Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаток 3 до рішення Київради від порядок виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Києва та подальшого розпорядження ним 1

Додаток 3 до рішення Київради від порядок виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Києва та подальшого розпорядження ним 1
Дата конвертації13.06.2017
Розмір81.5 Kb.
ТипДодатокДодаток 3
до рішення Київради
від


ПОРЯДОК

виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття

цього майна до комунальної власності міста Києва

та подальшого розпорядження ним

1.
Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.
Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Києва та подальшого розпорядження ним.

Дія цього порядку поширюється на виявлення, облік та зберігання безхазяйного нерухомого майна, речові права на які підлягають державній реєстрації.


1.2. У цьому Порядку використовуються такі визначення:
річ - предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки;
Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.
Речові права - це права, що встановлюють панування особи над речами і усувають всіх інших осіб від можливості впливу на ці речі. Речові права є абсолютними, тому що вони встановлюють монопольну владу особи над речами.
Циві́льне пра́во (лат. ius civile; англ. civil law, нім. Zivilrecht, фр. droit civil) - галузь права, яка включає в себе норми права, що регулюють майнові та особисті немайнові правові суспільні відносини між рівноправними суб'єктами права - фізичними та юридичними особами, територіальними громадами, державами та іншими суб'єктами публічного права.
Матеріалі́зм - один з основних напрямків філософії, який у вирішенні основного питання філософії стверджує, що буття, природа, матеріальне є первинним, а дух, свідомість, ідеальне - вторинним. Визначення первинності і вторинності різне у різних філософів.

майно – окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов’язки.
безхазяйна річ (майно) - річ, яка не має власника або власник якої невідомий;
нерухома річ (нерухоме майно) - об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.
рухома річ (рухоме майно) – річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі;
мережа (електрична чи теплова) - сукупність енергетичних і трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної енергії, гарячої води та пари;
Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
Електрика Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.

мережа газопостачання – окремий трубопровід (або сукупність трубопроводів) та пов'язані з ним єдиним технологічним процесом об'єкти, за допомогою яких здійснюється постачання природного газу споживачам.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

газорозподільні мережі (розподільні газопроводи) - майновий виробничий комплекс, який складається з організаційно і технічно пов’язаних об’єктів, призначених для транспортування газу від газорозподільних станцій до споживачів.
Газорозподі́льна ста́нція (рос.газораспределительная станция; англ. gas distributing station; нім. Gasverteilungsstation f) - сукупність устаткування і обладнання для розподілу газу і регулювання його тиску, а також додаткового очищення від механічних домішок, одоризації, захисту трубопроводів і лінійного обладнання від недопустимого підвищення тиску, обліку витрат газу великими споживачами або районами. Газорозподільні станції входять до газорозподільних систем.

водопровідна мережа - система трубопроводів, відповідних споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам;
каналізація - сукупність споруд та мереж, призначених для відведення та очищення стічних вод;
об’єкт теплопостачання - теплогенеруючі станції чи установки, теплові електростанції, теплоелектроцентралі, котельні, когенераційні установки, теплові мережі, які призначені для виробництва і транспортування теплової енергії, а також об’єкти та споруди, основне і допоміжне обладнання, що використовуються для забезпечення безпечної та надійної експлуатації теплових мереж;
Теплова́ мере́жа - сукупність устаткування (помпи, трубопроводи, арматура, засоби вимірювальної техніки), за допомогою якого подається від джерела тепла нагрітий теплоносій (водяна пара або гаряча вода) до споживачів тепла і повертається після часткового використання тепла (охолодження) у вигляді конденсату пари та відпрацьованої гарячої води до джерела тепла.
Тепло́ або Теплова́ ене́ргія - енергія руху атомів, молекул або інших частинок, з яких складається тіло. Теплова енергія може виділятися завдяки хімічним реакціям (горіння), ядерним реакціям (ядерний розпад і синтез), механічним взаємодіям (тертя).
Теплова електростанція Теплова електростанція (ТЕС), електростанція, в якій первинна енергія має хімічну форму і вивільняється шляхом спалювання вугілля, рідкого палива чи газу; на парових електростанціях (з паровими турбінами) у топці парового котла відбувається перетворення хімічної енергії палива в тепло газів - продуктів згоряння; це тепло передається воді та водяній парі, пара з котла надходить до парової турбіни, де тепло перетворюється на кінетичну енергію обертання електрогенератора, з'єднаного з турбіною; відпрацьована в турбіні пара надходить до конденсатора і віддає тепло охолоджувальній воді (наприклад, з ріки); на деяких електростанціях застосовують замість парової газову турбіну.

