Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДонецька загальноосвітня школа №61

Скачати 214.8 Kb.

Донецька загальноосвітня школа №61
Скачати 214.8 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації08.05.2017
Розмір214.8 Kb.
  1   2


Донецька загальноосвітня школа № 61

Укладач Світлична А.В.

Завідуюча бібліотекою

Донецьк - 2006Оновлення освіти
1. Білова К. Компетентнісна педагогіка// Директор школи.-2005.-№ 37.-С. 11;

2. Денисова Н. Ф. Компетентності - шлях до оновлення освіти// Педагогічна скарбниця Донеччини. - 2004. - №2. - С.27-30;

3. Єрмаков І. Феномен компетентнісно - спрямованої освіти// Вересень. – 2003. -№ 3. –С. 47- 50;

4. Зимняя И. А. Ключевые компетенции- новая парадигма результата образования// Высшее образование сегодня. – 2003.-№ 5.-С.34-42;

5. Компетентність// Українська мова та література. – 2003.-№ 47.-С.

Скарбни́ця (лат. thesaurus, «тезаурус»; англ. treasury, ісп. tesorería) - скриня, місце або приміщення для зберігання скарбів, коштовностей, грошей; переносно - власне скарби, кошти, гроші. Також - назва установи, яка завідує «скарбом» (коштами, майном певної спільноти - держави, уряду, війська, племені, роду тощо).
Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.
30;

6. Концепція 12-річної середньої школи//директор школи. - 2002.-№ 1.- С. ;

7. Корсаків О., Трубачев С. До проблеми змісту сучасної шкільної освіти// Біологія і хімія в школі.- 2002.-№ 6.-С.8-13;

8. Ксьонзенко М. А., Чайкіна Л. О.Варіативна складова як засіб реалізації компетентісно- орієнтованого навчання// Педагогічна скарбниця Донеччини. - 2004. - №1. - С.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
37-38;

9. Лебедев О. Е. Компетентностный подход в образовании// Школьные технологии. -2004.- № 5. –С. 94;

10. Маслікова І. В. Моніторингова система освітнього менеджменту// Управління школою: БЖ.- 2005, 144 с.;

11. Мединська Л., Шеханіна О. На службі в компетентностей// Завуч. – 2006.- №1.- С.11-12;

12. Національна доктрина розвитку освіти//Освіта України. - 2002.- № 33.-С. ;

13. Перехід до компетентнісно напрямленого змісту освіти/Укладачі О. А. Губанова, О. М. Саломатникова // Математика в школах України. - 2005.-№ 35.-С.2-4;

14. Подмазін С. Проблема змісту сучасної освіти// Директор школи. – 2001.- № 4.-С. 86;

15. Радченко А. Є. Моніторинг професійної педагогічної компетентності вчителя (МППКВ)// Управління школою.- 2005.-№ 35-36.-С.

Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
24-58;

Методика «Моніторинга професійної педагогічної компетентності» не є універсальною й досконалою, однак дає змогу на підставі комплексної діагностики

та моніторингу підвищити рівень об’єктивності оцінки діяльності вчителя та сприяти постійному всебічному розвитку професійної педагогічної компетентності

вчителя.

Діагно́стика (з грец. diagnosis = dia+gnosis = «роз+пізнання») (англ. diagnostics; нім. Diagnostik; фр. le diagnostic) - галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування.
Дана методика сприяє не тільки виявленню рівня професійної компетентності вчителя, а й виявленню компетентності учня, таким чином складається пропорційна залежність : «Від компетентності вчителя до компетентності учня».

16. Регіональна програма впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально – виховний процес// Педагогічна скарбниця Донеччини.-2005.-№1.-С.4 11;

17. Регіональна програма впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально- виховний процес: Проект.

Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.
Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.
-Донецьк,2004.- 29 с.;

18. Родигіна І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання// Управління школою: БЖ. - 2005. - №8. - С.

Орієнти́р - у військовій справі - характерний, добре видимий на місцевості нерухомий предмет (природний або штучний) або елемент рельєфу, який, як правило, нанесений на топографічні та спеціальні карти з точно визначеними географічними координатами, за допомогою якого легко орієнтуватися на місцевості, визначати напрям при маневруванні та управлінні військами або організації стрільби і знаходження цілей.
1-96;

19. Тубельский О.На шляху до компетентнішо спрямованого змісту освіти// Українська мова та література. - 2003. - №34. - С.

- №44. - С.

- №46. - С.

- 2004. - №1. - С.

- №7. - С.

- №10. - С.

- №16. - С.

- №20. - С.

- №35. - С.

- №37. - С.

- №38. - С.3-4.


