Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДонецька обласна державна адміністрація

Скачати 304.19 Kb.

Донецька обласна державна адміністрація
Скачати 304.19 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації24.05.2017
Розмір304.19 Kb.
1   2   3

Вимоги до оформлення тез проекту

5.1. Тези проекту надаються учасником під час реєстрації проекту на сайті http://intel.ipt.kpi.ua


5.2. У тезах проекту має бути розкрита наступна інформація:

 • коротка назва проекту (висвітлює суть проекту);

 • актуальність теми;

 • мета та короткий виклад основних положень проекту;

 • гіпотеза;

 • матеріали та методи дослідження;

 • результати експериментів;

 • аналіз отриманих результатів (основні результати, оцінка їх новизни, порівняння з тими результатами, що вже були в наявності);

 • висновки;

 • шляхи подальшого розвитку дослідження;

 • список використаної літератури.

5.3. Обсяг тез – 2-3 сторінки формату А4 (максимальна кількість символів – 6000); шрифт – Times New Roman, 14; міжрядковий інтервал – 1,5; формат роботи – Microsoft Word.

Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».
Тези не повинні містити докладних доказів/опису процедур дослідження. Вони мають давати чітке уявлення про проведене дослідження. У тезах мають бути описані наукові досягнення, здійснені безпосередньо учасником конкурсу протягом поточного року.
 1. Вимоги до оформлення конкурсних робіт

6.1. Програма ІІ етапу Конкурсу включає стендовий (постерний) захист власного проекту за категоріями Конкурсу.


6.2. Структура постера:

- тема проекту;

- актуальність завдання;

- мета проекту;

- гіпотеза;

- матеріали дослідження;

- методи дослідження;

- результати експериментів;

- висновки;
- практичне застосування результатів проекту;

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

- плани на майбутнє щодо розвитку дослідження.


6.3. Розміри постера: формат А0 (висота – 1189 мм, ширина - 841мм), вертикальне розташування.
6.4. Для демонстрації проекту під час ІІ та ІV етапів Конкурсу учасники можуть використовувати демонстраційні моделі або макети, що повинні відповідати правилам техніки безпеки та можуть бути розміщені на робочому місці учасника. Максимальний розмір моделі/макету: довжина – 122 см, ширина – 76 см, висота – 274 см.
6.5. Разом з постером учасник представляє наступні матеріали:

- повний текст науково-дослідницької роботи (за наявності),

- робочий журнал (бажано),

- додаткові друковані матеріали, що ілюструють зміст роботи (за наявності).


6.6. Забороняється:

6.6.1. використовувати для ілюстрації дослідження:

- живі організми: рослини, тварини та похідні матеріали;

- зразки каміння та ґрунту;

- будь-які небезпечні прилади (у тому числі колючі, ріжучі предмети);

- фотографії лабораторних процедур розтину тварин;

6.6.2. демонстрація будь-яких дослідів з використанням хімічних речовин, а також відкритого вогню;

Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.

6.6.3. використання персональних даних про учасника або його керівника (це стосується й фотографій).


6.7. Конкурсні роботи, які не відповідають даним вимогам, конкурсним журі не розглядатимуться.
7. Організаційний комітет Конкурсу
7.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється Організаційний комітет. Склад організаційного комітету затверджується наказом НТУУ «КПІ».
7.2. До складу Організаційного комітету входять представники МОН України; НАН України; департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації; НТУУ «КПІ».


 1. Журі Конкурсу

8.1. З метою забезпечення об’єктивності оцінювання науково-дослідницьких проектів його учасників та визначення переможців і призерів запрошується журі. Склад журі Конкурсу затверджується наказом НТУУ «КПІ».


8.2. Журі Конкурсу формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників навчальних закладів, наукових співробітників науково-дослідницьких інститутів НАН України (за згодою), представників галузевих комерційних установ (за згодою), студентів НТУУ «КПІ» та призерів Конкурсу попередніх років.
 1. Критерії оцінювання проектів


Подані на конкурси проекти журі оцінює за такими критеріями:


Критерії

Максимальна

кількість балів

Наукова гіпотеза/дослідження проблеми

10 балів

Методологія

15 балів

Виконання: збір даних, аналіз та інтерпретація / виготовлення та випробування

20 балів

Творчий підхід

20 балів

Презентація: постер

10 балів

Презентація: інтерв'ю

25 балів

Загалом

100 балів
 1. Освітня академія Intel ISEF «Наука в школі»

  1. «Освітня академія Intel» - науково-практична конференція для керівників проектів, вчителів, метою якої є надання всіх необхідних знань про формальну та змістовну частини учнівського проекту, а також ознайомлення вчителів із передовим досвідом навчання науці та інженерії у середній школі.
   Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
   Сере́дня загальноосві́тня шко́ла - загальноосвітня школа, в якій учні здобувають середню освіту.


