Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоговір № фо11/11 про відкриття рахунку та обслуговування платіжних карток пат «банк січ» м. Київ 00. 01. 201 р. Публічне акціонерне товариство

Скачати 267.82 Kb.

Договір № фо11/11 про відкриття рахунку та обслуговування платіжних карток пат «банк січ» м. Київ 00. 01. 201 р. Публічне акціонерне товариство
Скачати 267.82 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації18.05.2017
Розмір267.82 Kb.
  1   2   3

ДОГОВІР № ФО11/11

ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ПАТ «БАНК СІЧ»

м. Київ 00.01.201_р.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ» (далі по тексту – “Банк”), в особі Начальника управління платіжних карток Прилуцької Дарії Василівни, що діє на підставі Довіреності б/н від 24.12.2014р., з однієї сторони, та громадянин ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ, паспорт серія НВ №111111, виданий 12.01.2005 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві , що мешкає за адресою: Хмельницька область м.

Ба́нківська платі́жна ка́ртка - виготовлена згідно зі стандартом ISO/IEC 7810 ID-1 формату із спеціального стійкого до механічних пошкоджень пластику пластина стандартних розмірів 54x86x0,76мм, яка використовується для ідентифікації її користувача(власника), для способу фіксації інформації і як аналог платіжних засобів.

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).

Хмельницька область Хмельни́цька о́бласть (до 4 лютого 1954 року - Кам'яне́ць-Поді́льська) - область на заході України. Утворена 22 вересня 1937 року постановою ЦВК СРСР з центром у місті Кам'янці-Подільському.

Київ, ВУЛ.ЖУКОВА БУД.17 КВ.1, надалі «Клієнт», з іншої сторони, в подальшому “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:


 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. Банк відкриває Клієнту рахунок № 2625400000101 (в подальшому – рахунок) у національній валюті/ доларах США/євро відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземній валютах (затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003р.) та надає Клієнту міжнародну платіжну картку (надалі - ПК) або декілька ПК, що вказані в Додатку 1 до цього Договору, а також здійснює розрахунково-касове обслуговування рахунку Клієнта по операціях з ПК за дебетовою схемою, відповідно до положень діючого законодавства України та Правил міжнародної платіжної системи MasterCard Worldwide (надалі – „МПС”).

  MasterCard MasterCard Worldwide (NYSE: MA) - міжнародна платіжна система, що об'єднує 22 тисячі фінансових установ в 210 країнах світу. Штаб-квартира компанії знаходиться в Нью-Йорку, США.

  Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

  Міжнаро́дна платі́жна систе́ма (МПС) - платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу.

  Операції по Рахунку з використанням ПК можуть проводитись за дебетово-кредитною схемою на підставі укладеного між Банком та Клієнтом окремого договору.
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Терміни та визначення:

2.1.1. авторизація - процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням електронного платіжного засобу;

2.1.2.банківський автомат самообслуговування (банківський автомат) - програмно-технічний комплекс, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу;

Готі́вка (англ. cash money) - сума випущених в обіг паперових і монетних грошей, які є дійсними платіжними засобами.

2.1.3. витратний ліміт (ліміт авторизації та інші ліміти, які встановлені Банком) – гранична сума коштів, що доступна держателю ПК протягом певного періоду для здійснення операцій із застосуванням ПК. Витратний ліміт визначається Клієнтом/Держателем у заяві на видачу ПК за вирахуванням суми Незнижуваного залишку та суми заблокованих, але не списаних коштів;

2.1.4. довірена особа Клієнта (далі - довірена особа) - фізична особа, яка на законних підставах має право здійснювати операції з використанням електронного платіжного засобу за рахунком Клієнта;

Дові́рена осо́ба кандидата - в Україні суб'єкт виборчого процесу на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

2.1.5. дебетова схемаплатіжна схема, що передбачає розрахунки за операціями з платіжною карткою в межах власних коштів клієнта, які обліковуються на рахунку;

