Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоговір № м. Київ 201 р. Публічне акціонерне товариство «альфа-банк»

Скачати 365.08 Kb.

Договір № м. Київ 201 р. Публічне акціонерне товариство «альфа-банк»
Скачати 365.08 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації25.03.2017
Розмір365.08 Kb.
  1   2   3

ДОГОВІР №_________

м. Київ «___» __________ 201__ р.


Публічне акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК», що є платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі за текстом «Замовник», в особі ________________________, що діє на підставі довіреності № ____________ від ____________________ р.
Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
, спільно з __________________________, що діє на підставі довіреності №_________________ від ___________________ р., іменований надалі «__________», з однієї сторони, і

_________________________________________ «_____________________», надалі за текстом «Агенція», в особі ___________________, що діє на підставі _______________, з другої сторони, разом іменовані надалі «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей Договір про наступне:
ПРЕАМБУЛА:

Враховуючи наступні Заяви та Гарантії Агенції: 1. Що Агенція має достатній та позитивний досвід в наданні рекламних послуг, які входять до пакету послуг, які надаються за цим Договором;

Що Агенція володіє необхідним обсягом активів та ресурсів, які є достатніми для обслуговування Замовника, і надання йому якісних послуг з рекламного обслуговування в необхідному об’ємі, зокрема, але не обмежуючись: має необхідні взаємозв’язки з медіа-носіями, а саме електронними ЗМІ, включаючи Інтернет-сайти.
Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.
Має необхідний та достатній штат кваліфікованих працівників, на законних правах володіє системою об’єктивного моніторингу ринку Інтернет реклами (зовнішньої, на телебаченні, радіо, пресі, тощо), дані якої забезпечують можливість здійснення його аналізу, а також системою управління продажем реклами (СУПР), завдяки якому Агенція розміщує рекламні матеріали в мережі Інтернет;
Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
Телеба́чення (від грец. τῆλε - далеко) - загальний термін, що охоплює всі аспекти технології та практичної діяльності, пов’язаних з передачею зображень із звуковим супроводом на далекі відстані.
Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


 1. Агенція може надати (продати) Замовнику рекламні послуги, в об’ємі, який повністю задовольнить потреби Замовника.

Сторони домовились укласти цей Договір про наступне:

ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

Унік – унікальний користувач мережі Інтернет, який здійснив візит на сайт з конкретного комп'ютера за допомогою певного браузера, вперше протягом певного терміну (зазвичай доби).
Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.


Мультипаннельний банер – це зв'язка стандартного банеру (форматом _____________) з flash-елементом на основному контенті сторінки Інтернет-ресурсу. При завантаженні сторінки в Інтернеті користувачеві показується перший елемент MPU - банер стандартного формату.
Інтерне́т-ра́діо або ве́б-ра́діо - група технологій передачі потокових аудіоданих через мережу Інтернет. Також як термін інтернет-радіо або веб-радіо може розумітися радіостанція, що використовує для мовлення технологію потокового мовлення в Інтернет.
Далі з ініціативи користувача (клік або проведення курсору по банеру) або без неї відображається другий елемент MPU - flash-елемент, який працює за межами банера. Flash-елементів може бути кілька. Взаємодія всіх елементів на сторінці Інтернет мережі організовано за допомогою майстра управління MPU.

Сезонний коефіцієнт на вересень-грудень – коефіцієнт подорожчання рекламних площ.

Адаптація – перетворення рекламних матеріалів (перетворення розміру одного банеру в інший) Агенцією зберігаючи сюжет, стиль та інші елементи.

Адаптація відео в pre-roll – переформування відео з формату avi, mov та ін. в формат flv. або інший за потребою, адаптація рекламних матеріалів Агенцією для різних Інтернет-сайтів (різний розмір, текстове наповнення і т. і.
Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Адапта́ція (пристосування) в біології - анатомічна структура, фізіологічне явище або реакція в поведінці організму, яка розвинулась за деякий проміжок часу в ході еволюції таким чином, що стала підвищувати довготривалий репродуктивний успіх даного організму.
) з елементами програмування під розмір банеру.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Програмування - процес проектування, написання, тестування, зневадження і підтримки комп'ютерних програм. Програмування поєднує в собі елементи інженерії (існує навіть відповідна спеціальна галузь інженерії - програмна інженерія (англ. software engineering)


 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. На умовах цього Договору Замовник замовляє, приймає та оплачує Агенції:

   1. послуги з комплексного стратегічного та тактичного медіа-планування та розміщення реклами (далі – «Послуги»), а також

   2. роботи з виготовлення рекламних матеріалів, які підлягають розміщенню на Інтернет-ресурсах України (далі – «Роботи»), а Агенція надає такі Послуги/виконує Роботи Замовнику.
    Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.


