Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоговір комісії

Скачати 489.18 Kb.

Договір комісії
Скачати 489.18 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір489.18 Kb.

Договір комісії

г.Кіровськ «___»____________2010г.

Цей Договір комісії № [Тема] (надалі разом з будь-якими додатками та додатковими угодами – «Договір») укладено [Дата публикации] р.

Договір комісії - правочин, за яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

у місті Кіровськ, між:

Приватним підприємцем_______________________________, належним чином зареєстрованим та діючим згідно з чинним законодавством України, ІПН ___________________, місцезнаходження: ___________________ надалі за текстом цього Договору «Комітент», який є платником єдиного податку, та

Приватним підприємцем Шепелєвим Сергієм Геннадійовичем, належним чином зареєстрованим та діючим згідно з чинним законодавством України, ІПН 3266806177, надалі за текстом цього Договору «Комісіонер», яким є платником податку на загальних умовах.

Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.


Надалі за текстом цього Договору Субкомітент та Субкомісіонер коли вживаються окремо – «Сторона», а спільно - «Сторони».

З метою договірного врегулювання всіх попередніх домовленостей Сторін щодо істотних умов цього Договору та для забезпечення взаємних економічних та підприємницьких інтересів, діючи згідно положень Господарського та Цивільного (ЦК, Гл.69, Ст.1011-1028) кодексів України, Сторони домовилися про викладене нижче: 1. Визначення Термінів

Операторпідприємство - постачальник послуг на ринку стільникового зв’язку, Інтернету, супутникового і кабельного телебачення, IP-телефонії та ін.

Сторона́ - слово, яке має різні значення: Сторона (частина) геометричної фігури; Одна з двох сторін грамплатівки, диску, монети; Сторона світу; Місцевість; Сторона договору, правовідносин; Держава у дипломатичних взаєминах.

Постачальник або вендор (англ. Vendor) - будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору купівлі-продажу.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

Кабельне телебачення Кабельне телебачення (англ. Cable TV, Community Antenna Television, CATV - букв. телебачення із загальною антеною) - модель телевізійного мовлення (а також іноді й FM-радіомовлення), в якій телесигнал розповсюджується за допомогою високочастотних сигналів, які передаються до споживача по кабелю.Телекомунікаційні послуги – послуги Оператора, що надаються в телекомунікаційних мережах Оператора.

Абонент – споживач Телекомунікаційних послуг, який отримує Телекомунікаційні послуги за умови підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його користуванні, до телекомунікаційної мережі Оператора.

Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Кінцеве обладнання даних (англ. DTE, Data Terminal Equipment) - обладнання обробки, концентрації, збереження даних, а також перетворення повідомлень даних в цифрові сигнали даних і навпаки. Прикладом термінального обладнання може служити звичайний персональний комп'ютер.

Телекомунікаційна мережа Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнаннямОсобовий рахунок Абонента – обліковий рахунок у внутрішніх системах обліку Оператора щодо кожного окремого Абонента, на якому відображається кількість наявних у Абонента Електронних одиниць, що дають право на отримання Абонентом Телекомунікаційних послуг на вартість облікованої кількості Електронних одиниць.

Електронна одиницяодиниця виміру Телекомунікаційної послуги Оператора, що призначена для поповнення Особового рахунку Абонента. Вартість однієї Електронної одиниці рівна 1 (одна) копійка з урахуванням ПДВ і збору до Пенсійного фонду України.

Фундаментальна послідовність - в математичному аналізі послідовність, члени якої наближаються як завгодно близько один до одного зі збільшенням порядкових номерів. Фундаментальні послідовності дійсних чисел завжди є збіжними, і тому послідовність можна перевірити на збіжність (так зв. збіжність за Коші)

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.

Пенсійний фонд України Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного убезпечення, проводить збір, накопичення та облік убезпечувальних внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, допомоги на поховання, інших соціальних виплат. Згідно із законодавством такі виплати йдуть з коштів Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України здійснює контроль за цільовим використанням коштів, які йдуть на виплати. Пенсійний фонд України вносить у встановленому порядку Міністру праці та соціальної політики України пропозиції з питань формування державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального убезпечення та контролює заплановані впровадження.Масив Електронних одиниць – сукупність Електронних одиниць поповнення Особового рахунка Абонента, яка надає можливість Абоненту отримувати Телекомунікаційні послуги, що надаються Оператором.

Електронний ваучер – унікальний код в електронному вигляді, що придбається Абонентом та має персональний ідентифікатор (серійний номер, код активації) і вартісну оцінку з фіксованим Оператором номіналом.

Інтернет-ЗМІ (інтернет-видання, інтернет-газета) - інформаційний сайт, який регулярно оновлюється і виконує функцію засобу масової інформації (ЗМІ), користується певною популярністю і авторитетом (має свою постійну аудиторію).

Актива́ція - збудження чогось, наприклад, молекул, атомів; перехід молекули з неактивного стану в стан з енергією, достатньою для здійснення хімічної реакції, наприклад, механохімічна активація .

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Ідентифіка́тор (identifier) - 1. Ознака, яка служить для ідентифікації особи чи предмета, що розпізнається. // Захисна ознака для встановлення справжності банкноти чи цінного папера.Мегаваучер Електронний ваучер, кількість Електронних одиниць в якому подрібнюється на відповідні Транзакціям кількості, що придбаваються Абонентом.

Prepaid-продукція (Пріпейд-продукція)Електронні ваучери, скретч-коди, інтернет-карти, карти IP-телефонії, Телекомунікаційні карти, стартові пакети, права вимоги існуючої дебіторської заборгованості і т.п., які записані в електронному вигляді та мають відповідну вартісну оцінку.

Товар – Сукупність Телекомунікаційних та інших послуг операторів, Масивів Електронних одиниць, Мегаваучерів, Електронних ваучерів і Пріпейд-продукції, які записані в електронному вигляді і мають відповідну вартісну оцінку.

Торговельна марка Комісіонера торгівельна марка (знак для товарів і послуг) «Qvadro », що належить Комісіонеру.

Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання (Accounts Receivable) - суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.

Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.Торговельні марки – торгівельні марки, що належать на законних підставах Операторам.

Термінал – обладнання комітента, через яке здійснюється продаж Товару Абонентам та/або третім особам: автомат самообслуговування та/або виділений сервер та/або персональний комп’ютер та/або POS-термінал та/або мобільний телефон.

Самообслуговування - концепція в торгівлі, при якій придбання товарів і послуг робиться покупцем самостійно, без допомоги обслуговуючого персоналу.

POS-терміна́л (від англ. Point Of Sale - точка продажу) - це електронний пристрій, що зчитує дані пластикової картки з магнітної смуги або чіпа, розташованого на пластиковій картці, і зв'язується з банком по електронних каналах зв'язку.

Комітент - управнена сторона договору комісії, що доручає комісіонерові за плату вчинити один або кілька правочинів від імені комісіонера, але за рахунок комітента (наприклад, здає свій товар на комісію).

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.

Виділений сервер (англ. dedicated server) - вид хостингу, при якому клієнту цілком надається окрема фізична машина (на противагу віртуальному хостингу). Він гнучкіший, ніж віртуальний хостинг, організації мають повний контроль над сервером(ами), у тому числі вибір операційної системи, обладнання і т.д.

Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.Транзакція – операція з передачі інформації від Комітента Комісіонеру і далі Оператору про продаж Товару третій особі та/або Абоненту, яка ініціюється на Терміналі Субкомітента (або Партнера Субкомітента) та закінчується зарахуванням на Особовий рахунок Абонента Масиву Електронних одиниць у білінгових системах Операторів та відповідним списуванням Масиву Електронних одиниць з Особового рахунка Комітента в процесинговій системі Субкомісіонера у відповідності з Обліковим записом Субкомітента.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.Партнер Комітента – особи, які на підставі відповідних договірних умов з Комітентом здійснюють реалізацію Товару третім особам та/або Абонентам за допомогою Терміналів, що належать Партнеру Комітента на правах власності або інших майнових правах.

Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.Інтерфейс Квадро – програмно-технічний комплекс, складова частина процесингової системи Комісіонера, що передає інформацію про Транзакції від Оператора Комітенту.

Інтерфейс Оператора – програмно-технічний комплекс білінгової системи Оператора, що здійснює зарахування Масиву Електронних одиниць на Особовий рахунок Абонента під час Транзакції.

Квадро -терміналпрограмне забезпечення Комісіонера, яке встановлюється на Терміналах Комітента та/або Партнера Комітента.

Білінг (англ. billing - складання рахунку) - в деяких видах бізнесу, зокрема в телекомунікаціях - автоматизована система обліку наданих послуг, їх тарифікації і виставляння рахунків для оплати. У сфері телекомунікацій білінг офіційно іменується «Автоматизована Система Розрахунків» (АСР).

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.Сервер статистики – програмно-технічний комплекс, який дозволяє Комітентові здійснювати моніторинг роботи Терміналів Комітента та/або Партнера Комітента, отримувати звіт про проведені Транзакції та стан Особового рахунку Комітента.

Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.Особиста сторінка – індивідуальна Інтернет-сторінка Комітента на Сервері статистики.

