Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаток до рішення нкрзі від 29. 10. 2019 №507 атверджено рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 20 року № правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій І

Скачати 178.99 Kb.

Додаток до рішення нкрзі від 29. 10. 2019 №507 атверджено рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 20 року № правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій І
Скачати 178.99 Kb.
Дата конвертації14.02.2020
Розмір178.99 Kb.
ТипДодаток
З Додаток до рішення НКРЗІ від 29.10.2019 № 507 АТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації ___ ________ 20___ року № ____ ПРАВИЛА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ І. Загальні положення 1. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (далі – Правила) розроблені відповідно до Закону України «Про телекомунікації» та інших нормативно-правових актів, що регулюють здійснення діяльності у сфері телекомунікацій. 2.
Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
 Ці Правила містять перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог, обов’язкових для виконання при здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій (далі – Діяльність). 3. Ці Правила поширюються на операторів, провайдерів телекомунікацій (далі – оператори, провайдери). 4. Оператори, провайдери зобов’язані здійснювати свою діяльність відповідно до законодавства про телекомунікації. 5. Терміни, наведені в цих Правилах, вживаються у такому значенні: інфраструктура телекомунікаційних мереж (ІТМ) – технічні засоби телекомунікацій, крім кінцевого обладнання, а також будівлі, вежі, антени, опори та інші інженерні споруди, що використовуються для організації електрозв’язку (телекомунікацій), а також їх частина (елементи інфраструктури телекомунікаційних мереж). 6.
Кінцеве обладнання даних (англ. DTE, Data Terminal Equipment) - обладнання обробки, концентрації, збереження даних, а також перетворення повідомлень даних в цифрові сигнали даних і навпаки. Прикладом термінального обладнання може служити звичайний персональний комп'ютер.
Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
 Інші терміни, які вживаються у цих Правилах, використовуються у значеннях, що наведені у законах України «Про телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс України», Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.
Радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот не вищий за 3 ТГц (терагерц) (3000 ГГц).
Спору́да - нерухома штучна структура (конструкція, також будівля) порівняно великого розміру.
Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
2012 № 295, та інших нормативно-правових актах. ІІ. Організаційні вимоги 1. Початок здійснення Діяльності: 1) Суб’єкт господарювання набуває право на здійснення Діяльності шляхом подання до НКРЗІ повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до статті 42 Закону України «Про телекомунікації» та Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ;
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
2) Діяльність, що передбачає використання радіочастотного ресурсу України, здійснюється за наявності ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв, отриманих відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України»; 3) Діяльність, що передбачає використання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України (далі – ТМЗК), здійснюється за наявності дозволу на використання номерного ресурсу, виданого відповідно до Закону України «Про телекомунікації»; 4) У разі зміни відомостей, зазначених у поданому повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, субєкт господарювання зобовязаний подати до НКРЗІ відповідне повідомлення у порядку, визначеному частиною третьою статті 42 Закону України «Про телекомунікації», протягом десяти робочих днів з дня настання таких змін. 2. При здійсненні Діяльності оператори, провайдери зобов’язані: 1) Створювати та експлуатувати телекомунікаційну мережу відповідно до статті 31 Закону України «Про телекомунікації», з урахуванням вимог документів наведених у додатку 1; 2) Забезпечувати технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж самостійно або на підставі укладеного договору з оператором, який здійснює надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж; 3) Надавати споживачам телекомунікаційні послуги відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
2012 № 295, на території здійснення діяльності з використанням будь-якої технології та за встановленими показниками якості; 4) При здійсненні заходів державного нагляду забезпечувати та здійснювати підключення засобів вимірювальної техніки до телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій, які він експлуатує, для проведення вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж відповідно до законодавства; 5) Відповідно до вимог документів, наведених у додатку 2: забезпечувати використання власних телекомунікаційних мереж (виділення технічних засобів та ресурсів телекомунікаційних мереж) в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного стану, особливого періоду або під час проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил для забезпечення оповіщення населення, проведення мобілізації та задоволення потреб національної безпеки, оборони, цивільного захисту населення, охорони правопорядку у взаємодії з Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (далі – НЦУ) або безпосередньо із підрозділами оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами спеціальних споживачів за погодженням з НЦУ в питаннях, віднесених до його компетенції відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку;
Державна безпека - стан захищеності державної влади, суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей (народу), громадської злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності.