10.2. Основні завдання заходу - обмін досвідом та практичними навичками, які допомагають каталізувати інтерес учнів до вивчення точних, природничих та інженерних наук, створювати умови для інтелектуального розвитку та підтримки обдарованих дітей і служать підвищенню педагогічної кваліфікації викладачів.
Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.

10.3. Всі учасники науково-практичної конференції отримують сертифікат учасника «Освітньої академії Intel».11. Фінансові умови

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.


Додаток 2

до листа МОН

від 13.09.2016 № 1/9-484


Категорії та підкатегорії конкурсу «Іntel-Техно Україна»

1. МАТЕМАТИКА
 • Алгебра

 • Аналіз

 • Комбінаторика, теорія графів і теорія ігор

 • Геометрія і топологія

 • Теорія чисел

 • Імовірність і статистика

 • Інше


2. Фізика та астрономія

Фізика – наука про матерію та енергію і взаємодії між ними. Астрономія – вивчення будь-яких об'єктів у Всесвіті поза межами Землі.


 • Атомна, молекулярна і оптична фізика

 • Астрономія і космологія

 • Біофізика

 • Обчислювальна фізика та астрофізика

 • Конденсована речовина і матеріали

 • Прилади

 • Магнетизм, електромагнетизм і плазма

 • Механіка

 • Фізика ядра і елементарних частинок

 • Оптика, лазери, мазери

 • Квантові обчислення

 • Теоретична фізика

 • Фізична хіміявивчення фундаментальних фізичних основ хімічних систем і процесів, у тому числі хімічної кінетики, хімічної термодинаміки, електрохімії, фотохімії, спектроскопії, статистичної механіки і астрохімії.
  Елемента́рна части́нка - збірний термін, що стосується мікрооб'єктів в суб'ядерному масштабі, які неможливо розщепити на складові частини. Їх будова й поведінка вивчається фізикою елементарних частинок.
  Хімічна кінетика - розділ хімії, що вивчає швидкість хімічних процесів. Ця наука включає в себе вивчення впливу різних експериментальних умов на швидкість хімічних реакцій та досліджує їх механізми, що включає в себе знаходження також і характеризацію перехідного стану.
  Хімі́чна термодина́міка - розділ фізичної хімії, що вивчає процеси взаємодії речовин методами термодинаміки. Під хімічною термодинамікою часто розуміють вчення про хімічну рівновагу, основними задачами якого є передбачення напрямку хімічної реакції, її виходу і рівноважного стану реакційного середовища в залежності від вихідного складу, температури та тиску.
  Статисти́чна меха́ніка - розділ фізики, який, використовуючи статистичний підхід теорії ймовірності, вивчає макроскопічні властивості фізичних систем, що складаються із великого числа часток.


 • Інше


3. ІНЖЕНЕРІЯ

  1. Інженерна механіка

Дослідження, спрямовані на розділи науки і техніки, які включають рух або структуру. Рух може бути викликаний пристроєм або впливати на пристрій.

 • Аерокосмічна та авіаційна інженерія

 • Цивільна інженерія

 • Обчислювальна механіка

 • Системи наземного транспорту

 • Промислова інженерія і промислове виробництво

 • Машинобудування

 • Суднобудування

 • Інше

  1. Матеріалознавство

Вивчення характеристик і використання різних матеріалів з метою поліпшення їх конструкції чи складу, що може підвищити їхню інженерну цінність

 • Біоматеріали

 • Кераміка та скло

 • Композитні матеріали

 • Обчислювальне та теоретичне матеріалознавство

 • Електронні, оптичні та магнітні матеріали

 • Наноматеріали

 • Полімери

 • Хімія матеріалівхімічні дослідження складу, синтезу і властивостей речовин, у тому числі конденсованих фаз (твердих, рідких, полімерів) та інтерфейсів з корисною або потенційно корисною функцією, такі як каталіз або використання сонячної енергії.
  Сонячна енергія - енергія від Сонця в формі радіації та світла. Ця енергія значною мірою керує кліматом та погодою, та є основою життя. Технологія, що контролює сонячну енергію називається сонячною енергетикою.


 • Інше

  1. Екологічна інженерія

Дослідження, які конструюють або розробляють процеси та інфраструктури для вирішення екологічних проблем, зокрема, водопостачання, утилізації відходів, або контролю забруднень.  

 • Біологічне очищення (відновлення)використання біологічних агентів, таких як бактерії або рослини, для видалення або нейтралізації забруднюючих речовин. Це включає фіторемедіацію, створення штучних водно-болотних угідь для очищення стічних вод, біодеградацію (біорозкладання забруднювачів) тощо.
  Біологі́чні аге́нти - збудники інфекційних хвороб або токсини, що можуть використовуватися як біологічна зброя або засоби біотероризму. Відомо близько 1200 типів біологічних агентів.
  Во́дно-болотяні угі́ддя, або вологі землі (англ. Wetlands) - ділянки місцевості, ґрунт яких є аквіфером з постійною або сезонною вологістю. Такі ділянки місцевості можуть бути частково або повністю зайняті водоймищами.


