Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоговір № про співпрацю " " 2013 р

Скачати 42.47 Kb.

Договір № про співпрацю " " 2013 р
Скачати 42.47 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір42.47 Kb.

Договір можна заповнювати від руки, пункти за бажанням підприємства можно вилучати і доповнювати

договір №

про співпрацю

"___" 2013 р.
між факультетом інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут " (далі факультет) в особі декана факультету

Павлова Олександра Анатолійовича,

що діє на підставі доручення ректора №____ від „___”_______________ року та

_______________________________________________________________________________________ (повна назва підприємства)

в особі

________________________________________________________________________________,що діє на підставі Статуту підприємства, про підготовку та працевлаштування студентів, які навчаються за спеціальністю 8/7.05010201 – „Комп’ютерні системи та мережі” денної форми навчання.

(Для магистрів код 8.05010201, для спеціалистів 7.05010201)


1. Предмет договору

Предметом даного договору є партнерство та співробітництво між Сторонами в напрямах, що визначаються умовами цього Договору та додатковими угодами.2. Заходи, які здійснюють сторони

Підприємство:

 1. Забезпечує проведення і керівництво практиками за узгодженими спеціальностями, кількістю студентів і термінами проходження на своєму підприємстві згідно з навчальними планами підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, додержуючись Положення про практику студентів вищих навчальних закладів України, включаючи вимоги з охорони праці та техніки безпеки.

  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

  Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

  Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.


 1. За узгодженими темами надає студентам можливість виконання курсових робіт і дипломних проектів на власній виробничій базі.

2.3 Надає випускникам, як молодим спеціалістам, що направлені на підприємство за узгодженими списками, роботу згідно з отриманою спеціальністю і кваліфікацією відповідно чинного законодавства України та своєчасно повідомляє університет про їх прибуття до місця роботи.


2.4 За погодженням надає допомогу факультету (кафедрі) у розвитку матеріально-технічної бази навчального процесу (коштами, сучасним обладнанням, ремонтними роботами, тощо), згідно додатку до договору, що складаэться окремо.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.


2.5 У випадку, коли між підприємством і факультетом (інститутом) є окремий договір про цільову підготовку, підприємство забезпечує: бази практик, технічне оснащення навчального процесу факультету (інституту) та бере участь у визначенні змісту і обсягів підготовки майбутніх спеціалістів, формуванні нового переліку посад і кваліфікацій, переоснащенні бази практичної підготовки в навчальних закладах, забезпеченні якісного проходження студентами виробничої практики, організації стажування викладачів на виробництві, вирішенні питань працевлаштування випускників.
Факультет НТУУ "КПІ":
2.6 Забезпечує якісне виконання навчального плану за спеціальністю та згідно з індивідуальним планом цільової підготовки студента.

Практи́чна підгото́вка - обов’язковий компонент освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.


2.7 Забезпечує керівництво та проведення практики студентів на даному підприємстві по тематиці підприємства-замовника.
2.8 Направляє за його (їх) згодою випускника (випускників) на дане підприємство і видає направлення на роботу.
2.9 Використовує надані підприємством факультету (інституту) устаткування та прилади на розвиток матеріально-технічної бази навчального процесу при підготовці необхідних підприємству фахівців. Забезпечує студентів навчально-методичною літературою.
3. Загальні положення

 1. Зміни та доповнення до договору вносяться за згодою сторін.
 1. Даний договір не передбачає жодних фінансових зобов'язань сторін. Договір може бути розірваний при невиконанні зобов'язань однією із сторін або за згодою сторін.
 1. За взаємною згодою сторони можуть здійснювати спільні проекти, проводити спільні заходи: рекламні кампанії, виступи і публікації у ЗМІ, спрямовані на розвиток співробітництва.
 1. Договір діє до 31.12.2018 року.
 1. Договір виконано у 2-х примірниках, які мають однакову силу.


4. Адреси сторін
Підприємство (назва):

Поштова адреса: ___________________________________________________________________,

тел. ________________
Факультет НТУУ"КПІ":

Поштова адреса: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, НТУУ «КПІ», факультет ІОТ,

тел. 454-90-34.

Договір підписали:Від НТУУ "КПІ":
Декан ______________ Павлов О.А.

МПВід (назва підприємства):
Директор (керівник) ___________ Андрейко Н.Г. .
МП


Скачати 42.47 Kb.

 • 2. Заходи, які здійснюють сторони Підприємство
 • Факультет НТУУ "КПІ": 2.6 Забезпечує якісне виконання навчального плану
 • 3. Загальні положення Зміни та доповнення до договору вносяться за згодою сторін.
 • 4. Адреси сторін Підприємство (
 • Договір підписали: Від НТУУ "КПІ"