Правопоря́док (від правовий порядок) - частина системи суспільних відносин, які врегульовані нормами права.
надавати до НЦУ інформацію про власну телекомунікаційну мережу, її стан в обсязі та порядку, які встановлює Кабінет Міністрів України; здійснювати оперативно-технічне управління телекомунікаційною мережею та її технічний контроль самостійно шляхом створення власних центрів управління або на договірних засадах делегувати функції оперативно-технічного управління до НЦУ.
Техні́чний контро́ль - це перевірка відповідності об'єкта (продукції або процесу, від якого залежить її якість) встановленим технічним вимогам.
Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Операторам телекомунікацій, які уклали договір на взаємодію з НЦУ, забезпечити підтвердження відповідності системи захисту інформації центрів управління встановленим вимогам у сфері захисту інформації та відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
Підтвердження відповідності - видача документа (декларація про відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог.
Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
вживати заходи з резервування технічних засобів для забезпечення надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг за встановленими показниками якості; брати участь, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, у проведенні тренувань на регіональному і загальнодержавному рівнях щодо готовності телекомунікаційних мереж до роботи в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного стану, особливого періоду або під час проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та використання ресурсів власних телекомунікаційних мереж для забезпечення потреб спеціальних споживачів; розміщувати виключно на території України технічні засоби телекомунікацій, передбачені переліком визначеним ЦОВЗ;
Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.
Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
6) Надавати телекомунікаційні послуги з використанням автоматизованої системи розрахунків (білінгової системи), яка має документ, що підтверджує відповідність ГСТУ 61-034:2013 «Автоматизовані системи розрахунків за телекомунікаційні послуги. Загальні вимоги та методи випробувань», затверджений наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 28.03.2013 № 159, та яка захищена від несанкціонованого доступу до неї. Зазначена вимога не розповсюджується на операторів, провайдерів які надають виключно послуги з надання доступу до мережі Інтернет споживачам;
Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації.
Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
7) Не здійснювати дії щодо зміни або перекручування, або видалення ідентифікаторів вхідних і вихідних дзвінків, текстових повідомлень, мережевих ідентифікаторів споживачів, ідентифікаторів виду трафіку, якщо ці дії призводять до зміни результатів розрахунків автоматизованих систем розрахунків (білінгових систем) оператора, провайдера, характеру трафіка та зміни фінансових розрахунків між операторами та сплати податків і зборів. За наявності таких дій таабо рефайлу, не здійснювати маршрутизацію та пропуск трафіку; 8) Забезпечувати пропуск трафіка від мереж інших операторів за договором про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж із зазначенням видів трафіка та рівнів показників якості. Здійснювати пропуск трафіка відповідно до пропускної спроможності точок взаємоз’єднання телекомунікаційної мережі та не допускати їх перевантаження; 9) Надавати на договірних засадах можливість спільного використання власної інфраструктури телекомунікаційних мереж (ІТМ) іншим суб’єктам господарювання для розгортання телекомунікаційних мереж відповідно до вимог чинного законодавства, за наявності технічної можливості; 10) Забезпечувати на замовлення споживачів з’єднання з будь-яким абонентом ТМЗК України. Здійснювати початок з’єднання, термінацію або транзит трафіка, за виключенням трафіка, який надійшов з порушенням встановленого порядку маршрутизації, за умови проведення розрахунків за надані послуги. Застосовувати при розрахунках розрахункові такси, визначені на договірних засадах або згідно з рішенням НКРЗІ, відповідно до вимог законодавства; 11) Надавати НКРЗІ та ЦОВЗ звіти та на їх письмову вимогу додаткову інформацію, необхідну для виконання своїх повноважень, у тому числі для розгляду звернень суб’єктів ринку телекомунікацій, відповідно до законодавства; 12) Оператор не може в односторонньому порядку розривати взаємоз’єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора. 3. Вимоги підпунктів 1 (в частині, що стосується права експлуатувати мережі), 2 (в частині, технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж самостійно), 4, 5, 8, абзацу другого підпункту 10, підпункту 12 пункту 2 цього розділу не поширюються на провайдерів. 