Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаток до рішення Національної ради 26. 11. 2015 №1882 Проект Порядок подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності І

Скачати 116.28 Kb.

Додаток до рішення Національної ради 26. 11. 2015 №1882 Проект Порядок подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності І
Скачати 116.28 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір116.28 Kb.
ТипДодаток

Додаток

до рішення Національної ради

26.11.2015 № 1882

Проект


Порядок подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності
І. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги (далі – суб’єкти інформаційної діяльності) Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) інформації про структуру власності та здійснення Національною радою контролю за дотриманням суб’єктами інформаційної діяльності вимог щодо розкриття інформації про структуру власності, відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Вимоги, установлені цим Порядком, також застосовуються при поданні до Національної ради заяви про видачу (продовження), переоформлення ліцензії на мовлення, отримання ліцензії провайдера програмної послуги.


2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про телебачення і радіомовлення».
3. Для цілей розкриття інформації про структуру власності під ключовим учасником юридичної особи розуміється будь-яка фізична особа, яка володіє корпоративними правами такої юридичної особи, юридична особа, яка володіє п’ятьма і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи, і при цьому:

якщо юридична особа має більше ніж 20 учасників – фізичних осіб, ключовими учасниками вважаються 20 учасників – фізичних осіб, частки яких є найбільшими;

Корпорати́вні права́ - це права, які випливають із (1) права власності на акцію акціонерного товариства або (2) права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або іншої юридичної особи, статутний капітал якої поділений на частки, або (3) права на вклад до статутного капіталу юридичної особи у разі, якщо капітал такої особи не поділений на частки (наприклад, приватних, дочірніх, та інших унітарних підприємств).
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

якщо однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам - фізичним особам, ключовими учасниками вважаються всі фізичні особи, які володіють п’ятьма і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи;

вважається, що публічна компанія не має ключових учасників.


4. Структура власності суб’єкта інформаційної діяльності є прозорою, якщо інформація про структуру власності, оприлюднена на його офіційному веб-сайті та надана Національній раді, дає змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у юридичній особі чи можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність юридичної особи, у тому числі відносини контролю між усіма особами в ланцюгу володіння корпоративними правами щодо цієї юридичної особи, а також визначити кінцевого бенефіціарного власника.
5. Структура власності суб’єкта інформаційної діяльності, заявника на отримання ліцензії на мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги є непрозорою (такою, що не відповідає вимогам щодо її прозорості), якщо:

суб’єкт інформаційної діяльності не розкрив інформацію про свою структуру власності в порядку та обсязі, визначеному в Законі України «Про телебачення і радіомовлення» та цьому Порядку;

з інформації про структуру власності, поданої суб’єктом інформаційної діяльності, неможливо встановити всіх осіб, визначених у пункті 4 цього Порядку, а також характер відносин між ними (зокрема, наявність або відсутність між ними відносин контролю);

якщо (різні регулятори).


6. Розмір сукупної участі особи в суб’єкті інформаційної діяльності розраховується шляхом додавання прямої та опосередкованої участі особи в суб’єкті інформаційної діяльності за всіма ланцюгами володіння корпоративними правами в суб’єкті інформаційної діяльності.
7. Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює контроль акціонера (учасника) суб’єкта інформаційної діяльності, то розмір опосередкованої участі такої особи в суб’єкті інформаційної діяльності дорівнює розміру прямої участі в суб’єкті інформаційної діяльності акціонера (учасника) суб’єкта інформаційної діяльності, якого вона контролює.
8. Розмір опосередкованої участі в суб’єкті інформаційної діяльності особи, яка має істотну участь за довіреністю акціонерів (учасників) суб’єкта інформаційної діяльності, розраховується шляхом додавання часток участі в статутному капіталі суб’єкта інформаційної діяльності акціонерів (учасників) суб’єкта інформаційної діяльності, які видали такі довіреності.
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.

ІІ. Порядок щорічного подання суб’єктами інформаційної діяльності інформації про структуру власності
9. Телерадіоорганізація щороку до 31 березня подає до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності про свою структуру власності у складі таких документів:

повідомлення про подання інформації про структуру власності, складене за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;

схематичне зображення структури власності станом на 31 грудня звітного року, складене відповідно до вимог пункту 11 цього Порядку;

відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня звітного року, складені за формою та згідно з описом параметрів заповнення, наведеними у додатку 2 до цього Порядку;

відомості про пов’язаних осіб станом на 31 грудня звітного року, складені за формою та згідно з описом параметрів заповнення, наведеними у додатку 3 до цього Порядку;

відомості про зміни у структурі власності, які відбувались упродовж звітного року, складені за формою та згідно з описом параметрів заповнення, наведеними у додатку 4 до цього Порядку.