Пошук шляхів оновлення школи є одним із головгих завдань світової педагогічної

спільноти.

Дійшовши згоди щодо причин кризи (розрив між пропонованим змістом освіти і

потребами інформаційного суспільства), вчені активно дискутують з приводу визначення компетентностей і їх переліку, шукають шляхи для практичного застосування теоретичних напрацювань.

Сподіваємося, уривки зі статті кандидата педагогічних наук, Заслуженого вчителя Росії Олександра Тубельського допоможуть прояснити одне з найскладніших питань: як забезпечити компетентнісну спрямованність навчання.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.

20. Чернишов О. І., Черникова Л. Г. Теорія і практика впровадження компетентнісно орієнтованого підходу// Педагогічна скарбниця Донеччини. - 2005. - №1. - С.2-4;

21. Чернишова Р., Андрюханова В. Мета сучасної школи- компетентність// Директор школи.- 2001.-№ 8.-С. 91- 96;

22. Шульская О. С. Використання групової роботи як умова формування компетентності самоосвіти й саморозвитку учнів//Початкове навчання та виховання.-2006.-№18.-С.2-9.


Компетентність керівників навчальних закладів

1.

Чернишо́ва (рос. Чернышева, каз. Чернышева) - заплавне озеро на кордоні Росії та Казахстану.
Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Самоосвіта - самостійний спосіб отримання знань в певній галузі науки, мистецтва, техніки, політичного життя, культури, ремесла.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Павлютенков Є. М. Професійна компетентність директора школи// Управління школою. -2003.- № 7.- С.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
2- 4;

2. Практичне значення теоретико- методичної компетентності директора школи// Управління школою. - 2005. - №8. - С.10-19;

3. Ястребова В. Я. Акмеологічна компетентність директора сільської школи// Управління школою. - 2005. - №31. - С.2-3.
Компетентність вчителя


  1. Бодрова Н. Дифференцированный подход к повышению профессиональной

компетентности педагогов в инновационной школе// Підручник для Директора. - 2004. - №11-12. - С.
Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
86-91;

2. Булавенко О.А. Сущностные характеристики профессиональной компетентности// Школьные технологии. – 2005.-№ 3.-С.40 ;

3. Буланкина М. Е. Основы формирования культурологической компетенции учителя// Сибирский учитель.- 2000.- № 5.-С. 40-44;

4. Введенский В. Н. Компетентность педагога как важное условие успешности его профессиональной деятельности// Инновации в образовании.- 2003.- № 4.-С. 21-31;

5. Волкова Г. В. Повышение уровня профессиональной компетенции преподавательского коллектива// Завуч.- 1999.- № 7.-С.4-5;

6. Діагностика професійної компетентності педагогічних працівників// Завуч. - 2005. - №1. - С.9-20;

7. Диденко Л. А. Социально- педагогическая компетентность учителя// Школа.- 2001.- № 6.-С. 27;

8. Захарченко Е. Монолог или диалог (заметки о коммуникативной компетентності учителя)// Директор школи України. – 2003. - № 7-8.- С.87;

9. Казарицкая Т. Компетентность учителя: Инструментарий оценки и самооценки// Директор школи. – 2002.- № 6.-С. 25-33;

10. Коршунова Т. Мене довірено вам!...: Перехід до особистісно – орієнтованої педагогічної системи – професійне завдання кожного педагога// Дошкільне виховання. - 2005.- № 6.-С. 7;

11. Лук’янова М. І. Психолого – педагогічна компетентність учителя// Дайплет педагогічних ідей та технологій.

Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.
Шкільний парк. – 2002. -№ 2.-С. 77- 79;

12. Маркова А. К. Психологический анализ профессиональной компетентности учителя//Советская педагогика.-1990.-№8.-С.82-88;

13. Мельниченко Г. В. Сутність і структура професійно - педагогічної компетентності// Наука і освіта. – 2002.- № 3-4. –С. 72- 74;

14. Методика оцінювання компетентності педагогів/ Автор ідеї та голов.

Мельниченко - поширене українське прізвище, що походить від назви власника або працівника млина.
Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.
ред. І. Л.

Лікарчук// Підручник для Директора. - 2005. - №5-6. - С.48-54;

15. Онкович Г. Формування професійної компетентності педагогів засобами галузевої періодики// Вища освіта України. – 2003.- № 4.- С. 68- 73;

16. Сазоненко Г. Від пошуку «свого вчителя» до становлення високого компетентного професіонала// Завуч. – 2005.- № 25.- С. 15;

17. Татур Ю. Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста// Высшее образование сегодня. – 2004. -№ 3. –С. 20- 27;

18. Удовенко М. Підвищення професійної кваліфікації вчителя: Тренінг лідерства// Початкова освіта. - 2004. - №44. - С.