ПЗ Квадро – програмно-технічний комплекс, що розроблений Комісіонером, та включає Торгівельну марку Комісіонера, Інтерфейс Квадро , Квадро -термінал і Сервер статистики, який забезпечує закупівлю Комісіонером Товару у Оператора та подальший продаж Товару Комітентом третім особам та/або Абонентам в режимі реального часу.

Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML, або рідше Wml (для wap-сторінок).

Закупівлі (закупівля), (англ. purchasing, procurement) - це процес придбання товарів замовником: визначення потреби, пошук і вибір постачальника, підписання контракту, доставка товару. Закупівлі є складовою частиною процесу логістики.

Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.Особовий рахунок Субкомітентаіндивідуальний обліковий рахунок Комітента в системі обліку ПЗ Квадро , який відображає позитивне або негативне значення балансу грошових коштів, перерахованих Комітентом в якості оплати за Товар, в обліковій системі ПЗ Квадро .

Індиві́д, Індиві́дуум (лат. individuum - неподільний) - окремий організм, який існує самостійно, зокрема людина, особа, одиничний представник роду людського.

Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.Обліковий записсукупність логіна, пароля, IP-адреси в ПЗ Квадро , під яким Комітент та/або Партнер Комітента здійснює Транзакцію згідно з умовами Договору.

IP-адреса, адреса Ай-Пі (від англ. Internet Protocol address) - це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (н-д Інтернет).Звітний місяць – календарний місяць, протягом якого Комісіонер вчиняв юридичні дії для здійснення своїх обов’язків за цим Договором.

Комісіонери (від свого імені і за чужий рахунок) - оптові та роздрібні посередники, які проводять операції від свого імені та за рахунок виробника. Комісіонер не є власником продукції. Виробник (або комітент у даній операції) залишається власником продукції до її передачі й оплати кінцевим споживачем.Торгівельна точка – місце розташування Терміналу, що належить Комітенту або Партнерові Комітента, де здійснюється продаж Товару Абонентам.

Реєстр – документ, який складається у відповідності до вимог Договору, підписується і передається Субкомітентом Субкомісіонерові, та що фіксує перелік адрес розташування Терміналів Субкомітента і Партнера (-ів) Субкомітента.

 1. Предмет Договору

  1. Комітент доручає, а Комісіонер зобов’язується від свого імені за Винагороду, але за рахунок 
   Комітента здійснити закупівлю Товару у Оператора та передати його у власність Комітенту на умовах, викладених у цьому Договорі.

  2. Комітент доручає, а Комісіонер зобов’язується від свого імені за Винагороду, але за рахунок 
   Комітента здійснити інші послуги, спрямовані на просування Комітентом власної господарської діяльності.

  3. Перелік Товарів та послуг щодо яких Комісіонер здійснює юридичні дії, а також умови закупівлі Товару наведено в Додатку №1 до цього Договору.

 2. Сума Договору

  1. Сума Договору відповідає вартості придбаного у Оператора та переданого Комітенту Товару за період дії Договору.

 3. Умови закупівлі Товару

  1. Комісіонер здійснює пошук необхідного Комітентові Товару у Оператора, здійснює всі необхідні дії щодо укладення від свого імені відповідних договорів з Оператором.

  2. Істотними умовами цього Договору комісії, за якими Комісіонер зобов’язується купити Товар, є умови договорів Комісіонера та Оператора.

  3. Закупівля Товару може здійснюватися Комісіонером партіями.

  4. Дорученням Комітента на закупівлю Комісіонером чергової партії Товару є ініціація Абонента та/або третьої особи придбати Товар на Терміналі Комітента (Партнера Комітента).

   Ініціація (від сер-віч. лат. initiatus, від лат. initium, прикметник від initiare - «починати») - початок, початкова стадія чого-небудь.  5. При проведенні Комітентом Транзакції Комісіонер здійснює в режимі реального часу закупівлю партії Товару у Оператора за рахунок Комітента по цінам, зазначеним Оператором.

  6. Поставка Товару здійснюється Комісіонером в електронному вигляді за допомогою ПЗ Квадро .

  7. Істотними умовами щодо продажу Товару Комітентом (Партнером Комітента) третім особам та/або Абонентам є умови Оператора. Продаж Товару при проведенні Транзакції здійснюється у суворій відповідності до наступних умов Оператора при реалізації Товару:

   1. Комітенту та/або Партнеру Комітента забороняється стягувати додаткову плату (зовнішню комісію) з осіб, які придбають Товар, крім тієї, яка фіксується ПЗ Квадро при проведенні Транзакції і відповідно вказана в Додатку № 1 до цього Договору.

   2. Комітенту та/або Партнеру Комітента забороняється встановлювати мінімальну кількість Товару, що придбавається Абонентом.

   3. Мінімальна вартість Товару, що реалізується Комітентом третім особам, складає 0,01 (одна) копійка (за 1 Електрону одиницю) з урахуванням ПДВ і збору до Пенсійного фонду України.

   4. Абоненту, що придбаває Товар за готівкові кошти, обов’язково видається квитанція, яка відповідає законодавству України та підтверджує факт купівлі-продажу.

    Готі́вка (англ. cash money) - сума випущених в обіг паперових і монетних грошей, які є дійсними платіжними засобами.

    Квитанція має містити наступну інформацію:

    • Назву Оператора і Торгівельних марок;

    • Найменування Товару;

    • Номер телефону або Особовий рахунок Абонента в телекомунікаційній системі Оператора;

    • Інформацію про факт зарахування Масиву Електронних одиниць на Особовий рахунок Абонента у відповідності до вказаної на квитанції суми;

    • При продажу Електронного ваучера або Пріпейд-продукції з фіксованим Оператором номіналом – інформацію про вартісну оцінку (номінал), серійний номер, код активації;

     Номінал, номінальна вартість (англ. Par-Value) - номінальна або вільна вартість акції чи грошового знаку, яка встановлюється на момент первинного випуску (розміщення) акцій і обчислюється як результат ділення загальної грошової вартості частини статутного капіталу, що розміщується на кількість акцій при розміщенні.    • Повну назву Комісіонера, із зазначенням Торгівельної марки Комісіонера;

    • Повну назву Комітента або назву Партнера Комітента;

    • Номер телефону служби технічної підтримки Комітента та/або Комісіонера;

     Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.    • Номер чеку, що генерується Інтерфейсом Квадро або Інтерфейсом Оператора;

    • Дату та час видачі квитанції, яка є датою та часом здійснення Транзакції;

    • Адресу і номер Терміналу;

    • Всі суми, які сплатив Абонент при купівлі Товару, включаючи суму зовнішньої комісії, яка стягується Комітентом (Партнером Комітента) з Абонента.

   1. Комітенту та/або Партнеру Комітента забороняється вчиняти будь-які дії, пов’язані з отриманням грошових коштів від Абонентів через Термінал при фактичній відсутності Товару у Комітента та/або Партнера Комітента, а також у випадку технічних неполадок в роботі Термінала.

    Станом на 2012 рік у Швеції лише 3% розрахунків здійснюються готівкою (для порівняння: у США - 7%, в ЄС - 8%).   2. При використанні інтегрованого з Інтерфейсом Квадро власного програмного забезпечення для Терміналу Комітент зобов’язаний забезпечити неможливість передачі конфіденційних даних про Абонента (якщо така передача забороняється Оператором та вважається конфіденційною інформацією), а саме:

     • Не тиражувати та не друкувати інформацію про залишки коштів на Особовому рахунку Абонента в прямому або опосередкованому вигляді, наприклад, у вигляді максимально дозволеної суми для проведення Транзакції.

      Конфіденційність (англ. confidentiality, privacy) - властивість не підлягати розголосові; довірливість, секретність, суто приватність.

      Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).

      Конфіденці́йна інформ́ація - інформація про фізичну особу (персональні дані) або юридичну особу, доступ та поширення якої можливі лише за згодою її власників (тобто тих, кого ця інформація безпосередньо стосується) та на тих умовах, які вони вкажуть.     • Не друкувати на чеках, платіжних документах і т.п. П.І.Б. (назву) Абонента.

     • Не називати (не видавати/не відповідати) П.І.Б. (назву) Абонента на питання при здійсненні Транзакції.

   3. При використанні інтегрованого з Інтерфейсом Квадро власного програмного забезпечення для Терміналу Комісіонер при проведенні Транзакції зобов’язаний здійснити зарахування Електронних одиниць на Особовий рахунок Абонента миттєво, в будь-якому разі не пізніше 15 хвилин після продажу Товару Абоненту та/або третім особам.

   4. При продажу Товару Абонентам та/або третім особам Комітент (Партнер Комітента) повинен дотримуватися всіх вимог чинного законодавства України, наприклад, законодавства про захист прав споживачів, вимог фінансового законодавства України до Терміналів, вимог законодавства України до квитанцій, які видаються при реалізації Товару Абонентам і т.п.

    За́хист прав споживачі́в - гарантований законом контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт з боку держави та громадсько-суспільний рух на його підтримку.  1. При закупівлі Товару та здійсненні Транзакції Комісіонер і Комітент використовують ПЗ Квадро . При закупівлі Комісіонером Товару та при проведенні Транзакції з Особового рахунку Комітента списується сума коштів, що відповідає вартості продажу Комітентом Товару Абоненту та/або третій особі.

