Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоговір надання послуг № м. Київ 2014 р

Скачати 42.99 Kb.

Договір надання послуг № м. Київ 2014 р
Скачати 42.99 Kb.
Дата конвертації25.04.2017
Розмір42.99 Kb.

ДОГОВІР

надання послуг №_____

м. Київ «___» ___________ 2014 р.

____________________________________________________________________________________, далі – «Замовник», в особі _____________________________________________ ______________________________________________________________, діючого на підставі _____________________________, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «НЬЮФОЛК», далі – «Виконавець», в особі Генерального директора Закревського А.А.

Сторона́ - слово, яке має різні значення: Сторона (частина) геометричної фігури; Одна з двох сторін грамплатівки, диску, монети; Сторона світу; Місцевість; Сторона договору, правовідносин; Держава у дипломатичних взаєминах.
Генеральний директор (ГД) - термін для деяких корпоративних службовців в бізнес операціях. Крім того може бути офіційною назвою деяких керівників підприємств, найчастіше в закладах громадського харчування.
, діючого на підставі Статуту, с іншої сторони що разом називаються «Сторони», уклали даний Договір про наступне:
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе обов’язки з надання інформаційно-консультаційних послуг шляхом проведення конференції «ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ГІДРОРОЗРИВУ ПЛАСТА» для працівників Замовника, далі – Конференція.
   Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.
   Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].


  2. Період проведення Конференції 25 вересня 2014 р.

  3. Місце проведення Конференції – м. Київ.

  4. Кількість учасників – _______________.

  5. Тема конференції: «ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ГІДРОРОЗРИВУ ПЛАСТА»
 1. ОБОВЯЗКИ СТОРІН

  1. Виконавець зобов’язаний:

   1. Своєчасно провести Конференцію в указаному місці.
    Конференція - заздалегідь заплановане, організоване зібрання людей для обговорення певної проблематики, яка визначена заздалегідь.


   2. Забезпечити Замовника матеріалами Конференції.

   3. Документально оформити участь Замовника у Конференції.

   4. Виконувати інші обов’язки, передбачені діючим законодавством.

   5. Своєчасно інформувати замовника про обставини, що заважають наданню Послуг.
  1. Замовник зобов’язаний:

2.2.1. Протягом Конференції підписати акт прийому-здачі наданих послуг чи чи письмово проінформувати виконавця про причини відмови його підписати.

2.2.2. Оплатити Виконавцю надані послуги в порядку, визначеному цим Договором.2.2.3. Виконувати інші обов’язки, передбачені діючим законодавством.


 1. КОШТОРИС ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

  1. Вартість послуг за даним Договором для одного учасника складає _______ (___________________) грн. (в том числі ПДВ 20% - _________грн.)

  2. У вартість включено: інформаційні матеріали для кожного учасника Конференції, кава-брейки та банкет.

  3. Загальна вартість послуг за даним Договором для _______ учасників складає _______(_______________) грн. (в том числі ПДВ 20% - ____________грн.)

  4. Замовник здійснює передплату на адресу Виконавця в розмірі 100% загальної вартості даного Договору в термін не пізніше, ніж за 10 днів до початку Конференції.
   Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
   Передпла́та, передопла́та - попередня плата (форма оплати) за що-небудь (товари та послуги); попереднє грошове забезпечення, а саме кошти платника, який за власним рішенням перераховує кошти на визначені відповідно до «Порядку розрахунково-касового обслуговування» рахунки для забезпечення сплати митних та інших платежів.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. За невиконання чи неналежне виконання обов’язків по даному Договору Сторони несуть відповідальність у відповідності з діючим законодавством.

  2. Жодна зі Сторін цього Договору не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання обов’язків, обумовлене обставинами, що виникли незалежно від волі чи бажання сторін і які не можна передбачити чи уникнути.
   Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.


  3. Документ, виданий відповідним компетентним органом, являється достатнім підтвердженням наявності й тривалості дії непереборної сили.

