Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоговір № про надання послуг з отримання інформації з Державного реєстру іпотек „ ” 2008р. Державне підприємство „Інформаційний центр”

Скачати 183.19 Kb.

Договір № про надання послуг з отримання інформації з Державного реєстру іпотек „ ” 2008р. Державне підприємство „Інформаційний центр”
Скачати 183.19 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір183.19 Kb.
ДОГОВІР № ____
про надання послуг з отримання інформації

з Державного реєстру іпотек
_____________ „___”___________ 2008р.

Державне підприємство „Інформаційний центр” Міністерства юстиції України (надалі – Підприємство), в особі першого заступника генерального директора Сорвенкова Віктора Юрійовича, який діє на підставі Довіреності від 08.01.2008 № 01-01/1, з однієї Сторони,

та________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, (далі – Користувач), у особі _______________________________________________________

__________________________________________________________, який діє на підставі __________________________________________________________, з іншої Сторони, далі разом – Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Предметом цього Договору є надання Підприємством для Користувача послуг з організації та забезпечення доступу до Державного реєстру іпотеки (далі – Державний реєстр) з метою отримання Користувачем інформації з Державного реєстру про наявність або відсутність запису в Державному реєстрі про обтяження і зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою, відступлення прав за іпотечним договором, передачу, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної.

   Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.

   Інформація з Державного реєстру надається виключно у вигляді витягу в електронній формі за запитом Користувача в електронній формі.

  2. З метою створення умов для виконання Сторонами договірних зобов’язань, Підприємство організовує надання Користувачу послуг електронного цифрового підпису для роботи з Державним реєстром. Для цього кожному працівнику Користувача, який працює з Державним реєстром, надається один електронно-цифровий ключ разом з посиленим сертифікатом (далі – Ключ) (з записом на носій інформації), строк чинності якого складає один рік.

   Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію


 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  1. У цьому Договорі терміни вживаються в такому значенні:

   1. Організація доступу до Державного реєстру – сукупність організаційно-технічних заходів, спрямованих на створення можливості доступу Користувача до Державного реєстру, зокрема, встановлення на автоматизованому робочому місці Користувача програмного забезпечення Державного реєстру та ін.

    Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

    Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.   2. Забезпечення доступу до Державного реєстру – вжиття Підприємством інформаційно-технічних заходів протягом строку дії цього Договору, спрямованих на збереження можливості попередньо організованого доступу Користувача до Державного реєстру. 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Користувач має право:

   1. Подавати запити до Державного реєстру в електронній формі з застосуванням електронного цифрового підпису.

   2. На отримання інформації з Державного реєстру у вигляді витягу в електронній формі.

   3. На одержання від Підприємства необхідних роз’яснень і консультацій, пов’язаних з виконанням своїх зобов’язань за цим Договором.
  1. Користувач зобов’язаний:

   1. Забезпечити обладнання комп’ютерного робочого місця для роботи з Державним реєстром необхідними технічними засобами згідно з додатком 1 до Договору „Технічні вимоги, що пред’являються до комп’ютерного робочого місця Користувача”, що є невід’ємною частиною цього Договору.

Власними силами та за власний рахунок організувати та забезпечити обслуговування та підтримку каналів зв’язку для передачі запитів до Державного реєстру в електронній формі.

   1. Забезпечити проходження співробітниками, які будуть працювати з Державним реєстром, навчання роботі з Державним реєстром на підставі та в порядку, передбаченому відповідним договором, укладеним з Підприємством.

   2. Здійснити заходи з ознайомлення співробітників, які будуть працювати з Державним реєстром, з Регламентом Акредитованого центру сертифікації ключів на сайті за адресою: www.masterkey.com.ua та забезпечити дотримання ними цього Регламенту.

   3. Для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі застосовувати наданий цифровий підпис, який є сумісним з програмним забезпеченням Державного реєстру та використовувати зазначений цифровий підпис виключно для роботи з Державним реєстром.

