Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаток до рішення обласної ради від 27. 12. 2013 р. №506-23/vi регіональна програма інформатизації

Скачати 200.94 Kb.

Додаток до рішення обласної ради від 27. 12. 2013 р. №506-23/vi регіональна програма інформатизації
Скачати 200.94 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.06.2017
Розмір200.94 Kb.
ТипДодаток
  1   2   3

Додаток

до рішення обласної ради

від 27.12.2013 р. № 506-23/VI

Регіональна програма інформатизації

„Електронна Дніпропетровщина”

на 2014 – 2016 роки

м. Дніпропетровськ

2013 рік

І. Загальні положення


Регіональна програма інформатизації „Електронна Дніпропетровщина” на 2014 – 2016 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Концепції Національної програми інформатизації, схваленої Законом України „Про Концепцію Національної програми інформатизації”, законів України „Про Національну програму інформатизації”, „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки”, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 „Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації” (зі змінами та доповненнями), розпоряджень Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року № 653-р „Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки” (зі змінами та доповненнями), від 13 грудня 2010 року № 2250-р „Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні”, від 26 вересня 2011 року № 1014-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні”, від 18 липня 2012 року № 514-р „Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд”, від
15 травня 2013 року № 386-р „Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 року № 1134 „Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства”, рішення обласної ради від 24 червня 2011 року № 132-7/VI „Про Комплексну стратегію розвитку Дніпропетровської області на період до 2015 року”.

Програма спрямована на запровадження технологій електронного урядування (далі – е-урядування) та вирішення завдань переходу до орієнтованого на інтереси людей, відкритого для всіх і спрямованого на розвиток інформаційного суспільства, в якому кожен міг би створювати й накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися, поповнювати їх, обмінюватися ними, передбачає можливість для кожної людини повною мірою реалізовувати свій потенціал, сприяти суспільному розвитку, забезпечуючи при цьому підвищення рівня якості життя.

Найважливішою функцією е-урядування є сприяння активній трансформації соціально-психологічного середовища та адаптації суспільства до інновацій.

Суспільство в цілому, всі його формації і кожен окремий громадянин мають сприйняти нові ідеї та спосіб життя. Це єдиний можливий перспективний шлях розвитку суспільства.

Інформаційно-комунікаційні технології (далі – ІКТ) стали одним із провідних інструментів для забезпечення розвитку сучасної економіки, вони кардинально впливають на політичні процеси в усьому світі. Провідні пропозиції нових цінностей для інтеграції в сучасну світову спільноту засновані на розвитку ІКТ, оскільки люди починають сприймати й розуміти їх цінність. Ця зміна в сучасному суспільстві призводить до генерації творчих рішень і нових моделей, у тому числі в діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Політи́чний проце́с - це форма функціонування політичної системи суспільства, що змінюється у просторі і часі; сукупна діяльність суб'єктів політики, завдяки якій забезпечується функціонування та розвиток політичної системи.

Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

Розвиток глобальних інформаційних комунікацій у діловому та повсякденному житті призвів до появи нової сфери взаємовідносин, предметом якої є електронний обмін необхідними в житті даними. У такому обміні беруть участь органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, комерційні та некомерційні організації, а також громадяни.

Програма є складовою частиною Національної програми інформатизації, що поєднує комплекс взаємопов’язаних організаційних, правових, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на засадах розвитку й використання інформаційних систем, мереж, ресурсів, інформаційних технологій з метою забезпечення регіону необхідною та достатньою інформацією з усіх напрямів життєдіяльності.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.

Програма визначає комплекс пріоритетних завдань щодо телекомунікаційного й інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування області для забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку регіону шляхом упровадження сучасних і перспективних інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності регіону.

Інформа́тика (англ. informatics, information science; нім. Informatik; рос. информатика) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

У Програмі застосовуються такі терміни:інформатизація – сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, громадян та суспільства на основі створення, розвитку й використання інформаційних систем, мереж, ресурсів, інформаційних технологій, які ґрунтуються на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки;

інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування;

Джерело інформаційного матеріалу, також Вихідний матеріал - об'єкт або суб'єкт, який надає інформацію. Являє собою матеріал, з якого отримані інформація або ідеї. Наприклад: база даних, книга, періодичні видання, працівник фармацевтичної компанії, лікар, державний інформаційний центр, державний реєстр і тд.

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.

Інформаці́йні проце́си- послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Такими діями є - створення, збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, знищення інформації.

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.засоби інформатизації – електронні обчислювальні машини, програмне, математичне, лінгвістичне й інше забезпечення, інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі та мережі зв’язку, що використовуються для реалізації інформаційних технологій;

Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.електронне урядування (е-урядування) – форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості і прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян;

Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».електронна демократія – форма суспільних відносин, за якої громадяни та організації залучаються до державотворення й державного управління, а також до місцевого самоврядування шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій (далі – е-демократія);

Соціа́льні стосу́нки або суспі́льні стосу́нки - різні взаємодії та зв'язки між окремими людьми або групами людей, які встановлюються в процесі їхньої спільної практичної та духовної діяльності.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.електронна послуга – послуга, надана громадянам та організаціям у електронному вигляді за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (далі – е-послуга);

інформаційна інфраструктура – сукупність різноманітних інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційних ресурсів, телекомунікаційних мереж і каналів передачі даних, засобів комунікацій та управління інформаційними потоками, а також організаційно-технічних структур, механізмів, що забезпечують їх функціонування;

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.інформаційне суспільство – орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток суспільство, в якому кожен міг би створювати й накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися, обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяти суспільному, особистому розвитку та підвищувати якість життя.
  1   2   3


Скачати 200.94 Kb.