Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоговір купівлі продажу у розстрочку №

Скачати 69.17 Kb.

Договір купівлі продажу у розстрочку №
Скачати 69.17 Kb.
Дата конвертації04.05.2017
Розмір69.17 Kb.ДОГОВІР КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ У РОЗСТРОЧКУ №м. Калинівка _____________ 2013 р.

, надалі Продавець, платник податку на загальних умовах, в особі______________________________________________________________________________, що діє на підставі _________________________________________________________________________, з одного боку, та

Фізична особа ___________________________________________________________________________________, надалі Покупець, який діє на підставі повної цивільної право - та дієздатності, з другого боку, далі разом за текстом "Сторони", уклали даний Договір про наступне:


 1. Предмет Договору

1.1. Продавець відповідно до умов цього Договору зобов’язується передати Покупцю: ________________________________________________________________________________________________________ (надалі - Компресор), а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити на умовах розстрочення платежу Компресора, згідно їх найменування і цінам, які визначені у взаємно узгодженій Сторонами Специфікації № _________ від ____________, що є додатком та невід’ємною частиною цього Договору.
Сторона́ - слово, яке має різні значення: Сторона (частина) геометричної фігури; Одна з двох сторін грамплатівки, диску, монети; Сторона світу; Місцевість; Сторона договору, правовідносин; Держава у дипломатичних взаєминах.
Компре́сор (рос. компрессор, англ. compressor, нім. Kompressor m, Verdichter m) - машина для стискування повітря або іншого газу до надлишкового тиску не нижче 0,2 МПа, компресії і переміщення газів під тиском.
Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.

1.2. Продавець надає Покупцеві безпроцентний кредит у вигляді розстрочки оплати Компресора.

1.3. За користування кредитом Покупець сплачує Продавцеві відсотки в розмірі 5 % страховки.

1.4. Оплата за Компресор здійснюється Покупцем рівними частинами щомісяця.

1.5. Після підписання Сторонами даного Договору ціна на Компресор зміні не підлягає.


 1. Договірна ціна та порядок розрахунків

2.1. Ціни за Договором зазначені у Специфікації (Додаток № 1 до цього Договору) і встановленні у національній валюті України з урахуванням ПДВ.
Відсо́ток або також проце́нт (лат. «pro centum» - сота частка, на сто). Відсотком якого-небудь числа називають соту частину цього числа.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.

2.2. Ціни в рахунках і видаткових накладних на момент передачі Виробів відповідають звичайним цінам.

Накладна́ - документ, що використовується при передачі товарно-матеріальних цінностей від однієї особи іншій. У комерційній практиці супровідний документ, що надається продавцем покупцеві і містить перелік товарів, їх кількість і ціну, за якою вони поставляються покупцеві, формальні особливості товару (колір, вага тощо), умови постачання і відомості про постачальника та одержувача.

2.3. Загальна вартість цього Договору на дату його підписання складає ____________________________________

______________________________________________________________, у т.ч. ПДВ 20 % - ____________________ грн.

2.4. Розрахунок за Компресор згідно цьому Договору, відповідно до загальної вартості, зазначеної у цьому Договорі та Специфікації, здійснюється Покупцем в національної валюті України шляхом перерахування коштів у безготівковій формі оплати на поточний рахунок Продавця, або готівкою в касу Продавця з розстрочкою платежу на _______________________________ місяців.

Перерахування - це тексти, розбиті на пункти й підпункти, що мають цифрове чи буквенне позначення.
Продавець - людина або організація, яка за відповідну винагороду передає покупцю (продає) товар чи послугу. У вузькому значенні - особа, що безпосередньо контактує з покупцями і здійснює продаж товару.
Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.

2.5. Покупець зобов’язаний перерахувати гроші на поточний рахунок Продавця через банк чи здійснити оплату в касу підприємства таким чином:

2.5.1.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Банк Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.
у розмірі ________ грн. що є 50% попередньої оплати від загальної вартості Договору (п.2.3.) протягом двох банківських днів з моменту підписання даного Договору;

2.5.2. частину загальної вартості Договору, що залишилась несплаченою в сумі ________________________грн.

(______________________________________________________________________________________________________),


щомісячно у розмірі ___________________грн. не пізніше 25 числа поточного місяця:


Дата платежів

Місячна сума платежів на погашення заборгованості по договору, грн.

1

2

1. до _________________

(число, місяць, рік)


2. до _________________

(число, місяць, рік)


3. до _________________

(число, місяць, рік)


4. до _________________

(число, місяць, рік)


5. до _________________

(число, місяць, рік)


6. до _________________

(число, місяць, рік)


Всього

 1. Гарантійні зобов’язання

3.1. Продавець гарантує відповідність Компресора ТУ У 30.9-30461096-004:2011 при дотриманні умов експлуатації.
Умо́ви експлуата́ції - сукупність факторів, що діють на виріб при його експлуатації і впливають на функціювання й працездатність цього виробу.