  2. До послуг з комплексного стратегічного та тактичного медіа-планування та розміщення реклами, а також до Робіт, що надаються/виконуються Агентством Замовнику в рамках та протягом Строку дії цього Договору, відносяться:

  3. Розміщення рекламних матеріалів на Інтернет-ресурсах. При цьому Сторони дійшли до згоди вважати розміщення в Інтернеті таким, якщо воно відповідає таким вимогам: (а) основний текст сайту викладено на українській, або російській мові (в тому числі з можливістю вибору респондентом мови тексту ВЕБ-сайту), а сам ВЕБ-сайт розміщено за адресою, доменне ім’я якої має індекс «.ua», або має інший індекс (наприклад «.com» чи «.info») однак інформація, яка розміщена на такому ВЕБ-сайті є доступною для респондентів (споживачів), що знаходяться на території України Сторони можуть письмово розширити спектр Послуг, який визначено в п.1.2.
   Респондент (від лат. respondere - відповідати, реагувати) - учасник інтерв'ю, соціологічного опитування, або психологічних тестів. Особа, яка відповідає на запитання інтрев'юєра, корреспондента або анкети.
   Росі́йська мова (рос. русский язык) - слов'янська мова, належить до групи східнослов'янських мов разом з українською та білоруською мовами; одна з шести офіційних мов ООН.
   Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
   Договору, підписавши відповідну додаткову угоду до цього Договору.

  4. З метою зручності викладення положень цього Договору Сторони домовились, що послуги з комплексного стратегічного та тактичного медіа-планування та розміщення реклами та роботи з виготовлення рекламних матеріалів, надалі разом або окремо, якщо інше не визначено в положеннях цього договору, іменуються «Послуги».

  5. При виконанні Сторонами своїх зобов’язань, передбачених цим Договором, Замовник діє в якості «рекламодавця», Агенція діє в якості «розповсюджувача реклами» в розумінні Закону України «Про рекламу» від «03» липня 1996 року N 270/96-ВР (з усіма наступними змінами та доповненнями).
   Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
   Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
   При наданні Агенцією послуг з розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспортних засобах, Агенція зобов’язана отримати всі, передбачені чинним законодавством України, дозволи на розміщення такої реклами.
   Зовнішня реклама - реклама, розміщена на вулицях (щити, перетяжки тощо), на фасаді будівлі фірми-рекламодавця (вітрина тощо), а також на транспорті. Один з найефективніших рекламних носіїв. При порівняно низьких витратах рекламний продукт піднімає свій рейтинг до дуже високого рівня, охоплюючи свою аудиторію багато разів за короткий проміжок часу.
   Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
   Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.


 2. ПОРЯДОК НАНАННЯ ПОСЛУГ, ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

  1. Сторони протягом строку дії цього Договору, перед початком надання окремих Послуг, шляхом укладання Додаткової угоди до Договору, зразок Додаткової угоди наведений у Додатку №2 та №3 до даного Договору, узгоджують та визначають такі істотні умови надання таких окремих Послуг:

   1. Специфікація Послуги, тобто конкретний вид або тип розміщення реклами та засіб рекламування – медіа-носій, в якому буде здійснюватись розміщення (для послуг з розміщення);

   2. Вартість Послуг (в межах, визначених Додатком №1 та №2 до цього Договору. Якщо Вартість Послуг неможливо визначити на момент узгодження специфікації, то Сторони визначають початкову вартість Послуг і механізм визначення кінцевої ціни.
    Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.
    Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
    Узго́дження - тип підрядного зв'язку між головним і залежним словами у словосполученні, коли форма залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді, числі, відмінку. Наприклад, червона троянда.


   3. Строки надання Послуг. При цьому Сторони визначають як строк початку надання Послуг, та строк закінчення надання Послуг, як з відкладальними умовами про початок та/або закінчення таких строків, чи умовами про їх призупинення, або без таких;

   4. Об’єм надання Послуг, тобто кількісний показник, який характеризував би об’єм замовлених Послуг (кількість досягнутих цільових контактів, або показів, або кліків (переходів користувачів мережі Інтернет на посилання, яке містить доменну адресу тощо). У тому випадку, якщо об’єм надання Послуг не буде визначений Сторонами у відповідній Додатковій угоді до цього Договору.