4. Припинення Діяльності або певного виду Діяльності. У разі прийняття рішення про припинення Діяльності (певного виду Діяльності) на відповідній території оператор, провайдер зобов’язаний: 1) Попередити НКРЗІ та споживачів не пізніше ніж за три місяці до дня припинення надання телекомунікаційних послуг. Протягом цього терміну забезпечити надання телекомунікаційних послуг відповідно до законодавства; 2) У разі прийняття рішення про припинення всієї Діяльності або певного виду Діяльності з використанням номерного ресурсу в установленому порядку подати заяву про повернення номерного ресурсу, а також дані про номерний ресурс, який використовується споживачами телекомунікаційних послуг на дату прийняття ним рішення про припинення надання телекомунікаційних послуг; 3) У разі прийняття рішення про припинення Діяльності або певного виду Діяльності з використанням радіочастотного ресурсу в установленому порядку подати заяву про анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України; 4) У разі прийняття рішення про припинення Діяльності подати заяву про виключення із Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі – Реєстр), а у разі припинення певного виду Діяльності подати повідомлення про внесення відповідних змін до Реєстру у визначеному законодавством порядку. ІІІ. Кваліфікаційні вимоги. 1. Оператор, який здійснює Діяльність, повинен забезпечити обслуговування телекомунікаційних мереж кваліфікованими робітниками, технічними службовцями, фахівцями, професіоналами, кваліфікація яких відповідає визначеним відповідно до законодавства кваліфікаційним характеристикам відповідних професій працівників, але не нижче початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти і засвідчена документом про профільну освіту таабо які мають досвід роботи у сфері телекомунікацій не менше одного року. 2. Якщо оператор, який здійснює Діяльність, є фізичною особою-підприємцем, він повинен мати не нижче початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти у галузі знань електроніка та телекомунікації, засвідченої відповідним документом про освіту, таабо досвід роботи у сфері телекомунікацій не менше одного року. У випадку здійснення Діяльності із залученням найманих працівників або інших осіб повинен дотримуватись вимог пункту 1 цього розділу. ІV. Технологічні вимоги 1. При здійсненні діяльності з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку: місцевого, міжміського та міжнародного оператори повинні: передбачити організацію альтернативного (за умови здійснення діяльності на одній і тій же території не менше двох операторів, що надають відповідні телекомунікаційні послуги та за наявності у них технічної можливості) та резервних маршрутів викликів своїх абонентів до абонентів ТМЗК; забезпечити застосування спільноканальної сигналізації № 7 відповідно до нормативних документів, викладених у Додатку 3;
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
отримати кінцевий або транзитний (міжнародний за необхідності) код пункту СКС-7 та забезпечити його використання відповідно до вимог нормативного документа «Телекомунікаційна мережа загального користування. Телефонна мережа. Технічні вимоги», затвердженого наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 07.05.2015 № 252 (далі – Технічні вимоги); використовувати для позначення (ідентифікації) мереж, послуг та кінцевого обладнання абонентів систему нумерації, яка визначена Національним планом нумерації України, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.11.2006 № 1105 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.12.
PSTN (англ. Public Switched Telephone Network, рос. Телефонная сеть общего пользования, ТСОП, ТфОП) - це планетарна телефонна мережа загального користування (ТМЗК), для доступу до якої використовуються звичайні проводові телефонні апарати, міні- АТС і обладнання передавання даних.
Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
2006 за № 128413158, та Рекомендаціями Міжнародного союзу електрозв’язку ITU-Т Rec.Е.164 «Міжнародний план нумерації електрозв’язку загального користування», ITU-T Rec.Е.
План нумера́ції - один із видів схем нумерації, використовуваний в телекомунікаціях. Фактично, це набір правил, які означають, як потрібно створювати номери. Наприклад, більшість телефонних номерів відповідають плану нумерації E.164.