  2. Товар, закуплений Комісіонером по дорученню Комітента, є власністю Комітента.

  3. Будь-які бонуси або винагороди, які отримує Комісіонер у зв’язку з виконанням доручення Комітента за цим Договором, є власністю Комітента та відносяться на його валовий дохід.

   Доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) какакшки ї. Часто на підставі договору доручення видається довіреність, наприклад, у формі письмового повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні правочини або отримувати матеріальні цінності.

   Винагоро́да - цінності, які отримує особа в обмін на послуги (роботи), які вона надала (виконала) для іншої особи. Зазвичай складається з грошової винагороди, яка часто називається розрахунки або заробітна плата.

   Валовий/загальний виторг (англ. Gross/Total revenue) - загальна сума надходжень суб'єкта господарювання від усіх видів діяльності.

 1. Субкомісія

  1. Комісіонер має право укласти договір субкомісії з третьою особою (надалі за текстом – «Субкомісіонер»), залишаючись відповідальним за дії Субкомісіонера перед Комітентом.

  2. За договором субкомісії Комісіонер набуває щодо Субкомісіонера права та обов’язки Комітента. 1. Ціна і вартість Товару

  1. Ціна та асортимент Товару, щодо якого Комісіонер по дорученню Комітента здійснює закупівлю, вказані в Додатку № 1 до Договору.

   Асортимéнт (фр. assortiment - набір, комплект) - Склад і співвідношення окремих видів продукції підприємства, галузі виробництва або групи товарів. Асортимент продукції характеризує її склад щодо сортності та якості.  2. Загальна вартість Товару визначається шляхом множення кількості Товару на вартість одиниці Товару.

  3. У випадку зміни цін Оператором на Товар Комісіонер в 3-денний термін сповіщає про це Комітента і Сторони відповідно змінюють ціну, про що складається додаткова угода до Договору. 1. Порядок передачі Товару

  1. Товар передається уповноваженому представнику Комітента при наявності відповідно оформлених наступних документів, письмово узгоджених Сторонами:

    • Акту приймання-передавання Товару або видаткової накладної на комісію;

     Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.    • Довіреності на право отримання Товару;

   1. Комісіонер підготовлює та передає Комітенту податкову накладну на комісійну винагороду за Звітний місяць. 1. Звіт Комісіонера

  1. Після закінчення Звітного місяця Комісіонер зобов’язаний надати Комітенту звіт про закупівлю Товару у Оператора по формі згідно Додатку №2 до цього Договору (надалі за текстом – «Звіт»)

  2. Якщо Комітент має заперечення щодо Звіту, він повинен надіслати Комісіонеру Повідомлення про це протягом десяти днів від дня отримання Звіту. 1. Комісійна плата та умови і порядок здійснення взаєморозрахунків

  1. Для закупівлі Товару Комітент забезпечує Комісіонера грошовими коштами, які він перераховує на поточний розрахунковий рахунок Комісіонера у розмірі 100% від запланованого обсягу закупівлі партії Товару.

   Ба́нківський раху́нок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.  2. Сплата Комітентом коштів на закупівлю Товару здійснюється на підставі Договору. Порядок заповнення платіжних документів при здійсненні платежів наведений у Додатковій угоді №1 до Договору. Після надходження коштів на поточний розрахунковий рахунок Комісіонера, Комісіонер фіксує відповідну суму грошових коштів на Особовому рахунку Комітента у відповідності до Облікового запису, що виділяється Комітентові в ПЗ Квадро . При здійсненні Комітентом Транзакції в режимі реального часу Комісіонер здійснює закупівлю і поставку Товару в електронному вигляді з одночасним списанням відповідної суми коштів з Особового рахунку Комітента.

  3. При виконанні Комісіонером у повному обсязі доручення Комітента щодо закупівлі Товару останній сплачує Комісіонеру комісійну плату (надалі за текстом – «Винагорода»).

  4. Винагорода Комісіонера розраховується як різниця між вартістю Товару, доручення та умови на закупівлю якого отримано від Комітента, та вартістю Товару, визначеною відповідною угодою з Оператором. Умови закупівлі та Асортимент Товару, на який Комісіонером отримано доручення на закупівлю від Комітента, визначені в Додатку №1 до цього Договору. Кількість кожної окремої партії Товару передається Комітентом Комісіонерові в електронному вигляді засобами ПЗ Квадро при здійсненні кожної Транзакції.

  5. Розмір Винагороди за Звітний місяць нараховується підсумуванням винагород Комісіонера при здійсненні Комітентом Транзакції та одночасною закупівлею Комісіонером Товару, що фіксується в ПЗ Квадро .

  6. Винагорода Комісіонера утримується останнім з сум, перерахованих Комітентом в якості сплати за Товар, після отримання Звіту та підписання Сторонами Акту наданих послуг за Звітний місяць згідно формі Додатку №3 до цього Договору.

  7. Утримання Винагороди за Звітний місяць здійснюється Комісіонером за умови виключно остаточного виконання Комісіонером усіх обов’язків перед Комітентом за період Звітного місяця.

  8. Вартість Винагороди за Звітний місяць розраховується відповідно до даних, що мають міститись в наданих Комісіонером Звітах і Актах наданих послуг та відповідають даним, наявним у Комітента та в ПЗ Квадро , а також у приходних документах, що надаються Комісіонерові Оператором. Акти наданих послуг та Звіти підлягають підписанню Комітентом протягом 3 робочих днів з дня їх отримання.

  9. Звіт і Акти наданих послуг надаються один раз на місяць не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів місяця, наступного за Звітним місяцем, та відповідно містять в собі суми закупівлі Товару Комісіонером за період, за який здійснюється оплата (Звітний місяць). Податкова накладна надається одночасно з Актом наданих послуг.

   Податко́ва накладна́ - документ, який платник податку на додану вартість в Україні зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу.  10. Даними для взаєморозрахунків Сторони вважають данні в ПЗ Квадро щодо проведених Комітентом Транзакцій, об’єму одночасно закупленого при цьому Комісіонером Товару та обчисленні Винагороди за Звітний місяць.

   Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.  11. Всі платежі, що проводяться Сторонами за цим Договором, здійснюються в безготівковій формі на поточні розрахункові рахунки, вказані у даному Розділі (Розділ 8., п.п.9.12цього Договору.

  12. Реквізити Сторін:

   1. Реквізити Комітента:

Приватний підприємець

фактична адреса:

юридична адреса:

ЗКПО______________________,

ІПН _______________________,

Банківські реквізити Комітента:

Р/р _______________ в ________________________________ МФО ______   1. Реквізити Комісіонера:

Приватний підприємець Шепелєв Сергій Геннадійович

фактична адреса: 94002, Луганська обл., м.

Реквізити - сукупність постійних елементів, з яких складаються документи. Сукупність реквізитів становить формуляр документів. До елементів документів (реквізитів) належать дата, підпис, адреса, заголовок та ін.

Стаханов, вул. Б.Хмельницького, 6-20

юридична адреса: 93800, Луганська обл., м. Кіровськ, вул. Чкалова, 16

ЗКПО 3266806177,

ІПН 3266806177,

Свідоцтво платника ПДВ № 100242720Банківські реквізити Комісіонера:

Р/р 26008060300417 в КБ «ПриватБанк», м. Стаханов, МФО 304795  1. Зміна банківських реквізитів.

   Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.

   Сторона, що змінила банківські реквізити, зобов’язана надіслати іншій Стороні відповідне Повідомлення у відповідності до вимог цього Договору (Розділ 14.). 1. Права та обов’язки Сторін. 

  1. Обов’язки Комітента

   1. Комітент зобов’язаний забезпечити Комісіонера всім необхідним для виконання обов’язків перед Оператором, а саме виконувати вимоги щодо п.п. 4.7п.п. 9.1п.п. 10.1.2 – 10.1.4 цього Договору.

   2. У відповідності до вимог Оператора при підписанні Договору та не рідше одного разу в три місяці Комітент зобов’язаний надати Комісіонеру у письмовому вигляді підписаний уповноваженою особою Комітента Реєстр, оформлений згідно формі, вказаній у Додатку № 4 до Договору.

   3. Щомісячно, протягом терміну дії Договору, в перший робочій день місяця (до 4-го числа) Комітент по Електронній пошті підтверджує данні, вказані в Реєстрі.

    Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).   4. У випадку зміни будь-яких даних Реєстру, Комітент протягом 3-х днів змінює данні на Особистій сторінці та відправляє на поштову адресу Комісіонера новий Реєстр (з внесеними змінами і доповненнями та оформлений у відповідності до вимог цього Договору) та одночасно відправляє в електронному вигляді копії Реєстру на наступні електронні адреси:

     • kioskk@ukr.net

   5. Комітент зобов’язаний:

     • прийняти від Комісіонера всі послуги, належно виконані за цим Договором;

     • прийняти придбаний Комісіонером Товар;

   6. Комітент зобов’язаний своєчасно здійснювати виплату Комісіонерові Винагороду

   7. В 3-денний термін після публікації Комісіонером на Особистій сторінці в електронному вигляді первинної документації за Звітний період Комітент зобов’язаний роздрукувати, підписати і надіслати документи за адресою Комісіонера, вказаною в п.п. 14.

    Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.

    1 цього Договору.

   8. У випадку не підписання первинної документації Комітент в триденний термін зобов’язаний надати Комісіонерові мотивовану відмову. У противному випадку, після закінчення десятиденного терміну, первинна документація вважається такою, що підписана обома Сторонами без розходжень (претензій, заперечень).

   9. При отриманні доступу до ПЗ «Квадро » Комітент зобов’язується виконувати всі правила використання мережі Інтернет:

    1. Не публікувати та/або передавати будь-яку інформацію або програмне забезпечення, що містить віруси або інші небезпечні компоненти.

     Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

     Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.    2. Не використовувати в роботі незаконний/неавторизований доступ, програмне забезпечення, яке зламує, сканує та створює деструктивні дії.

   10. При використанні власного програмного забезпечення для Терміналів Комітент має забезпечити відповідність всім вимогам Інтерфейсу Квадро власних систем, що відповідальні за роботу з сервісом Інтерфейсу Квадро .

   11. У випадку виявлення Комісіонером або Оператором порушень з боку Комітента в роботі з сервісом Інтерфейсу Квадро (при використанні власного програмного забезпечення для Терміналів) або інших обов’язків Комітента згідно з Договором, Комісіонер інформує Комітента за допомогою електронної пошти, з наступним надісланням письмової претензії у випадку, якщо кількість таких порушень тягне за собою застосування з боку Комісіонера штрафних санкцій відповідно до положень Договору.

    Претензія - (від лат. praetendo тут: тримати попереду, бути перед чимось) -

    Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

    Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).

    Комітент зобов’язується за вимогою Комісіонера надати у відповідь письмове повідомлення (підписане уповноваженою особою Комітента за печаткою Комітента), в якому зазначається суть порушення, причини виникнення такого порушення (якщо вони відомі), строки усунення порушення або помилки (при необхідності такого усунення), а також звіт про виконання рекомендованих Комісіонером або Оператором дій щодо усунення наслідків таких виявлених порушень. Таке повідомлення має бути надіслано Комітентом Комісіонерові за допомогою факсимільного зв’язку протягом 3 банківських днів з наступним надісланням оригіналу поштовим відправленням.

    Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.

    Факс - документ, що пересилається телефонними лініями. Факсимільну машину теж скорочено називають факсом. В різних формах машини існували ще з кінця 19 століття, однак сучасні машини стали поширеними починаючи з 1970 років внаслідок збільшення попиту та здешевлення апаратів.

    Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.   12. Комітент зобов’язаний при укладанні Договору надати Комісіонеру копії наступних документів, засвідчених підписами уповноважених осіб та печаткою:

 • Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця – копія (1екз.)

 • Свідоцтво про реєстрацію підприємця платником єдиного податку – копія (1екз.)

 • Довідка з Державної податкової інспекції про присвоєння індивідуального податкового номеру – копія (1екз.

  Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.

  Індивідуалі́зм (фр. individualisme) Напрям в етиці, соціології, політиці, філософії, який, на противагу колективізму, розвиток особистості вважає метою і змістом історичного процесу. Риса світогляду, яка характеризується самопротиставленням окремого індивіда колективові і суспільству. І.

  Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.

  )  1. Обов’язки Комісіонера

   1. Комісіонер зобов’язаний надати Комітенту (Партнеру Комітента) консультації щодо встановлення програмного забезпечення Квадро на Терміналах Комітента та/або Партнера Комітента. Актуальні версії Квадро знаходяться на Веб-сторінці Комісіонера за адресою в мережі Інтернет www.qvadro.com.ua

    • Прошивка POS-терміналів (типу UNS Terms-S), що належать Комітентові та/або Партнеру Комітента, здійснюється спеціалістами Комісіонера.

     Актуа́льність (від лат. actualis - справжній, теперішній, сучасний, важливий у даний момент, злободенний, назрілий) - абстрактний іменник до прикметника «актуальний». Актуальність - важливість, значимість чого-небудь на сьогодні, сучасність, злободенність.

     Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.   1. В 2-денний термін після підписання Договору Комісіонер зобов’язується надати Комітентові дані його Облікового запису та забезпечити доступ Комітента до Особистої сторінки на Сервері статистики.

   2. Комісіонер зобов’язується забезпечити стабільність роботи ПЗ Квадро та надати можливість Комітентові безперебійного проведення Транзакцій.

   3. Комісіонер зобов’язується забезпечити миттєву передачу інформації про проведену Транзакцію до білінгових систем Операторів.

   4. Комісіонер зобов’язується своєчасно надавати Комітентові первинні документи, розміщені в електронному вигляді на Особистій сторінці Сайту статистики.

    Перви́нний докуме́нт (в господарському праві) - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.   5. Комісіонер зобов’язується виконувати обов’язки, пов’язані з наданням Комітентові актуальних версій ПЗ Квадро та консультаційним супроводженням використання Комітентом програмного забезпечення Квадро .

   6. Комісіонер зобов’язується негайно інформувати Комітента про технічні збої або інші обставини, що перешкоджають експлуатації програмного забезпечення ПЗ Квадро ;

    Обста́вина - другорядний член речення, який пояснює слово зі значенням ознаки, виражає якісно-означальну характеристику дії, стану чи позначає, за яких обставин відбувається дія, вказує на спосіб, міру або ступінь вияву дії або ознаки.

    своєчасно повідомляти про планові роботи, в результаті яких доступ до ПЗ Квадро буде неможливий або обмежений, з зазначенням дати, часу початку та завершення робіт.

    Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.   7. Комісіонер зобов’язується своєчасно надавати Комітентові Звіт про закупівлю Товару.

   8. У разі порушення третьою особою договору (Оператором, Субкомісіонером), укладеного з нею Комісіонером, Комісіонер зобов’язаний негайно повідомити про це Комітента, надіславши Повідомлення, зібрати та забезпечити необхідні докази.  1. Права Комітента

   1. Комітент має право використовувати будь-яке власне програмне забезпечення до Терміналів при умові його інтеграції силами Комітента з Інтерфейсом Квадро . При цьому Комісіонер надає Комітенту Протоколи міжсерверної взаємодії (Інтерфейс Квадро ), які є конфіденційною інформацією, що оформляється Додатковою угодою до цього Договору.

   2. Надавати в письмовому вигляді Комісіонеру на розгляд свої нарікання, побажання, рекомендації, пов’язані з роботою ПЗ Квадро .

    Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.

    Побажання - це словесні мініатюри зичення добра, щастя, виражене бажання здійснити, одержати, здобути що-небудь. Побажання має лаконічну форму і як правило направлене іншим людям та робиться з приводу певної дати чи події.   3. Комітент має право вимагати від Комісіонера відступлення права вимоги до третьої особи (Оператора, Субкомісіонера), яка порушила договірні зобов’язання з Комісіонером.  1. Права Комісіонера

   1. З метою контролю виконання умов Договору Комісіонер та/або Оператор спільно або окремо мають право без присутності або в присутності представників Комітента здійснювати перевірку Торгівельних точок Комітента (Партнерів Комітента), згідно з наведеними в Реєстрі адресами.

   2. Комісіонер має право розміщувати без узгодження з Комітентом на чеках і в ПЗ Квадро не тільки власний Товарний знак і Товарні знаки, але також будь-яку інформацію рекламного та/або інформаційного характеру.

    Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.

    Узго́дження - тип підрядного зв'язку між головним і залежним словами у словосполученні, коли форма залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді, числі, відмінку. Наприклад, червона троянда.   3. Комісіонер має право призупинити закупівлю Товару та продаж Товару Комітентом третім особам при відсутності позитивного залишку коштів на Особовому рахунку Комітента.

   4. Комісіонер має право в одностайному порядку здійснювати зміну цін на Товар, розмірів зовнішньої комісії і т.п. в ПЗ Квадро згідно Облікового запису Комітента у випадку зміни таких розмірів Операторами, про що укладається додаткові угоди до цього Договору.

   5. Комісіонер має право призупинити доступ Комітента до ПЗ Квадро у випадку недотримання Комітентом (Партнером Комітента) положень правил реалізації Товару та конфіденційності (пункт 4.7 Розділ 19. Договору), у випадку надання Комітентом недостовірної інформації згідно Реєстру (пункти 10.1.2 – 10.1.4 цього Договору), а також у випадку порушень щодо умов пункту 9.1 цього Договору.

   6. Комісіонер має право змінювати Обліковий запис Комітента, попередньо не менш ніж за триденний строк сповістивши Комітента про проведені зміни в Обліковому записі.

   7. В межах умов цього Договору Комісіонер має право укладати договори з Субкомісіонером.

   8. Комісіонер має право для забезпечення своїх вимог за цим Договором притримати Товар, який має бути переданий Комітентові та/або залишити суму вимог із коштів, які мали бути перераховані Комітентом згідно пункту 9.1цього Договору. У разі оголошення Комітента банкрутом Комісіонер вважається заставодержателем притриманого ним Товару.