  2. Визначені Сторонами істотні та додаткові умови надання Послуг викладаються Сторонами у відповідній Додатковій угоді до цього Договору. З моменту підписання Сторонами такої Додаткової угоди до Договору всі умови надання конкретних Послуг вважаються такими, що погоджені Сторонами, а Послуги такими, що замовлені Замовником.

  3. Агенція зобов’язується надавати замовлені Замовником та погоджені з ним Послуги належним чином, в погоджені строки та надавати Замовнику звіти про надані Послуги у відповідному вигляді. Вартість таких звітів входить до вартості Послуг. Надання звітів та інших документів здійснюється не пізніше 30 - ого числа місяця, що слідує за звітним, тобто місяцем протягом якого Агенцією надавалися Замовнику Послуги.
   Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
   Сторони можуть окремо визначити вимоги до строків та порядку формування і складання бухгалтерських та звітних документів, підписавши відповідну Додаткову угоду до цього Договору.

  4. Замовник для належного розміщення Агенцією рекламних матеріалів, зобов’язується не пізніше, ніж за __ (____) робочих днів до встановленої Додатковими угодами розміщення рекламних матеріалів надати ці матеріали Агенції в кількості, визначеній в Додаткових угодах до цього Договору, відповідно до якої Агенція зобов’язана розмістити такі рекламні матеріали, у формі та форматі, що відповідали б технічним вимогам, які ставляться до таких матеріалів.
   Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
   Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
   Чіткий опис технічних вимог до рекламних матеріалів, а також супровідної документації (медійні довідки, копії ліцензій, сертифікатів якості, документів, що підтверджують реєстрацію знаків для товарів та послуг, в міжнародному порядку, чи порядку, передбаченому законодавством України, письмових дозволів фізичних осіб, зображення чи ім’я яких вміщуються в рекламі, чи погоджень текстів компетентними органами на рекламування, тощо) визначається Сторонами окремо, в Розділі 3 Договору, якщо вимога про їх надання рекламодавцем (Замовником) не вимагається діючим законодавством України.
   Сертифікат (франц. certificat, від пізньолат. sertifico - засвідчую),
   Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
   Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.
   Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).
   Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
   Факт передачі Замовником Агенції рекламних матеріалів підтверджується шляхом підписання Сторонами в момент передачі акта прийому-передачі рекламних матеріалів.

  5. Замовник, для належного виконання зобов’язань Агенції з розміщення рекламних матеріалів, зобов’язується завчасно (тобто в строк, зазначений в п.2.4. цього Договору) на вимогу надавати Агенції виключно достовірну та таку, що відповідає вимогам законодавства України, інформацію та/чи матеріали (тексти, малюнки, технічні, статистичні та інші дані, описи, ролики тощо).
   Факт (від лат. factum - зроблене) - поняття, що має виражену суб'єкт-об'єктну природу, що охоплює справжню подію або наслідок діяльності (онтологічний аспект) і, що вживається для вираження особливого різновиду емпіричного знання, яке, з одного боку, здійснює вихідні емпіричні узагальнення, будучи безпосередньою основою теорії або здогадки, а з другого боку - несе у своєму вмісті сліди семантичного впливу останніх (логіко-гносеологічний аспект).
   Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.


  6. Замовник має право на власний розсуд достроково припинити розпочату окрему рекламну кампанію (під рекламною компанією Сторони розуміють - період, протягом якого здійснюється розміщення рекламних матеріалів) або відмовитися від частини Послуг, які Агенція зобов’язана надати Замовнику в рамках такої рекламної компанії, тобто на власний розсуд в односторонньому порядку достроково припинити Додаткову угоду до цього Договору, відповідно до якої Агенцією надаються Замовнику Послуги з проведення такої рекламної компанії, або відмовитися від частини ненаданих Послуг, письмово повідомивши Агенцію про дострокове припинення такої Додаткової угоди до цього Договору або про відмову від частини ненаданих Послуг за ____ (_______) календарних днів до дати припинення Додаткової угоди до цього Договору або дати відмови Замовника від частини не наданих Послуг, та сплативши Агенції вартість Послуг, фактично наданих Агенцією до моменту припинення Додаткової угоди до цього Договору, яку припинив Замовник, або моменту відмови Замовника від частини Послуг, та фактичні документально підтверджені витрати Агенції на надання Послуг, від яких відмовився Замовник. При цьому, Агенція зобов’язана з моменту отримання від Замовника письмового повідомлення про дострокове припинення Додаткової угоди до цього Договору або про відмову від частини ненаданих Послуг припинити будь-яку підготовку до надання Послуг, від яких Замовник відмовляється, та на ___-й день після отримання від Замовника письмового повідомлення про припинення Замовником відповідної Додаткової угоди до цього Договору, або про відмову від частини Послуг, припинити надання будь-яких Послуг за такою Додатковою угодою, або Послуг, від яких Замовник відмовився. Послуги, надані Агенцією після ___-го дня після отримання від Замовника письмового повідомлення про розірвання Додаткової угоди до цього Договору або про відмову від частини Послуг, Замовником не оплачуються. Таке дострокове припинення Додаткової угоди до цього Договору або відмова Замовника від частити Послуг за ініціативою Замовника, не припиняє дію цього Договору.

