Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоповідь начальника відділу освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації

Скачати 222.14 Kb.

Доповідь начальника відділу освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації
Скачати 222.14 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір222.14 Kb.
Доповідь начальника відділу освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації Ходос Н.Ф. на серпневій конференції керівників загальноосвітніх навчальних закладів 28.08.2015 Про вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо створення умов для забезпечення неперервної освіти та підготовки конкурентоспроможного випускника Шановна учительська громадо!
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Шановні керівники, голови громад, представники батьківських комітетів! Запрошені! Зміни в політичному, соціально-економічному житті нашої країни, зростаючі вимоги суспільства до якісної освіти спонукають як до радикальних реформ в українській освіті так і до поступових кроків для її удосконалення.    Перше вересня – день великих надій та очікувань. Кожна родина сподівається дати своїй дитині якісну освіту, яка дасть їй змогу ствердитись у житті, бути корисною своїй країні. Дарувати знання і набувати їх – це нелегкий труд, який вимагає віддачі душевних сил, значного напруження, проникнення у велику скарбницю, надбану людством. На сьогодні триває реформування освітньої галузі нашої держави, мета якого - стати розвиненою європейською державою, нарощувати свій науково-освітній потенціал. В зв’язку з цим перед освітянами стоїть завдання формування в молодих українців таких якостей, як: прагнення до навчання впродовж усього життя; постійний пошук найкращих шляхів розв’язання життєвих проблем; готовність своєю навчальною, а потім і фаховою, працею закласти підмурівок власного соціального успіху і зробити внесок у громадську, державну справу. Нові кроки в розвитку освіти будуть пов‘язані з посиленням ролі місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, із залученням громадян до вирішення назрілих питань.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
Пріоритети 2015-2016 років оптимізація мережі навчальних закладів району; заклади нового типу; створення умов для існування різних типів освітніх закладів, що забезпечують якісну освіту;
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
підвищення якості освіти та її наближення до потреб суспільства; економічно-ефективне та екологічно чисте енергозабезпечення закладів освіти за умов раціонального використання енергоносіїв Аналіз стану освіти Верхньодніпровщини та тенденції, які мали місце у 20142015 навчальному році, свідчать про те, що органами виконавчої влади, керівниками закладів освіти району проводилась значна робота щодо виконання законодавства про загальну середню освіту, створення умов для забезпечення громадянами рівного доступу до якісної освіти, її інтеграції у загальноєвропейський освітній простір.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
Не зважаючи на непросту ситуацію в країні, у районі системно здійснюються заходи щодо фінансування освітньої галузі. Райдержадміністрацією, відділом освіти надається посильна допомога по зміцненню матеріальної бази навчальних закладів, фінансуванні та виплаті заробітної плати.
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Своєчасно, у повному обсязі забезпечуються виплати заробітної плати працівникам освіти. Стовідсотково здійснюються виплати на оздоровлення педагогічним, бібліотечним і медичним працівникам. З метою підвищення або збереження кваліфікації педагогічних працівників району проводиться фінансування на відрядження та оплату послуг з курсової перепідготовки. У 2014-2015 навчальному році з 01 січня зменшено надбавки педагогічним працівникам навчальних закладів в граничному розмірі 5 та працівникам бібліотек – 20 , не виплати індексації заробітної плати.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.
З 01 вересня буде зменшено варіативну частину навчальних планів до 60 , відмінена оплата за кабінети. Дефіцит бюджету по заробітній платі (індексація) становить 3 851,2 тис.
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Бюдже́тний дефіци́т - перевищення видаткової частини державного бюджету над дохідною. Є однією з основних причин інфляції, спричиняється економічною нестабільністю, скороченням надходжень до бюджету, зростанням видатків з бюджету.
грн. 1-ої ст.., 1 398 тис. грн. 2-ої ст.., всього 5 242,2 тис. грн. та енергоносіїв до 2 млн.грн. В умовах суворої фінансово-бюджетної дисципліни при витрачанні бюджетних коштів питання енергозбереження та енергоефективності має надзвичайно важливе значення в закладах освіти.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
Зростання цін на газ, електроенергію та інші види палива, надзвичайна зношеність та застарілість котельного, теплообмінного, електричного, газового обладнання, інженерних мереж у закладах освіти зумовлюють пошук нових підходів до розв’язання проблем. Основною метою на теперішній час та найближчу перспективу є надійне, економічно-ефективне та екологічно чисте енергозабезпечення закладів освіти за умов раціонального використання енергоносіїв, запровадження альтернативних та поновлювальних джерел енергії. В реаліях сьогодення першочерговим завданням керівника закладу освіти є проведення організаційних та маловитратних заходів, спрямованих на зменшення бюджетних витрат на енергоносії, оплату праці, обслуговування обладнання та продовження щоденного моніторингу споживання енергетичних ресурсів.
