Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоговір № купівлі-продажу товару м. Львів " " 2012 р. Закрите акціонерне товариство

Скачати 64.72 Kb.

Договір № купівлі-продажу товару м. Львів " " 2012 р. Закрите акціонерне товариство
Скачати 64.72 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір64.72 Kb.

ДОГОВІР №

купівлі-продажу товару
м. Львів "___" ____________ 2012 р.

Закрите акціонерне товариство «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв» (надалі іменується "Продавець"), в особі голови правління Мініна Сергія Володимировича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _____________________________________________ (надалі іменується "Покупець") в особі ____________________________________________________________________, що діє на підставі _______________________, з іншої сторони, (надалі разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей договір купівлі–продажу товару (надалі іменується "Договір") про таке.
Правлі́ння - колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства або іншої колективної особи.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець,який є власником товару на підставі Свідоцтва про реєстрацію авторського права № 20129 від 11.04.2007 р.зобов’язується поставити і передати його у власність ( повне господарське володіння) Покупця, а Покупець зобов'язується купити (прийняти та оплатити) Програмний комплекс «Система автомати-

зованого розрахунку та проектування витратомірів змінного перепаду тиску із стандартними звужу -вальними пристроями «САПР «Расход–РУ» версія 2.0. (надалі іменується "товар") за ціною 14 800,00 (чотирнадцять тисяч вісімсот) грн. з ПДВ за одиницю.

У склад програмного комплексу входять:

-диск для лазерного зчитування (компакт-диск) із записаною комп’ютерною програмою для розрахунку та проектування витратомірів змінного перепаду тиску із стандартними звужувальними пристроями «САПР «Расход-РУ» версія 2.0.;

-системний ключ;

-комп’ютерна програма «САПР «Расход-РУ версія 2.0. посібник користувача;

-картонна коробка з наклеєною голографічною контрольною маркою;

-копія свідоцтва про атестацію програмного комплексу САПР «Расход-РУ».

1.2. До ціни товару включена вартість упакування, маркування та транспортні витрати.

1.3. . Під Товаром, що є предметом Договору розуміється комп’ютерна програма «САПР «Расход–РУ» версія 2.0. захищена законами і міжнародними угодами про авторське право, а також іншими законами і договорами, що стосуються інтелектуальної власності .

Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Виняткові авторські майнові права на Програму належать Продавцю. Надання Продавцем ліцензії на використання комп’ютерної програми «САПР «Расход–РУ» версія 2.0. здійснюється у разі прийняття Покупцем умов ліцензійної угоди, що з'являються на екрані комп’ютера під час інсталяції (установки) програми.2. якість Товару

2.1. Програмний комплекс «САПР «Расход-РУ» версія 2.0. відповідає вимогам Державних стандартів України ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009, 8.586.2:2009, 8.586.3:2009, 8.586.4:2009, 8.586.

Ліце́нзія (лат. licentia - дозвіл) - у загальному значенні - це документ, що демонструє певний дозвіл. Документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.
Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.
Державні стандарти України (ДСТУ) - стандарти, розроблені відповідно до чинного законодавства України, що встановлюють для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості, розроблені на основі консенсусу та затверджені уповноваженим органом.
5:2009 «Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв» та інших, що діють на день постачання товару, нормативних документів (вказані в посібнику користувача) з визначення властивостей вимірюваних середовищ.

2.2. Комп’ютерна програма «САПР «Расход–РУ» версія 2.0. атестована ДП «Укрметртестстандарт» Держспоживстандарту України №39.0453.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт) - центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, що існував з 2002 по 2011 роки.
10 від 09.07.2010р.

3. Кількість та загальна вартість Товару

3.1. Кількість одиниць товару, що продається за цим Договором, становить 1 (одна) шт.

3.2. Загальна вартість товару за цим Договором становить 14800,00 (чотирнадцять тисяч вісімсот) грн., в тому числі ПДВ - 2466,67 (дві тисячі чотириста шістдесят шість) грн. 67 коп.