  7. Доповнення та зміни до цього Договору, Додаткових угод до цього Договору чи Додатків до нього оформлюються письмово за згодою Сторін, шляхом укладення Сторонами Додаткової угоди до цього Договору.

 3. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ СТОРІН ПРИ ВИКОНАННІ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

  1. Послуги, пов’язані з розміщенням рекламних матеріалів Замовника, повинні бути узгоджені в підписаних Сторонами Додаткових угодах до даного Договору, які підписуються Сторонами окремо та є невід’ємними частинами даного Договору.

  2. Після надання Замовником рекламних матеріалів та супровідної документації Агенції, що повинно бути зроблене в строки, визначені в п.2.4. Договору, Агенція перевіряє такі матеріали на предмет відповідності їх вимогам своїх підрядників, субвиконавців (технічні вимоги до рекламних матеріалів, форма супровідної документації) та вимогам діючого законодавства (відповідність змісту реклами та належності і повноти супровідної документації), та повідомляє Замовнику про результати перевірки протягом двох робочих днів наступних за днем отримання рекламних матеріалів, якщо інші строки не погоджені Сторонами окремо. Агенція має право відмовитись від надання Послуг, передбачених цим Договором, у відношенні до рекламних матеріалів, що не відповідають вказаним вимогам. Агенція не перевіряє рекламні матеріали на предмет їх відповідності критерію достовірності; відсутності двозначностей, елементів, які можуть вводити споживача в оману. Замовник розуміє положення ст.24 Закону України «Про рекламу», та ч.
   Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
   Достовірність (validity, adequacy) - властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які сприймає людина. Таким чином, достовірність - не те ж саме, що істинність.
   Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
   2 цієї статті, яка забороняє у рекламі послуг, пов’язаних із залученням коштів населення, або осіб, які надають такі послуги, повідомляти розміри очікуваних дивідендів, а також інформацію про майбутні прибутки, крім фактично виплачених за підсумками не менш як одного року.
   Дивіде́нди (лат. dividendum - те, що підлягає поділу) - частина прибутку, яка виплачується (і) емітентом корпоративних прав на користь власників корпоративних прав, або (і) державним некорпоратизованим, казенним чи комунальним підприємством на користь відповідно держави або місцевої громади (що, за своєю суттю, - те саме).
   У будь-якому випадку, Замовник, як рекламодавець самостійно несе відповідальність перед державними компетентними та уповноваженими органами у вигляді оплати адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог, що ставляться законодавством до змісту реклами, при умові, що такі порушення не були спричинені через спотворення змісту реклами Агенцією чи її підрядником.
   Підря́дник - сторона договору підряду, яка зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника).
   Підрядником є особа, яку на власний ризик, за власний кошт, та від власного імені залучає Агенція для виконання частини зобов’язань, покладених за цим Договором на Агенцію.

  3. Внесення Агенцією всіх виправлень, змін і доповнень до рекламних матеріалів, які були створені Агенцією при реалізації цього Договору, з ініціативи Замовника після їхнього затвердження Замовником розглядається як надання йому додаткових послуг і здійснюються за додаткову оплату після підписання відповідної Додаткової угоди, що регулює надання таких додаткових послуг. Перелік виправлень, змін і доповнень до рекламних матеріалів, їх вартість та порядок оплати, а також строки надання додаткових послуг обумовлюються із Замовником окремо у відповідній Додатковій угоді.

  4. Обмін інформацією між Сторонами відповідальними особами, зазначеними у п. 11.12.
   Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
   цього Договору, здійснюється у письмовому вигляді з використанням всіх доступних засобів зв’язку, що дозволяють достовірно визначити, що інформація виходить від Сторони Договору та підтвердити, що вона дійшла до адресата.