   4. Надати Підприємству перелік працівників (за формою, наведеною в додатку 2 до цього Договору), які уповноважені накладати електронний цифровий підпис на запити про надання витягу з Державного реєстру від імені Користувача.

    Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.   5. Надавати Підприємству, на його вимогу, достовірну інформацію, що вимагається Регламентом Акредитованого центру сертифікації ключів, пов’язану з виконанням умов цього Договору.

   6. Забезпечити збереження Ключа у таємниці та забезпечити недопущення використання Ключа іншими особами. У випадку виявлення факту використання третіми особами Ключа працівника Користувача або виникненні підозри щодо використання Ключа третіми особами – негайно повідомляти про це Підприємство.

   7. Негайно інформувати Підприємство про випадки та події, що трапилися до закінчення строку чинності сертифіката та потягли за собою:

втрату або компрометацію Ключа (будь-яка подія та/або дія, що призвела або може призвести до несанкціонованого використання Ключа);

втрату контролю щодо Ключа через компрометацію пароля, коду доступу до нього тощо; виявлену неточність або зміну даних, зазначених у сертифікаті.   1. Не використовувати Ключ у разі його компрометації.

   2. Письмово повідомляти Підприємство про звільнення працівника Користувача, який мав доступ до Державного реєстру, протягом трьох робочих днів з дати його звільнення, з метою скасування його логіну та паролю доступу до Державного реєстру та Ключа.

   3. Контролювати строки дії посилених сертифікатів Ключів своїх працівників. За один місяць до закінчення строку дії сертифіката замовити у Підприємства новий Ключ шляхом подання письмової заявки за формою, наведеною в додатку 2 до цього Договору.

   4. Після закінчення строку дії Договору, або у випадку його припинення, або дострокового розірвання припинити використання та самостійно знищити програмне забезпечення Державного реєстру, що встановлене на комп’ютерних робочих місцях Користувача.

   5. Приймати послуги, своєчасно та в повному обсязі оплачувати їх вартість за цим Договором.  1. Підприємство зобов’язане:

   1. Забезпечити надання Користувачу програмного забезпечення для доступу до Державного реєстру з метою отримання інформації з Державного реєстру, у порядку, передбаченому цим Договором.

   2. Надати працівникам Користувача особисті логін та пароль для доступу до Державного реєстру, після виконання пункту 3.2.2 Договору.

   3. За заявкою Користувача (додаток 2 до цього Договору) організувати надання послуг електронного цифрового підпису.

   4. Попереджати (у письмовому вигляді або за допомогою електронного повідомлення в Державному реєстрі) про можливі перерви в роботі Державного реєстру в зв’язку з необхідністю проведення технічних та профілактичних робіт з підтримки інформаційної системи Міністерства юстиції України, які зазвичай проводяться після 21 (двадцять першої) години, крім випадків, коли через терміновість проведення таких робіт попередження зробити неможливо.

    Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

    У випадках проведення технічних та профілактичних робіт безперебійна робота Державного реєстру не гарантується і Підприємство не несе за це відповідальність, передбачену Договором.

   5. За письмовим повідомленням Користувача здійснити заходи щодо скасування Ключа, який був наданий працівнику Користувача, що звільнився.
  1. Підприємство має право:

   1. Перевіряти додержання Користувачем умов цього Договору.

   2. У разі невиконання або неналежного виконання Користувачем умов цього Договору, вимагати усунення порушень, або призупинити Договір, або достроково розірвати Договір в односторонньому порядку. Про призупинення або дострокове розірвання Договору в односторонньому порядку Підприємство попереджає Користувача у письмовій формі за 10 (десять) календарних днів до дати призупинення дії або розірвання Договору.

   3. На отримання від Користувача відповідної інформації, пов’язаної з виконанням умов цього Договору.

   4. Здійснити заходи щодо скасування Ключа, а також логіну та паролю доступу до Державного реєстру, які не використовуються протягом 3 (трьох) місяців. 1. ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ
  1. Оплата послуг, що надаються Підприємством за цим Договором, здійснюється Користувачем на підставі рахунків, протягом 5 календарних днів після отримання рахунку, але не пізніше 20 числа наступного за розрахунковим місяця, шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок Підприємства.

   Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.  2. Розмір оплати послуг Підприємства на момент укладання Договору становить:

за організацію доступу до Державного реєстру – 1300,0 (одна тисяча триста) грн. з урахуванням ПДВ;

за видачу витягу з Державного реєстру – 34,0 (тридцять чотири) грн. з урахуванням ПДВ;

за організацію надання послуг електронного цифрового підпису – 558,0 (п’ятсот п’ятдесят вісім) грн. з урахуванням ПДВ за одну одиницю електронного цифрового підпису на рік;

за послуги з навчання роботі з Державним реєстром – плата стягується на підставі договору про навчання відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 09.07.2007 № 473/5 „Про встановлення тарифів за надання послуг державним підприємством „Інформаційний центр” Міністерства юстиції України”, зареєстрованим в Мін’юсті України 09.07.

Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.

2007 за № 778/14045;


за технічне обслуговування автоматизованого робочого місця (у тому числі, виконання робіт, пов’язаних з поновленням роботи Державного реєстру, установлення програмного забезпечення Державного реєстру на додатковий комп’ютер та ін.) – 39,00 (тридцять дев’ять) грн. з урахуванням ПДВ за одну годину.

  1. Зміна розмірів оплати послуг, які зазначені у пункті 4.2 цього Договору та встановлені нормативно-правовими актами України, не тягне за собою необхідності внесення змін до Договору.

   Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

   Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

   У цьому випадку оплата послуг буде здійснюватись Користувачем згідно встановлених змін.

  2. У разі зміни вартості послуг (крім випадків, передбачених пунктом 4.3 Договору), Підприємство повідомляє Користувача про таку зміну не пізніше 5 (п’яти) робочих днів до набрання чинності зміненого розміру оплати послуг.

  3. Користувач має право письмово відмовитись від отримання послуг за Договором в разі настання обставин, визначених пунктом 4.4 цього Договору, протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового повідомлення Підприємства.

  4. Плата за надання послуг за цим Договором розраховується, виходячи з фактичної кількості платних операцій, здійснених протягом календарного місяця, за який проводиться оплата, що фіксується в Акті виконаних робіт.

  5. Користувач самостійно сплачує телекомунікаційні послуги, а також власними силами та за власний рахунок забезпечує встановлення та підтримку зв’язку з Підприємством при користуванні Державним реєстром. 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. Відповідальність Користувача:

   1. Користувач несе відповідальність за достовірність інформації, передбаченої пунктом 3.2.6 цього Договору.

   2. Призупинення надання послуг, розірвання Договору та сплата штрафних санкцій не звільняє Користувача від зобов’язань щодо оплати фактично наданих Підприємством послуг.  1. Відповідальність Підприємства:

   1. Підприємство несе відповідальність за невиконання зобов’язань за цим Договором у відповідності до чинного законодавства України.

    Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.   2. Підприємство не несе відповідальності за якість та надійність роботи каналів зв’язку та обладнання, які використовує Користувач для отримання інформації з Державного реєстру.

   3. Підприємство не несе відповідальності за збої у роботі комп’ютерної техніки Користувача.

   4. Підприємство не несе відповідальності за доставку кореспонденції операторами поштового зв’язку.

   5. Підприємство не несе відповідальності за якість обслуговування Ключів Користувача.
 1. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ СТОРІН ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили або випадку і якщо Сторона доведе існування таких обставин.

  2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, пожежі, бурі, нагромадження снігу або ожеледь, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, загроза війни, революції, заколоти, повстання, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, вибухи, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

   Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

   Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.  3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

  4. Не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов'язків контрагентом Сторони через відсутність у Сторони необхідних коштів.

  5. При виникненні обставин дії непереборної сили або випадку строк виконання зобов’язань відкладається на строк дії таких обставин.

  6. Сторона, для якої є неможливим виконання зобов’язань за цим Договором внаслідок дії непереборної сили або випадку, повинна при першій можливості повідомити іншу Сторону про настання, ймовірну тривалість та закінчення строку таких дій.