212 «План міжнародної ідентифікації мереж загального користування та абонентів». У разі використання мереж за технологією комутації пакетів на основі Internet-протоколу (IP) для кожного з форматів номерів абонента або послуги, що передбачені Національним планом нумерації України, використовувати формат доменного імені ENUM в системі доменних імен (DNS) у домені .e164.
Комутація пакетів - принцип комутації, при якому інформація розділяється на окремі пакети, які передаються в мережі незалежно один від одного. В таких мережах, по одній фізичній лінії зв'язку, можуть обмінюватися даними багато вузлів.
arpa; відкривати на ТМЗК номерний ресурс шляхом організації нового, таабо використання існуючого взаємоз’єднання з вузлами місцевої телекомунікаційної мережі з функціями транзитних станцій (ОПТС, ТС та ін.) інших операторів або, у разі безпосереднього взаємоз’єднання з мережами операторів рухомого (мобільного) зв’язку з комутаційними центрами з функцією центру комутації рухомого зв’язку (ЦКРЗ, ШЦК) таких операторів; 1) При здійсненні діяльності з надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку оператори додатково повинні забезпечити: можливість отримання споживачами загальнодоступних (універсальних) послуг на території здійснення діяльності оператора, за тарифами, встановленими відповідно до законодавства; надання загальнодоступних (універсальних) послуг відповідно до вимог Закону України «Про телекомунікації» та Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295; передавання екстрених викликів з кінцевого обладнання абонента до відповідних пунктів доступу, у тому числі, за умов, що кінцеве обладнання заблоковане за несплату заборгованості, або має обмеження чи заборону вихідного з’єднання, за наявності такої технічної можливості на станційному обладнанні; використання комутаційного центру (АТС), який має взаємоз’єднання з вузлами місцевої телекомунікаційної мережі з функціями транзитних станцій (ОПТС, ТС та ін.) інших операторів або, у разі безпосереднього взаємоз’єднання з мережами операторів рухомого (мобільного) зв’язку з комутаційними центрами з функцією центру комутації рухомого зв’язку (ЦКРЗ) таких операторів; відкриття на ТМЗК задіяного номерного ресурсу, яке здійснюється безкоштовно. При наданні послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу оператори повинні забезпечити функціонування абонентського кінцевого обладнання у телекомунікаційній мережі, яку вони експлуатують у межах пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, які під’єднані до одного комутаційного центру і не підтримувати процедури роумінгу між різними центрами комутації; 2) При здійсненні діяльності з надання послуг фіксованого міжміського телефонного зв’язку, у тому числі з негеографічним планом нумерації, оператори додатково повинні забезпечити: використання комутаційного центру з функцією автоматичної міжміської телефонної станції (далі - АМТС), який має взаємоз’єднання з вузлами міжміської телекомунікаційної мережі з функціями АМТС відповідно до Технічних вимог; 3) При здійсненні діяльності з надання послуг фіксованого міжнародного телефонного зв’язку оператори додатково повинні забезпечити: використання комутаційного центру з функцією міжнародного центру комутації (далі – МЦК), який має з’єднання з іншими МЦК на національному рівні та у який включені канали міжнародної мережі до МЦК інших країн, канали національної ділянки телефонного з’єднання міжнародної мережі до інших МЦК і до ОПТСАМТС зонових мереж, окремих мереж із негеографічною структурою відповідно до Технічних вимог. 2. При здійсненні діяльності з надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку. 1) Оператори повинні забезпечити: застосування спільноканальної сигналізації № 7 відповідно до нормативних документів, викладених у Додатку 3; використання транзитного коду пункту СКС-7 на кожному ЦКРЗ, (регіональних мереж рухомого (мобільного) зв’язку) або ШЦК (національної мережі рухомого (мобільного) зв’язку), у разі використання комутаційних центрів з функціями одночасно ЦКРЗ або ШЦК та МЦК, міжнародного коду пункту сигналізації СКС-7, та забезпечити їх використання відповідно до Технічних вимог; використання для позначення (ідентифікації) мереж, послуг та кінцевого обладнання абонентів систему нумерації, яка визначена Національним планом нумерації України та Рекомендаціями Міжнародного союзу електрозв’язку ITU-Т Rec.Е.164 «Міжнародний план нумерації електрозв’язку загального користування», ITU-T Rec.