    Банкру́тство (від італ. Bancarotta - зломаний банк) - процес, у якому індивід чи організація, нездатна розрахуватися із кредиторами, за рішенням суду майно боржника розподіляється між кредиторами відповідно до встановленої законом черговості виплати боргів кредиторам, таких як податки і заробітна плата працівникам організації-банкрута.

    Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.   9. Комісіонер має право відраховувати належні йому за цим Договором суми Винагород з усіх грошових коштів, що надійшли від Комітента, якщо інші кредитори Комітента не мають переважного перед ним права на задоволення своїх вимог із грошових коштів, що належать Комітентові.

    Кредито́р - громадянин або юридична особа, яка має підтверджені належними документами майнові вимоги до боржника.

    Задово́лення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям.

 1. Відповідальність Сторін

   1. За невиконання або неналежне виконання цього Договору Сторони несуть відповідальність в порядку та на умовах, що передбачені чинним законодавством України та цим Договором.

   2. У випадку коли невиконання або неналежне виконання будь-якого з пунктів: п.п. 4.7.4 – 4.7.7 Договору призвело до збитків Оператора та/або Комісіонера, Комітент сплачує Комісіонеру штраф у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) гривен за кожне таке порушення та відшкодовує Комісіонерові понесені збитки.

   3. У випадку здійснення Комітентом порушень, зазначених нижче у цьому пункті у кількості п’ять та більше протягом одного календарного місяця, Комітент сплачує Комісіонерові штраф у розмірі 10 000 (десять тисяч) грн.:

 • Порушення Комітентом пункту 12.1.2Договору.

 • Порушення Комітентом пункту 10.1.10 Договору.

 • Порушення строків надання факсимільного повідомлення, що має надаватись Комітентом згідно з п. 10.1.11 цього Договору.

   1. При використанні власного програмного забезпечення для Терміналів у випадку, коли на Особовий рахунок Абонента з вини Комітента помилково зараховані Електронні одиниці, і з будь-яких причин Комісіонер та/або Оператор не має можливості анулювати таку помилкову Транзакцію, Комітент зобов’язаний виплатити Комісіонерові відшкодування у розмірі понесених збитків.

    Терміна́л (від лат. terminus - кінець, англ. terminal - кінцевий, заключний).   2. У випадку порушення Комісіонером пункту 4.7.1 Договору, за вимогою Комісіонера Комітент сплачує неустойку у розмірі 5 (п’ять) гривень за кожну Транзакцію з продажу Товару, в якій були порушені вимоги пункту 4.7.1 цього Договору, з урахуванням ПДВ та збору до Пенсійного фонду України, що здійснене у місяці, у котрому було виявлене таке порушення.

   3. З метою розрахунку суми неустойки враховується кількість всіх операцій з продажу Товару з урахуванням ПДВ та збору до Пенсійного фонду України, які здійснені відповідним Партнером Комітента, що порушив вимоги п. 4.7.

    Неусто́йка - грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

    1 або самим Комітентом, в залежності від того, кому належать (або хто користується на законних підставах) Терміналом, відповідно до даних реєстру, що надається відповідно до п. 10.1.2 Договору.

   4. Збитки відшкодовуються винною у порушенні зобов’язань за Договором Стороною у повній сумі, понад передбачені цим Договором штрафні санкції.

   5. Ані сплата Стороною штрафних санкцій, ані існування тривалої затримки виконання зобов’язань за цим Договором не звільняє Сторону від виконання своїх зобов’язань за цим Договором у повному обсязі.

    Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.   6. Комісіонер має право зменшувати суму оплати за Товар, перераховану Комітентом згідно з пунктом 9.1 цього Договору, на суму нарахованих згідно з умовами цього Договору штрафних санкцій.

   7. Комітент має право зменшувати суму належної до сплати Комісіонерові Винагороди на суму нарахованих згідно з умовами цього Договору штрафних санкцій.

   8. У випадку прострочення закупівлі Товару згідно умов цього Договору, Комісіонер сплачує Комітентові пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України від несплаченої в строк суми за кожний день такого прострочення. 1. Порядок функціонування системи Квадро

   1. Дані системи ПЗ Квадро і Інтерфейсу Квадро , встановленої у Комітента, є вихідними даними для Сторін при здійсненні звіряння та звітності.

   2. При використанні Комітентом власного програмного забезпечення для Терміналів дані для звіряння, складених Комітентом за певний календарний день, мають відповідати даним щодо успішних Транзакцій, які зафіксовані у системі ПЗ Квадро , за такий день. 1. Право, що застосовується. Вирішення спорів

  1. Переговори. Будь-які спори та розбіжності, що прямо або опосередковано стосуються чи випливають з цього Договору, Сторони можуть вирішувати шляхом дружніх переговорів, результати яких оформлюються Протоколами про розбіжності.

   Перемо́вини, також Перегово́ри - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення.  2. Врегулювання спорів і розбіжностей в суді:

   1. Право, що застосовується. Цей Договір підлягає регулюванню та тлумачиться у відповідності з чинним законодавством України.

   2. Судовий порядок. Якщо будь-який спір чи розбіжність, що прямо чи опосередковано стосується та випливає з цього Договору неможливо вирішити шляхом дружніх переговорів, Сторони(а) передають(є) вирішення такого спору до Господарського суду Луганської області відповідно до процедури вирішення господарських спорів, встановленою чинним законодавством України.

    Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

    Луга́нськ (МФА: [lʊˈɦɑɲsʲk]) - місто обласного підпорядкування на сході Україні, адміністративний центр Луганської області, найсхідніший обласний центр держави. Розташований у середньому Подінців'ї, у місці злиття річок Лугані та Вільхівки.

    Госпо́дарський суд - спеціалізований судовий орган в системі судів загальної юрисдикції, що здійснює правосуддя в господарських відносинах.   3. Сторони погодились визнавати дані, отримані в порядку електронного документообігу, встановленого цим Договором, інформацію в електронному вигляді та/або на папері, в якості доказів для вирішення спорів і розбіжностей, в тому числі при вирішенні спорів в Господарському суді.

    Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.  3. У випадку виникнення спорів і розбіжностей Сторони мають право запитувати одна у одної додаткову інформацію з питань закупівлі/продажу Товару.

  4. Збереження зобов’язань. Жодна з Сторін не звільняється від своїх зобов’язань за цим Договором як при наявності будь-якого спору чи розбіжностей так і у випадку передачі спірного питання на розгляд Господарського суду. 1. Повідомлення

  1. Повідомлення. Всі повідомлення, запити, вимоги або будь-яка інша кореспонденція за цим Договором виконуються в письмовій формі українською мовою та доставляються кур’єром, передплаченим рекомендованим поштовим відправленням та для зручності можуть дублюватися факсом відповідній Стороні (надалі – «Повідомлення») за такими адресами:

   1. Якщо направляється Комісіонерові:

94002, Луганська обл., м.

Кореспонденція - аналітичний жанр журналістики, в якому на обмеженому конкретному життєвому матеріалі розглядається певна тема, ставиться проблема та пропонується її розв'язання. Цей жанр хіба трохи молодший за жанр замітки.

Стаханов, а/с 12

До уваги: Шепелєв С.Г.   1. Якщо направляється Комітентові:

До уваги: _______________________

Чинність. Повідомлення набирають чинності при їх відправленні, якщо це незаперечно засвідчено відповідною квитанцією про поштове відправлення, а у випадку доставки кур’єром набувають чинності при отриманні, що незаперечно засвідчується підписом про отримання.

  1. Електрона переписка і Телефонні переговори. Технічний та інформаційний супровід виконання умов Договору може здійснюватися Сторонами при використанні наступних Електронних адресів і телефонів:

   1. При відправленні Електронної пошти на адресу Комісіонера:

    • З питань документообігу – lena-bogrjanceva@rambler.ru

    • З питань, пов’язаних з роботою ПЗ Квадро - kioskk@ukr.net

   1. При відправленні Електронної пошти на адресу Комітента:

_______________________ – ФИО

   1. Контактні телефони Сторін:

    1. Комісіонера:

Тел.

Комітента:Тел.

  1. Зміна адреси. Кожна Сторона зобов’язана повідомити іншій Стороні нову адресу у випадку її зміни. Повідомлення про зміну адреси є чинним, якщо виконано з дотриманням вимог цього розділу (Розділ 14. цього Договору). 1. Рекламна підтримка

  1. Комітент може розміщувати, демонструвати та розповсюджувати в своїх Торгівельних точках отриманий від Комісіонера та/або власний рекламно-інформаційний та іміджевий матеріал з метою інформування про Товар потенційних та існуючих клієнтів.

  2. Комітент зобов’язаний надавати рівні умови обслуговування і реалізації Товару у випадку продажу в одній Торгівельній точці аналогічних Товарів різних Операторів, якщо ця Торгівельна точка не є спеціалізованою точкою продажу Оператора.

   Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.

   Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.

   І́мідж (англ. image, від лат. imago, imitari - «імітувати») - штучна імітація або подання зовнішньої форми будь-якого об'єкта, особливо особи. Термін вперше з'явився у 1806 році в словнику Ноя Вебстера.

   Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

   Аналог (від грец. analogos - відповідний): Об'єкт вивчення (явище, предмет, установка, схема чи пристрій), схожий (аналогічний) з певним об'єктом. Коли розв'язують техн. задачі, аналогія передбачає наявність певних однозначних співвідношень між характеристиками А.  3. Комітент та/або Партнер Комітента зобов’язаний використовувати в своїй діяльності Товарний знак та Товарні знаки з обов’язковим дотриманням всіх елементів (дизайн, колір, шрифт і т.д.).

  4. У випадку використання Комітентом на одній рекламній площі Товарних знаків аналогічних Товарів різних Операторів, Комітент зобов’язаний надати щонайменше рівний об’єм для розміщення Товарних знаків різних Операторів.

  5. Комітент має право узгоджувати з Комісіонером всі рекламні матеріали та акції, що проводяться для просунення на ринок Товару.

   Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.  6. При продажу Комітентом Товару третім особам Комітент має право самостійно проводити ознайомлення третіх осіб з особливостями Товару, керуючись відомостями, викладеними в матеріалах і інформації, яка надається Комісіонером для цих цілей.

  7. Комісіонер має право надавати допомогу, в тому числі консультаційну, при забезпеченні і оформленні Пунктів продажу Комітента та/або Партнера Комітента рекламно-інформаційними і іміджевими матеріалами.

  8. Комісіонер може здійснювати в Пунктах продажу Комітента вилучення або заміну виданих Комітенту застарілих рекламних матеріалів.

  9. Комісіонер має право розміщувати в ПЗ Квадро будь-яку рекламу без узгодження з Комітентом. 1. Обставини непереборної сили (Форс Мажор)

  1. Звільнення від відповідальності.

   Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.

   Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.

  2. Форс Мажор. Обставинами непереборної сили Сторони погодилися вважати: телекомунікаційні збої загального характеру, повені, землетруси, пожежі інші стихійні лиха, війну, воєнні дії, акти тероризму, страйки, що відповідають вимогам законодавства, акти центральних органів державної влади, інші обставини, що знаходяться поза розумним контролем Сторін (надалі – «Форс Мажор»)

  3. Зобов’язання повідомити.

   Землетру́си (англ. earthquake, earth shock; нім. Erdbeben n, unterirdische Stöß m) - короткотривалі, раптові струси земної кори, викликані перемінним переміщенням мас гірських порід у надрах Землі, чому сприяє порушення розтяжності осередку гірських порід і виникнення сейсмічних хвиль.

   Терори́зм (від лат. terror - «жах») - у широкому сенсі використання або загроза застосування насильства для досягнення політичної, релігійної або ідеологічної мети.

   Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

   У випадку виникнення обставин, визначених в п. 16.2 цього Договору, Сторона, що зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншу Сторону в максимально стислий строк направши письмове Повідомлення про настання таких обставин (надалі – «Повідомлення про Форс Мажор»).

  4. Повідомлення про Форс Мажор. Повідомлення про Форс Мажор повинно містити вичерпну інформацію про природу обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість Сторони виконувати свої зобов’язання за Договором та на порядок виконання зобов’язань за Договором, у випадку якщо це можливо.

  5. Повідомлення про припинення Форс Мажор. Коли дія обставин Форс Мажору припиняється, Сторона, що зазнала їх впливу, зобов’язана негайно, але в будь-якому випадку в строк не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту коли Сторона дізналась або повинна була дізнатися про припинення, письмово повідомити протилежну Сторону про їх припинення. Таке Повідомлення повинно містити інформацію про час припинення дії таких обставин та вказівку на строк, протягом якого Сторона виконає свої зобов’язання за Договором.

  6. Підтвердження. Наявність та строк дії обставин непереборної сили має бути належно підтверджено уповноваженим компетентним органом держави місця існування відповідних обставин.

  7. Продовження строку. У випадку настання обставин Форс Мажору строк виконання зобов'язань Сторонами за цим Договором продовжується відповідно часу, протягом якого діють такі обставини.

  8. Дострокове розірвання. У випадках, коли обставини Форс Мажору діють більше 3 (трьох) місяців, або коли при виникненні таких обставин стає очевидним, що такі обставини будуть діяти більше такого строку, будь-яка Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку. 1. Запевнення та гарантії Сторін

  1. Запевнення та гарантії Комітента. Цим Комітент надає Комісіонерові наступні гарантії та запевнення:

   1. Комітент є юридичною особою, що належним чином створена, зареєстрована та існує у формі товариства з обмеженою відповідальністю у відповідності до чинного законодавства України.

    Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.   2. Укладання цього Договору не порушує і не буде порушувати у майбутньому будь-якого іншого зобов’язання Комітента за будь-яким іншим правочином, стороною якого він виступає, включаючи, але не обмежуючись, положення Статуту Комітента та чинного законодавства України.

   3. Комітент здійснив всі належні дії для того щоб особа(и), що підписали цей Договір від імені Комітента, мала(и) належні та дійсні повноваження на таке підписання на дату укладання цього Договору.

    Правочи́н - дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків.

    Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.

    Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

    Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.   4. Комітент здійснить всі належні дії для того щоб особа(и), що будуть у майбутньому підписувати будь-які Додаткові угоди до цього Договору від імені Комітента мала(и) належні та дійсні повноваження на таке підписання на дату укладання Додаткових угод до Договору.

   5. Комітент здійснить всі залежні від нього дії щоб захистити Комісіонера та унеможливити виникнення будь-яких позовів та/або претензій до Комісіонера, звільнити Комісіонера від відповідальності за будь-які збитки спричинені третім особам внаслідок діяльності Комітента та/або Партнерів Комітента та виконанням ним своїх зобов’язань за цим Договором.

   6. Комітент буде неухильно дотримуватись правил реалізації Товару третім особам, викладених у цьому Договорі.

   7. Умови цього Договору, після його підписання, є дійсним та чинним зобов’язанням Комітента.  1. Запевнення та гарантії Комісіонера. Цим Комісіонер надає Комітенту наступні гарантії та запевнення:

   1. Комісіонер є юридичною особою, що належним чином створена, зареєстрована та існує у формі товариства з обмеженою відповідальністю у відповідності до чинного законодавства України.

   2. Укладання цього Договору не порушує і не буде порушувати у майбутньому будь-якого іншого зобов’язання Комісіонера за будь-яким іншим правочином, Стороною якого він виступає, включаючи, але не обмежуючись, положення Статуту Комісіонера та чинного законодавства України.

   3. Комісіонер здійснив всі належні дії для того, щоб особа(и), що підписали цей Договір від імені Комісіонера, мала(и) належні та дійсні повноваження на таке підписання на дату укладання цього Договору.

   4. Комісіонер здійснить всі належні дії для того, щоб особа(и), що будуть у майбутньому підписувати будь-які Додаткові угоди до цього Договору від імені Комісіонера, мала(и) належні та дійсні повноваження на таке підписання на дату укладання Додаткових угод до Договору.

   5. Умови цього Договору після його підписання уповноваженими представниками Сторін є дійсним та чинним зобов’язанням Комісіонера.

   6. Гарантія якості. Комісіонер цим гарантує, всі дії щодо виконання положень цього Договору будуть здійснюватися професійно підготовленим персоналом у відповідності до всіх вимог цього Договору.

    Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).

    Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

    На вимогу Комітента, Комісіонер зобов’язаний усунути будь які невідповідності в виконанні , що суперечить цій гарантії. 1. Строк дії Договору. Припинення

  1. Строк дії. Цим Сторони домовилися, що цей Договір набуває чинності з дати її укладення і діє до 31 дня місяця січня, 2012 року (включно). Якщо на дату закінчення строку дії цього Договору які-небудь із зобов’язань Сторін не виконані, вони залишаються чинними до їх повного виконання.

  2. Пролонгація Договору. У випадку якщо жодна із Сторін не сповістить іншу Сторону за 15 днів до закінчення строку дії Договору про його розірвання, даний Договір вважається пролонгованим на строк 1 (один) рік.

  3. Припинення. Сторони можуть за взаємною згодою припинити дію цього Договору, підписавши відповідну угоду про припинення. Комітент має право достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку, направивши Виконавцю Повідомлення про розірвання не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати припинення Договору.

  4. Якщо на дату розірвання цього Договору, які-небудь з обов’язків Сторін по Договору не виконанні, ці обов’язки залишаються і мають юридичну силу для Сторони, що не виконала такі обов’язки в повному обсязі.

   Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.

 1. Конфіденційність

  1. Обмін інформацією. В ході виконання цього Договору Сторони будуть взаємно обмінюватися конфіденційною та/або внутрішньою інформацією, що є їх власністю і яку вони бажають захистити.

  2. Конфіденційна інформація. Під Конфіденційною інформацією Сторони розуміють цей Договір і будь-яку інформацію або документи, що передаються однією Стороною іншій Стороні в будь-якому вигляді. Сторони приймають зобов’язання не розголошувати будь-яку інформацію, отриману в ході виконання цього Договору, що визначена як конфіденційна для кожної із Сторін. Під Конфіденційною інформацією розуміються також відомості, що не є загальнодоступними та стосуються цього Договору, розголошення яких може призвести до виникнення збитків та/або вплинути на ділову репутацію будь-якої із Сторін, в том числі:

     • інформація про Абонента (П.І.Б.