  7. Доказом існування обставин непереборної сили та строку їх дії є належним чином оформлені довідки відповідних державних органів.

  8. Випадок підтверджується фото-, відеозйомками, свідченнями третіх осіб, відомостями, розміщеними в ЗМІ тощо.

  9. З моменту припинення дії непереборної сили або випадку Сторони зобов’язані виконати передбачені цим Договором зобов’язання.

  10. У випадку, якщо обставини непереборної сили або випадку тривають більше одного календарного місяця, кожна із Сторін має право відмовитись від Договору, попередивши про це іншу Сторону за 10 календарних днів до бажаної дати припинення дії Договору.
 1. КОРИСТУВАЧУ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
  1. Модифікувати програмне забезпечення, у тому числі вносити зміни в об’єктний код або дані програм.

  2. Розповсюджувати або передавати третім особам програмне забезпечення Державного реєстру, зокрема, з метою отримання прибутку або іншою метою, що порушує майнові та особисті немайнові права суб’єкта авторського права.

  3. Деасембліювати, декомпілювати (змінювати об’єктний код в вихідний текст) програми, бази даних та інші компоненти програмного забезпечення.

  4. Створювати умови для несанкціонованого використання програмного забезпечення третіми особами.

  5. Видаляти будь-яку інформацію, що є частиною програмного забезпечення.
 1. СТРОК ДІЇ ТА ПРОЛОНГАЦІЯ ДОГОВОРУ
  1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 31.12.2008.

  2. Договір є пролонгованим на кожний наступний календарний рік, якщо Сторони не виявили бажання припинити Договір. Одна із Сторін, яка виявила бажання не продовжувати дію Договору на наступний рік, повинна повідомити про це іншу Сторону не пізніше ніж за один календарний місяць, тобто до 1 грудня поточного року. У разі невиконання цієї умови, строк дії Договору вважається продовженим на кожний наступний календарний рік.

  3. Договір може бути розірвано:

за взаємною згодою Сторін, зафіксованою у письмовій формі;

з ініціативи однієї із Сторін з обов’язковим попередженням іншої Сторони у письмовій формі не пізніше, як за п’ятнадцять календарних днів до дати розірвання;

в односторонньому порядку Підприємством у разі невиконання або неналежного виконання Користувачем умов цього Договору.


 1. ІНШІ УМОВИ
  1. Правовий режим функціонування Державного реєстру, права, обов’язки сторін за цим Договором регламентуються Законами України „Про іпотеку”, „Про електронний цифровий підпис”, „Про електронний документообіг”, нормативними актами Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, нормативними актами Підприємства, та цим Договором.

   Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

   Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

   Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.  2. Усі авторські права на програмне забезпечення Державного реєстру належать суб’єкту авторського права та охороняються по всій території України та інших держав відповідно до чинного законодавства України та національного законодавства інших країн.

   Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.  3. Строк виготовлення Ключа складає 15 днів з моменту отримання Підприємством відповідної письмової заявки Користувача, згідно з додатком 2 до цього Договору.

  4. Скасовані посилені сертифікати відкритих ключів поновленню не підлягають.

  5. Листування між Сторонами, пов’язане з виконанням умов Договору, здійснюється простими поштовими відправленнями.

  6. Усе, що не передбачено цим Договором, регулюється чинним законодавством України.

  7. Даний Договір складено у двох примірниках, при цьому кожен примірник має однакову юридичну силу.

  8. Сторони зобов’язуються без зволікань інформувати одна одну про обставини, які мають значення для виконання цього Договору, у тому числі про зміну адрес та банківських реквізитів.

  9. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору (крім змін, обумовлених пунктом 4.3 цього Договору) здійснюються тільки у письмовій формі, підписуються обома Сторонами та є невід’ємною частиною цього Договору.

  10. Усі спори, які будуть виникати під час дії цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – у судовому порядку.

   Суд - орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і вирішення цивільних, кримінальних,господарських, адміністративних і інших категорій справ у встановленому законом конкретної держави процесуальному порядку.