Е.212 «План міжнародної ідентифікації мереж загального користування та абонентів». У разі використання мереж за технологією комутації пакетів на основі Internet-протоколу (IP) для кожного з форматів номерів абонента або послуги, що передбачені Національним планом нумерації України, використовувати формат доменного імені ENUM в системі доменних імен (DNS) у домені .e164.arpa; використання ЦКРЗ або ШЦК, який має взаємоз’єднання з ТМЗК відповідно до Технічних вимог; передавання з кінцевого обладнання мережі екстрених викликів до відповідних пунктів доступу навіть за умов, якщо надання послуг обмежене через заборгованість, або має обмеження чи заборону вихідного з’єднання; застосування програмно-технічних засобів здатних забезпечити неотримання відповіді на запити, які надходять каналами сигналізації з ТМЗК України та з поза меж України, стосовно функціонування пристрою рухомого (мобільного) зв’язку власних абонентів відповідно до вимог, встановлених ЦОВЗ; інформування НКРЗІ у місячний строк про початок діяльності з надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку. У разі наявності ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України для надання послуг рухомого (мобільного) звязку в діапазоні радіочастот до 1 ГГц оператор зобов’язаний упродовж: одного року з дати отримання такої ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України забезпечити надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку із дотриманням Показників якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку та їх граничних нормованих рівнів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 19.03.2010 № 147 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.04.2010 за № 27717572 (далі – Показники якості), на території міст регіону (першого регіону) відповідно до такої ліцензії; двох років з дати отримання такої ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України забезпечити надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку із дотриманням Показників якості на території кожного населеного пункту регіону (першого регіону) з чисельністю населення більше 2000 осіб, вказаного у ліцензії та регіональних, національних і міжнародних автомобільних дорогах цього регіону.
Автомобі́льна доро́га, також шосе - частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу, яка забезпечує внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, з'єднує населені пункти та окремі об'єкти і є складовою частиною єдиної транспортної системи держави. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій).
Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
У разі, якщо у ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України зазначено декілька регіонів, надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку із дотриманням Показників якості, на території міст кожного наступного регіону, на території кожного населеного пункту з чисельністю населення більше 2000 осіб та регіональних, національних і міжнародних автомобільних дорогах кожного наступного регіону забезпечується оператором з інтервалом не більше ніж два місяці. Виконання зазначених вимог допускається із використанням інших діапазонів радіочастот, у разі наявності у оператора відповідних ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України. У разі наявності ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України лише в діапазоні радіочастот вище 1 ГГц – оператор рухомого (мобільного) зв’язку зобов’язаний надавати послуги відповідно до особливих умов користування смугами радіочастот, встановлених умовами тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України у цих смугах частот, із дотриманням Показників якості у тих населених пунктах та інших місцях, про які оператор оприлюднив інформацію про надання послуг у визначений законодавством спосіб (у місцях продажу послуг, через довідково-інформаційні, сервісні служби, на своєму веб-сайті тощо). Умовами окремого тендеру або конкурсу на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України можуть встановлюватися особливості початку надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку із використанням цього радіочастотного ресурсу таабо забезпечення дотримання Показників якості на відповідній території таабо забезпечення можливості отримання послуг певним відсотком населення. 3. При здійсненні діяльності з надання послуг з доступу до Інтернету. Оператори повинні здійснювати взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж на договірних засадах. Обов’язковими вимогами до такого договору є зазначення предмета договору, номера та дати реєстрації сторін такого договору в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій як операторів з надання послуг доступу до Інтернету, а в разі, якщо надання послуг доступу до Інтернету передбачає використання радіочастотного ресурсу України, номер ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до вимог Закону України «Про радіочастотний ресурс України», умов і порядку участі сторін у розгляді претензій, умов розірвання взаємоз’єднання. При здійсненні діяльності з надання послуг з доступу до Інтернет споживачам оператор, провайдер має отримувати телекомунікаційні послуги на оптовому ринку на договірних засадах. 