Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоговір № про співпрацю " " 201 р

Скачати 32.03 Kb.

Договір № про співпрацю " " 201 р
Скачати 32.03 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір32.03 Kb.

Д О Г О В І Р №

ПРО СПІВПРАЦЮ

"___" 201_ р.
між факультетом інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" ім. Ігоря Сікорського (далі факультет) в особі декана факультету Павлова Олександра Анатолійовича, що діє на підставі доручення ректора №____ від ________.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Сіко́рський І́гор Іва́нович (25 травня [6 червня] 1889(18890606), Київ, Російська імперія - 26 жовтня 1972, Істон, Коннектикут, США) - видатний авіаконструктор українського походження, що працював у США та Російській імперії.
20___, та Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «Синтез» в особі генерального директора Гончаренка Григорія Володимировича, що діє на підставі Статуту підприємства, про підготовку та працевлаштування студентів, які навчаються за спеціальністю «7(8).
Генеральний директор (ГД) - термін для деяких корпоративних службовців в бізнес операціях. Крім того може бути офіційною назвою деяких керівників підприємств, найчастіше в закладах громадського харчування.
05010201 – Комп’ютерні системи та мережі» та «7(8).05010302 - Інженерія програмного забезпечення» денної форми навчання.
1. Предмет договору

Предметом даного договору є партнерство та співробітництво між Сторонами в напрямах, що визначаються умовами цього Договору та додатковими угодами.2. Заходи, які здійснюють сторони

Підприємство:
2.3 Надає випускникам можливість працевлаштування згідно з отриманою спеціальністю і кваліфікацією відповідно чинного законодавства України.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

2.4 У випадку, коли між підприємством і факультетом (інститутом) складається договір про цільову підготовку спеціалістів, підприємство бере участь у визначенні змісту і обсягів підготовки майбутніх спеціалістів. 1. За узгодженням сторін забезпечує проведення практики студентів за певними спеціальностями на своєму підприємстві згідно з навчальними планами підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, додержуючись Положення про практику студентів вищих навчальних закладів України, включаючи вимоги з охорони праці та техніки безпеки.
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
  Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
  Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.


 2. Пропонує студентам тематику курсового та дипломних проектування, що відповідає профілю підприємства.


Факультет НТУУ "КПІ":

 1. Забезпечує якісне виконання навчального плану за спеціальністю та згідно з індивідуальним планом цільової підготовки студента.
  Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.


 2. Забезпечує керівництво та проведення практики студентів по тематиці підприємства-замовника.

 3. Забезпечує студентів навчально-методичною літературою при підготовці необхідних підприємству фахівців.


3. Загальні положення

 1. Зміни та доповнення до договору вносяться за згодою сторін.
 1. Договір може бути розірваний при невиконанні зобов'язань однією із сторін або за згодою сторін. Даний договір не передбачає жодних фінансових зобов'язань сторін.
 1. За взаємною згодою сторони можуть здійснювати спільні проекти, проводити спільні заходи: рекламні кампанії, виступи і публікації у ЗМІ, спрямовані на розвиток співробітництва.
 1. Договір діє до 31.12.2021 року.
 1. Договір виконано у 2-х примірниках, які мають однакову силу.


4. Адреси сторін
Підприємство ТОВ «НВП «Синтез»:

Поштова адреса: 002099, м. Київ, а/с 91, ТОВ «НВП «Синтез», тел. 566-8214
Факультет НТУУ"КПІ":

Поштова адреса: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, НТУУ «КПІ», факультет ІОТ

тел. 204-90-34

Договір підписали:Від НТУУ "КПІ":
Декан Павлов О.А.

МПВід «ТОВ «НВП «Синтез»:
Геральний директор Гончаренко Г.В.

МПСкачати 32.03 Kb.

 • 2. Заходи, які здійснюють сторони Підприємство
 • Факультет НТУУ "КПІ": Забезпечує якісне виконання навчального плану
 • Забезпечує студентів навчально-методичною літературою при підготовці необхідних підприємству фахівців. 3. Загальні положення
 • Договір може бути розірваний при невиконанні зобовязань однією із сторін або за згодою сторін. Даний договір не передбачає жодних фінансових зобовязань сторін.
 • 21 року. Договір виконано у 2-х примірниках, які мають однакову силу. 4. Адреси сторін
 • Від НТУУ "КПІ": Декан Павлов О.А. МП Від «ТОВ «НВП «Синтез»