Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаток-схему, яку необхідно відобразити у вигляді єдиного об’єкта

Скачати 1.03 Mb.

Додаток-схему, яку необхідно відобразити у вигляді єдиного об’єкта
Скачати 1.03 Mb.
Сторінка 1/6
Дата конвертації 28.03.2017
Розмір 1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

Мета створення — допомогти викладачам спецкурсу, майстрам виробничого навчання у підборі завдань для об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів для присвоєння кваліфікації «Оператор комп’ютерного набору І категорії».

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

Посібник містить завдання, складені у відповідності з діючою робочою програмою, що розроблена на основі Державного стандарту професійно-технічної освіти 4112.К72040-2006.

За основу взятий і є орієнтовним перелік таких тем: «Керування процесами в операційній системі», «Обробка текстової інформації», «Обробка табличної інформації», «Робота з базами даних», «Технічне редагування тексту», «Створення веб-сторінок».

Орієнтація, в класичному випадку - вибір одного класу систем координат, пов'язаних між собою «додатньо» в деякому певному сенсі. Кожна система задає орієнтацію, визначаючи клас, до якого вона належить.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Професі́йно-техні́чна осві́та - складова системи освіти України, що є комплексом педагогічних і організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

При використанні даного посібника необхідно враховувати: відповідність джерелам інформації та типу ПК, доступ до комп’ютерної техніки, часу для виконання робіт з врахуванням санітарно-гігієнічних вимог роботи учнів за комп’ютером.

Посібник включає 30 варіантів завдань, що в основному охоплюють весь вивчений матеріал. Кожний варіант містить: • фрагмент тексту, ускладнений введенням формул та параметрами його форматування;

 • взірець таблиці, з обов’язковим врахуванням її оформлення;

 • додаток—схему, яку необхідно відобразити у вигляді єдиного об’єкта;

 • таблиця, для подальшої обробки, копіюється в табличний процесор, з обов’язковим доповнення (по можливості) до 10 записів;
  Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Форматува́ння (formatting) - процедура створення структур порожньої файлової системи вказаного типу - розподіл доріжок магнітного диска (дискети, твердого диска) чи іншого носія інформації (наприклад, SSD чи флеш-накопичувача) на фізичні чи логічні записи, що виконується перед першим використанням диска.
Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.
Вве́дення у храм Пресвято́ї Ді́ви Марії́ - велике християнське богородичне свято. Святкується 21 листопада за юліанським календарем, 4 грудня - за григоріанським.
Таблиця - це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку за рядками та стовпцями.
Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.


проведення у таблиці елементарних обчислень(введення формул, запис функцій);
Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.


створення конкретного типу та виду діаграми на основі вказаних числових даних з довільним оформленням;

таблиця, для подальшої обробки імпортуєтьсяу СУБД;

на основі таблиці пропонується створення одного з об’єктів бази даних: запиту, форми, звіту (завдання конкретизуються);

завдання на створення публікацій у MS Publisher за допомогою побудовувача веб-вузлів з довільним макетом;

завдання на створення простої веб-сторінкиза допомогою текстового редактораБлокнот;
Імпорт - ввезення товарів, послуг (іноді може вживатися щодо капіталу, знань, технологій)
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.


результат роботи необхідно представити у вигляді саморозпаковуючого архіву.

Результатом виконання завдання є :

 • друк результату роботи у текстовому редакторі;

 • друк результату роботи у табличному редакторі у двох режимах (формул та результатів);

 • друк результату роботи у СУБД;

 • друк HTML-коду веб-сторінки (за п.6);

 • перегляд веб-сайту та веб-сторінки в Interner – браузері;

 • опис ходу виконання кожного завдання (у довільній формі), з дотриманням усіх правил введення, редагування, форматування та оформлення текстового документу;
  Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML, або рідше Wml (для wap-сторінок).
Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.


збереженні електронноговаріанту роботи у папці ОКН з іменем Завдання(номер варіанту_ваше прізвище), н-д: Завдання5_Дмитришин.

Посібник містить критерії оцінювання завдань. Завдання можна використовувати як ККЗ при атестації навчального закладу.