об’єкт енергетики – електрична станція, електрична підстанція, електрична мережа, підключені до об’єднаної енергетичної системи України, а також котельня, підключена до магістральної теплової мережі, магістральна теплова мережа, споруда альтернативної енергетики;
об’єкт передачі електричної енергії – повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої;
Електроста́нція (електрична станція) - промислове підприємство або комплект обладнання для вироблення електроенергії з різних форм первісної енергії.
Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
Електрична підстанція (рос. электрическая подстанция, англ. electric substation, нім. Umspannwerk) - електроустановка, призначена для перетворення та розподілу електричної енергії.
Трансформа́торна підста́нція (ТП) - електрична підстанція, яка призначена для трансформування електричної енергії в мережі змінного струму та для розподілу електроенергії.
Ка́бель (рос. кабель, англ. cable, нім. kabel) - один чи більше ізольованих проводів (провідників), поміщених у оболонку, поверх якої залежно від умов прокладання та експлуатації може видозмінюватись захисне покриття, у яке може входити броня (див. кабель броньований)
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.

трансформаторна підстанція – електрична установка відкритого або закритого типу, призначена для розподілу або перетворення електричної енергії;
спеціальні зони об’єктів енергетики – території навколо об’єктів енергетики із спеціальним режимом господарської та іншої діяльності, що забезпечують безпечне функціонування цих об’єктів, які встановлюються у формі зон спостереження, охоронних, режимних та санітарно-захисних зон;
суб’єкт управління об’єктом – районна в м. Києві державна адміністрація;
зберігачі – підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні особи – підприємці, з якими суб’єкт управління об’єктом уклав договір зберігання безхазяйного майна.
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

1.3. Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку, оцінку, а також прийняття в комунальну власність безхазяйного майна, є районні в м. Києві державні адміністрації (далі - Адміністрації).

2. Виявлення та взяття на облік безхазяйного

нерухомого майна
2.1. Комунальні підприємства, установи, організації, яким стало відомо про розташоване на території міста Києва майно, яке не має власника або власник якого невідомий, зобов’язані в п’ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, повідомити про це Адміністрацію за місцезнаходженням майна.
2.2. Фізичні особи та юридичні особи не комунальної форми власності, які виявили на території міста Києва безхазяйне нерухоме майно, повинні повідомити про це майно Адміністрацію за місцезнаходженням майна.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Комуна́льна вла́сність - одна з трьох форм власності (поряд з державною та приватною). Також, поряд з державною власністю це одна з двох форм публічної власності.

2.3. Адміністрація за зверненнями осіб, вказаних в пунктах 2.1, 2.2 цього Порядку, проводить обстеження виявлених об’єктів нерухомого майна та вживає заходи щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до комунального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (далі – КП «КМБТІ), а також за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
2.4. З метою з’ясування наявності оформленого права користування на земельну ділянку, в межах якої виявлені об’єкти нерухомого майна, Адміністрація направляє запит до Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Земе́льні ресу́рси (у старішій географічній літературі - поземе́лля) - частина земельного фонду, що використовується або може бути використана у народному господарстві.
Відповідь на запит повинна бути надана в десятиденний термін.
2.5. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, за заявою Адміністрації спеціалістами КП «КМБТІ» проводиться технічна інвентаризація нерухомого майна.

Адміністрація, згідно вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», забезпечує внесення до Реєстру прав власності на нерухоме майно відповідних даних про виявлене не зареєстроване нерухоме майно або власник якого невідомий.

Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.


2.6. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна видається інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
2.7. Адміністрація після отримання інформаційної довідки протягом десяти робочих днів робить оголошення про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік в офіційному друкованому виданні Київської міської ради - газеті "Хрещатик", на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації та офіційних інтернет-сторінках Адміністрації.
Офіційне друковане видання Офіційне друковане видання - періодичне друковане видання, в якому здійснюється офіційне оприлюднення документів держави чи певної установи (законів, рішень, офіційних оголошень тощо). Може виходити у формі газети, журналу, бюлетеню, альманаху тощо.

