Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоговір на надання послуг №

Скачати 227.29 Kb.

Договір на надання послуг №
Скачати 227.29 Kb.
Дата конвертації30.03.2019
Розмір227.29 Kb.

Договір на надання послуг № ________________


м. Київ
«_____» 
2016 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Ен-Лайн”, іменоване надалі “Виконавець”, в особі директора Чумака Сергія Олександровича, що діє на підставі Статуту, з одного боку та __________________________________________________, іменоване надалі “Замовник”, в особі _________________________________________________________________, що діє на підставі ___________________________, з іншого боку, уклали даний Договір про нижченаведене:


Визначення термінів:

Сторони домовилися про те, що в цьому Договорі наступні терміни мають такі значення: • мережа Інтернет” або “Інтернет” – глобальна комп'ютерна мережа, яка забезпечує передачу й приймання інформації між комп'ютерами та/або іншим устаткуванням фізичних і юридичних осіб за допомогою сімейства протоколів IP;

 • “1 (один) кілобайт” (1 кбайт)– одиниця виміру інформації, яка дорівнює 1 024 байт;

 • “1 (один) Мегабайт” (1 Мбайт) – одиниця виміру інформації, яка дорівнює 1 024 кбайт (1 048 576 байт);

 • “1 (один) Гігабайт” (1 Гбайт) – одиниця виміру інформації, яка дорівнює 1 024 Мбайт (1 073 741 824 байт);

 • “IР-Адреса” – постійна, унікальна адреса, яка ідентифікує Замовника в мережі;

 • “канал зв’язку” – сукупність устаткування виконавця, призначене для надання Послуги Замовникові;

 • “точка підключення” – місце підключення обладнання Замовника до організованого Виконавцем каналу зв’язку. Точка підключення є місцем споживання Замовником послуг Виконавця;
 1. Предмет договору

  1. Виконавець зобов’язується надавати Послуги відповідно до «Опису Послуг», а Замовник зобов’язується сплачувати такі Послуги в порядку та у строки, передбачені даним Договором, і “Тарифами”.

  2. “Описи Послуг”, “Тарифи”, “Додатки” і “Доповнення” є невід’ємною частиною даного Договору.

  3. Додаткові послуги Замовник може замовити шляхом оформлення ще однієї “Заявки” і оформлення Доповнення до основного Договору.
 1. Права та обов’язки сторін

  1. Виконавець має право:

   1. Вносити без згоди Замовника зміни в “Описи Послуг” і “Тарифи”.

   2. Призупинити надання Послуги на 1 добу кожний календарний місяць для проведення технічного обслуговування локальної мережі.

   3. Розірвати даний Договір або призупинити надання послуг в односторонньому порядку (навіть до технічного відключення лінії абонента) згідно п.8.3, у випадку кількаразового порушення Замовником п.3 та/або пунктів Додатка №1 даного Договору, а також у випадку неусунення Замовником причин, внаслідок яких відбулося порушення вищевказаних пунктів Договору. Повторне підключення абонентської лінії оплачується Замовником згідно чинних тарифів (публікуються на сторінці авторизації https://login.lan).

   4. Якщо залишок на Персональному Рахунку досягає величини «0» (витрачений повністю), Виконавець має право призупинити надання Послуги за даним Договором до надходження на розрахунковий рахунок Виконавця додаткового авансового платежу.
  1. Замовник має право:

   1. У випадку незгоди зі змінами “Описів Послуг” і “Тарифів”, зазначеними в п.2.1.1 даного Договору, розірвати Договір протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про внесення змін.

   2. Пред’явити письмову обґрунтовану претензію, що стосується обсягу і якості Послуг, наданих в останньому звітному місяці, протягом 10 (десяти) днів поточного звітного періоду.

   3. Кожного місяця безоплатно змінити свій тарифний план на будь-який інший, зазначений у цьому Договорі, відправивши заяву зі сторінки авторизації: https://login.lan/message/ до кінця поточного місяця.
  1. Замовник зобов’язується:

   1. Вчасно сплачувати Послуги в порядку та у строки, які зазначені в даному Договорі, “Описах Послуг” і “Тарифах”, а також стежити за станом свого Персонального Рахунку, на якому враховується вся інформація про спожиті Послуги та проплати.

   2. Додержуватися вимог, викладених в “Описах Послуг” і “Додатках”, читати й приймати до відома інформацію про зміни, зазначені в п. 2.1.1 даного Договору (публікуються на сайті ISP N-Line, Персональній Сторінці абонента й інших інформаційних ресурсах компанії).