Приро́дні енергети́чні ресу́рси - гідроенергія, геотермальна, ядерна, сонячна енергія, вітроенергія, енергія морських припливів і відливів, енергія біомаси та енергія, вироблена іншими нетрадиційними джерелами.
Проекти енергозбереження Проектними організаціями м.Верхньодніпровськ «АПЕКС» та «УКС-Проект» готується проектно-кошторисна документація на проведення робіт в слідуючих закладах освіти: реконструкція шиферного даху КЗ Водянська СЗШ І-ІІІст.
Прое́ктно-кошто́рисна документа́ція (рос. проектно-сметная документация, англ. design specifications and estimates, designing estimates; нім. Entwurfs- und Kostenunterlagen f pl) - комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах.
; реконструкція системи опалення з встановленням енергозберігаючих електрокотлів у КЗ Ганнівський НВК «СЗШ-ДНЗ»; реконструкція вікон (заміна на пластикові) північної сторони навчального корпусу КЗ Верхньодніпровська СЗШ №5 І-ІІІст. На експертизі проект загальною вартістю 1159,422 тис.грн.; реконструкція системи водопостачання у КЗ Ганнівський НВК «СЗШ-ДНЗ» - 200 тис.грн.; капітальний ремонт покриття спортивного залу КЗ Правобережненська СЗШ І-ІІІст.. До початку опалювального сезону за кошти інвесторів планується провести: реконструкція системи опалення з побудовою нової котельні на альтернативному паливі у КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №5 І-ІІІст.»; реконструкція системи опалення з побудовою нової котельні на альтернативному паливі у КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №2 І-ІІІст.»; реконструкція системи опалення з побудовою нової котельні на альтернативному паливі у Верхньодніпровському ПДЮТ; підключення системи опалення будівель КЗ Дніпровська СЗБШ –І-ІІІст.
Па́ливо альтернати́вне (рос. топливо альтернативное, англ. alternative fuel, нім. alternativer Brennstoff m) - це паливо, що є альтернативою (заміною) відповідним традиційним видам палива і яке виробляється (видобувається) з нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини.
Систе́ми опа́лення являють собою комплекс елементів призначений для отримання, переносу та передачі необхідної кількості теплоти в опалюване приміщення, та включає в себе три основні елементи: Джерело теплоти (теплогенератор при місцевому або теплообмінник при централізованому теплопостачанні) - елемент призначений для отримання теплоти та передачі її теплоносію; Теплопровід - елемент для транспортування теплоти від джерела теплоти до опалювального приладу; Опалювальний прилад –елемент для передачі теплоти в приміщення.
» до нової котельні на альтернативному паливі. Шановні колеги! Відділ освіти виважено підходять до формування мережі закладів і своєчасно реагує на вимоги часу. Освітню галузь району в 2015 - 2016 навчальному році будуть складати: 19 середніх загальноосвітніх шкіл, в тому числі 1 неповна середня загальноосвітня школа ( КЗ Андріївська НСЗШ) І-ІІ ступенів, 2 НВК Верхівцевський та Ганнівський, крім того, 5 закладів позашкільної освіти, 18 дошкільних навчальних закладів.
Сере́дня загальноосві́тня шко́ла - загальноосвітня школа, в якій учні здобувають середню освіту.
Верхньодніпровська вечірня (змінна) середня загальноосвітня школа на етапі ліквідації (рішення на погодження ліквідації виконкому Верхньодніпровської міської ради від 16.07.2015 № 3-40-13810282-15 та рішення районної ради від 27.08.2015 року). Загальна кількість учнів у 2015 – 2016 навальному році за попередньою мережею становить 4898 (4708 в минулому році, на 190 учнів більше) та 1604 (1571) дітей дошкільного віку, з них у дошкільних групах НВК – 111 дошкільнят. Учнів переселенців в ЗНЗ – 48, дошкільнят в ДНЗ – 20, всього – 68. Для забезпечення підвищення якості освіти, економічної ефективності функціонування навчальних закладів, приведення освітньої мережі у відповідність до потреб і особливостей регіону, поліпшення доступу до якісних освітніх послуг та їх урізноманітнення, в районі впроваджується оптимізація освітньої мережі. Протягом квітня – червня 2015 року відділом освіти проведено зустрічі з головами територіальних громад району, активом та депутатами місцевих рад щодо питань утримання та фінансування загальноосвітніх навчальних закладів на території громад, можливих варіантів їх реорганізації.
Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
24 червня 2015 року на засіданні колегії райдержадміністрації позачергово розглянуто питання оптимізації мережі навчальних закладів району. За наслідками розгляду прийнято розпорядження від 30.06.2015р. №Р-193 «Про оптимізацію мережі навчальних закладів району на 2015-2016 навчальний рік». Відповідно до прийнятого розпорядження головам територіальних громад направлено листи з рекомендаціями розглянути на сесіях (виконкомах) питання щодо погодження: - ліквідації Верхньодніпровської вечірньої (змінної) середньої загальноосвітньої школи; - реорганізації комунального закладу «Любомирівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської районної ради Дніпропетровської області» шляхом злиття з комунальним закладом Верхівцевський навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа №1 - дошкільний навчальний заклад»; - реорганізації комунального закладу «Дніпровокамянська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської районної ради Дніпропетровської області» шляхом злиття з Дніпровокамянським дошкільним навчальним закладом і створення на базі комунального закладу «Дніпровокамянська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської районної ради Дніпропетровської області» Дніпровокамянського навчально-виховного комплексу «Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»: - реорганізації комунального закладу «Першотравенська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської районної ради Дніпропетровської області» шляхом злиття з комунальним закладом «Пушкарівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської районної ради Дніпропетровської області»; - реорганізації Мишуринрізької середньої загальноосвітньої школи шляхом злиття з Мишуринрізьким дошкільним навчальним закладом і створення на базі Мишуринрізької середньої загальноосвітньої школи Мишуринрізького навчально-виховного комплексу «Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад». Головам територіальних громад рекомендовано надати копії рішень з даних питань. Щодо оптимізації класів, то у 2015-2016 навчальному році у 5 навчальних закладах не будуть відкриті 10-ті класи: КЗ Першотравенська СЗШ І-ІІІ ст.., Мишуринрізька СЗШ І-ІІІ ст.., КЗ Дніпровокамянська СЗШ І-ІІІ ст.., КЗ Любомирівська СЗШ І-ІІІ ст.. та вечірня школа. У КЗ Першотравенська СЗШ І-ІІІ ст.., КЗ Любомирівська СЗШ І-ІІІ ст.., КЗ Проавобережненська СЗШ І-ІІІ ст.. не відкриті 11-ті класи. Економія до кінця року буде становити 133,7 тис.грн. Проблемним залишається набір до 10-х класів в КЗ Дніпровська СЗБШ І-ІІІ ст.. – 13 учнів, КЗ Новомиколаївські СЗШ №1,2 І-ІІІ ст.. – 9 та 15 учнів. Планується зарахувати всього 629 учнів (563 учня в минулому році, на 66 учнів більше) до 1 -х класів та до 10-х класів – 193 учні в 14 класах (проти 237 учнів в минулому навчальному році в 17 класах). У 2015 році з 404 випускників 9-х класів у 10-му навчатиметься 190, що складає близько 47 . Підвищення рівня матеріально – технічного забезпечення навчальних закладів – саме в цьому полягає роль органів місцевого самоврядування.
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».
Виконано роботи по ремонту м’якої покрівлі корпусу початкових класів КЗ «Верхівцевський НВК «СЗШ №1-ДНЗ», м’якої покрівлі спортзалу ДЮСШ на 312,0 тис.грн.. Проводиться капітальний ремонт мякої покрівлі КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №5 І-ІІІст.» загальною вартістю 323,707 тис.грн.. Малоолександрівською сільською радою виділені кошти для КЗ Верхівцевського НВК в розмірі 109,855 тис.грн. для капітального ремонту мякої покрівлі корпусу початкової школи.
Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.
Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.
Дмитрівською сільською радою – 20,0 тис.грн. для КЗ Андріївської НСЗШ для встановлення металопластикових вікон Водянською сільською радою 30,0 тис.грн. для КЗ Андріївської НСЗШ та 50 тис.грн. для КЗ Водянської СЗШ (придбання матеріалів та комп’ютерної техніки). Першотравенською сільською радою – 20,0 тис.грн. для придбання комп’ютерної техніки для КЗ Першотравенської СЗШ, Верхівцевською міською радою – 12,0 тис.грн. для Верхівцевського БДЮ, Зарічанською сільською радою – 60,0 тис.грн. для придбання запасних частин для автобусів та погашення боргу за технічне обслуговування системи газопостачання, Дніпровською селищною радою – 27,0 тис.
Системи газопостачання - системи призначені для транспортування і розподілу газу між споживачами на побутові, комунально-побутові й технологічні потреби.
Запасна́ части́на - складова частина виробу, призначена для заміни такої самої частини, що перебувала в експлуатації, для підтримання або відновлення справності чи роботоздатності виробу.
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
грн. для ремонту покрівлі спорткомплексу в сел.. Дніпровському. У 20 школах району закінчено поточні ремонти кабінетів, спортивних залів, харчоблоків, рекреацій, водопровідно-каналізаційних систем.