2.1.6. дебетово-кредитна схема - платіжна схема, що передбачає здійснення операції з використанням ПК в межах залишку коштів Витратного ліміту, які обліковуються на Рахунку, а в разі їх недостатності – за рахунок наданого Банком кредиту;

2.1.7. держатель електронного платіжного засобу (держатель ПК) - фізична особа, яка на законних підставах використовує електронний платіжний засіб для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку в банку або здійснює інші операції із застосуванням зазначеного електронного платіжного засобу;

2.1.8. еквайрингова установа (еквайр) – юридична особа-член платіжної системи, яка здійснює еквайринг;

2.1.9. еквайрингпослуга технологічного, інформаційного обслуговування розрахунків за операціями, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів у платіжній системі;

2.1.10 електронний платіжний засіб - ПК, мобільний платіжний інструмент, інший платіжний інструмент, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держатель цього інструменту здійснює платіжні операції з рахунку платника або банку, а також інші операції, установлені договором;

2.1.11. емітент електронних платіжних засобів (далі - емітент) - банк, що є членом платіжної системи та здійснює емісію електронних платіжних засобів, в даному випадку «Банк»;

2.1.12. емісія електронних платіжних засобів (далі - емісія) - проведення операцій з випуску електронних платіжних засобів певної платіжної системи;

2.1.13. рахунок – рахунок відкритий у Банку, на якому обліковуються операції здійснені з використанням ПК;

2.1.14. кредит у формі "овердрафт" - позичковий капітал Банку у грошовій формі, що надається Клієнту Банком на певний строк окремими траншами (частками) в межах встановленого ліміту без проведення додаткових переговорів у тимчасове користування на умовах повернення, строковості, платності, відповідно до умов цього Договору та внутрішніх нормативних документів Банку.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Позичковий капітал - грошовий капітал, який надається в позику та приносить власнику дохід у вигляді процентів від позики.

2.1.15. ліміт овердрафту - максимальна сума заборгованості за короткостроковим кредитом, отримання якої Клієнтом узгоджено з Банком згідно з умовами додаткового договору;

2.1.16. незнижувальний залишок – сума коштів клієнта на рахунку, що визначена в Тарифах Банку, яка на термін дії картки повинна залишатися на рахунку й не може бути використана Клієнтом. Незнижувальний залишок використовується Банком для оплати заборгованості Клієнта перед Банком, сум комісій та всіх інших зобов’язань, що виникають під час обслуговування картки\рахунку, якщо для їх сплати не вистачає коштів, що знаходяться на рахунку понад суми незнижувального залишку;

2.1.17. недозволений овердрафт (несанкціонована заборгованість) – виникнення дебетового сальдо за рахунком у разі відсутності додаткового договору щодо надання овердрафту; проведення держателем ПК операцій по рахунку з перевищенням Витратного ліміту (ліміту овердрафту);

2.1.18. персональний ідентифікаційний номер (далі - ПІН) - набір цифр або набір букв і цифр, відомий лише держателю електронного платіжного засобу і потрібний для його ідентифікації під час здійснення операцій із використанням електронного платіжного засобу;

2.1.19. платіжна картка (ПК) – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для здійснення платіжних операцій з рахунку Клієнта або Банку, а також інших операцій, установлених договором;

Платі́жна систе́ма - платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система.

2.1.20. платіжне повідомлення – сукупність даних в електронній формі, на підставі яких здійснюються розрахунки за операціями з ПК, яка визначає вид операції та суму коштів, на яку вона виконана, ідентифікаційні дані емітента, еквайра та інші дані, визначені правилами платіжної системи;

2.1.21. платіжний термінал - електронний пристрій, призначений для здійснення платіжних операцій, отримання довідкової інформації і друкування документа за операцією із застосуванням електронного платіжного засобу;

Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.