   3. Замовник є кінцевим користувачем і не має права на надання послуг Виконавця третім особам, якщо на це немає письмової згоди Виконавця.

   4. Використовувати Послуги Виконавця тільки легальним чином і не переносити на Виконавця відповідальність за збиток будь-якого роду, понесений Замовником та/або третьою Стороною в процесі використання Замовником Послуг Виконавця.

   5. Надавати адміністрації Виконавця достовірні дані про адресу, банківські реквізити, паспортні дані, а також інші відомості, які використовуються для надання послуги. У випадку зміни зазначених даних абонент зобов’язаний протягом 5 (п’яти) днів надати Виконавцеві нові дані в письмовій формі.
  1. Виконавець зобовязується:

   1. Надавати Замовникові послуги, перераховані в п.1 цього Договору.

   2. Зберігати конфіденційність інформації, що відправляється й приймається Замовником, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

   3. Надати Замовникові цілодобовий доступ до статистики спожитих Послуг і стану персонального рахунку.

   4. Повідомляти Замовника про зміну в переліку Послуг, умов обслуговування та оплати Послуг шляхом опублікування інформації на Персональній Сторінці абонента або направлення електронного листа на електронну поштову адресу Замовника, зазначеній у Реєстраційній Карті (п.11 Договору). Це повідомлення направляється не пізніше, ніж за 14 календарних діб до моменту вступу відповідних змін у силу.

   5. Надавати Замовникові безкоштовні консультації з питань використання послуг, наданих Виконавцем і зазначених у цьому Договорі, при зверненні до служби техпідтримки Виконавця.

2.4.6 Усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі протягом одного робочого дня з моменту письмовогозвернення Замовника (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення) і трьох робочих

днів, якщо пошкодження знаходиться на стороні Замовника.


 1. Оплата послуг і порядок розрахунків

  1. Розрахунковим періодом для надання послуг є календарний місяць (з 1-го по останній день). При первинному підключенні до мережі Інтернет розрахунок абонплати проводиться з дня підключення до кінця місяця згідно обраного Замовником тарифу.

  2. Строк оплати Замовником рахунків Виконавця – 5 (пять) календарних днів (для юридичних осіб).

  3. Усі платежі за даним Договором здійснюються в гривнях. Вартість Послуг, які надаються відповідно до даного Договору, розраховується відповідно до “Тарифів”.

  4. Поновлення надання Послуг після тимчасового припинення їх надання через несвоєчасну оплату проводиться Виконавцем після погашення Замовником заборгованості в повному обсязі. У періоди тимчасового припинення надання послуг Замовникові з причин, викладених у пп.2.1.3 Договору, Замовник не звільняється від оплати Послуг відповідно до чинних тарифів.

  5. У випадку якщо послуга не надається Виконавцем, Замовник зобовязаний про це повідомити Виконавця письмово, що надає право Замовникові на перерахунок вартості наданих послуг.

  6. Зобовязання Замовника по оплаті Послуг, передбачені в п.3.1 даного Договору, вважаються виконаними Замовником з моменту зарахування коштів на банківський рахунок Виконавця.

  7. Підписання Договору Замовником свідчить про те, що він розуміє порядок обліку, сплати та надання послуг.

  8. Послуги, надані відповідно до даного Договору, “Описів Послуг” і “Тарифів”, сплачуються авансом: фізичними особами – на підставі даного Договору, юридичними особами – на підставі даного Договору та Рахунків, виставлених Виконавцем. Оплата тарифного плану поточного місяця поверненню не підлягає.
 1. Термін дії договору

  1. Договір укладається строком на один рік і набуває чинності з моменту його підписання. Якщо жодна зі сторін даного Договору за 1 (один) місяць до закінчення терміну дії не зажадала його розірвання, то Договір вважається пролонгованим на тих же умовах і діє до моменту розірвання.
 1. Відповідальність сторін і особливі умови

  1. Кожна Сторона несе відповідальність перед іншою Стороною за невиконання або неналежне виконання зобовязань за Договором, відповідно до законодавства України та даного Договору.

  2. Відповідальність за всі дії в мережі, зроблені з використанням мережевих атрибутів Замовника ним самим або третіми особами, повністю лежить на самому Замовнику.

  3. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника відносно третіх осіб, а також за їхні дії відносно Замовника. Ризик випадкового пошкодження обладнання Замовника покладається на нього самого.