4. Зобов’язання СТОРІН

4.1. Продавець зобов'язаний не пізніше 20 календарних днів з дня оплати Покупцем вартості, вказаної в п.3.2 Договору, передати Покупцю товар.

4.2. Покупець зобов'язаний:


 • не пізніше 20 календарних днів з дня підписання договору сплатити Продавцю вартість, вказану в п. 3.2 Договору;

 • прийняти товар.

4.3. Продавець дає гарантію, що Товар не має дефектів, пов'язаних з матеріалом, з якого він виготовлений, або з процесом його виробництва, гарантує інсталяцію (установку), настройку та роботу комп’ютерної програми відповідно до посібника користувача.

4.4. Покупець упродовж 60 днів з дня постачання має право на безкоштовну технічну підтримку за телефоном і безпосередньо в Інституті енергоаудиту та обліку енергоносіїв (м. Львів), яка охоплює питання інсталяції (установки) і настройки комп'ютерної програми «САПР «Расход-РУ» версія 2.0.

4.5. У разі неможливості інсталяції (установки), настройки програми або виявлення Покупцем несправностей в роботі програмного комплексу впродовж 60 днів з дня постачання Продавець на власний розсуд усуне дефекти або проведе безкоштовну заміну Товару чи його частин, які не відповідатимуть гарантійним умовам, викладеним в п. 4.3, і тільки в тому випадку, якщо:


   1. товар використовується відповідно до посібника користувача;

   2. носій комп’ютерної програми та системний ключ не мають видимих механічних пошкоджень;

   3. системний ключ не розкривався.

4.6. Придбання та інсталяція (установка) Покупцем комп’ютерної програми «САПР

«Расход–РУ» версія 2.0. означає його згоду не допускати копіювання програми і документації в будь-якій формі і будь-якими засобами без письмової згоди Продавця.

4.7. Покупець не має права надавати комп’ютерну програму «САПР «Расход–РУ» версія 2.0. для прокату або в тимчасове користування без письмового дозволу Продавця.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Оплата товару здійснюється Покупцем на підставі рахунку Продавця за визначеною Договором ціною, у строк, передбачений в п. 4.2 Договору, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Продавця загальної вартості, вказаної в п. 3.

Ба́нківський раху́нок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
2 Договору.6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

6.4. Сторона вважається невинною і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всі залежні від неї заходи щодо належного виконання цього Договору.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками та скріплення печатками Сторін і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за Договором.

7.2. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.3. Цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється в письмовій формі.8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обігу на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Продавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах, передбачених « Податковим Кодексом ».

Покупець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах, передбачених законом України « Податковим Кодексом ».

8.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори щодо нього, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.

8.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.5. Передача прав та обов’язків за даним Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

8.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.

9. Місцезнаходження і реквізити сторін
ПРОДАВЕЦЬ


Юридична адреса: 79071, м. Львів, вул. Кульпарківська, 141/184

Поштова адреса: 79034, м. Львів, вул. Мишуги, 13;

код ЄДРПОУ 33533189;

р/р № 26003048530601 у Львівській філії ПАТ ”Брокбізнесбанк”, МФО 325774,

ІПН: 335331813059

Свідоцтво № 17974883

тел./ факс (032) 2276252; (032) 2453767

e-mail: info@ieoe.com.ua

ПокупецьАдреса: __________________________

код ЄДРПОУ _____________________

р/р № ____________________________

__________________________________

МФО ____________________________

ІПН: _____________________________

свідоцтво № _______________________

тел.(___) _________________

факс(___) ____________________

e-mail: __________________________ПІДПИСИ СТОРІН


За пРОДАВЦЯ

Голова правління_____________/Мінін С.В./

М. П.


За Покупця

_________________ /_______________/
м. п.
Скачати 64.72 Kb.

 • 9. Місцезнаходження і реквізити сторін
 • Покупець
 • Голова правління_____________/Мінін С.В./