2.1.22. процесинг – діяльність, яка включає в себе виконання за операціями із електронними платіжними засобами авторизації, моніторингу, збору, оброблення, зберігання інформації та надання обробленої інформації учасникам розрахунків і розрахунковому банку для проведення взаєморозрахунків;

2.1.23. Процесингова установа (ПУ) - юридична особа - учасник платіжної системи, яка здійснює процесинг;

Зберігання інформації - 1. Забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. 2. Комплекс заходів, спрямований на забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих даних про певну інформацію, створення і підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

2.1.24. стоп-список - перелік електронних платіжних засобів, складений за певними їх реквізитами, за якими заборонено або обмежено проведення операцій. Залежно від правил платіжної системи стоп-список може бути електронним та/або паперовим.
3. ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ТА НАДАННЯ ПК

3.1. Для відкриття рахунку та отримання ПК Клієнт заповнює заяву – анкету, що є Додатком 1 до цього договору, а також надає до Банку документи, що посвідчують особу Клієнта відповідно до діючого законодавства України, та документи, необхідні для відкриття рахунку, згідно вимог Національного банку України.

3.2. ПК та конверт з ПІН кодом надається Клієнту під розписку, в строк не більш ніж 5 (п’ять) робочих днів з моменту підписання цього Договору, а також внесення Клієнтом на рахунок грошових коштів за відкриття рахунку, річне обслуговування рахунку згідно Тарифів Банку, що є Додатком 2 до цього Договору.

3.3. ПК є власністю Банку.

Станом на 2012 рік у Швеції лише 3% розрахунків здійснюються готівкою (для порівняння: у США - 7%, в ЄС - 8%).

Банк має право у будь-який момент на свій розсуд зупинити чи призупинити дію ПК у випадках передбачених цим Договором, а також змінити умови обслуговування ПК на власний розсуд, відмовити Клієнту у поновленні ПК, заміні чи випуску нової ПК у разі порушення Клієнтом будь-яких умов цього Договору, чинного законодавства України або правил користування ПК.

3.4. ПК надається Клієнту строком на 1-2 (один-два) роки з залежності від типу картки та/або тарифів Банку. Строк дії ПК припиняється по закінченні календарного місяця та року, вказаного на ПК.

3.5. Банк повідомляє Клієнта/Держателя про закінчення терміну дії ПК,не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення терміну дії ПК відповідно до контактної інформації, що надана Клієнтом в Заяві на відкриття поточного рахунку та видачу платіжної картки;

Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.

3.6. Випуск ПК на новий строк здійснюється на підставі усної або письмової заяви Клієнта, наданої до Банку до закінчення строку дії наданої ПК та за умови наявності на рахунку грошових коштів, достатніх для сплати винагороди Банку за обслуговування рахунку відповідно до Тарифів Банку.

У 1661 році Швеція стала першою країною, яка ввела в обіг паперові гроші. Нині там навіть у церкві можна зробити пожертви платіжними картками.

3.7. Клієнт має право звернутися до Банку з письмовою заявою на надання та обслуговування додаткової ПК на своє ім’я або на ім’я довіреної особи згідно умов цього Договору, Тарифів Банку та чинного законодавства України.
 1. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ПК ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ

4.1. Зарахування грошових коштів на рахунок здійснюється шляхом:

  • Внесення готівкових коштів через касу Банку;

   Гроші Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.  • Перерахування коштів з інших рахунків Клієнта;

  • Перерахування коштів з рахунків інших осіб та на інших підставах, передбачених законодавством України.
  1   2   3


Скачати 267.82 Kb.

 • ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ
 • «Клієнт»
 • ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2.1. Терміни та визначення
 • електронний платіжний засіб
 • кредит у формі "овердрафт" - позичковий капітал
 • Процесингова установа (ПУ ) - юридична особа
 • 3. ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ТА НАДАННЯ ПК
 • ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ПК ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ 4.1. Зарахування грошових коштів