3.2. Компресори, які поставлені Покупцю згідно Специфікації, та які не мають дефектів та прийняті ним за товарними (видатковими) накладними, не підлягають поверненню.

Това́р - продукт природи і людської праці або тільки людської праці у матеріальній і нематеріальній субстанції та у формі послуг, який завдяки своїм властивостям здатен задовольняти наявні чи передбачувані суспільні потреби і призначений для обміну і купівлі-продажу; продукт праці, що виробляється не для власного споживання, а на продаж, а також матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.

3.3. Компресор, до якого Покупець має претензії, повинен бути пред’явлений ним Продавцю в порядку, передбаченому п. 5.4.

Претензія - (від лат. praetendo тут: тримати попереду, бути перед чимось) -
цього Договору.

3.4. Договір надає гарантії на Компресор згідно ТУ У 30.9-30461096-004:2011 протягом одного року з моменту прийняття Компресора за товарними (видатковими) накладними при умові виконання Покупцем правил експлуатації (інструкція з правил експлуатації надається).
 1. Зобов’язання Сторін

4.1. Продавець зобов’язаний:

4.1.1. Продавець зобов’язується передати компресор не пізніше п’яти робочих днів з дня виконання Покупцем вимог пп.2.5.1. п.2.5. цього Договору.4.2. Покупець зобов’язаний:

4.2.1. Покупець зобов’язаний для укладення договору надати Продавцеві наступні документи: • Паспорт та його копію, засвідчену ним власноручно.
  Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.


 • Ідентифікаційний код та його копію, засвідчену ним власноручно.

 • Довідку про доходи з місця роботи з зазначенням терміну праці на даному підприємстві з контактом телефона власника підприємства або відділу кадрів підприємства.

4.2.3. Покупець зобов'язаний виплачувати Продавцю щомісячні внески в розмірі та в строки, передбачені пп. 2.5.2. п.2.5 даного Договору.


5. Прийом-передача Виробів та Робіт

5.1. Продавець зобов’язаний вручити Покупцю разом з Компресором товарні (видаткові) накладні, які Покупець зобов’язаний підписати.

5.2. Прийом-передача Компресора здійснюється Сторонами у наступному порядку:


 • за прийом Компресора Покупець розписується у товарних (видаткових) накладних;

5.3. Покупець несе усі ризики, пов’язані з експлуатацією Компресора, з моменту підписання ним товарної (видаткової) накладної.

5.4. У випадку виявлення Покупцем прихованих дефектів Компресора при його прийманні, він протягом чотирнадцяти календарних днів в письмового вигляді надає Продавцю претензію.

5.5. Право власності на Компресор, передані згідно з даним договором у розпорядження Покупця, переходить до нього після сплати Продавцю кінцевого (останнього) платежу, згідно пп.2.5.2. п.2.5.

Розпоря́дження: Розпорядження (також право розпоряджання, лат. ius abutendi) - одна з правомочностей власника (нарівні з володінням і користуванням). Можливість визначати фактичну і юридичну долю речі.
Письмо Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
цього Договору.
6. Термін дії Договору

6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, (повним виконанням Покупцем своїх зобов’язань вважається повний розрахунок з Продавцем).

6.2. Продавець приступає до виконання умов договору з дня надання йому Покупцем документів згідно пп.4.2.1. п.4.2. цього Договору та внесення Покупцем оплати, згідно пп.2.5.1. п.2.5. даного Договору.
7. Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Продавець і Покупець несуть матеріальну відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.

Матеріалі́зм - один з основних напрямків філософії, який у вирішенні основного питання філософії стверджує, що буття, природа, матеріальне є первинним, а дух, свідомість, ідеальне - вторинним. Визначення первинності і вторинності різне у різних філософів.
Матеріальна відповідальність працівників - це один з видів юридичної відповідальності, що виражається в обов'язку працівників покрити повністю або частково матеріальну шкоду, що була заподіяна з їх вини.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

7.2. Продавець за прострочення термінів, зазначених у пп.4.1.1. п.4.1. даного Договору, сплачує Покупцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від загальної вартості договору (п.2.3.) за кожний день прострочення.

7.3. Сплата штрафу (пені) не звільняє Сторони від обов’язку виконання зобов’язань за Договором.

7.4. У випадку не здійснення Покупцем оплати в строк та в розмірі, передбачених пп.. 2.5.1 п.2.5 даного Договору, на третій банківський день з моменту підписання Сторонами даного Договору він вважається не дійсним, а Продавець має право відмовитися від договору та розірвати його в односторонньому порядку без попередження про це Покупця.