  4. У випадку ненадання Послуги з вини Виконавця щомісячна абонентська плата Замовника зменшується на суму, що розраховується з вартості одного календарного дня абонентського обслуговування на період ненадання Послуги (порядок звернення згідно п.3.5).

  5. У випадку несплати рахунку Замовником у пятиденний термін з моменту його виставлення з Замовника стягується пеня в розмірі 0,3 % (нуль цілих три десятих відсотка) від суми платежу за кожний день прострочки.

  6. Ні за яких умов Виконавець не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, які може понести Замовник у результаті використання або невикористання Послуг, а так само за понесені внаслідок помилок, пропусків, перерв і затримок у роботі, передачі або прийманні даних та інших причин.

  7. Якість Послуг, зазначену в даному Договорі, Виконавець гарантує на ділянці мережі, що належить Виконавцеві та підтримується Виконавцем. Виконавець не несе відповідальності за затримки та перебої в роботі мережі Інтернет та/або інших мереж, які перебувають поза сферою контролю з боку Виконавця. Виконавець не несе відповідальності за функціонування або нефункціонування мереж, у тому числі мережі Інтернет, вцілому та будь-яких окремих їхніх ділянок і складових частин і не гарантує можливості обміну даними з тими серверами й ресурсами, які можуть бути тимчасово або постійно недоступні за допомогою Послуг.

  8. Оскільки перераховані вище послуги є послугами надання доступу в глобальну мережу Інтернет, то Виконавець не поставляє й не контролює, крім випадків, зазначених у даному документі, інформацію, продукти й Послуги, доступні в мережі Інтернет. Виконавець не надає ніяких гарантій, явних або неявних, на будь-які продукти, інформацію й послуги, надані як за допомогою використання Послуг, описаних у даному документі, так і за допомогою використання глобальної мережі Інтернет. Замовник усвідомлює, що Інтернет містить невідредаговані матеріали, деякі з яких носять відверто сексуальний або образливий характер. Виконавець не контролює ці матеріали й не несе за них ніякої відповідальності.

  9. Замовник не переносить на Виконавця ризики й збитки, а також упущену вигоду й моральний збиток, понесені Замовником та/або третьою стороною у звязку з використанням або не використанням Послуг.

  10. Розірвання цього Договору або переривання надання Послуг із провини Замовника не звільняє Замовника від оплати заборгованості Виконавцеві.
 1. Вирішення спорів

  1. Суперечки й розбіжності, що виникають із цього Договору або у звязку з ним, Сторони повинні прагнути розвязати шляхом переговорів і консультацій.

  2. У випадку неможливості розвязати суперечку згідно п.6.1 протягом одного календарного місяця суперечка підлягає передачі на розгляд у Господарський Суд.
 1. Форс-мажорні обставини

  1. Сторони не несуть відповідальності за будь-які затримки у виконанні зобовязань за цим Договором, якщо зазначені затримки відбулися внаслідок форс-мажорних обставин. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини поза контролем сторін: війна (включаючи громадянську війну), заколоти, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, вибухи, атаки типу DoS (Denial of Service), зміни законодавства, дії уряду й органів державної влади.

  2. Доказом форс-мажорних обставин і строків їх дії служать довідки, які видаються Торгово-Промисловою палатою або вповноваженими органами місцевої (за місцем форс-мажорних обставин) Державною Адміністрацією та адміністрацією ТОВ “Ен-Лайн”.

  3. Не пізніше 10 днів після одержання інформації про настання форс-мажорних обставин, що затримують виконання або позначаються на виконанні цього Договору, Сторони письмово й усно (за допомогою особистого спілкування або телефонного звязку) повідомляють один одного про те, що трапилося.


 1. Порядок розірвання Договору

  1. За згодою Сторін, Договір може бути розірваним у будь-який час.

  2. При порушенні однієї зі Сторін умов даного Договору, інша Сторона має право на однобічне розірвання Договору.

  3. Даний Договір автоматично розривається через три місяці після призупинення надання Послуг із причини невнесення Замовником платежів відповідно до “Тарифів” і “Описів Послуг”.

  4. При розірванні даного Договору Виконавцем на підставі п.8.3 Виконавець має право відмовити Замовникові в укладанні з ним нового Договору про надання будь-яких послуг до моменту погашення Замовником заборгованості.

