Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоговір № комерційного використання програмного забезпечення

Скачати 100.31 Kb.

Договір № комерційного використання програмного забезпечення
Скачати 100.31 Kb.
Дата конвертації27.05.2017
Розмір100.31 Kb.

ДОГОВІР №__________
комерційного використання програмного забезпечення


м. Київ

"____" ___________ 200 ___ р.

ТОВ “БЕСТ-БЮДЖЕТ”, далі ПОСТАЧАЛЬНИК, в особі Генерального директора Тараненка Ігоря Леонідовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та _____________________________________________________________________________________________, далі ДИЛЕР, в особі ____________________________________________________, що діє на підставі ________________________, з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.
Генеральний директор (ГД) - термін для деяких корпоративних службовців в бізнес операціях. Крім того може бути офіційною назвою деяких керівників підприємств, найчастіше в закладах громадського харчування.
ПОСТАЧАЛЬНИК доручає, а ДИЛЕР бере на себе зобов’язання по розповсюдженню та супроводженню програмного продукту “БЕСТ-ЗАРПЛАТА” (далі СИСТЕМА) на умовах визначених договором, в складі робіт та послуг:

1.1.1.

Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Розповсюдження та надалі супроводження СИСТЕМИ.

1.1.2.Реєстрація користувачів Системи в єдиному реєстрі, який ведеться ПОСТАЧАЛЬНИКОМ;

1.1.3.Ліцензійне супроводження користувачів Системи;

1.1.4. Надання користувачам консультаційних та сервісних послуг, пов’язаних з експлуатацією СИСТЕМИ;

1.2. Постачальник надає Ліцензію на розповсюдження та використання Системи, (Додаток №1) що є невід’ємною частиною Договору.


2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Обов’язки ПОСТАЧАЛЬНИКА:

2.1. Після документального підтвердження ДИЛЕРОМ щодо оплати, надати ДИЛЕРУ актуалізовану на момент передачі версію СИСТЕМИ на фірмових оптичних носіях інформації;

2.2. Поновлювати СИСТЕМУ у відповідності до змін законодавства України, які впливають на функціонування СИСТЕМИ;

Носій інформації Носі́й інформа́ції (англ. data medium) - матеріальний об'єкт природного або штучного походження, який здатен містити, зберігати і передавати інформацію.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

2.3. Оперативно виправляти помилки в СИСТЕМІ, які ймовірно можуть з’явитися в процесі її розробки (актуалізації);

2.4. Надавати ДИЛЕРУ безкоштовні консультації по телефону щодо експлуатації СИСТЕМИ;

2.5. Надавати ДИЛЕРУ безкоштовно можливість навчання та підвищення кваліфікації у власному учбовому центрі, але не більше 8 годин. Навчання більше 8 годин надається ДИЛЕРУ за окремою домовленістю;

2.6. Проводити централізовану рекламну кампанію;

2.7. Інформувати ДИЛЕРА про хід рекламної компанії та маркетингової політики;

2.8. Забезпечувати рівні умови діяльності дилерів;

2.9. Дотримуватися комерційної таємниці щодо умов отримання статусу ДИЛЕРА та існуючих дилерських цін на СИСТЕМУ.

Комерці́йна таємни́ця - інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.


Обов’язки ДИЛЕРА:

2.10.Самостійно продавати СИСТЕМУ:

2.11. Надавати користувачам якісні послуги, зазначені у п.п. 1.1-1.4. Даного Договору;

2.12. Своєчасно проводити розрахунки з ПОСТАЧАЛЬНИКОМ;

2.13. Підтримувати цінову політику ПОСТАЧАЛЬНИКА;

2.14. Реєструвати зауваження та пропозиції користувачів СИСТЕМИ, систематизувати цю інформацію та кожен місяць надавати її ПОСТАЧАЛЬНИКУ;

2.15. Погоджувати з ПОСТАЧАЛЬНИКОМ самостійні рекламні акції, які мають мету розповсюдження СИСТЕМИ. Лише після узгодження з ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ДИЛЕР має право використовувати в рекламі логотип і торгову марку ПОСТАЧАЛЬНИКА;

Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.

2.16. Направляти на навчання спеціалістів з метою якісного обслуговування користувачів;

2.17. Надавати на вимогу ПОСТАЧАЛЬНИКА звіт про платежі, перелік зареєстрованих та оновлених користувачів;

2.18. Повідомляти у письмовій формі ПОСТАЧАЛЬНИКА про зміну в реквізитах ДИЛЕРА (зміна адреси, телефону, банківських реквізитів тощо);

2.19. ДИЛЕР зобов’язаний брати участь в усіх акціях, що проводяться Постачальником.