Однак викладач спецкурсу, майстер виробничого навчання можуть самостійно вносити корективи щодо урізноманітнення чи ускладнення завдань в залежності від типу обчислювальної техніки, наявного методичного, програмного забезпечення, зокрема, беручи до уваги важливість і обсяг тем.

Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).
Методи́зм (методистська церква) - протестантська церква, поширена головним чином в США, Великій Британії. Виникла в XVIII столітті, відокремившись від англіканської церкви, вимагаючи послідовного, методичного дотримання релігійних приписів.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

Завдання №1

професія 4112 «оператор комп’ютерного набору»


Ви працюєте оператором комп’ютерного набору І категорії. Вам пропонується виконати наступне завдання відповідно до запропонованого варіанту і роздрукувати результат роботи у кожній з використаних прикладних програм:

 1. На Робочому столі створити папку ОКН.
  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


 1. Завантажити текстовий редактор MS Word:

 • взірець фрагменту тексту подати у електронному варіанті та зберегти з іменем Завдання1_ваше прізвище_текст;

 • сформатувати даний текст за таким зразком: ліва межа сторінки-2, права-1, нижня-1, верхня-2, орієнтація-альбомна, міжрядковий інтервал - 15 пт, вирівнювання – по ширині, перший рядок – відступ 1,3, розмір шрифту 13, шрифт - Arial;

 • заголовок тексту зробити всіма прописними буквами з застосуванням розрідженого інтервалу на 2 пт, першу букву заголовку оформити у вигляді буквиці на полі з висотою у 2 рядки ;

 • на окремому аркуші зобразити схему єдиним об’єктом (рис. додається)

 • в кінці тексту додати таблицю, в яку занести таку інформацію:

(для прикладу розгляньте таблицю)


Група

Прізвище

Ім’я

Нарахована стипендія

Профвнески

109

Бойко

Зоряна

211,00

1,10

114

Ступак

Лєна

211,00

1,10

109

Кухарчишин

Світлана

250,60

1,26

114

Кіт

Оксана

211,00

1,10


 • пронумерувати сторінки, першу сторінку не нумерувати, нумерацію почати з -3-;

 • побудувати зміст документа на першій сторінці (при необхідності заголовки створити самостійно).
  Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.


 1. Скопіювати дану таблицю у табличний процесор MS Excel на лист з назвою Стипендія в діапазон A1:E5:

 • доповнити таблицю трьома записами;

 • до комірки з прізвищем Кіт створити примітку у вигляді малюнка;

 • яку формулу слід записати в комірку F2 , щоб обчислити Суму до видачі=Нарахована стипендія-Профвнески;

 • нараховану стипендію більшу 250 грн відобразіть червоним кольором;
  Діапазо́н (від грец. δϊα πασον (χορδων) - через усі (струни).
Стипе́ндія (лат. stipendium - оклад) - постійна грошова виплата, що надається регулярно (зазвичай щомісяця) учням і студентам середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, а також аспірантам та докторантам, за умови успішного навчання.


створити лінійну діаграму, що демонструє Прізвища учнів та Суму до видачі;

файл зберегти в папці ОКН з іменем Завдання1_ваше прізвище_таб.

 1. Імпортувати дану таблицю у СУБД Access:

 • додати в таблицю ще один стовпець Номер з типом лічильник, зробити його ключовим;

 • на основі таблиці створити автозвіт в стовпець, в область приміток внести прізвище виконавця роботи;

 • файл зберегти в папці ОКН з іменем Завдання1_ваше прізвище_бд.

 1. Засобами MS Publisher створити web-сайт (3 сторінки) своєї навчальної групи: 1-ша сторінка – звернення до абітурієнтів, 2-га сторінка – інформація про себе, як розробника.

 • файл зберегти в папці ОКН з іменем Завдання1_ваше прізвище_ сайт.