  5. При акційному підключенні в разі дострокового розірвання Договору за ініціативою Замовника, Замовник зобовязаний сплатити різницю між акційною та стандартною вартістю підключення та вибраного тарифу за весь час використання послуг Замовником. Бонусні або акційні нарахування з особового рахунку абонента поверненню не підлягають.
 1. Підстави звільнення від відповідальності

  1. Жодна зі сторін не буде відповідати за повне або часткове невиконання кожного зі своїх зобовязань, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, обумовлених як форс-мажор, причому обставина непереборної сили безпосередньо вплинула на виконання зобовязання.
 1. Заключні положення

  1. Даний договір складено в 2 (двох) екземплярах, по одному екземпляру для кожної Сторони, причому обидва екземпляра мають однакову юридичну чинність. Додатки №1, №2, №3 є невідємною частиною Договору.
 1. Реєстраційна карта абонента
Особовий рахунок №


IP адреса:

10.____.____.____

Маска (Mask):

255.255.255.0

Шлюз (Gateway, router):

10.____.____.1

DNS сервера:

10.254.0.1, 10.0.0.247

POP 3 сервер:

mail.nline.net.ua

SMTP сервер:

Ваша стартова сторінка:

https://login.lan/

Ваш логін:
Ваш пароль:
Ваша поштова скринька в домені N-Line:

@nline.net.ua

Ваша альтернативна поштова скринька:

@
 1. Юридичні адреси й банківські реквізити
Замовник:

Виконавець: ТОВ “ Ен-Лайн”

Юридична адреса (адреса прописки):
01021, м. Київ, вул. Грушевського 28/2, н/п 43

Адреса установки Інтернет:

Контактні телефони:Для доставки кореспонденції:

02095, м. Київ, вул. Срібнокільська 1, оф.523


e-mail: admin@nline.net.ua

тел. /факс 22-85-222 (багатоканальний)Банківські реквізити:

ЄДРПОУ:

МФО:


р/р:


ЄДРПОУ: 31626810

МФО: 321842 МФО: 307350

р/р: 26001053134274 р/р: 26007000222302

ПАТ КБ “Приватбанк” ПАТ “АКБ Конкорд”

Платник податку на прибуток на загальних підставах.

Не є платником ПДВ.Паспортні дані (лише для фізичних осіб):

Контакти:

Серія ______№____________________________

виданий__________________________________

_________________________________________

“________”_____________________ _________р.
Служба технічної підтримки:

+380 (44) 22-85-222, дод.1

+380 (44) 247-09-65

Фінансовий відділ: +38 (044) 22-85-222, дод.2Факс: +38 (044) 22-85-222, дод.8
Замовник:Виконавець:

Директор ТОВ «Ен – Лайн»

(

)
(С.О. Чумак)

Додаток № 1

до Договору №
від
2016 р.


ОПИС ПОСЛУГ


 1. Послуга включає:

  1. Підключення до мережі Виконавця:

   1. Прокладка кабелю по існуючих кабельних каналах до комп'ютера або активного обладнання Замовника (кабель, прокладений до квартири / офісу клієнта, включаючи внутрішньодомові комунікації, є власністю Виконавця).

   2. Налаштування доступу в мережу Виконавця та Internet, первинний інструктаж по роботі в мережі Виконавця.

   3. Матеріали, необхідні для прокладки кабелю звязку (кабель, кріплення, конектори RJ-45).

  1. Доступ до глобальної мережі Інтернет і локальної мережі Виконавця (далі Мережа).

  2. Можливість приймати та передавати необмежений обсяг інформації в мережі Виконавця.

  3. Надання одної внутрішньої статичної IP-адреси, e-mail адреси та поштової скриньки обсягом до 25 Мб (за окремою заявкою зі сторінки авторизації).

  4. Підключення проводиться за допомогою виділеної лінії із пропускною здатністю, обумовленою потребами абонентів (від 128 kbps). Підключення здійснюється по неекранованій витій парі.

  5. При тарифікації враховується обсяг як вихідного, так і вхідного спожитого Замовником трафіка.