4. При здійсненні діяльності з надання у користування каналів електрозв’язку. При наданні в користування міжнародних каналів електрозв’язку для транзиту трафіка через територію України оператор зобов’язаний надавати на запит до НКРЗІ та ЦОВЗ, інформацію стосовно таких каналів та забезпечити їх цілісність, шляхом виключення відгалуження трафіка на території України. 5. Спільне використання інфраструктури телекомунікаційних мереж здійснюється на договірних засадах. 1) Оператори повинні: здійснювати, відповідно до договору, технічний нагляд за станом інфраструктури телекомунікаційних мереж, що спільно використовується; при наданні в користування інфраструктури телекомунікаційних мереж для потреб телебачення і радіомовлення надавати такі послуги на підставі договору з провайдером програмної послуги. 2) Оператори повинні забезпечити: безперешкодний доступ, відповідно до договору, уповноваженим особам замовника до всіх елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, що спільно використовуються з цим замовником, за умови збереження цілісності та працездатності всіх технічних засобів телекомунікацій інших користувачів; можливість електроживлення обладнання замовників відповідно до договору. 6. При здійсненні діяльності з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж. 1) Оператори повинні: надавати послуги тільки за умови укладення відповідного договору та за наявності у суб’єктів господарювання – власників телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіо мовлення та проводового радіомовлення проектної документації на мережу, розроблену відповідно до законодавства;
Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.
здійснювати технічне обслуговування і експлуатацію мереж ефірного теле- та радіомовлення тільки в разі наявності відповідних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв у їх власників. 2) Оператори повинні забезпечити: відповідність параметрів технічних засобів телекомунікацій таабо телекомунікаційних мереж, які вони обслуговують таабо експлуатують, вимогам нормативно-правових актів, які визначають вимоги до телекомунікаційних мереж, їх технічних засобів та якості телекомунікаційних послуг, чинних у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України. Директор Департаменту зв’язку Іван ХОХОТВА Додаток 1 до Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій ПЕРЕЛІК нормативних документів щодо проектування та експлуатації телекомунікаційних мереж обов’язкових для виконання суб’єктами господарювання, які здійснюють або планують здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій 1. Наказ Адміністрації Держспецзв’язку від 05.03.2015 № 117 «ГБН В.2.2-34620942-002:2015. «Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування». 2. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04.06.
Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.
2014 № 163 «ДБН А.2.2-3:2014 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва». 3. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.12.2007 № 1198 «ВБН В.2.2-33-2007 «Проектування телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж». 4. Наказ Адміністрації Держспецзв’язку від 07.05.2015 № 252 «Нормативний документ «Телекомунікаційна мережа загального користування. Телефонна мережа. Технічні вимоги (у трьох частинах)». Додаток 2 до Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів щодо безпеки та обороноздатності держави, обов’язкових для виконання суб’єктами господарювання, які здійснюють або планують здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій 1. Закон України «Про оборону України». 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.2004 № 812 «Деякі питання оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану». 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту». Додаток 3 до Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій ПЕРЕЛІК нормативних документів обов’язкових для виконання суб’єктами господарювання, які здійснюють або планують здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій 1. Наказ Адміністрації Держспецзв’язку від 21.03.2014 № 128 «Про затвердження нормативного документа «Формування, обробка і передавання параметрів «номер сторони, що викликає» та «номер сторони, яку викликають» у мережі спільноканальної сигналізації № 7. Технічні умови». 2. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 13.12.2007 № 1164 «Про затвердження нормативного документа «Спільноканальна сигналізація № 7. Національна версія України. Правила використання у телефонній мережі загального користування. Версія 3.0». 3. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.03.2011 № 20 «Про затвердження Зміни № 1 до нормативного документа «Спільноканальна сигналізація № 7. Національна версія України. Правила використання у телефонній мережі загального користування. Версія 3.0», затвердженого наказом Мінтрансзв’язку від 13.12.2007 № 1164».


Скачати 178.99 Kb.

  • СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
  • Кабінету Міністрів України
  • Міністерстві юстиції України