 1. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Підприємство: Користувач:

Державне підприємство

Інформаційний центр”Міністерства юстиції України

04050, м. Київ-050,

вул. Мельникова, 81, літера «А»

п/р 260093879 у ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 300335

код за ЄДРПОУ 25287988

Статус платника податку на прибуток:

Платник податку на прибуток на загальних умовах.
Перший заступник генерального директора

__________________ В.Ю.Сорвенков


МП
________________________________'>________________________________

________________________________

_______, м. __________

вул. ____________________________

п/р _______________в_____________

МФО________ код ЄДРПОУ_____

Індивідуальний податковий номер ________________________________Номер свідоцтва платника ПДВ ________________________________

Контактний телефон: _____________Статус платника податку на прибуток:

________________________________

_______________ _______________

 МП

Додаток 1

до Договору про надання послуг

з отримання інформації

з Державного реєстру іпотек

від______________ №__________Технічні вимоги,

що пред’являються до комп’ютерного робочого місця Користувача


__________________ „_____” _________ 2008р.

1. Для забезпечення функціонування АРМу Державного реєстру, до комп’ютерного робочого місця Користувача пред’являються такі вимоги:
Технічний засіб

Модель

Комп’ютер

Процесор частотою не менше 1 GHz

Оперативна пам’ять не менше 512 Mb

Наявність не менше 1 Gb вільного дискового простору

Принтер

Лазерний принтер провідних фірм-виробників

Програмне забезпечення

Windows 2000 (4 Service pack);

Windows XP;

Internet Explorer v. 6.0 і вище.

Зв’язок

Безперешкодний зв’язок до інформаційних ресурсів, прописаних у налаштуваннях програмного забезпечення Державного реєстру, швидкістю не менше 32 Кбіт/сек. Для кожного робочого місця


2. При необхідності використовувати більше одного місця для доступу до Державного реєстру, комп’ютери Користувача повинні бути з’єднані у локальну мережу швидкістю не менше 10 мБіт/сек. З’єднання комп’ютерів в локальну мережу виконує Користувач за свій рахунок.

3. Якщо робоче місце не відповідає технічним вимогам Підприємство не несе відповідальності за непрацездатність або незадовільну швидкість роботи програмного забезпечення.
Підприємство: Користувач:

Державне підприємство

Інформаційний центр”Міністерства юстиції України

Перший заступник генерального директора

_______________ В.Ю. Сорвенков

МП.

________________________________

________________________________

________________________________

_____________ _____________

МП.

Додаток 2

до Договору про надання послуг

з отримання інформації

з Державного реєстру іпотек

від______________ №__________

На виконання умов Договору від „__” ________ 2008р. № ______ прошу організувати надання послуг електронного цифрового підпису шляхом видачі Ключів у кількості ________ штук для наступних працівників.

з/пПІБ (повністю)

Примітки (займана посада, серія, номер, коли і ким видано паспорт/службове посвідчення)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
_________________________ ________________ ________________________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.)Скачати 183.19 Kb.

 • Державне підприємство „Інформаційний центр” Міністерства юстиції України
 • _________________________________________________________________
 • ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ У цьому Договорі терміни вживаються в такому значенні: Організація доступу до Державного реєстру
 • Забезпечення доступу до Державного реєстру
 • ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН Користувач має право
 • Користувач зобов’язаний
 • Підприємство зобов’язане
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН Відповідальність Користувача
 • Відповідальність Підприємства: Підприємство несе відповідальність за невиконання зобов’язань за цим Договором у відповідності до чинного законодавства України
 • ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ СТОРІН ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 • КОРИСТУВАЧУ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
 • СТРОК ДІЇ ТА ПРОЛОНГАЦІЯ ДОГОВОРУ
 • Законами України
 • АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН Підприємство: Користувач
 • 260093879 у ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 300335
 • Перший заступник генерального директора
 • ________________________________
 • Технічні вимоги
 • Підприємство: Користувач: Державне підприємство
 • ________________________________ ________________________________ _____________ _____________