2.8. Оплата за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна та публікацію оголошення може бути здійснена за рахунок коштів бюджету міста Києва або за рахунок Зберігача.
3. Зберігання безхазяйного нерухомого майна
3.1. Обов’язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна покладається на Адміністрацію. Передача на зберігання здійснюється не пізніше, ніж через 30 діб з моменту внесення до Реєстру прав власності на нерухоме майно відповідних даних.
3.2. Адміністрація для забезпечення зберігання та утримання нерухомого майна може залучати комунальні підприємства, установи та організації, а також суб’єктів господарювання інших форм власності на підставі укладеного договору. Для покриття витрат, пов'язаних із зберіганням речі, Адміністрація може передати безхазяйну нерухому річ на зберігання з правом користування нею.
3.3. При виявленні безхазяйного майна, що розташоване в межах земельної ділянки, яка належить на праві користування або власності фізичній чи юридичній особі, Департамент земельних ресурсів забезпечує внесення змін до правовстановлюючого документу на земельну ділянку щодо надання безперешкодного доступу до цього майна.
3.4. Особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акта приймання-передачі, та зобов’язана надавати до Адміністрації звіти про стан та використання речі. Адміністрація має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом безпосереднього огляду такого майна.
3.5. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач.

У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з’явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою, зберіганням та утриманням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення Адміністрацією відповідної перевірки щодо підтвердження права власності заявника на це майно та відшкодування ним витрат.


3.6. У разі, якщо безхазяйним нерухомим майном є інженерні мережі (газо-, водо-, електро-, теплопостачання, водовідведення і таке інше), вони можуть бути передані на зберігання експлуатуючим організаціям. Для покриття витрат, пов'язаних із зберіганням речі, Адміністрація може передати безхазяйну нерухому річ на зберігання з правом користування нею.

Для забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження нещасних випадків при використанні інженерних мереж споживачами, експлуатуюча організація здійснює роботи з технічного обслуговування за рахунок власних коштів.

Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
Повернення майна власникові провадиться після проведення Адміністрацією відповідної перевірки щодо підтвердження права власності заявника на це майно та відшкодування ним витрат визначених у п. 3.5 та витрат експлуатуючої організації за роботи з технічного обслуговування інженерних мереж.


3.7. Між Адміністрацією та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі з урахуванням особливостей, встановлених параграфом 1 глави 66 Цивільного кодексу України.
Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.

3.8. Оплата за проведення оцінки безхазяйної нерухомої речі може бути здійснена за рахунок коштів бюджету міста Києва або за рахунок Зберігача.

3.9. Адміністрація веде окремий облік безхазяйного нерухомого майна.


4. Прийняття безхазяйного нерухомого майна

до комунальної власності
4.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Адміністрація в порядку окремого провадження (глава 8 розділу ІV ЦПК України) звертається до суду за місцезнаходженням нерухомого майна з заявою про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади м.
Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
Києва.
4.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади м.
Рішення суду - процесуальний документ, яким розгляд справи закінчується по суті. Рішення суду є найважливішим актом правосуддя, актом реалізації судової влади. Рішенням суду розв'язується матеріально-правовий спір між сторонами, підтверджується наявність або відсутність певних фактів, ним захищаються порушені, невизнані або оспорювані права, свободи та інтереси учасників справи.
Києва Адміністрація готує відповідний проект рішення Київської міської ради.
4.3. Після прийняття нерухомого майна до комунальної власності міста Адміністрація забезпечує здійснення реєстрації права власності на це майно за територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради.
4.4. У випадку встановлення особи власника безхазяйного нерухомого майна Адміністрацію звертається до нього з письмовою заявою щодо відмови від права власності на це майно.
4.5. У разі отримання письмової відмови власника від безхазяйного нерухомого майна, Адміністрація готує відповідний проект розпорядження з посиланням на ст. 347 Цивільного кодексу України.

Якщо власник не виявив бажання надати відмову від виявленої речі на користь територіальної громади м. Києва, враховуючи законодавчі обмеження щодо порядку експлуатації та обслуговування цього майна, Адміністрація звертається до уповноважених органів державної влади та місцевого самоврядування, що здійснюють контроль за порядком експлуатації такого майна, з приводу усунення порушень вимог законодавства та зобов’язання власника забезпечити належні умови експлуатації та обслуговування вказаного майна.

Умо́ви експлуата́ції - сукупність факторів, що діють на виріб при його експлуатації і впливають на функціювання й працездатність цього виробу.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.