Спорти́вна за́ла - спеціально обладнане приміщення, у тому числі спортінвентарем, і призначене для проведення спортивних ігор, зайняття спортом або фізичною культурою.
За кошти батьків, спонсорських у 6-х школах встановлено 40 пластикових вікон, замінено труб опалення та водопостачання – 560 м погонних, замінено лінолеумну підлогу у КЗ Водянській СЗШ, Верхньодніпровській СЗШ №1, Любомирівській СЗШ на площі 545 м кв. У КЗ Боровківська СЗШ замінено учнівські меблі для першого класу. Окремі меблі закуплені у КЗ Пушкарівській СЗШ, КЗ Водянській СЗШ. Зроблений ремонт фасаду корпусу початкової школи 1556 кв.м КЗ Верхньодніпровська СШ №1. У Кз Ганнівський НВК, крім поточних ремонтів приміщень школи, зроблений паркан для дитячого майданчика.
Дитя́чі ігрові́ майда́нчики - частина земельної ділянки обладнана пісочницями, тіньовими грибками, гойдалками, драбинками, гірками тощо.
У ряді шкіл зроблена заміна сантехнічних приладів (кранів,згонів,труб,тощо) у туалетних кімнатах. Викопування та обладнання шахтного колодязя у КЗ Водянській СЗШ, КЗ Любомирівській СЗШ. Капітальний ремонт приміщення (вестибюлю, харчоблоку, класної кімнати для 1-го класу, туалету, опалення приміщення) допоміжного корпусу КЗ Андріївської НСЗШ. 601 911,45 грн. коштів вкладено в покращення матеріального забезпечення шкіл. ДОШКІЛЛЯ Дошкільна освіта є обовязковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні.  Всі аспекти діяльності відділу освіти, ДНЗ району в 2014-2015 н.р. були зорієнтовані на модернізацію змісту дошкільної освіти та на збереження минулорічних надбань, пошук нестандартних і більш ефективних шляхів вирішення нагальних проблем, створення належних умов для здобуття дошкільної освіти,соціально-економічних, організаційно - управлінських і навчально-методичних передумов діяльності в зазначеній сфері. Функціонує 18 ДНЗ, 2 НВК в них виховується 1604 дошкільника, спостерігається перевантаженість груп - на 100 місцях виховується 116 дітей. Різними формами навчання охоплено 96 дітей віком від 2 до 6 (7) років, дітей 5 року життя - 100 від загальної кількості дітей дошкільного віку, які проживають на території району. Зусилля управлінців всіх рівнів були спрямовані на створення інноваційного освітнього простору - який сприяє розвитку творчого потенціалу педагога, дитини, батьків, їх готовності до швидких змін, співпраці. Творчо підходили до проведення РМО Шевкаленко Олена Володимирівна (Верхньодніпровський КДНЗ №8),Ткаченко Людмила Василівна.
Олена Володимирівна (рос. Елена Владимировна), повне ім'я Олена Володимирівна Російська, також Олена Володимирівна Романова (рос. Елена Владимировна Российская, Елена Владимировна Романова), (нар. 17 січня 1882 - пом. 13 березня 1957)
(Верхньодніпровський КДНЗ №7),Шрам Людмила Анатоліївна (Верхньодніпровський КДНЗ №1), Сусик Антоніна Петрівна (КЗ Ганнівський НВК “СЗШ-ДНЗ”,Роговань Юлія Юріївна (Верхньодніпровський КДНЗ №3),Піхота Тетяна Іванівна (Верхньодніпровський КДНЗ №4) З успіхом, результативно, під керівництвом завідуючої Шмідт Віри Андріївни та науково- методичному супроводі методиста Сіменович Людмили Олексіївни, проводиться науково-експериментальна робота на базі Верхньодніпровського КДНЗ № 8 в рамках міжнародного проекту “Освіта для сталого розвитку в дії.
Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.
” В 2015 році колектив дитячого садка брав участь у Всеукраїнському огляді –конкурсі «Школа сприяння сталому розвитку». Конкурс проводився за підтримки інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України,інституту педагогіки АПН України. Верхньодніпровський КДНЗ №8 «Золота рибка» став переможцем, нагороджений Дипломом та отримав знак «Школа сприяння сталому розвитку», внесений до обласного збірника. В травні 2015 року колектив Верхньодніпровського КДНЗ №8 став лауреатом ІІ Всеукраїнського конкурсу ЕКОклас. Нагороджений Дипломом за дорослий вчинок зі збереження довкілля. Значний внесок для перемоги додали Галицька Леся Вячеславівна вихователь фізичної культури та Чуприна Юлія Григорівна вихователь естетичного циклу.
Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.