      Ділова́ репута́ція - сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про професійні та управлінські здібності такої особи, її порядність та відповідність її діяльності вимогам закону.

      (назва), баланс Особового рахунку Абонента з кількістю Електронних одиниць, що зараховуються), Транзакціях, обсягах купленого/проданого Товару;

     • інформація про тарифну політику Сторін;

     • інформація про умови виконання цього Договору;

     • будь-яка документація, що має відношення до цього Договору.

   1. Крім того, Конфіденційна інформація може включати, але не обмежується: ідеями, концепціями, бізнес-планами, винаходами, відкриттями, формулами, технологічними процесами, конструктивними рішеннями, технічними умовами, специфікаціями, прототипами, зразками, вдосконаленнями, заявками, технічними, технологічними та маркетинговими даними, найменуваннями замовників, та комерційними таємницями, незалежно від того чи є вони якимось чином запатентованими, зареєстрованими чи іншим чином публічно захищеними, будь-якою комерційною, фінансовою, технічною та стратегічною інформацією.

    Прототип (від грец. грец. πρῶτος - перший і τύπος - відбиток, відбиток) - прообраз, зразок, оригінал.

    Бі́знес-план (англ. Business plan) - це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства в майбутньому. Він складається для діючого підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства.

    У математиці та інших науках, формула (лат. formula - форма, правило) - коротка форма символічного запису інформації (як у математиці чи хімії), або загальне відношення між величинами. Одна з найпопулярніших формул належить Альберту Ейнштейну E = mc².

    Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.

    Винахід (англ. invention, нім. Erfindung f) - технічне рішення, що є новим, корисним у господарській діяльності і може бути практично застосоване. Визнаний офіційними експертами винахід може отримати правову охорону від держави і стати об'єктом промислової власності, що засвідчується особливим правоохоронним документом, який має назву патент.

    Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.

    Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

    Страте́гія - (дав.-гр. στρατηγία, страта тегів - ранг вищого керівника військовими підрозділами які мають марку, тег, прапор, знак та пов'язуеться з талантом управління стратега полководця вищоі страти) - мистецтво керівництва суспільною боротьбою, загальний для очільника і деталізований в процесі управління план певної діяльності з ведення цієї боротьби, який є незмінним в своїй основі охоплює тривалий період, та направлений на досягнення головної, складної цілі.

    Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

    Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.  3. Сторони зобов’язуються не розголошувати Конфіденційну інформацію третім особам, за виключенням випадків, взаємоузгоджених між Сторонами в цілях виконання цього Договору.

  4. Конфіденційна інформація може бути передана третім особам, таким, як контролюючі органи тільки в порядку, встановленому законодавством України.

  5. Виключення з режиму конфіденційності. Інформація, отримана Сторонами, не буде вважатися Конфіденційною інформацією, якщо протилежна Сторона зможе документально підтвердити будь-що із наведеного:

   1. Інформація була суспільно доступною на дату її розкриття;

   2. Інформація стала суспільно доступною після її розкриття, якщо тільки це не є наслідком несанкціонованого розкриття з боку однієї із Сторін;

   3. Необмежене розкриття інформації будь-якій третій особі, попередньо письмово погоджене Стороною;

   4. Інформація була відома Стороні до її отримання;

   5. Інформація самостійно розроблена працівниками Сторони, які не мали будь-якого доступу до Конфіденційної інформації, та без порушення цього Договору.

    Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].  6. Строк конфіденційності. Сторони зобов’язуються не розголошувати Конфіденційну інформацію протягом строку дії Договору та 3 (трьох) років після його припинення/розірвання незалежно від причин такого припинення/розірвання.

  7. Відшкодування. Невиконання зобов’язань щодо збереження статусу конфіденційності, передбачених цим розділом (Розділ 19. цього Договору), є підставою для відшкодування збитків, завданих постраждалій Стороні, в повному обсязі. 1. Прикінцеві положення

  1. Дійсність. Якщо будь-яке положення Договору стане в будь-якій мірі недійсним, таким, що не може бути виконано, або неповним, то це не впливатиме на всі інші положення Договору. У таких випадках Сторони будуть зобов’язані негайно замінити таке положення іншим положенням, яке буде законним та зможе бути виконаним, і яке найбільше відповідатиме меті та економічному змісту того положення, яке стало недійсним, неповним та/або таким, що не може бути виконано.

  2. Попередні домовленості. З дати набрання чинності цим Договором всі попередні усні та письмові домовленості Сторін щодо всіх істотних умов Договору втрачають свою чинність.

  3. Правонаступники. Строки, умови та зобов’язання за цим Договором будуть обов’язковими та матимуть юридичну силу по відношенню до правонаступників Сторін.

  4. Письмова форма. Ніякі відмови, зміни або доповнення до цього Договору або будь-яких угод, пов’язаних з цим Договором, не будуть дійсними до тих пір, доки вони не будуть складені в письмовій формі українською мовою та належним чином підписані Сторонами у відповідності до гарантій, наданих Сторонами за цим Договором.

  5. Додаткові угоди. Будь які зміни та доповнення до цього Договору, виконані у відповідності до умов Договору (Розділ 14. цього Договору), складають його невід’ємні частини.

  6. Передача прав. Жодна зі Сторін не має права передавати повністю чи частково свої права і зобов’язання, пов’язані з цим Договором, будь-яким третім особам до тих пір, поки не отримає письмове погодження на таку передачу від іншої Сторони. Будь-яка передача прав та зобов’язань вчинена з порушенням вимог цього п. 20.4 вважається недійсною.

  7. Заголовки. Будь-які заголовки, використані в розділах і пунктах Договору, не несуть окремого юридичного значення і використані в Договорі лише для зручності.

  8. Додатки. Додатки до цього Договору складають його невід’ємні частини.

   1. Додаток № 1 - Форма Акту приймання-передачі наданих послуг

  9. Примірники. Цей Договір укладений в 2 (двох) оригінальних примірниках.

  10. Мова. Цей Договір виконаний українською мовою.

В ЗАСВІДЧЕННЯ вищевикладеного цей Договір підписано повноважними представниками Сторін у місці і в дату, що першими зазначені вищеЗа Комісіонера:

Шепелєв С.Г._________________(підпис, М.П.)За Комітента:

_____________________(підпис, М.П.)

Посада: Приватний підприємець

Діє на підставі: Свідоцтва про державну реєстраціюПосада: Приватний підприємець

Діє на підставі: Свідоцтва про державну реєстрацію

Додаток 1

до Договору комісії № [Тема] від [Дата публикации]р.
Додаток №1

до Договору комісії № від р.
м. Кіровськ від [Дата публикации]р.


 1. Стільниковий зв’язок
Найменування Товару

Ціна продажу Абоненту, грн

Умови закупівлі

Сума Транзакції, грн.

Максимальний розмір плати, що додатково стягується з Абонента, грн.

Ціна доручення, грн.

Ціна транзакції, грн

Розмір винагороди, %

 

Київстар (шлюз з комісією)

Масив Електронних одиниць Київстар

1

не обмежено

0,20

-

0,01 ≤ 3000

МТС

Суперваучер МТС

1

 не обмежено

0,20

-

0,01 ≤ 2 500

Білайн

Електронна одиниця Білайн

1

 не обмежено

0,20

-

0,01 ≤ 3 000

Life:)

Масив Електронних одиниць Life:)

1

1,00

-

1,5

5 ≤ 3000

PEOPLEnet

Масив Електронних одиниць PeopleNet

1

 1,00

-

1,0

5 ≤ 2 000 1. Інтернет

Найменування Товару

Ціна продажу Абоненту, грн.

Умови закупівлі

Сума Транзакції, грн.

Максимальний розмір плати, що додатково стягується з Абонента, грн.

Ціна доручення, грн..

Ціна транзакції, грн

Розмір винагороди, %

 

МТС-Коннект

Мегаваучер МТС-Коннект

1

Не обмежено

0,20

-

1 ≤ 2 500 1. Електронні розрахунки

Найменування Товару

Ціна продажу Абоненту, грн.


Умови закупівлі

Сума Транзакції, грн.

Максимальний розмір плати, що додатково стягується з Абонента, грн.

Ціна доручення, грн..

Ціна транзакції, %

Розмір винагороди, %

 

WebMoney

Масив Електронних одиниць WMU

1

Не обмежено

-3%

0,0

1 ≤ 10 000
За Комісіонера:

Шепелєв С.Г._________________(підпис, М.П.)За Комітента:

_____________________(підпис, М.П.)

Посада: Приватний підприємець

Діє на підставі: Свідоцтва про державну реєстраціюПосада: Приватний підприємець

Діє на підставі: Свідоцтва про державну реєстрацію
1

до Договору комісії № [Тема] від [Дата публикации]р.
м. Кіровськ від [Дата публикации] р.

Цією Додатковою угодою №1 (далі за текстом – «Додаткова угода») до Договору комісії [Тема] від [Дата публикации]р., укладеного між Приватним підприємцем Шепелєв Сергій Геннадійович (далі за текстом – «Комісіонер») і Приватним підприємцем [Название] (далі за текстом – «Комітент»), Сторони передбачили нижченаведене:
 1. При перерахуванні коштів згідно п.п. 9.