 1. В текстовому редакторі Блокнот створити HTML-документ з нумерованим розкладом уроків на понеділок, та гіперпосиланням на сайт, створений вами (п.5).
  Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.
Абітуріє́нт (лат. abituriens - той, хто збирається йти) - у більшості країн той, хто закінчив середній навчальний заклад, випускник середнього навчального закладу, хто одержав атестат зрілості.
Гіперпосила́ння (або просто посилання чи ланка, пóклик) - активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки.
Понеді́лок - день тижня між неділею та вівторком. У давніх римлян та у північногерманських племен був присвячений Місяцю (нім. Mon(d)tag = день Місяця). Слово «понеділок» утворилось від словосполучення «після неділі» (по неділі).
Задати колірну гамму сторінки

 • файл зберегти в папці ОКН з іменем Завдання1_ваше прізвище_ стор.

 1. Створити саморозпаковуючий архів ОКН.exe, дослідити ступінь стиснення папки.
  Ро́зтяг (стиск) або ро́зтяг-стиск - вид деформування твердого тіла, при якому його розміри вздовж однієї осі збільшуються (зменшуються) під дією сил, рівнодійна яких є перпендикулярною до поперечного перерізу тіла і проходить через центр ваги його.


Завдання №2

професія 4112 «оператор комп’ютерного набору»


Ви працюєте оператором комп’ютерного набору І категорії. Вам пропонується виконати наступне завдання відповідно до запропонованого варіанту і роздрукувати результат роботи у кожній з використаних прикладних програм:

 1. На Робочому столі створити папку ОКН.

 2. Завантажити текстовий редактор MS Word:

 • взірець фрагменту тексту подати у електронному варіанті та зберегти з іменем Завдання2_ваше прізвище_текст;

 • сформатувати даний текст за таким зразком: пронумерувати перших два абзаци римськими цифрами;
  Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Римська система числення, або Римські цифри - непозиційна система числення, що використовувалися стародавніми римлянами.
ліва межа сторінки-1,5, права-1, нижня-1,5, верхня-1,5, орієнтація-книжкова, міжрядковий інтервал - одинарний, вирівнювання – по ширині, інтервал перед абзацом 3 пт, розмір шрифту 12,5, шрифт Monotype Corsiva , зробити заміну другого слова другого абзацу на слово «формулювання»;

створити верхній колонтитулз сьогоднішньою датою розмір шрифту 8, шрифт Arial, в нижньому колонтитулі вкажіть № телефонута час за тими ж параметрами;
Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.
Колонти́тул (від франц. colonne - стовпець і лат. titulus - напис, заголовок), заголовкові дані (назва твору, частини, глави, параграфа тощо), що розміщуються над текстом (верхній колонтитул) або під текстом (нижній колонтитул) кожної сторінки книги, газети, журналу.


на окремому аркуші зобразити схему (рис. додається)

в кінці тексту додати таблицю, в яку занести таку інформацію:

(для прикладу розгляньте таблицю)


Сировина

Було

Витрачено

Гіпс

1000

360

Цемент

2500

2000

Пісок

5000

3450

Глина

2300

1600


 • пронумерувати сторінки, першу сторінку не нумерувати, нумерацію почати з -1-;

 • побудувати зміст документа на останній сторінці (при необхідності заголовки створити самостійно).

 1. Скопіювати дану таблицю у табличний процесор MS Excel на лист з назвою Сировина в діапазон С3:E7:

 • доповнити таблицю двома записами;

 • до комірки з назвою сировини Цемент створити примітку у вигляді малюнка;

 • яку формулу слід записати в комірку F4, щоб обчислити поле Залишилось=Було-Витрачено;

 • кількість витраченої сировини менше 2000 відобразіть зеленим кольором

 • створити стовпчикову діаграму, що демонструє кількість сировини, що залишилась;

 • файл зберегти в папці ОКН з іменем Завдання2_ваше прізвище_таб.

  1. Імпортувати дану таблицю у СУБД Access:

 • в таблицю додати стовпець №накладної, заповнити його;

 • на основі таблиці створити автоформу стрічкову, в область заголовку внести свій

ВСТУП


Для визначення ефективності опанування учнями професійно-технічних навчальних закладів спеціальності «Оператор комп’ютерного набору» пропонуються завдання для виконання учнями кваліфікаційної роботи.
Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
  1   2   3   4   5   6


Скачати 1.03 Mb.

2021