Вищезазначений заклад нагороджений Дипломом за участь в проекті «Майбутнє Дніпропетровщини - талановиті діти» за благородні справи на ниві виховання дошкільнят. Тетяна Василівна Колісник завідуюча Верхньодніпровським КДНЗ №7 «Сонечко» - лауреат Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій 2015, нею представлено розробку «Розвиток креативно-пізнавальної діяльності дошкільників засобами художнього слова в інтегрованому просторі ДНЗ». Одним із актуальних і важливих питань залишається матеріально-технічне забезпечення ДНЗ. Як результат співпраці адміністрацій ДНЗ з головами територіальних громад, спонсорами, батьківською громадськістю придбання: технологічного обладнання, посуду, інвентарю,спецодягу, матеріалів для проведення поточних ремонтів, реконструкції водо- каналізаційної, тепломереж, ремонт покрівель на суму 814,219 тис.грн. та залучено добровільних внесків на суму 96,834 тис.грн. ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА На сучасному етапі розвитку суспільства особливе значення має загальна середня освіта. Її модернізація є найбільш системною і масштабною. Організація харчування Організація підвозу учнів Організація літнього оздоровлення Якість освіти - ЗНО Одним із показників якості освітнього процесу є результат зовнішнього незалежного оцінювання учнів.
Зо́внішнє незале́жне оці́нювання (ЗНО, раніше також Зовнішнє тестування, ЗТ) - іспити для вступу до ВНЗ в Україні.
Відділ освіти разом з керівниками шкіл забезпечив організаційну підготовку учнів до ЗНО: реєстрацію, підвіз шкільними автобусами на першу сесію з української мови та літератури. Проведено чітку роботу в питаннях допомоги переселенцям із східних областей при перереєстрації на додаткову сесію у Дніпропетровську. За результатами ЗНО з української мови та літератури – 2015 маємо: 1-3 бали – 64 учні 28,5, 4-6 балів – 99 учнів 43,8, 7-9 балів – 53 учні 23,4, 10-12 балів – 10 учнів 4,4. 6,6 учнів не здолали порогів бал з даного предмету. З 24 золотих медалей маємо 9, із 6 срібних – 7, всього із 30 нагород отримали – 16. П’ятірку учнів – медалістів по найбільшій сумі балів за результатами ЗНО з 3-х предметів: Редько Анастасія КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №2 І-ІІІ ст.» - 572 бали, Матвійчук Євгеній КЗ «Верхньодніпровська СШ №1 І-ІІІ ст.» - 563, Миргородська Анастасія КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №3 І-ІІІ ст.» - 550, Шевченко Сергій КЗ «Пушкарівська СЗШ І-ІІІ ст.» - 548,5, Чернявська Світлана КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №5 І-ІІІ ст.» - 541. Якість освіти це ІКТ У 2014-2015н.р. районний методичний кабінет працював над розширенням сфери застосування ІКТ-технологій шляхом використання Google Drive- безкоштовного мережевого офісного пакет, що дало можливість зменшити витрати часу на планування роботи РМК на місяць, збір інформації про особливості НВП, підготовку проектів наказів, рекомендацій. Застосування сучасних ІКТ-технологій визначило тематику та форми проведення методичних заходів для керівного складу, навчання методистів районного методичного кабінету та учителів - предметників. Так, протягом 2014-2015 н.р. проведено практичні заняття по застосуванню в управлінській діяльності програмних продуктів Google Apps та Office 365;
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Практи́чні заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.
створення дистанційних курсів на платформі Moodle, створення блогів учителів на платформі “Класна оцінка” та за допомогою служби Blogger. Згідно графіка ДОІППО проведено навчання учителів - предметників на базі районних тренінгових центрів за програмою “Соціальні сервіси Веб.2.0” та “Інтел@Навчання для майбутнього (v.10.2). Станом на 01.08.2015 року таке навчання пройшли 41 учителів (проти 27 у 2013-2014 н.р.). Як результат створено 113 блогів учителів (23) проти 51 (11 ) у 2013-2014 н.р.), 5 блогів шкільних методичних об’єднань та предметних кафедр (проти 2 у 2013-2014 н.р.), 148 дистанційних предметних курсів (проти 83 у 2013-2014н.р.). Слід зазначити, що розширення сфери застосування ІКТ-технологій освітньої галузі району в подальшому відбудеться через участь у дослідно-експериментальній роботі за темою “Хмарні сервіси в освіті” у 2015-2017 роках (КЗ “Верхньодніпровська СШ№1 І-ІІІ ст.”, дир. Роговська О.В.) під керівництвом Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.
Інноваці́йні техно́логії - радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром. Зазвичай мають знижену капіталомісткість, характеризуються більшою екологічністю й меншими енергопотребами.