 • Меліорація земельзастосування інженерних (технічних) принципів і методів проектування для відновлення земель для більш продуктивного використання або до попереднього незайманого стану.

 • Контроль забруднень - застосування інженерних принципів і методів проектування для видалення забруднень з повітря, ґрунту або води.

 • Переробка, вторинне використання відходів - видобуток і повторне використання корисних речовин з непотрібних предметів, сміття або відходів. Процес управління та утилізації відходів і небезпечних речовин за допомогою таких методологій, як звалища, очищення стічних вод, компостування, зменшення кількості відходів тощо.

 • Управління водними ресурсамизастосування інженерних принципів і методів проектування для поліпшення розподілу й управління водними ресурсами.
  Переро́бка (обро́блення, переро́блення) відхо́дів (також: вторинна переробка, ресайклінґ (від англ. recycling), рециклювання й утилізація відходів) - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.
  Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.


 • Антропогенні впливи на екосистемидослідження впливу змін навколишнього середовища (природних чи в результаті дії людини) на екосистеми, в тому числі емпіричні дослідження забруднення.

 • Інше

  1. Біомедична інженерія

Застосування інженерних принципів і проектувальних концепцій в медицині та біології для цілей охорони здоров'я. 1. .ЕНЕРГЕТИКА

  1. Фізична енергетика

Дослідження поновлюваних енергетичних структур/процесів, включаючи виробництво та енергоефективність.

 • Гідроенергетика

 • Атомна енергія

 • Сонячна енергія

 • Стале (екологічно орієнтоване) проектування

 • Геотермальна енергія

 • Вітрова енергія

 • Інше

  1. Хімічна енергетика

Дослідження, що включають біологічні та хімічні процеси у поновлюваних джерелах енергії, екологічно чистий транспорт та альтернативні види палива.

 • Альтернативні види палива

 • Обчислювальна енергетика

 • Викопне паливо

 • Розробка паливних елементів і батарей (акумуляторів)

 • Мікробні паливні елементи

 • Сонячна енергія

 • Інше


5. Робототехніка та інтелектуальні машини

Дослідження, в яких використання машинного інтелекту має першорядне значення для скорочення залежності від людського втручання.

 • Біомеханіка (інженерні галузі біоніка та біоміметика – «дослідження та апарати, які імітують у техніці механіку біологічних систем»).

 • Когнітивні системи

 • Теорія управління

 • Кінематика роботів

 • Машинне навчання (не навчання за допомогою машин, а створення та/або дослідження алгоритмів, які можуть навчатися з отриманих даних).
 1. КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

6.1 Вбудовані системи

Дослідження, що включають електричні системи, в яких інформація передається за допомогою сигналів і або у вигляді хвиль, для цілей підвищення комунікацій, управління та/або зондування.
 • Електричні та електронні схеми

 • Інтернет речей

 • Мікроконтролери

 • Мережеві комунікації та передача даних

 • Оптика

 • Сенсори (датчики)

 • Обробка сигналів

 • Інше

  1. Системне програмне забезпечення

Дослідження або розробка програмного забезпечення, інформаційних процесів і методологій для демонстрування, аналізу чи управління процесом/рішенням.


 • Алгоритми

 • Кібербезпека

 • Бази даних

 • Мови програмування

 • Операційні системи

 • Інше

  1. Обчислювальне (комп’ютерне) біомоделювання

Дослідження, які включають комп'ютерне моделювання біологічних систем, найчастіше з метою розуміння процесів розвитку, співпраці (взаємодії) та виживання клітин або організмів.
Додаток 3

до листа МОН

від 13.09.2016 № 1/9-484


Умови проведення

Всеукраїнського науково-технічного конкурсу «Intel-Еко Україна 2017»


 1. Мета конкурсу.

  1. Всеукраїнський науково-технічний конкурс «Іntel-Еко Україна 2017» (далі – Конкурс) є національним етапом Міжнародного конкурсу Intel ISEF 2017, який проводиться серед кращих у світі молодих учених і винахідників з метою демонстрації найсучасніших наукових проектів та обміну ідеями.

  2. Основними завданнями Конкурсу є:

    • виявлення та підтримка учнівської молоді, обдарованої в різноманітних сферах науки й техніки;

    • розвиток інженерної думки серед молоді;

    • популяризація серед молоді науки як професії;

    • популяризація академічних досліджень молодих учених.
1   2   3


Скачати 304.19 Kb.