10. Провайдер програмної послуги щороку до 31 березня подає до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності про свою структуру власності у складі таких документів:

повідомлення про подання інформації про структуру власності, складене за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;

схематичне зображення структури власності станом на 31 грудня звітного року, складене відповідно до вимог пункту 11 цього Порядку;

відомості про кінцевих бенефіціарних власників, складені за формою та згідно з описом параметрів заповнення, наведеними у додатку 5 до цього Порядку;

відомості про пов’язаних осіб станом на 31 грудня звітного року, складені за формою та згідно з описом параметрів заповнення, наведеними у додатку 3 до цього Порядку;

відомості про зміни у структурі власності, які відбувались упродовж звітного року, складені за формою та згідно з описом параметрів заповнення, наведеними у додатку 4 до цього Порядку;

відомості про осіб, які впродовж звітного року надавали провайдеру програмної послуги фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо), якщо загальна сума такого фінансування від однієї особи впродовж звітного року становила 125 і більше мінімальних заробітних плат), складені за формою та згідно з описом параметрів заповнення, наведеними у додатку 6 до цього Порядку.
11. На схематичному зображенні структури власності зазначаються:

всі особи, які володіють прямою та/або опосередкованою істотною участю у суб’єкті інформаційної діяльності;

всі ключові учасники суб’єкта інформаційної діяльності та кожної юридичної особи у кожному ланцюгу володіння корпоративними правами суб’єкта інформаційної діяльності;

розмір участі (відсоток корпоративних прав), який належить кожній фізичній або юридичній особі в іншій юридичній особі.

На схематичному зображенні структури власності щодо кожної фізичної особи вказується її повне ім’я та громадянство, щодо кожної юридичної особи – повне найменування юридичної особи та країна її державної реєстрації.

Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.

Зразок складання схематичного зображення структури власності наведений у додатку 7 цього Порядку.


12. Документи, передбачені пунктами 9 та 10 цього Порядку, подаються до Національної ради в паперовому вигляді та в електронній формі.

Документи у паперовому вигляді та в електронній формі повинні бути ідентичними з урахуванням положень абзацу третього пункту 14 цього Порядку.


13. Кожен документ у паперовому вигляді прошивається окремо та підписується керівником суб’єкта інформаційної діяльності. На кожному документі проставляється печатка (за її наявності).

Документи можуть підписуватись іншою уповноваженою особою (крім керівника), яка має право підпису від імені суб’єкта інформаційної діяльності. У такому разі до Національної ради додатково подається оригінал або нотаріально посвідчена копія документа, який підтверджує повноваження підписанта.


14. Документи в електронній формі можуть подаватися на флеш-накопичувачі (USB), CD-диску або надсилатися електронною поштою, адреса якої розміщується на офіційному веб-сайті Національної ради.
Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Кожен документ в електронному вигляді подається у форматах PDF та EXCEL з можливістю копіювання.

У документах в форматі PDF у колонці «Адреса»:

не зазначаються такі персональні дані фізичної особи: ідентифікаційний номер, серія та номер паспорта, адреса постійного місця проживання (зазначається лише країна і населений пункт);

Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.
Особо́ві да́ні, також персональні дані - це інформація, яка може бути використана для ідентифікації, контакту або знаходження конкретної людини, або може бути використана разом з іншими джерелами, щоб однозначно ідентифікувати окрему конкретну людину.
Населений пункт Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

зазначається країна, податковим резидентом якої є особа, при цьому якщо особа є громадянином декількох країн, зазначається про приналежність до громадянства тієї країни, з якою особа має більш тісний економічний зв’язок.
15. У разі подання до Національної ради відповідно до вимог визначених Законом України «Про телебачення і радіомовлення» та цього Порядку документів, що підтверджують належність особі корпоративних прав юридичної особи, перехід прав на корпоративні права, інших документів, на підставі яких особа набула істотну участь у суб’єкті інформаційної діяльності, документів, які дають змогу зробити висновок про майновий (фінансовий) стан особи тощо, такі документи мають подаватись у вигляді оригіналів або нотаріально посвідчених копій.

Документи щодо іноземних юридичних осіб та фізичних осіб – іноземців, документи, видані органами іноземної держави, документи, складені іноземною мовою, мають подаватися до Національної ради з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

Документи, видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.
Міжнародні договори України Міжнаро́дні догово́ри Украї́ни - сукупність договорів, укладених у письмовій формі Україною з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).

16. У разі виявлення технічної помилки в інформації про структуру власності, поданій Національній раді, суб’єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення повинен упродовж двох тижнів її виправити.

Технічною помилкою в розумінні цього Порядку є описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка, яка не впливає на загальний зміст поданої суб’єктом інформаційної діяльності інформації.


ІІІ. Порядок подання інформації про структуру власності

заявниками на отримання (продовження), переоформлення ліцензії
17. Заявник до заяви про видачу (продовження), переоформлення ліцензії на мовлення подає до Національної ради:

схематичне зображення структури власності, складене відповідно до вимог пункту 11 цього Порядку станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою;

відомості про власників істотної участі станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою, складені за формою та згідно з описом параметрів заповнення, наведеними у додатку 2 до цього Порядку;

відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою, складені за формою та згідно з описом параметрів заповнення, наведеними у додатку 5 до цього Порядку;

відомості про пов’язаних осіб станом на 31 грудня року, який передує даті звернення із заявою, складені за формою та згідно з описом параметрів заповнення, наведеними у додатку 3 до цього Порядку;

відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кінцевого бенефіціарного власника за рік, який передує даті звернення із заявою, за формою, затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції для декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також копії документів, які підтверджують достовірність інформації, включеної до декларації.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.


