Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаток до листа від 15 січня 2018 року №06 Зауваження та пропозиції до проекту

Скачати 63.76 Kb.

Додаток до листа від 15 січня 2018 року №06 Зауваження та пропозиції до проекту
Скачати 63.76 Kb.
Дата конвертації14.02.2020
Розмір63.76 Kb.
ТипДодаток
Додаток до листа від 15 січня 2018 року № 06 Зауваження та пропозиції до проекту Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики 1. У пункті 1 Розділу IV «Порядок та строки розроблення і погодження проектної документації» доопрацьованого проекту Правил четверте речення пропонується викласти в редакції: «При повторному розгляді проектної документації̈ з доступу надання будь-яких нових зауважень з боку власника, крім наданих раніше, не допускається, окрім оцінки способу усунення зауважень». Проте, зазначений у цьому положенні проекту документу вираз «окрім оцінки способу усунення зауважень», не відповідає вимогам частини третьої статті 13 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ), де зазначено, що «власник інфраструктури об’єкта доступу може відмовити замовнику у погодженні проектної документації з доступу виключно на підставі її невідповідності виданим технічним умовам з доступу».
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.
Отже, Законом про доступ встановлено єдину підставу відмови власником у погодженні проектної документації замовника, а саме, невідповідність виготовленої проектної документації виданим технічним умовам з доступу, і будь-яких виключень із цього положення Законом про доступ не встановлено. Крім цього, наказом від 20.04.2010 №153 «Про затвердження Методичних рекомендацій з підготовки та оформлення проектів законів України, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України та наказів Мінпаливенерго» визначено, що «правила – нормативно-правовий акт, який конкретизує нормативні приписи загального характеру з метою регулювання поведінки субєктів правовідносин у певних галузях і вирішує процедурні питання».
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Проект закону - документ з текстом закону, запропонований до прийняття законодавчому органу або на референдум.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Враховуючи наведене, із четвертого речення пункту 1 Розділу IV «Порядок та строки розроблення і погодження проектної документації» доопрацьованого проекту Правил виключити словосполучення «окрім оцінки способу усунення зауважень», як таке, що не відповідає положенням Закону про доступ. 2. У підпункті 4 пункту 5 Розділу VI «Порядок та строки укладення договору з доступу» доопрацьованого проекту Правил виключено вираз «…та не може змінюватися протягом одного року з дня укладення договору». Проте, частиною восьмою статті 17 Закону про доступ встановлено, що «розмір плати за доступ має бути сталим і не може змінюватися протягом одного року з дня укладення договору з доступу». Враховуючи наведене, пропонуємо підпункт 4 пункту 5 Розділу VI «Порядок та строки укладення договору з доступу» залишити у попередній редакції, зазначивши: «4) розмір плати за доступ, визначений згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики, та не може змінюватися протягом одного року з дня укладення договору». 3. У підпункті 1 пункту 6 Розділу VI «Порядок та строки укладення договору з доступу» доопрацьованого проекту Правил запропоновано змінити обрахунок строку з робочих днів на календарні дні, визначений для виконання замовником претензії щодо усунення невідповідності фактичного стану телекомунікаційних мереж проектним рішенням.
Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
Проте, пропонуємо у цьому положенні нормативно-правого акту встановити облік строку саме у робочих днях, оскільки, встановлення менших строків для усунення замовником претензій власника може бути невиконаним з причин, які не залежатимуть від замовника. Наприклад, на період 30 календарних днів припадає значна кількість вихідних та святкових днів (грудень, травень щороку), несприятливі погодні умови, які заважатимуть доступу для усунення невідповідності та виявлених недоліків, інші об’єктивні причини.
Пого́да - стан нижнього шару атмосфери в конкретній місцевості в конкретний час, або протягом тривалого часу (година, доба, декада, місяць). Характеризується рядом метеорологічних елементів, таких як вітер, температура, тиск, вологість, видимість та ін.
