Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоговір № на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного/капітального ремонту м. Івано-Франківськ 2015 р. Комунальне підприємство «Єдиний розрахунковий центр»

Скачати 160.04 Kb.

Договір № на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного/капітального ремонту м. Івано-Франківськ 2015 р. Комунальне підприємство «Єдиний розрахунковий центр»
Скачати 160.04 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір160.04 Kb.
  1   2

Договір №______

на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного/капітального ремонту

м. Івано-Франківськ «____» ______________ 2015 р.

Комунальне підприємство «Єдиний розрахунковий центр» в особі т.в.о. директора Василюк Руслани Михайлівни, що діє на підставі Статуту, у відповідності до ст.25 Закону України «Про житлово-комунальні послуги, п.3.9.

Житло́во-комуна́льні по́слуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

«Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України N13 від 02.02.2009р.

Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.

, (далі – «Замовник») однієї сторони

та ____________________________________________________________ (далі – «Підрядник») в особі директора ___________________________________, що діє на підставі Статуту з другої сторони, разом названі у подальшому «Сторони», уклали цей договір про виконання ремонтно-будівельник робіт (далі – «Договір») про наступне: 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

  1. Терміни що застосовуються в цьому Договорі, означають наступне:

Договір: Цей документ, підписаний Замовником і Підрядником, а також доповнення до нього.

Об’єкт: Будинок по вул. ______________________________________________________

Роботи: Поточний/капітальний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинку, елементів зовнішнього благоустрою, ___________________________ ______________________________________ (непотрібне закреслити) Об’єкту.

Проектно-кошторисна документація: Сукупність документальних матеріалів, необхідних для ремонту Об’єкта, які містять креслення, макети, схеми, розрахунки, кошториси, обґрунтування прийнятих рішень.

Матеріали: будівельні матеріали, устаткування, вироби, конструкції, комплектуючі вироби, інвентар, інструменти, пристрої, обладнання тощо, які використовуються в процесі виконання Робіт.

Будіве́льні матеріа́ли - це різні за складом, структурою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах.Договірна ціна: визначена на основі кошторису, узгоджена сторонами і обумовлена у Договорі ціна (вартість) робіт.

Протокол намірів: невід’ємна частина цього Договору, складена та підписана за участю співвласників багатоквартирного будинку в установленому порядку (якщо складання такого протоколу передбачалося регламентом Замовника та рішенням органу місцевого самоврядування).

Багатоквартирний будинок Багатоквартирний будинок - жилий будинок з трьома і більше квартирами. Багатоквартирний будинок може також мати нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна.

Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».Календарний графік: невід’ємна частина цього Договору, що може бути складена та підписана Сторонами, за якою визначається календарний графік виконання робіт, а також дати початку та завершення його етапів.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Замовник доручає, а Підрядник, в межах Договірної ціни та проектно-кошторисної документації, виконує власними або, після погодження із Замовником, залученими силами та засобами всі передбачені Договором Роботи на Об’єкті, забезпечує необхідну якість Робіт у відповідності до ДБН, ДСТУ, БНіП та інших нормативних документів, здає їх в обумовлені строки Замовнику з передачею всієї виконавчої документації, усуває зауваження приймальних комісій та дефекти, допущені з його вини, протягом гарантійного строку експлуатації Об’єкту, а Замовник зобов’язується передати Підряднику фронт робіт, затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти та оплатити Роботи.

   Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

   Прое́ктно-кошто́рисна документа́ція (рос. проектно-сметная документация, англ. design specifications and estimates, designing estimates; нім. Entwurfs- und Kostenunterlagen f pl) - комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах.  2. У разі внесення змін до проектно-кошторисної документації до предмета цього договору можуть вноситись зміни.

  3. Роботи виконуються в інтересах та на замовлення співвласників Об’єкту на підставі заявок споживачів, Протоколу намірів, результатів обстеження Об’єкту чи згідно приписів.

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ

  1. Договірна ціна за цим Договором складає: _______________________ гривень, в тому числі ПДВ 20% – _________________ грн. та включає витрати Підрядника на необхідні матеріали.

  2. Аванс за цим Договором не сплачується/сплачується (підкреслити та закреслити) та складає ____________________ гривень.

  3. На виконання всіх Робіт, що є предметом цього Договору, Підрядником (якщо інше не встановлено Сторонами) складається проектно-кошторисна документація, яка є невід’ємною частиною Договору.

  4. Джерело фінансування Робіт – кошти Замовника, які повністю чи частково відшкодовуються співвласниками чи за рахунок інших законних джерел до чи після завершення Робіт.

  5. Якщо під час виконання робіт за цим Договором виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектно-кошторисною документацією, Підрядник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити Замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника.

  6. Підрядник зобов'язаний зупинити виконання додаткових робіт у разі неодержання у визначений Договором строк відповіді на своє повідомлення. Завдані Підряднику збитки, пов'язані із зупиненням додаткових робіт, відшкодовуються Замовником. Замовник звільняється від відшкодування таких збитків, якщо доведе, що у виконанні додаткових робіт не було потреби або у випадку, коли розробником проектно-кошторисної документації був Підрядник.

 2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ

  1. Замовник зобов’язаний забезпечити своєчасне фінансування Робіт та розрахунки із Підрядником за виконані Роботи.

  2. Аванс, якщо такий був передбачений Договором, сплачується Замовником в розумні строки після підписання Договору. У випадку, якщо за час з моменту підписання Договору до сплати авансу відбулося зростання цін на ресурси та послуги, або склалися інші обставини, що унеможливлюють виконання Договору, Підрядник зобов’язаний повернути отриманий аванс у повному обсязі на поточний рахунок Замовника упродовж 2 (двох) банківських днів.

   Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.

   Повернення авансу означає припинення договору та не вимагає вчинення Сторонами додаткового правочину.

  3. Замовник здійснює оплату Підряднику за виконані Роботи протягом місяця з моменту підписання акту приймання-передачі виконаних робіт (Акт).

  4. Для оплати виконаних Робіт Підрядник передає Замовнику:

 • Акт, підписаний уповноваженими представниками Сторін;

 • проектно-кошторисну документацію.

  1. Усі розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Сторони-отримувача платежу.

   Гривня Гри́вня (символ - ₴, код - UAH) - офіційна валюта України. Відповідно до Указу Президента України Леоніда Кучми та статей 99 і 102 Конституції України протягом 2–16 вересня 1996 року в Україні була проведена грошова реформа.

   Гроші Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.  2. Виконавець зобов’язується в установлені законодавством терміни та спосіб здійснювати реєстрацію та видачу податкових накладних.
  1   2


Скачати 160.04 Kb.

 • Закону України «Про житлово-комунальні послуги
 • Замовник
 • Сторони
 • Договір
 • Проектно-кошторисна документація
 • Матеріали : будівельні матеріали
 • Договірна ціна
 • ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ Замовник доручає, а Підрядник, в межах Договірної ціни та проектно-кошторисної документації
 • ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