  6. При вході в мережу використовується захищена авторизація абонента за логіном/паролем. При закінченні роботи в мережі, Замовник зобовязаний скасувати авторизацію на сервері (нажати кнопку “Вийти з мережі”).
 1. Замовник приймає на себе зобовязання не робити за допомогою Послуг нижчеперелічених дій:

  1. зламувати, створювати перешкоди й робити інші деструктивні дії стосовно мереж Виконавця та/або інших мереж і систем Інтернет;

  2. посилати, передавати, віщати та/або поширювати будь-якими іншими методами за допомогою Послуг інформацію, у тому числі (але не обмежуючись тільки) відео- та аудіоінформацію, програмне забезпечення, документацію, поширення якої суперечить нормам українського та/або міжнародного законодавства, у тому числі (але не обмежуючись тільки) і законодавством в галузі авторського права;

  3. публікувати та/або передавати без явної згоди всіх одержувачів за допомогою Послуг будь-яку інформацію, що містить у собі віруси та/або інші свідомо шкідливі для одержувача компоненти;

  4. посилати, публікувати, віщати, передавати, відтворювати, надавати або в будь-якому вигляді використовувати в комерційних цілях інформацію, програмне забезпечення та/або інші матеріали, повністю або частково, отримані за допомогою Послуг, якщо це явно не дозволене власником подібної інформації програмного забезпечення або іншої продукції;

  5. цілеспрямовано або ненавмисно змінювати маршрутизацію мереж Виконавця без його письмової згоди;

  6. використовувати Мережу для поширення матеріалів, що ображають людську гідність, що пропагують насильство або екстремізм, що розпалюють расову, національну або релігійну ворожнечу, що переслідують хуліганські або шахрайські цілі;

  7. використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, телефони й т.п.) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили Замовника на таке використання. У той же час Замовник повинен вжити заходів по запобіганню використання ресурсів Мережі третіми особами від його імені (забезпечити схоронність паролів та інших кодів авторизованого доступу);

  8. змінювати та/або фальсифікувати свої мережеві атрибути, а також іншу службову інформацію при передачі даних у Мережу. Використовувати настроювання протоколів, відмінні від установлених співробітниками Виконавця і зазначених у Реєстраційній Карті абонента при підключенні до Мережі;

  9. використовувати неіснуючі зворотні адреси при відправленні електронних листів за винятком випадків, коли використання якого-небудь ресурсу Мережі в явній формі дозволяє анонімність;

  10. використовувати канали звязку Виконавця для пропуску трафіка від інших операторів і мереж звязку;

  11. здійснювати дії з метою зміни налагоджень устаткування або програмного забезпечення Виконавця або інші дії, які можуть викликати збої в їхній роботі;

  12. здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі, проведення або участь у мережевих атаках і мережевому зломі, за винятком випадків, коли атака на мережевий ресурс проводиться з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу;

  13. використовувати Мережу для поширення непотрібної одержувачеві, незапитаній інформації (створення або участі в мережному шумі - "спамі"). Зокрема, є неприпустимими наступні дії:

  • масове розсилання не погоджених попередньо електронних повідомлень (mass mailing). Під масовим розсиланням мається на увазі як розсилання безлічі одержувачів, так і множинне розсилання одному одержувачеві. Під електронними повідомленнями розуміються повідомлення електронної пошти, ICQ і інших подібних засобів особистого обміну інформацією;

  • неузгоджене розсилання електронних листів або повідомлень рекламного, комерційного або агітаційного характеру, а також листів, що містять грубі й образливі вирази й пропозиції;

  • розміщення в будь-якій конференції, форумі або електронному списку розсилання статей, які не відповідають тематиці даної конференції або списку розсилання (off-topic). Тут і далі під конференцією розуміються телеконференції (групи новин) Usenet і інші конференції, форуми, мережеві ресурси й електронні списки розсилання;

  • розміщення в будь-якій конференції повідомлень рекламного, комерційного, агітаційного характеру, або повідомлень, що містять файли, крім випадків, коли такі повідомлення явно дозволені правилами такої конференції або їх розміщення було погоджено із власниками або адміністраторами такої конференції попередньо


Замовник:Виконавець:

Директор ТОВ “Ен – Лайн”

( )(С.О. Чумак)


Додаток № 2


до Договору №
від
2016 р.


Тарифи на надання послуг доступу в мережу Інтернет для фізичних осіб:

 1. Разовий інсталяційний платіж становить 250 грн.

 2. Підключення по акції: ______________________; знижка на підключення: _________________

 3. Додаткове обладнання _____________________________________________________________
 • При підключенні налаштування програмного забезпечення для доступу в Internet проводиться безкоштовно. Подальше налаштування обладнання та/або програмного забезпечення (ПЗ) Замовника оплачується додатково.

 • Призупинення послуги зі збереженням доступу до мережі Виконавця — 10 грн/міс. ( 2 місяця протягом року — безкоштовно).