  4. Сторона, яка не виконує свої обов’язки унаслідок дії непереборної сили, повинна негайно сповістити іншу Сторону про перешкоди та їх вплив на виконання обов’язків по Договору.
 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  1. Усі спори та протиріччя між Сторонами, що виникають у період дії цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів.

  2. У випадку неврегулювання спорів та протиріч шляхом переговорів спір підлягає вирішенню у відповідності з діючим законодавством України.
   Зава́ди, Перешкоди, (рос. помехи, англ. hindrance, disturbance; нім. Hindernis n, Störungen f pl) - у системах автоматичного керування - сигнали або дії, що спотворюють корисний сигнал, який несе основну інформацію у пристроях вимірювання, телевимірювання, зв'язку, САР і САК (САУ).
   Перемо́вини, також Перегово́ри - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення.
   Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.


  3. Положення, що не врегульовані цим Договором, регулюються положеннями діючого законодавства України.
   Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

  1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків.

  2. Сторони мають право достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це іншу Сторону не менше, ніж за 10 днів до дати проведення Конференції.

  3. У випадку розірвання Договору з ініціативи Замовника, Виконавець зобов’язаний повернути Замовнику отриману передплату у відповідності з п.3.3. даного Договору, вирахувавши суму фактично понесених витрат до моменту припинення Договору.

  4. У випадку розірвання Договору з ініціативи Виконавця, Виконавець зобов’язаний повністю повернути Замовнику отриману передплату у відповідності з п.3.3. даного Договору.
 1. ІНШІ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Даний Договір укладено в 2 (двох) екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
   Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.


  2. Усі зміни та доповнення до даного Договору оформлюються в письмовій формі та підписуються обома Сторонами.
   Письмо Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).

 1. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «НЬЮФОЛК»

Адреса: 03150, Україна, Київська обл.,

м. Київ, вул. Предславинська, б. 39. оф. 206
р/р 26006445418 в АТ «Райффайзенбанк Аваль»

МФО 380805

Тел. 38(050)438-62-70

Генеральний директор


___________________ А.А. ЗакревськийАКТ здачі-прийому

наданих послуг згідно з Договором № від __________
м. Київ «_____» ___________ 2014 р.

Ми, представник Замовника __________________________________________ в особі _____________________, с однієї сторони, та представник Виконавця Товариство з обмеженою відповідальністю "НЬЮФОЛК" в особі Генерального директора Закревського А.А.

Реквізити - сукупність постійних елементів, з яких складаються документи. Сукупність реквізитів становить формуляр документів. До елементів документів (реквізитів) належать дата, підпис, адреса, заголовок та ін.
Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
, с іншої сторони, склали цей акт про те, що Виконавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) за рахунком № __________ від «___» ___________ 2014р.:
- Участь у Конференції «ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ГІДРОРОЗРИВУ ПЛАСТА»:

__________ПІБ учасника________________ ___- _________ грн. (без ПДВ 20%)

Загальна вартість послуг без ПДВ _________грн. (_____________________________ гривень 00 коп.), ПДВ 20% - _______ грн.

Загальна вартість послуг з ПДВ _________грн. (_____________________________ гривень 00 коп.).
Сторони претензій одна до одної не мають.ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «НЬЮФОЛК»

Адреса: 03150, Україна, Київська обл.,

м. Київ, вул. Предславинська, б. 39. оф. 206
р/р 26006445418 в АТ «Райффайзенбанк Аваль»

МФО 380805

Тел. 38(050)438-62-70

Генеральний директор


___________________ А.А. Закревський

Скачати 42.99 Kb.

 • ОБОВ ’ ЯЗКИ СТОРІН Виконавець зобов’язаний: Своєчасно провести Конференцію
 • КОШТОРИС ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ
 • ІНШІ ПОЛОЖЕНИЯ Даний Договір укладено в 2 (двох) екземплярах, що мають однакову юридичну силу
 • АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ
 • АКТ здачі-прийому наданих послуг згідно з Договором № від __________ м. Київ «_____» ___________ 2014 р. Ми, представник
 • ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