7.5. Покупець за невнесення платежів, передбачених пп. 2.5.2. п.2.5. цього Договору, чи внесення їх не в повному обсязі або з порушенням термінів, зазначених у пп.2.5.2 даного Договору, сплачує Продавцю неустойку у розмірі 1% від загальної суми заборгованості, яка склалася на день порушення по цьому Договору, за кожний день прострочення.

7.6. У разі невнесення Покупцем чергового платежу, передбаченого пп. 2.5.2. п.2.5. цього Договору, чи внесення його не в повному обсязі або з порушенням термінів, зазначених у пп.2.5.2 даного Договору, він зобов’язаний сплатити Продавцю проценти за користування чужими грошовими коштами у розмірі 50 % (п’ятдесят відсотків) річних (згідно ст.

Заборгованість - сума фінансових зобов'язань, грошових боргів, що підлягає погашенню, поверненню в певний термін. Якщо до цього терміну заборгованість не погашена, то вона стає простроченою.
Гроші Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.
692, ст. 694, ст. 695, ст. 536 ЦК України) від загальної суми заборгованості, яка склалася на день порушення по цьому Договору, за кожний день прострочення.
8. Форс – мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань, передбачених даним Договором, якщо це є наслідком непереборної сили, що виникла після укладання даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які жодна із Сторін не могла ні передбачити, ні попередити, зокрема: пожежі, повені, землетруси, воєнні дії, страйки, прийняття законів або нормативних актів, що перешкоджають виконанню договірних зобов’язань у цілому або частково, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.

Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Землетру́си (англ. earthquake, earth shock; нім. Erdbeben n, unterirdische Stöß m) - короткотривалі, раптові струси земної кори, викликані перемінним переміщенням мас гірських порід у надрах Землі, чому сприяє порушення розтяжності осередку гірських порід і виникнення сейсмічних хвиль.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Обста́вина - другорядний член речення, який пояснює слово зі значенням ознаки, виражає якісно-означальну характеристику дії, стану чи позначає, за яких обставин відбувається дія, вказує на спосіб, міру або ступінь вияву дії або ознаки.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Настання форс-мажорних обставин викликає відкладення зобов’язань, передбачених даним Договором, на період дії таких обставин та їх наслідків.

8.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов’язків за даним Договором, зобов’язана повідомити іншу Сторону в письмовій формі впродовж десяти днів з моменту настання форс-мажорних обставин. Відсутність такого повідомлення позбавляє відповідну Сторону права посилатись на них у майбутньому.

Форс-мажо́р, обста́вини неперебо́рної с́или - обставини, що виникли внаслідок прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов'язкових для суб'єктів у тому числі аграрного ринку згідно із законодавством, або ті, що виникли внаслідок стихійного лиха, у тому числі пожежі, повені, посухи, заморозків, граду, землетрусу, військових дій або суспільних збурень, а також з інших обставин, які не могли бути керованими стороною договору (контракту), включаючи втрату врожаю або його частини внаслідок несприятливих погодних умов, раптового припинення поставки води, тепла, електроенергії, нафтопродуктів чи газу, не пов'язаного з несплатою їх вартості.
Ві́дклади - речовина, матеріал, що відклався внаслідок осідання у воді органічних речовин, мінералів, космічного пилу тощо. Розрізняють червоноколірні відклади, океанічні та річкові відклади, автохтонні відклади.
Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.

8.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий компетентним органом.


9. Порядок вирішення спорів

9.1. Всі спори, що виникають при виконанні умов даного Договору або у зв’язку з тлумаченням його положень, вирішується Сторонами шляхом переговорів.

9.2. Якщо Сторони при проведенні переговорів не досягли домовленості, то спір передається на розгляд Суду у порядку, встановленому чинним законодавством України.
10. Інші умови

10.1. Договір складено українською мовою, в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Перемо́вини, також Перегово́ри - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення.
Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.
Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.

10.2. Зміни умов Договору і доповнення до нього Сторони оформляють додатковими угодами, що є його невід’ємними частинами.

10.3. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України

10.4. Додаток №1 до цього Договору:

- Специфікація № _________ від «___» _____________ 20__ р.


11. Адреси і реквізити Сторін:
ПРОДАВЕЦЬПОКУПЕЦЬ

Фізична особа________________________________ ______________________________________________
ІН(код)_______________________________________

Адреса реєстрації (прописки):___________________

__________________________________________________________________________________________

Адреса фактичного проживання:_________________

__________________________________________________________________________________________

Паспорт ______________________________________

Виданий ____. ____. _______ р. __________________

__________________________________________________________________________________________Тел:__________________________________________


____________________________________________________________________________________________
____________________ /__________________/


Фізична особа

___________________/____________/
Скачати 69.17 Kb.

 • ПРОДАВЕЦЬ