 • Повторне підключення абонента (при діючому Договорі) – 50 грн.
Тарифний план

Щомісячний платіж

Швидкість доступу

World / UA-IX** 50Mbps 2016

75 грн.

до 50Mbps/ до 100Mbps** 100Mbps 2016

95 грн.

до 100Mbps/ до 100Mbps

** маршрутизована IP-адреса надається безкоштовно за заявкою Замовника
При підключенні або переході на дані тарифні плани Замовникові необхідно внести на свій баланс суму, яка дорівнює абонентській платі відповідно до обраного тарифу.


  1. При підключенні по вищевказаних тарифах Замовникові забороняється:

 • надавати доступ третім особам;

 • використовувати Послугу в комерційних цілях;

 • використовувати не погоджені з Виконавцем IP-адреси на обладнанні, за допомогою якого надаються Послуги;  1. При підключенні Замовника по вищевказаних тарифах Виконавець має право:

 • обмежувати кількість відкритих сесій;

 • при порушенні Замовником вищевказаних умов, Виконавець має право відмовити в наданні Послуги по вищевказаних тарифах. Замовник у цьому випадку зобовязується компенсувати Виконавцеві фактично понесені їм збитки.


Послуги, які надаються безкоштовно:

 • внутрішньомережева IР-адреса;

 • трафік у локальній мережі Виконавця;

 • адреса e-mail і поштова скринька обсягом до 25Мбайт (потрібна заявка зі сторінки авторизації)

Додаткові послуги:

 • реальна (маршрутизована) IР-адреса – 10 грн. щомісяця;

 • додаткова внутрішньомережева IР-адреса – 2.50 грн. щомісяця;


Тарифи на надання послуг доступу в мережу Інтернет для бізнес-клієнтів:

● Разовий інсталяційний платіж становить 250 грн.
Тарифний план

Щомісячний платіж

Швидкість доступу

World / UA-IX100Mbps офіс

150 грн.

до 100Mbps/ до 100Mbps

 • тарифи для юридичних осіб передбачають виділення до 5-ти маршрутизованих IP-адрес безкоштовно


Обслуговування компьютерної техніки:


Тарифний план

Щомісячний платіжвід 1 до 5 компьютерів

170 грн./ компьютервід 5 до 10 компьютерів

150 грн./ компьютервід 10 компьютерів

100 грн./ компьютер
 • у вартість обслуговування входить одноразовий виїзд спеціаліста кожен календарний місяць для чергової профілактичної перевірки.

 • вартість кожного позачергового виклику сплачується окремо з розрахунку 50грн/виклик+вартість проведених робіт


Замовник:Виконавець:


Директор ТОВ “Ен – Лайн”

( )


(С.О. Чумак)


Додаток № 3

до Договору №
від
2016 р.Згода

на збір та обробку персональних даних

Замовник добровільно надає свою згоду на обробку та використання Виконавцем персональних даних Замовника, які стали відомими в результаті правових відносин .Замовник погоджується з тим, що такі дані зберігаються у Виконавця для реалізації відносин у сфері телекомунікаційних послуг та господарських відносин між сторонами, які регулюються Господарським кодексом України . Персональні дані Замовника захищаються Конституцією України та ЗУ «Про захист персональних Даних» № 2297-VI від 01.06.2010р. Права Замовника регламентуються ст.8 ЗУ «Про захист персональних Даних». Підпис на цьому документі Замовника означає однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що Замовник ознайомлений зі змістом ст.8 ЗУ «Про захист персональних Даних» і вважається повідомленним про включення інформації про Замовника до бази персональних даних «Контрагенти» ТОВ «Ен-Лайн».

Відповідно до ст.8 Закону України “Про захист персональних даних” суб'єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

Замовник зобов’язується при зміні його персональних даних надавати у найкоротший термін уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення його нових особистих даних до бази персональних даних Виконавця.

Передача Ваших персональних даних здійснюється Товариством державним органам ( у випадках, визначених чинним законодавством України).

Використання Ваших персональних даних здійснюється працівниками Товариства виключно відповідно до їхніх службових обов'язків.
Директор ТОВ “Ен-Лайн” ____________________________С.О.Чумак

Я,___________________________________________________________________________________________________

посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних контрагентів

ТОВ “Ен-Лайн”.
Замовник _____________________________________________________________


Скачати 227.29 Kb.

 • Тарифи на надання послуг доступу в мережу Інтернет для фізичних осіб
 • Тарифи на надання послуг доступу в мережу Інтернет для бізнес-клієнтів