Кращі вчителі в цій галузі: Кузнецов Руслан Анатолійович, вчитель математики КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №2 І-ІІІ ст.», Крижановський Сергій Михайлович, вчитель інформатики КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №2 І-ІІІ ст.» ,Лихолат Ірина Вячеславівна, вчитель інформатики КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №5 І-ІІІ ст.», Стьожка Оксана Володимирівна, вчитель хімії КЗ «Дніпровокамянська СЗШ І-ІІІ ст.», Лісова Ольга Олександрівна, вчитель біології КЗ Верхівцевський НВК. Інноваційна діяльність шкіл; – презентаційна діяльність шкіл У 2014-2015 н.р. активно продовжувалась експериментальна та інноваційна діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах.
Ольга Олександрівна Романова (1 (13) червня 1882 - 24 листопада 1960) - остання Велика княгиня, молодша дочка імператора Олександра III Олександровича і імператриці Марії Федорівни - після Миколи, Олександра, Георгія, Ксенії та Михайла.
Інноваційна діяльність - вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт введений на ринок, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації соціальних послуг, їх адаптацію до актуальних вимог суспільства.
Навчальні заклади району продовжили дослідження, участь у освітніх програм, проектах: міжнародний проект «Освіта для сталого розвитку в дії» (1 ЗНЗ 1 ДНЗ); міжнародний проект «Шкільна академія підприємництва» (4 ЗНЗ); науково- педагогічний проект «Росток» (2 ЗНЗ); міжнародна програма «Школи-новатори» (1 ЗНЗ); програма Інтел «Шлях до успіху» (1 ЗНЗ); експериментальне дослідження на тему «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес» (7 ЗНЗ); експериментальне дослідження, Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку (2 ЗНЗ);
Програ́ма з ви́щої осві́ти (осві́тня програ́ма) - це курс (цикл) навчання, який реалізується за допомогою навчального процесу, і після закінчення якого слухачу присвоюється кваліфікація з вищої освіти.
Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.
дослідження за темою: «Вплив єдиного освітнього простору та Інтернет – технологій на становлення інноваційної особистості ХХІ століття та визначення їх складових» (3 ЗНЗ); дослідження «Створення системи  розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей (1ЗНЗ);
Духовні цінності - це духовні уявлення, явища, поняття, вимоги, що притаманні людині, спільноті або науковому чи етичному вченню.
КЗ «Верхньодніпровська СШ №1 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов» є учасником Асоціації «Відроджені гімназії України». Слід зазначити, що у поточному навчальному році до експериментальної та інноваційної діяльності долучилися ще 3 ЗНЗ : КЗ “Пушкарівська СЗШ І-ІІІ ст.”, КЗ “Боровківська СЗШ І-ІІІ ст.”, КЗ “Верхівцевська СЗШ№2 І-ІІІ ст.”. Навчальні заклади стали учасниками міжнародних програм, проектів “Fair Play- Чесна гра” та “Маршрут безпеки”. В цілому учасниками Асоціацій, Проектів, Програм, експериментальних досліджень являються 68 загальноосвітніх навчальних закладів (проти 52 у 2013-2014 н.р.) та 1 ДНЗ. Презентаційна діяльність навчальних закладів району здійснюється також шляхом публікування науково-методичних практик у педагогічній пресі та видавництві. Активним учасником діяльності впродовж кількох років є Ляшенко А.Х. Андрій Хомич автор 3-х підручників з хімії (7, 8, 11 кл). Слід зазначити, що згідно наказу МОН України від 22 липня 2015 року № 786 підручник з хімії для 7 класу включено до переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету. Освітянська спільнота України мала можливість ознайомитися із змістом підручника, який розміщено на репозитарії  сайту МОН України. Якість освіти це: МАН - У 2014-2015 н.р. слухачами МАН є 7 учнів 2 ЗНЗ (Ганнівський НВК-5, КЗ “Новомиколаївська СЗШ№2” -2). Проти 17 учнів з 4 ЗНЗ у 2013-2014 н.р ( Ганнівський НВК, КЗ “Новомиколаївська СЗШ№1”, КЗ “Верхньодніпровська СЗШ№5”, КЗ “Пушкарівська СЗШ” ). Переможцями ІІ обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Дніпропетровського відділення Малої академії наук України стали: Осташко Лілія Володимирівна, учениця 10 класу Ганнівського НВК, відділення: літературознавства, фольклористики мистецтвознавства. Секція: фольклористика (диплом ІІ ст.) (учитель Копачова Надія Олександрівна). Нечаєва Вікторія Михайлівна, учениця 10 класу Ганнівського НВК, відділення: літературознавства, фольклористики мистецтвознавства. Секція: літературознавства (диплом ІІ ст.) ( учитель Палій Вікторія Миколаївна). XV Міжнародний конкурс імені Петра Яцика - Ревединська Марія (КЗ “Новомиколаївська СЗШ №1І-ІІІ ст.