  5. У випадку виникнення обставин, що впливають чи можуть вплинути на проведення Рекламної компанії та вимагають від Замовника негайного рішення, Агенція зобов’язана невідкладно письмово та за телефоном повідомити про це Замовника та одержати письмове рішення від уповноваженої особи Замовника, зазначеної у п.п.11.12.
   Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.
   цього Договору.

  6. У випадку скасування або зміни істотних умов надання Послуг за ініціативою Замовника, Сторони укладають відповідну додаткову угоду, якою визначають нові істотні умови надання Послуг та порядок взаєморозрахунків. Істотні умови надання Послуг визначені в п.2.1. цього Договору.

  7. Замовник зобов’язаний разом з рекламними матеріалами надавати Агенції таку супровідну документацію, включаючи, зокрема, копії (в тому числі нотаріально засвідчені копії, якщо саме такі запитані Агенцією, або з власною відміткою про засвідчення копії, що складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, які проставляються нижче підпису;
   Буквиця або Ініціал (від лат. initum - початок) - більша від загальнотекстових початкова буква розділу тексту (глави, параграфу, абзацу) в рукописних і друкованих текстах. Це зазвичай буква з письма з більшим кеглем, яка починає текст книги чи розділу і здебільшого займає два, три і більше рядків тексту.
   Нотаріус, або нотар (лат. notarius - писар, секретар) - особа, спеціально уповноважена на вчинення нотаріальних дій, серед яких засвідчення згідності копій документів і виписок з них, засвідчення справжності підпису на документах, засвідчення згідності перекладу документів з однієї мови на іншу, а також деякі інші дії, норми яких відрізняються один від одної в різних країнах.
   засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки Замовника) документів, які необхідні для того, щоб Рекламна кампанія була проведена у відповідності з чинним законодавством України, як от, зокрема:

   1. у випадку, якщо види діяльності, про які йде мова у рекламі, потребують спеціального дозволу, ліцензії та/або якщо законодавство вимагає посилання у такій рекламі на номер спеціального дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування органу, який видав спеціальний дозвіл, ліцензію, Замовник зобов’язується надати Агенції без будь-якого додаткового запиту до першої запланованої дати розміщення, розповсюдження реклами копію відповідного дозволу, ліцензії;

   2. у випадку, якщо товари, про які йде мова у рекламі, підлягають обов’язковій сертифікації та/або якщо їх виробництво та/або реалізація вимагають наявності спеціального дозволу, ліцензії, Замовник зобов’язується на першу вимогу Агенції надати їй копію відповідного сертифікату, дозволу, ліцензії;

   3. у випадку, якщо у рекламі використовується знак для товарів і послуг (торговельна марка) або інший об’єкт права промислової власності, Замовник зобов’язується на першу вимогу Агенції надати їй документи, які належним чином підтверджують правомірність використання у рекламі такого знаку для товарів і послуг (торговельної марки) або іншого об’єкта права промислової власності;
    Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
    Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.


   4. у випадку, якщо у рекламі вміщено зображення фізичної особи та/або використовується її ім’я, Замовник зобов’язується на першу вимогу Агенції надати їй документи, які належним чином підтверджують згоду цієї особи на таке використання її зображення та/або імені у рекламі;

   5. у випадку, розміщення реклами на телебаченні, разом з Рекламними матеріалами Замовник зобов’язується передати Агенції музичні довідки встановленої Агенцією форми з печаткою та підписом уповноваженої особи по кожному окремому Рекламному матеріалу, в яких зазначити: назву рекламного ролика (якщо існує кілька версій такого ролика, то номер версії), короткий зміст сюжету рекламного ролика, назву музичних творів (з текстом або без тексту), які використовуються у Рекламних матеріалах, хронометраж звучання кожного музичного твору у такому рекламному ролику, автора(-ів) музики та/або автора(-ів) тексту музичних творів, ПІПб виконавців (співвиконавців) та/або назву колективу виконавців, строк, на який надано дозвіл на використання музичних творів (з текстом або без тексту).
    Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.
    Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.
    Музична довідка виконується на вимогу Агенції українською або російською мовою, а у випадку, якщо музична довідка виконана іншою мовою, Замовник надає Агенції паралельний переклад українською або російською мовою за вибором Агенції.
  1   2   3


Скачати 365.08 Kb.

 • Замовника
 • ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ Унік
 • Мультипаннельний банер
 • Сезонний коефіцієнт
 • Адаптація відео в pre-roll
 • ПОРЯДОК НАНАННЯ ПОСЛУГ, ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
 • ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ СТОРІН ПРИ ВИКОНАННІ ЦЬОГО ДОГОВОРУ