Тому, пропонуємо у підпункті 1 пункту 6 Розділу VI «Порядок та строки укладення договору з доступу» доопрацьованого проекту Правил залишити у попередній редакції, зазначивши: «1) невиконання протягом 30 робочих днів вимог претензії щодо усунення невідповідності фактичного стану телекомунікаційних мереж проектним рішенням». 4. Підпункт 2 пункту 1 Розділу X «Права та обовязки власників інфраструктури об’єкта електроенергетики і замовників» доопрацьованого проекту Правил викласти у редакції: «2) визначати плату за доступ згідно з Законом та Методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики». Тобто, пропонується доповнити речення виразом «Законом та..», оскільки , вважаємо, така редакція цього положення нормативно-правового акту відповідатиме статті 17 Закону про доступ. Крім цього, в інших положеннях доопрацьованого проекту Правил також є посилання на Закон про доступ. 5. Підпункт 6 пункту 1 Розділу X «Права та обовязки власників інфраструктури об’єкта електроенергетики і замовників» доопрацьованого проекту Правил викласти у редакції: «6) демонтувати (частково демонтувати) технічні засоби телекомунікацій, розміщені на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики на умовах, визначених цими Правилами». Слід зазначити, що загальна процедура демонтажу технічних засобів телекомунікацій законодавством не встановлена, а коло прав та обов’язків сторін буде визначатись даними Правилами. Отже, вважаємо, посилання у згаданому положенні нормативно-правового акту на Правила буде доречним та запобігатиме вчиненню демонтажу технічних засобів телекомунікацій поза процедурами, які не встановлені Правилами та умовами договору з доступу, що, в свою чергу, спрятиме захисту прав власника таких засобів. 6. Розділ XI «Плата за доступ до інфраструктури об’єкта електроенергетики» доопрацьованого проекту Правил доповнити новим пунктом, який викласти у редакції: «3. До затвердження методики визначення плати за доступ, оплата за доступ здійснюється на договірних засадах, погоджених між власником та замовником, але не повинна перевищувати граничних розмірів визначених Законом України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж». 7. У п.п. 3.1.
Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
6 розділу 3 Примірного договору з надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики, де зазначено, що власник має право «перевіряти хід виконання Замовником робіт щодо розміщення технічних засобів ТМ на елементах обєктів електроенергетики, визначених у Додатку № 1 до Договору», необхідно конкретизувати, що ці дії власник виконує без стягнення плати, як це визначено у частині дев’ятій статті 17 Закону про доступ: «Забороняється встановлення додаткової плати за доступ, крім визначеної цим Законом, після укладення договору з доступу. 8. Пропонуємо п.п. 3.1.7 та 3.2.5 розділу 3 Примірного договору з надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики, в яких зазначається про документування власником виявлених відхилень від проектних рішень розміщених телекомунікаційних мереж в частині габаритів, стану елементів кріплення та маркування, об’єднати в один пункт, оскільки ці положення схожі за змістом та, фактично, повторюються по тексту проекту документу. 9. У п.п. 7.5.1 пункту 7.5 Примірних Технічних Умов з Доступу №___ з розміщення елементів телекомунікаційних мереж на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики потрібно конкретизувати позначення «1-го», а саме, уточнити та записати словами, що мається на увазі «Першого» чи «одного». 10. У пункті 7.7 Примірних Технічних Умов з Доступу №___ з розміщення елементів телекомунікаційних мереж на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики конкретизувати , що вимоги щодо з’єднувальних муфт ТМ стосуються до типу муфт, але не до кількості муфт. 11. У пункті 8 Примірних Технічних Умов з Доступу №___ з розміщення елементів телекомунікаційних мереж на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики, де зазначено, що «документація, яка передається Замовником будівництва ТМ енергопередавальній компанії повинна бути передана у виді «__________________» доповнити виразом: «Паперовий, електронний (потрібне підкреслити)». 12. Із Примірних Технічних Умов з Доступу №___ з розміщення елементів телекомунікаційних мереж на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики пропонується виключити пункти «12. Інші вимоги» та «13. Додатки», оскільки, інформація, викладена у пунктах цих Примірних Технічних умов має бути максимально вичерпна. Крім цього, в даних пунктах не розкривається, яка саме інша інформація та додатки можуть зазначатись у цих пунктах документу. В противному разі, не вбачається сенсу розроблення та затвердження даного документу, як додатку до Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики та затвердження відповідною постановою Кабінету Міністрів України.
Каталог: sites -> default -> files -> file -> 1801
file -> Програмні засоби для мобільних пристроїв
file -> Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку
file -> Пояснювальна записка метою вступного випробовування з інформатики та методики її викладання є оцінювання теоретичної І практичної підготовки абітурієнта з основних розділів інформатики та методики викладання інформатики
file -> «Кросплатформний додаток для підтримки здоров’я»
file -> Аналіз інструментів та технологій для розробки мобільного додатку перелік та огляд основних інструментів для розробки мобільного додатку
file -> Діюча редакція Статуту Інау пропозиції змін
1801 -> Додаток №1 до листа від 11 січня 2018 року №03 Зауваження та пропозиції до проекту


Скачати 63.76 Kb.

  • Закону України