Петро́ Я́цик (*7 липня 1921, Синьовидсько Вижнє, Сколівський повіт, Станіславське воєводство - † 1 листопада 2001, Торонто) - канадський підприємець українського походження, меценат і філантроп, відомий своїм вагомим вкладом у фінансування українознавства на Заході та в Україні.
) посіла ІІІ місце в обласному очному етапі, взяла участь у заключному етапі (учитель Беспалько Наталія Вікторівна); - V Міжнародний конкурс імені Тараса Шевченка - Різак Анна посіла ІІ місце в обласному очному турі (учитель Криворотенко Ольга Григорівна); І місце в обласному очному етапі зайняла учениця КЗ “Новомиколаївська СЗШ №1 І-ІІІ ст.” - Савченко Римма (учитель Шибінська Алла Михайлівна ), яка взяла участь у заключному етапі конкурсу. Рівень освіченості наших дітей залежить від тих, хто відтворює нашу націю – український вчитель. Учитель року Щороку учителі району є учасниками конкурсного руху, який виконує значущу соціальну роль у діяльності педагогів – підвищує статус педагогічної професії, активізує педагогічну творчість.
Соціа́льна роль - поведінка, очікувана від того, хто має певний соціальний статус. Обмежується сукупністю прав і обов'язків, відповідних цьому статусу. Також соціальну роль визначають як сукупність нормативно обумовлених соціальних властивостей, очікувань і зобов'язань у поєднанні з конкретною соціальною позицією.
Учасниками обласного туру конкурсу «Учитель року» стали учителі: - в номінації «Українська мова та література» Степанченко Вікторія Валеріївна(КЗ “Дніпровокам’янська СЗШ І-ІІІст.”) та Пащенко Олена Володимирівна (КЗ “Верхівцевська СЗШ №2 І-ІІІ-ст.”) У відбірковий обласний етап пройшла Пащенко О.В. - в номінації “Правознавство” взяла участь Крайнік Олена Вікторівна (КЗ “Пушкарівська СЗШ І-ІІІ ст.). Олена Вікторівна набрала 50 балів, взяла участь у відбірковому обласному етапі. - в номінації “Хімія” брали участь учителі: Сердюк Наталія Василівна - учитель КЗ “Верхівцевська СЗШ№2 І-ІІІ ст.”, Лесична Людмила Анатоліївна - учитель КЗ Верхівцевський НВК “СЗШ №1 -ДНЗ”, Стьожка Оксана Володимирівна - учитель КЗ “Дніпровокам’янська СЗШ І-ІІІ ст.”, Лиманська Катерина Миколаївна - учитель Кз Ганнівський НВК “СЗШ- ДНЗ”. Пройшли у відбірковий обласний етап: Сердюк Наталія Василівна - учитель КЗ “Верхівцевська СЗШ№2 І-ІІІ ст.”, Лесична Людмила Анатоліївна - учитель КЗ Верхівцевський НВК “СЗШ №1 -ДНЗ” та у фінальному етапі посіли - 4 місце Сердюк Наталія Василівна - учитель КЗ “Верхівцевська СЗШ№2 І-ІІІ ст.”, 5 місце Лесична Людмила Анатоліївна - учитель КЗ Верхівцевський НВК “СЗШ №1 -ДНЗ” - в номінації “ Образотворче мистецтво” брала участь Авраменко Альона Сергіївна - учитель КЗ Верхівцевський НВК “СЗШ №1 -ДНЗ”, яка пройшла у відбірковий обласний етап та у фінальному етапі посіла - 5 місце. Освітянський корпус Верхньодніпровщини має потужний кадровий потенціал. Хоч слід зазначити, що педпрацівників з науковими ступенями та навіть і пошукачів наукового ступеню у навчальних закладах немає. Один педпрацівник району (Ляшенко А.Х., дир. КЗ «Дніпровська СЗБШ І-ІІІ ст.») має звання «Заслужений вчитель». Навчальні заклади району забезпечені педкадрами практично на 100. Однак гострою залишається проблема старіння педкадрів, досить стрімко зростає кількість педпрацівників - пенсіонерів, які працюють у ЗНЗ. Всього по району у навчальних закладах працює 154 педагоги-пенсіонери (23). Прибуття молодих спеціалістів – 7, на 201516 – 3. Шановні колеги! Успішна діяльність навчального закладу залежить від людини, яка його очолює. Директор школи є ключовою фігурою освітнього середовища, здебільшого саме він визначає долю освітніх реформ і істотно впливає на педагогічну творчість кожного вчителя. На сьогодні директорський корпус є стабільним, всі директори з повною вищою педагогічною освітою, 80 зі стажем роботи понад 20 років. 90 директорів ЗНЗ мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії , 10 - «спеціаліст першої категорії», 7 мають педзвання «вчитель-методист», 7 – «старший вчитель». НОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ: Сулима Юрій Миколайович, директор Верхньодніпровської ДЮСШ, Кущова Тетяна Анатоліївна, директор КЗ «Новомиколаївської СЗШ №1 І-ІІІ ст.» В той же час в роботі керівників залишається ряд певних проблем в управлінській діяльності. З метою комплексного оцінювання рівня кваліфікації, педагогічного професіоналізму та результативності діяльності керівника два роки як започатковано проведення атестації керівників навчальних закладів. Під час вивчення професійної діяльності керівних кадрів ми будемо приділяти увагу питанням моніторингу роботи з педагогічним колективом, взаємодії з батьківською громадськістю, розгляду звернень громадян, дотримання педагогічної етики. Позашкільна освіта В районі збережено мережу позашкільних навчальних закладів.