ІV. Порядок здійснення Національною радою контролю

за дотриманням суб’єктами інформаційної діяльності вимог

щодо розкриття інформації про структуру власності
18. У разі виявлення недоліків у поданих документах про структуру власності Національна рада має право надати суб’єкту інформаційної діяльності строк для усунення виявлених недоліків, але не більше ніж один місяць.
19. Суб’єкт інформаційної діяльності несе відповідальність за неподання або несвоєчасне подання інформації про структуру власності або подання недостовірної інформації про структуру власності в обсязі та порядку, визначеному в Законі України «Про телебачення і радіомовлення».
20. Національна рада на підставі інформації про структуру власності, поданої суб’єктом інформаційної діяльності, може визнати структуру власності непрозорою за наявності підстав, визначених Законом України «Про телебачення і радіомовлення» та цим Порядком.

У випадку визнання структури власності суб’єкта інформаційної діяльності непрозорою, Національна рада повідомляє про це суб’єкта інформаційної діяльності листом із зазначенням підстав визнання структури власності непрозорою.

Одночасно Національна рада пропонує суб’єкту інформаційної діяльності, його учасникам (акціонерам) вжити заходів, протягом встановленого Національною радою строку, для приведення структури власності суб’єкта інформаційної діяльності у відповідність до вимог щодо її прозорості.

Національна рада має право розмістити інформацію про статус опрацювання структур власності суб’єктів інформаційної діяльності, а також про визнання структури власності суб’єкта інформаційної діяльності непрозорою на офіційному веб-сайті Національної ради.


21. Для забезпечення дотримання визначених законодавством антимонопольних обмежень та обмежень стосовно частки іноземних власників у статутному капіталі телерадіоорганізації Національна рада під час розгляду заяви про видачу (продовження, переоформлення) ліцензії на мовлення має право додатково запитати і отримати від телерадіоорганізації:

інформацію щодо розподілу часток статутних капіталів юридичних осіб, які є її засновниками або власниками, зокрема акціонерами, а також юридичних осіб, що входять до структури власності заявника, у тому числі копії правочинів та інших документів, на підставі яких будь-який із власників заявника набув прямої або опосередкованої істотної участі у юридичній особі, яка подала відповідну заяву про видачу (продовження, переоформлення) ліцензії;

за наявності обґрунтованих сумнівів у достовірності наданої заявником інформації, на підставі мотивованого запиту Національної ради – інформацію і документи, що дають змогу зробити висновок про майновий стан будь-якого із власників заявника:

декларації про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку) (у разі подання такої декларації) за рік, що передує року, в якому направлено відповідний запит, за встановленою формою (у разі наявності доходів, отриманих в Україні);

довідки уповноваженого органу держави проживання іноземця про його доходи та про стан виконання ним зобов’язань як платника податків.

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

V. Опублікування інформації про структуру власності

суб’єктів інформаційної діяльності
22. Суб’єкт інформаційної діяльності зобов’язаний розміщувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про свою структуру власності у складі документів, передбачених пунктом 9 (для телерадіоорганізацій) або пунктом 10 (для провайдерів програмної послуги) цього Порядку з урахуванням особливостей, установлених цим розділом.

Інформація розміщується у файлі формату PDF, в якому персональні дані фізичних осіб розкриті в обсязі, передбаченому пунктом 14 цього Порядку.


23. Інформація про структуру власності на офіційному веб-сайті суб’єкта інформаційної діяльності розміщується станом на останню звітну дату, а також за всі попередні звітні періоди, за які суб’єкт інформаційної діяльності подавав інформацію про свою структуру власності до Національної ради.
24. Інформація про структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності повинна бути доступна всім зацікавленим особам на безоплатній основі.

Інформація про структуру власності або пряме гіперпосилання на інформацію про структуру власності повинно бути розміщене на початковій (стартовій) сторінці офіційного веб-сайту суб’єкта інформаційної діяльності.


25. Перелік гіперпосилань на веб-сторінки, на яких суб’єкти інформаційної діяльності розміщують інформацію про свою структуру власності, публікується на офіційному веб-сайті Національної ради.

Начальник

юридичного управління /підпис/ Г. Чумаченко


Скачати 116.28 Kb.

  • Законі України
  • ІІ. Порядок щорічного подання суб’єктами інформаційної діяльності інформації про структуру власності
  • ІІІ. Порядок подання інформації про структуру власності заявниками на отримання (продовження), переоформлення ліцензії
  • ІV. Порядок здійснення Національною радою контролю за дотриманням суб’єктами інформаційної діяльності вимог щодо розкриття інформації про структуру власності
  • V. Опублікування інформації про структуру власності суб’єктів інформаційної діяльності
  • Начальник юридичного управління /підпис/ Г. Чумаченко