  Приватні підприємці, тж індивідуальні підприємці - фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни чи особи без громадянства) з повною цивільною дієздатністю, не обмежені законом у правоздатності, які зареєстровані в установленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності та безпосередньо виконують таку діяльність (виробляють продукцію, виконують роботи, надають послуги тощо) і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями усім майном, що належить їм на праві власності.

  1 Договору комісії [Тема] від [Дата публикации] р. Комітент зобов’язаний вказувати в платіжному доручені:

  1. номер особового рахунку

  2. не вказувати суми ПДВ та ПФ


*____* Сплата за пріпейд продукцію по особовому рахунку №_____ в т.ч. ПДВ і ПФ


 1. Зарахування сум перерахованих коштів на Особовий рахунок Комітента в обліковій системі Комісіонера здійснюється наступним чином:
Надходження коштів на розрахунковий рахунок Комісіонера

Зарахування Електронних одиниць на Особовий рахунок Комісіонера в обліковій системі Комітента

понеділок - четвер (з 9-00 до 15-00)

через 1 (одну) годину після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Комітента

п’ятниця (з 9-00 до 12-00)

через 1 (одну) годину після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Комітента

п’ятниця (з 12-00 до 15-00)

понеділок 9-00

передсвятковий день (з 9-00 до 11-00)

через 1 (одну) годину після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Комітента

передсвятковий день (з 11-00 до 15-00)

перший робочий день після свят (з 9-00)


 1. Ця Додаткова угода вступає в силу з дати її підписання Сторонами, вказаними вище, складено в двох екземплярах і є невід’ємною частиною Договору.


За Комісіонера:

Шепелєв С.Г. _______________________(підпис, М.П.)За Комітента:

________________________(підпис, М.П.)

Посада: Директор

Діє на підставі: Свідоцтва про державну реєстраціюПосада: Приватний підприємець

Діє на підставі: Свідоцтва про державну реєстраціюДодаток 2

до Договору комісії № [Тема] від [Дата публикации]р.

Форма Звіту Комісіонера

Звіт Комісіонера №___

про закупівлю Товару згідно Договору комісії № [Тема] від [Дата публикации] р.
м. Кіровськ від «___»___________ р.

Приватний підприємець [Название], (надалі за текстом – «Комітент»), в особі _________________________, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, та

Приватний підприємець Шепелєв Сергій Геннадійович (надалі за текстом – «Комісіонер»), в особі Шепелєва Сергія Геннадійовича, що діє на підставі Статуту

цим Звітом згідно Договору комісії [Тема] від [Дата публикации]р.

Свідоцтво - документ, що засвідчує якийсь конкретний факт чи ряд пов'язаних між собою фактів. Часом, навіть в законодавстві, коли йдеться про документ, який засвідчує особу чи її особливі права плутають свідоцтво та посвідчення.

Комісіонер сповіщає, а Комітент підтверджує, що за період з "___"__________ 20__ р. по "___"__________ 20__ р. Комісіонером здійснено закупівлю по дорученню Комітента наступного ТоваруДата закупівлі

Найменування Товару

Кількість, одиниць

Ціна закупівлі без ПДВ і ПФ, грн.

Сума без ПДВ і ПФ, грн.

Сума ПФ, грн

Сума ПДВ, грн

Сума з ПДВ і ПФ, грн

 

 

 

 

 

 

 

 За Комісіонера:

Шепелєв С.Г._________________(підпис, М.П.)За Комітента:

_____________________(підпис, М.П.)

Посада: Приватний підприємець

Діє на підставі: Свідоцтва про державну реєстраціюПосада: Приватний підприємець

Діє на підставі: Свідоцтва про державну реєстрацію
Додаток 3

до Договору комісії № [Тема] від [Дата публикации]р.

Форма Акту на отримання комісійної винагороди

Акт №1

Наданих послуг

згідно Договору комісії № [Тема] від [Дата публикации] р.
м. Кіровськ від [Дата публикации] р.
Приватний підприємець [Название], (надалі за текстом – «Комітент»), в особі

________________________________, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, та

Приватний підприємець Шепелєв Сергій Геннадійович (надалі за текстом – «Комісіонер»), в особі директора Шепелєва Сергія Геннадийовича, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію

цим Актом на отримання комісійної винагороди підтверджують, що за період з «___»___________20__ р. по «___»___________20__ р. згідно Звіту Комісіонера №___ від «___»__________20__ р. до Договору комісії [Тема] від [Дата публикации] р. (надалі - «Договір») Комісіонером закуплено наступний Товар для КомітентаДата закупівлі

Найменування Товару

Кількість Електронних одиниць

Ціна закупівлі без ПДВ і ПФ, грн.

Сума без ПДВ і ПФ, грн.

Сума ПФ, грн

Сума ПДВ, грн

Сума з ПДВ і ПФ, грн

Винагорода Комісіонера, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до умов Договору взаємні грошові зобов’язання розподілені в такий спосіб:

Комісіонером закуплено Товару для Комітента всього на суму: _____________(_________________) гривен, в т.ч. ПДВ __________(__________________) гривен і ПФ ________________ (_____________________) гривен.

Сума Винагороди Комісіонера, згідно до умов Договору, складає: _____________(______________)гривен, в т.ч. ПДВ __________(__________________) гривен і ПФ ________________ (_____________________) гривен.

Цей Акт є підставою для проведення взаємних розрахунків Сторін за визначений в цьому Акті період.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Сторони претензій одна до одної не мають.

Підписи та печатки Сторін

За Комісіонера:

Шепелєв С.Г._______________________(підпис, М.П.)За Комітента:

_______________________(підпис, М.П.)

Посада: Приватний Підприємець

Діє на підставі: Свідоцтва про державну реєстраціюПосада: Приватний підприємець

Діє на підставі: Свідоцтва про державну реєстраціюДодаток 4

до Договору комісії № [Тема] від [Дата публикации]р.

Форма Реєстру

Реєстр торгівельних точок Комітента1


Приватний підприємець _____________________

[Название] Дата: [Дата публикации]р.

Квартал ___.№ п/п

Комітент або Партнер Комітента (повна назва і адреса)

Назва торгівельної точки

Тип Термінала (персональний комп’ютер, POS термінал, термінал самообслуговування2, мобільний термінал)

Область

Город

Адреса

Номер термінала

MSISDN та/або ICCID sim-карточки «GPRS VPN»3
За Комітента:

_____________________(підпис, М.П.)
Посада: Приватний підприємець

Діє на підставі: Свідоцтва про державну реєстраціюДодаток 5

до Договору комісії № [Тема] від [Дата публикации]р.

Форма Акту приймання-передавання Товару
Акт №1

Приймання-передавання Товару

згідно Договору комісії на придбання припейд-продукції

№ [Тема] від [Дата публикации]р


м. Кіровськ від р.
Приватний підприємець ________________________________________ (надалі за текстом – «Комітент»), в особі

______________________, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, та

Приватний підприємець Шепелєв Сергій Геннадійович (надалі за текстом – «Комісіонер»), в особі Шепелєва Сергія Геннадійовича, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію

склали чинний Акт про те, що за період з «___»___________20__ р. по «___»___________20__ р. згідно Договору комісії на придбання припейд-продукції № ____ від «___» _____________ 2010 р. (надалі - «Договір») Комісіонером була придбана та передана Комітенту наступна Припейд-продукція:Арт.

Найменування Припейд-продукції

Кількість, одиниць

Ціна передачі без ПДВ і ПФ, грн.

Сума без ПДВ і ПФ, грн.

Сума ПФ, грн

Сума ПДВ, грн

Сума з ПДВ і ПФ, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписи та печатки Сторін

За Комісіонера:

Шепелєва С.Г._____________________(підпис, М.П.)За Комітента:

_____________________(підпис, М.П.)

Посада: Директор

Діє на підставі: Свідоцтво про державну реєстраціюПосада: Приватний підприємець

Діє на підставі: Свідоцтво про державну реєстрацію


1 - Заповнюється при оформленні Договору та/або у випадку зміни адреси розміщення Терміналів, типу Терміналів і т.п.

2 - З метою подальшого використання двохмоніторних терміналів для розміщення рекламної продукції на верхньому моніторі прохання вказувати тип автомату самообслуговування (одно- або двохмоніторний)


3 - Заповнюється тільки для терміналів, які функціонують з використанням sim-картки «Київстар™» «GPRS/VPN» в населених пунктах з чисельністю населення не більше 250 000 чоловікДоговір комісії № від р.

Чисельність - одна з ключових характеристик популяцій, їхня емерджентна властивість, показник рясноти популяції певного виду організмів (або групи видів) у певному оселищі, угрупованні, біотопі або екосистемі.

SIM-карта (укр. сім-карта, сімка, від англ. Subscriber Identification Module) - ідентифікаційний модуль абонента у вигляді смарт-карти, що застосовується в мобільному зв'язку (мобільний телефон, смартфон, модем та інші пристрої абонентського обладнання).

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

Сторінка із


Скачати 489.18 Kb.