4.6. Прийняті до комунальної власності міста, як безхазяйне майно, інженерні мережі (газо-, водо-, електро-, теплопостачання, водовідведення і таке інше), передаються відповідним комунальним підприємствам територіальної громади м. Києва, або іншим суб’єктам господарювання які можуть експлуатувати ці мережі, з метою забезпечення приведення вказаного майна у відповідність до нормативних вимог, належного обслуговування та надання послуг населенню.
4.7. Всі майнові спори щодо взятого на облік та прийнятого до комунальної власності безхазяйного нерухомого майна вирішуються у судовому порядку.
5. Прийняття у комунальну власність безхазяйного

рухомого майна, яке відноситься до інженерних мереж
5.1. Підприємства, установи, організації всіх форм власності, які здійснюють експлуатацію, обслуговування інженерних мереж, у випадку виявлення безхазяйних елементів та частин інженерних мереж та території міста Києва, що мають ознаки рухомого майна, в десятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, зобов’язані повідомити про це Адміністрацію.
5.2. За заявою Адміністрації спеціалістами відповідних комунальних підприємств проводиться обстеження виявлених елементів та частин інженерних мереж з метою їх технічної інвентаризації та визначення їх належності до рухомого майна.

За результатами проведеного обстеження складається письмовий висновок у якому зазначаються технічні характеристики виявленого рухомого майна.


5.3. Якщо виявлені об’єкти згідно висновку відносяться до нерухомого майна, їх облік та подальше прийняття до комунальної власності міста Києва здійснюється за процедурою згідно з розділами 2-4 цього Порядку.
5.4. Якщо виявлені об’єкти згідно з висновком відносяться до рухомого майна, Адміністрація із залученням підприємств, що надають послуги з централізованого газо-, водо-, тепло-, електропостачання та централізованого водовідведення на території міста Києва вживає заходи щодо встановлення власника виявлених безхазяйних елементів та частин інженерних мереж в термін, що не перевищує трьох місяців з моменту виявлення речі.
5.5. У випадку встановлення особи власника безхазяйного рухомого майна Адміністрацію звертається до нього з письмовою заявою щодо відмови від права власності на це майно.
5.6. У разі отримання письмової відмови власника від безхазяйного нерухомого майна, Адміністрація готує відповідний проект розпорядження з посиланням на ст. 336 Цивільного кодексу України.

Якщо власник не виявив бажання надати відмову від виявленої речі на користь територіальної громади м. Києва, враховуючи законодавчі обмеження щодо порядку експлуатації та обслуговування цього майна, Адміністрація звертається до уповноважених органів державної влади та місцевого самоврядування, що здійснюють контроль за порядком експлуатації такого майна, з приводу усунення порушень вимог законодавства та зобов’язання власника забезпечити належні умови експлуатації та обслуговування вказаного майна.

5.7. У випадку, якщо особу власника виявленої рухомої речі протягом терміну визначеного п. 5.4. встановити не вдалося, а стан виявленого рухомого майна свідчить про те, що власник фактично відмовився від неї, таке майно стає комунальною власністю територіальної громади м. Києва. Рішення про закріплення такого майна на праві господарського відання або оперативного управління приймається Адміністрацією.
5.8. Подальше володіння, користування і розпорядження майном здійснюється відповідно до чинного законодавства.


  1. Оформлення права користування земельними ділянками для експлуатації об’єктів

6.1. Надання у користування земельної ділянки необхідної для обслуговування та експлуатації майна, набутого у власність на підставі цього Порядку, здійснюється в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

Земельний кодекс України (ЗКУ) - основний нормативно-правовий акт земельного законодавства України, ухвалений Верховною Радою України 25 жовтня 2001 року (№ 2768-III).


6.2. Право користування земельними ділянками, на яких розташовані об’єкти енергетики, оформлюється в порядку, встановленому Земельним кодексом України, з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів».
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Заступник міського голови -
секретар Київради 

 
В. Прокопів


  • 2. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
  • 3. Зберігання безхазяйного нерухомого майна
  • 4. Прийняття безхазяйного нерухомого майна до комунальної власності
  • 5. Прийняття у комунальну власність безхазяйного рухомого майна, яке відноситься до інженерних мереж
  • Оформлення права користування земельними ділянками для експлуатації об’єктів
  • Земельним кодексом України
  • Заступник міського голови - секретар Київради В. Прокопів