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Вища освіта Ви́ща осві́та - ступінь знань, що набуваються у вищих навчальних закладах (ВНЗ, вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства, науки і культури.
Початкова освіта - це перший етап загальної освіти дітей. Отримуючи початкову освіту, діти набувають перші знання про навколишній світ, навички спілкування та вирішення прикладних завдань. На цьому етапі формується і починає розвиватися особистість дитини, що підкреслює важливість початкової освіти для суспільства та держави.
2-9;

19. Уруський В. Діагностика професійної компетентності педагогічних працівників// Директор школи. – 2005.- № 5-6.- С. 9;

20. Хоружа Л. Етична компетентність учителя як основа реалізації гуманістичної парадигми освіти// Шлях освіти. – 2003. - № 3.-С.

Гуманізм - ( лат. humanitas - «людяність», humanus - «людяний», homo - «людина») це система ідей і поглядів на людину як на найбільшу соціальну цінність, створення умов для її повноцінного життя і фізичного та духовного розвитку.
27- 33;

21. Щербо И. Компетентность педагогов – страховка от профессионального застоя// Директор школи. – 2003. -№ 2. –С.

Страхува́ння - одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески (премії) до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків (страхування від недуг, страхування від вогню (пожеж), крадіжок, страхування життя та ін.).
11;

22. Юрієва К. Зміст і шляхи формування полі культурної компетентності педагогів// Управління школою. – 2004. - № 33.-С. 10;

23. Віаніс-Трофименко К. Б. Компетентний учитель- запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу// Управління школою. 2006.-№ 22-24.-С.54-57;

24. Афонін А. П., Меліков О. Я. Формування валеологічної культури майбутнього педагога- невід’ємна частина професійної компетентності//Основи здоров’я та фізична культура.- 2006.- №1.-С.

Сьогодення - частина лінії часу, що складається з подій, які відбуваються нині, тобто певна ділянка просторово-часового інтервалу. При певних умовах під теперішнім часом розуміються поточні дні, місяці та навіть роки.
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Компете́нтнісний підхі́д - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна.
Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.
7-8;

25. Ситник О. П. Професійна компетентність вчителя// Управління школою.-2006.-№14.-С.2-9;

26. Сергієчко В. П. Формування ключових компетентностей вчителя в умовах школи культури здоров'я//Управління школою.-2006.-№14.-С.10-12;

26. Віаніс- Трофименко К. Б. Компетентний учитель- запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу//Управління школою.-2006.-№22-24.-С.54-57.


Компетентність вчителя філолога
1.
Філоло́гія (грец. φιλολογία; від грец. φίλος - любов і грец. λόγος - слово, учення) - сукупність (єдність) гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо, які вивчають духовну культуру певного народу чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам'яток.
Кузьмич Г.Досвідчені- молодим: Круглий стіл// Початкова освіта. - 2004. - №44. - С.14-15;

2. Кучерук О. Формування комунікативної особистості у процесі вивчення риторики//Українська мова і література в школі.-2003.-№6.-С.7-11;

3. Симоненко Т. Основні напрямки роботи над розвитком професійної комунікативної компетенції студентів філологічних факультетів//Українська мова і

література в школі.-2005.-№3.-С.43-47;

4. Халін В. Місце художнього сприймання твору у професійній підготовці вчителя

літератури середньої школи// Українська література в загальноосвітній школі. - 2005. - №4. - С.

Сприйняття́, сприйма́ння (перцепція, від лат. perceptio) - пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття.
Студент Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
39-42;


Одержати знання і виробити відповідні уміння- головна мета навчальної діяльності студента. А для вчителя, чким він готується бути, ці знання й уміння повинні стати засобом його майбутньої педагогічної діяльності. Отже, в
Каталог: library -> literature -> loadliterature -> filename
library -> Проект плану-графіка
library -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
library -> “Інформаційні управляючі системи та технології” 080402 “Інформаційні технології проектування” Одеса 2010
filename -> Введение в Slackware Linux Что такое Linux?
library -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
library -> Дипломної освіти» ват «укртелеком»
filename -> Контрольные вопросы и задания 34 Глава Содержание школьного курса информатики и икт- 36
  1   2


Скачати 214.8 Kb.

  • Оновлення освіти 1. Білова К. Компетентнісна педагогіка// Директор школи.-2005.-№ 37.-С. 11; 2. Денисова Н. Ф. Компетентності - шлях до оновлення освіти// Педагогічна
  • Моніторинг професійної
  • Мельниченко
  • Підвищення
  • Компетентність вчителя філолога