2.20. Дилер зобов’язаний використовувати надану для власного користування Систему лише для особистих потреб.

2.21.Дилер зобов’язаний надавати Постачальнику дані Користувачів Системи, (найменування, контактний телефон, адреса).

2.22. ДИЛЕР зобов’язаний брати участь в усіх акціях, що проводяться Постачальником.
3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Повна вартість СИСТЕМИ (п.1.1.) складає 300,00 грн. з врахуванням ПДВ, включаючи річне ліцензійне обслуговування СИСТЕМИ при наявності змін у законодавстві України, які впливають на актуальність версії СИСТЕМИ.

3.2. Окремо вартість річного ліцензійного обслуговування СИСТЕМИ складає 150 гривень з врахуванням ПДВ.

3.3. За один екземпляр СИСТЕМИ, або ліцензію на ліцензійний супровід, які надаватимуться користувачам, ДИЛЕР сплачує на користь ПОСТАЧАЛЬНИКА кошти у розмірі _____ % вартості, що зазначено у п.п. 3.1. та 3.2. Договору.

3.4. ПОСТАЧАЛЬНИК має право самостійно, в односторонньому порядку змінити ціни. При цьому він зобов’язаний сповістити ДИЛЕРА не менш, ніж за п’ять робочих днів до введення нових цін.

3.5. Річне ліцензійне супроводження СИСТЕМИ може поставлятися на оптичних, магнітних носіях або засобами Інтернету.


4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Про свій намір отримати певну кількість примірників СИСТЕМИ ДИЛЕР повідомляє ПОСТАЧАЛЬНИКА за три робочі дні до здійснення поставки.

4.2.Оплата примірників СИСТЕМИ здійснюється на підставі рахунку-фактури, що виставляє ПОСТАЧАЛЬНИК на вимогу ДИЛЕРА.

4.3. За кожен примірник СИСТЕМИ та ліцензію на річний супровід, перед отриманням ДИЛЕР здійснює 100 % передплату з урахуванням знижки у п.3.3. До цієї суми включена вартість носія, на якому поставляється СИСТЕМА.

4.4.Якщо поставка здійснюється поштою або іншим способом, ДИЛЕР сплачує пов’язані з цим витрати за власний рахунок.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ

5.1. Передача примірників СИСТЕМИ здійснюється після надходження суми, обумовленої в п.3.2. Даного Договору, на розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА, а також після отримання від ДИЛЕРА належно оформленої довіреності на отримання певної кількості примірників СИСТЕМИ.

Ба́нківський раху́нок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

5.2. Разом з СИСТЕМОЮ ПОСТАЧАЛЬНИК передає Дилеру податкові документи.

5.3. Ліцензії на річне ліцензійне обслуговування ДИЛЕР отримує на сайті Постачальника, після надходження суми, обумовленої в п. 3.2. та 3.3 даного Договору, на розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1.ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує, що СИСТЕМА, що поставляється ДИЛЕРУ згідно Даного Договору, є ліцензійно чистою та гідною до використання.

6.2.ДИЛЕР визнає авторські та майнові права ПОСТАЧАЛЬНИКА на СИСТЕМУ та зобов’язується не проводити спроб несанкціонованого копіювання СИСТЕМИ, її декомпілювання чи модифікації програми, зміни структур баз даних, а також зняття захисту від несанкціонованого копіювання.

Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.

6.3.Порушення ДИЛЕРОМ авторських прав та умов ліцензійних угод несе за собою відповідальність згідно з Законами України “Про авторські та суміжні права” та розірвання Даного Договору.

6.4. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.5. ПОСТАЧАЛЬНИК не несе відповідальності по зобов’язанням ДИЛЕРА перед третіми особами.

6.6. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

Ліце́нзія (лат. licentia - дозвіл) - у загальному значенні - це документ, що демонструє певний дозвіл. Документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Суд Суд - орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і вирішення цивільних, кримінальних,господарських, адміністративних і інших категорій справ у встановленому законом конкретної держави процесуальному порядку.

6.7. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання сталося наслідком обставин нездоланної сили (“форс-мажор”), що виникли після укладання даного Договору. “Форс-мажор” автоматично продовжує термін виконання зобов’язань на весь період його дії і ліквідації наслідків. У випадку настання “форсу-мажору” Сторони повинні якнайшвидше проінформувати одна одну.


7. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

7.1. Договір набирає чинності з моменту підписання та діє протягом дії Ліцензії наданої Дилеру Постачальником (Додаток№1).

7.2. Сторони можуть припинити дію Даного Договору за умови письмового попередження іншої сторони за 30 днів.

7.2. Термін дії Даного Договору визначається строком дії індивідуальної ліцензії та автоматично подовжується на наступний строк, який буде вказаний у новій Ліцензії.8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Надані Даним Договором ДИЛЕРСЬКІ права обмежені територіально і поширюються лише на ______________________________________________________________________ .

8.2. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, для ПОСТАЧАЛЬНИКА і для ДИЛЕРА.

8.3. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

8.4. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, по­пе­ред­ні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.

8.6. ТОВ "БЕСТ-БЮДЖЕТ" є платником єдиного податку за ставкою 25 відсотків.


Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін


ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ "БЕСТ-БЮДЖЕТ",

м.Київ, вул. Московська, 7

ЄДРПОУ 31242091 п/р 26006301002652

в АКБ "ТРАНСБАНК" МФО 300089

тел.(044) 461 78 87, mail: cdu@intelserv.kiev.ua

_________________________________________

_________________________________________ДИЛЕР _______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
ТОВ “БЕСТ-БЮДЖЕТ”


ЄДРПОУ № 30860744

п/р 26003301002417

АКБ "ТРАНСБАНК" МФО 300089

Адреса:

Україна, м. Київ 01103, вул. Московська,7

т. 461-78-87 e-mail: cdu@intelserv.kiev.ua

www.bestzvit.com.ua


НЕВИКЛЮЧНА ЛІЦЕНЗІЯ № ____________ДЛ

на комерційне використовування, розповсюдження, реалізацію, впровадження та обслуговування Комп’ютерної програми “БЕСТ-ЗАРПЛАТА”(далі Система)

з ___________________ року до _________________ року
Видана резиденту України: ____________________________________________ (далі ЛІЦЕНЗІАТ)
за договором: №____________ від ___________ р.
Юридична адреса ЛІЦЕНЗІАТА, його код за ЄДРПОУ, телефон/факс, Е-mail: _____________________________________________________________________________________Податкова інспекція ЛІЦЕНЗІАТА: ____________________________________________________
Авторські права на СИСТЕМУ та її використання: Свідоцтво про державну реєстрацію прав авторів на СИСТЕМУ “БЕСТ-ЗАРПЛАТА”, видане авторам: Линнику С.Ю. і Костеріну В.О. та зареєстроване в Державному департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України за № 8898.
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Право на використання та розповсюдження СИСТЕМИ відповідно до договору від “03” грудня 2003р. № 2 належить Товариству з обмеженою відповідальністю

“БЕСТ-БЮДЖЕТ” (далі ЛІЦЕНЗІАР).


Ліцензійні умови: ЛІЦЕНЗІАТ за цією невиключною ліцензією набуває право на комерційне використовування, розповсюдження, реалізацію, впровадження та обслуговування СИСТЕМИ для власних користувачів за окремими договорами із наданням останнім таких послуг:

 • Розповсюдження та надалі супроводження програмного продукту СИСТЕМИ;
  Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.


 • Реєстрація користувачів в єдиному реєстрі, який ведеться ПОСТАЧАЛЬНИКОМ;

 • Ліцензійне супроводження користувачів;

 • Надання користувачам консультаційних та сервісних послуг, пов’язаних з експлуатацією СИСТЕМИ.Дана індивідуальна ліцензія є невід’ємною частиною договору №___________ від _________ р. (Додаток № 1) та не підлягає передачі третім особам.

Директор ТОВ "БЕСТ-БЮДЖЕТ"

І. Л. Тараненко
ПОСТАЧАЛЬНИК

ДИЛЕР

Директор ТОВ “БЕСТ-БЮДЖЕТ”
______________________ І.Л. Тараненко
Скачати 100.31 Kb.

 • 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН Обов’язки ПОСТАЧАЛЬНИКА
 • Обов’язки ДИЛЕРА
 • 5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ
 • 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 • 7. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ
 • Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
 • ТОВ “БЕСТ-БЮДЖЕТ” ЄДРПОУ № 30860744
 • Податкова інспекція
 • Дана індивідуальна ліцензія є невід’ємною частиною договору №___________ від _________ р. (Додаток № 1) та не підлягає передачі третім особам.
 • Директор ТОВ "БЕСТ -БЮДЖЕТ" І. Л. Тараненко ПОСТАЧАЛЬНИК ДИЛЕР