадміністрації (просп. Кірова, 1) відповідно до стандартів у сфері інформаційних технологій. Запровадження сучасних сервісів передачі відео-, аудіо- та TV- сигналу. Створення мобільного комплексу для технічного забезпечення проведення виїзних нарад та обласних заходів 3.5. Розвиток спеціалізованої інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття управлінських рішень на основі регіональної геоінформаційної системи Чисельність користувачів, підключених до системи Осіб 300 Підвищення оперативності та ефективності прийняття управлінських рішень 3.6. Упровадження комплексної автоматизованої системи планування й виконання обласного та місцевих бюджетів області Кількість абонентів у системі місцевих бюджетів Одиниць 334 Забезпечення функціонування регіональних інформаційних систем 4.

Інформаці́йно-аналіти́чна систе́ма (ІАС) - це комп'ютерна система, яка дозволяє отримувати інформацію, створювати її та здійснювати її обробку та аналіз.

Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.

Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем 4.1. Підтримка безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області Не більше 3-х збоїв за рік тривалістю 2 години Випадків 3 Забезпечення безперебійного функціонування регіональних інформаційних систем 4.2. Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Кількість засобів інформатизації Одиниць 700 Оснащення сучасною комп’ютерною технікою місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (в тому числі структурних підрозділів облдержадміністрації та обласної ради) в кількості не менш ніж 150 одиниць на рік 4.3. Придбання ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області та поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення Кількість ліцензій Одиниць 3000 Забезпечення надійного функціонування ТКЦ області та дотримання вимог законодавства у сфері ліцензування програмного забезпечення й можливості користування програмним забезпеченням та отримання кваліфікованої підтримки оновлень Заступник голови обласної ради по виконавчому апарату - керуюча справами Т.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

ДАЦЬКО
Каталог: OBLADM -> infcomp.nsf -> 2e8f79a579e9ccd3c22573fe003fcaf0 -> 76dc4ab47a7d5867c2257c2f003ace1c -> $FILE
OBLADM -> Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 листопада 2016 року № р-780/0/3-16 Про погодження проекту змін
OBLADM -> Розпорядження голови обласної державної адміністрації 08. 12. 2016 м. Дніпро № р-868/0/3-16 ⌐ ¬ Про підсумки соціально економічного розвитку області за січень вересень 2016 року
OBLADM -> Надання компенсації за тверде паливо
$FILE -> Додаток до рішення обласної ради від 27. 12. 2013 р. №506-23/vi регіональна програма інформатизації


Скачати 82.18 Kb.