Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоговiр надання послуг системи “Wallstreet on-line”

Договiр надання послуг системи “Wallstreet on-line”
Сторінка2/2
Дата конвертації03.06.2017
Розмір90 Kb.
1   2

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
  1. Сторони несуть матеріальну відповідальність по виконанню умов даного договору.
   Матеріалі́зм - один з основних напрямків філософії, який у вирішенні основного питання філософії стверджує, що буття, природа, матеріальне є первинним, а дух, свідомість, ідеальне - вторинним. Визначення первинності і вторинності різне у різних філософів.
   Матеріальна відповідальність працівників - це один з видів юридичної відповідальності, що виражається в обов'язку працівників покрити повністю або частково матеріальну шкоду, що була заподіяна з їх вини.


  2. Клієнт несе повну відповідальність за інформацію, яку він опубліковує на сервері системи “Wallstreet on-line”. Виконавець не перевіряє та не редагує інформацію Клієнта. Точка зору Виконавця може не співпадати з точкою зору, викладеною Клієнтом в інформації, яку Клієнт опубліковує на сервері системи “Wallstreet on-line”.

  3. Виконавець не несе відповідальності за інформацію, яку опубліковують на сервері системи треті особи. Точка зору Виконавця може не співпадати з точкою зору, викладеною третіми особами в інформації, яка опублікована третіми особами на сервері системи “Wallstreet on-line”.

  4. У випадку затримання оплати за вже надані послуги більше ніж на 10 діб з моменту виставлення рахунку-фактури, Клієнт сплачує Виконавцю пеню у розмірі 1% від суми заборгованості.
   Заборгованість - сума фінансових зобов'язань, грошових боргів, що підлягає погашенню, поверненню в певний термін. Якщо до цього терміну заборгованість не погашена, то вона стає простроченою.


  5. Замовник підтверджує що має статус платника податку на прибуток за ставкою:

а) ____________ (___________) % ____________ умовах, або

б) сплачує податок на прибуток у складі єдиного чи фіксованого податку, або

в) є звільненим від сплати податку на прибуток, або

г) не є його суб’єктом згідно з законодавством України

(необхідне підкреслити)

Виконавець підтверджує, що має статус платника податку на прибуток у складі єдиного податку зі ставкою 10% (Свідоцтво про сплату єдиного податку 10% №2656002693 серія №307551 від 23.12.2002 р.)  1. У випадку, якщо одна з Сторін після підписання цього Договору змінить умови оподаткування прибутку, то така Сторона забов’язана повідомити другу Сторону про зміни умов оподаткування прибутку і на протязі 10 (десяти) календарних днів після зміни таких умов Сторони забов’язані укласти Додаток до даного Договору, де зазначити ставку та дату зміни умов оподаткування прибутку.
 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.
  Обста́вина - другорядний член речення, який пояснює слово зі значенням ознаки, виражає якісно-означальну характеристику дії, стану чи позначає, за яких обставин відбувається дія, вказує на спосіб, міру або ступінь вияву дії або ознаки.

  1. У разі виникнення форс-мажорних обставин, а саме: стихійні лиха; відключення електропостачання серверу з причин, незалежних від Виконавця;
   Форс-мажо́р, обста́вини неперебо́рної с́или - обставини, що виникли внаслідок прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов'язкових для суб'єктів у тому числі аграрного ринку згідно із законодавством, або ті, що виникли внаслідок стихійного лиха, у тому числі пожежі, повені, посухи, заморозків, граду, землетрусу, військових дій або суспільних збурень, а також з інших обставин, які не могли бути керованими стороною договору (контракту), включаючи втрату врожаю або його частини внаслідок несприятливих погодних умов, раптового припинення поставки води, тепла, електроенергії, нафтопродуктів чи газу, не пов'язаного з несплатою їх вартості.
   Електропостача́ння (постачання електричної енергії, енергопостачання) - це комплекс технічних засобів і організаційних заходів для забезпечення споживача електроенергією; надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.
   відключення інформаційних каналів зв’язку з причин, незалежних від Виконавця; зловмисне псування програмного забезпечення третіми особами; всі інші обставини, які не залежать від Виконавця та Клієнта, але призводять до неможливості виконання договірних обов’язків, виконання договірних обов’язків відкладається до припинення дії таких обставин.
   Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
 1. ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ.
  1. Всі конфліктні питання вирішуються шляхом проведення переговорів.
   Перемо́вини, також Перегово́ри - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення.
   У разі не можливості досягти згоди по спірним питанням, сторони виносять конфліктні питання на розсуд Арбітражного суду м. Києва.9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН.


ВИКОНАВЕЦЬ

КЛІЄНТ

ПП “Епсілон Плюс”

м. Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, 39

ЄДРПОУ 30373597

Р/р 26003126 МФО 300658

Міжнародний комерційний банк, м.Київ

_____________________________

_____________________________

(Мінеєв Я.В.)

____________________ДОДАТОК А

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ СИСТЕМИ “Wallstreet on-line”


 1. Публікація на сервері системи “Wallstreet on-line” котувань цінних паперів.
  Реквізити - сукупність постійних елементів, з яких складаються документи. Сукупність реквізитів становить формуляр документів. До елементів документів (реквізитів) належать дата, підпис, адреса, заголовок та ін.
  Арбітра́жний суд - в деяких країнах (Росія, окремі пострадянські країни) найменування спеціалізованих судових органів, що розглядають комерційні спори між суб'єктами господарювання; в деяких країнах - те саме, що і третейський суд (тобто недержавний).
  Цінні папери Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.


ДОДАТОК В

ПРЕЙСКУРАНТ ЦІН НА ПОСЛУГИ СИСТЕМИ “Wallstreet on-line”

Послуга

Ціна,

грн


1

Абонентська плата за 1 місяць

50,00

2

Податок на рекламу 0,5 %

0,25


ВИКОНАВЕЦЬ

КЛІЄНТ

ПП “Епсілон Плюс”

м. Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, 39

ЄДРПОУ 30373597

Р/р 26003126 МФО 300658Міжнародний комерційний банк, м.Київ

_____________________________

_________________________

(Мінеєв Я.В.)

____________________


1   2 • ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
 • ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ. Всі конфліктні питання вирішуються шляхом проведення переговорів
 • Арбітражного суду
 • ВИКОНАВЕЦЬ КЛІЄНТ
 • ДОДАТОК А ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ СИСТЕМИ “Wallstreet on-line” Публікація на сервері системи “Wallstreet on-line” котувань цінних паперів
 • ДОДАТОК В ПРЕЙСКУРАНТ ЦІН НА ПОСЛУГИ СИСТЕМИ “Wallstreet on-line”