Позашкільний навчальний заклад - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.
Протягом 2014-2015 навчального року в 5 закладах позашкільною освітою було охоплено 2131 учень (45). Серед педагогічних працівників ПНЗ високими результатами відзначилися Самсоненко Анатолій Якович, керівник радіотехнічного гуртка КЗ “Верхньодніпровський ПДЮТ”, 2 вихованці якого взяли участь у Всеукраїнських змаганнях з радіоконструювання і в командному заліку посіли ІІ місце. В закладі впроваджуються нові освітні проекти. Керівник хореографічного колективу “Пролісок” Бацко Тетяна Володимирівна протягом року створила 2 феєричні музичні вистави, в яких взяли участь не лише діти, а й їхні батьки та працівники закладу. А у червні 2015 року старша група творчого колективу “Пролісок” взяла участь у Міжнародному хореографічному фестивалі, що проходив у Болгарії, де посіла ІІІ місце. Також з цього навчального року змагання зі спортивного туризму “Висота”, що проводяться на на базі ПДЮТ, (керівник Прядко Олександр Георгійович) визначено як обласні.
Спортивний туризм - неолімпійський вид спорту з подолання певного відрізку земної поверхні, який називають маршрутом, з подоланням природних та/або штучних перешкод (гірські вершини і перевали (у гірському туризмі) або річкові пороги (у сплавах річками)), виконання технічних прийомів, спеціальних тактичних та/або технічних завдань.
Ткач Інна Юріївна керівник «Зразкового художнього колективу» гуртка «Петриківський розпис» КЗ «Верхньодніпровського ПДЮТ» нагороджена Грамотою голови Дніпропетровської облдержадміністрації на обласній серпневій конференції, що відбулася 27 серпня. Протягом навчального року значні досягнення в різноманітних творчих конкурсах обласного та Всеукраїнського рівня здобули вихованці керівників гуртків Повод Марини Валеріївни, Бурі Алли Володимирівни, Павлової Світлани Олександрівни (КЗ “Верхівцевський Будинок дітей та юнацтва”) та Тверітіна Миколи Лаврентійовича, Зінченко Юлії Петрівни (КПЗ “Дніпровський клуб юного техніка”). Спортивна діяльність (ДЮСШ, ЗНЗ) Вихованці навчальних закладів району протягом навчального 2014-2015 року були активними учасниками районних, обласних, Всеукраїнських змагань з різних видів спорту та досягли певних успіхів.
Вид спорту - сукупність видів спортивних змагань, об'єднаних за ознаками схожості правил, однієї спортивної федерації тощо.
Команда баскетболісток з КЗ Верхівцевський НВК “СЗШ №1 - ДНЗ” (директор Воронцова Л.Ф.) під керівництвом вчителя фізичної культури Кучеренка Миколи Анатолійовича стали третіми призерами області по баскетболу серед загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровської області. Другий рік поспіль збірна команда району у складі юнаків з КЗ “Верхньодніпровська СЗШ №2 І-ІІІ ст.” (директор Голтвянський О.Г., вчитель предмету “Захист Вітчизни” Ільїн Анатолій Петрович), КЗ Верхівцевський НВК “СЗШ №1 - ДНЗ” (директор Воронцова Л.Ф., вчитель предмету “Захист Вітчизни” Хмелюк Олег Миколайович) , КЗ “Дніпровська СЗБШ І-ІІІ ст.” (директор Ляшенко А.Х., вчитель предмету “Захист Вітчизни” Кравченко Йосип Яковлевич), займає друге місце в обласних змаганнях з фізичної підготовки допризовної молоді серед загальноосвітніх навчальних закладів області. Вихованці (юнаки та дівчата 2000-2002 р.н.) тренерів по баскетболу Дитячо-юнацької спортивної школи Котка Валерія Вікторовича, Шерстяних Івана Олександровича, Хейлика Сергія Віталійовича та тренерів по футболу Тараненка Валерія Вячеславовича, Чепи Ігора Володимировича стали переможцями обласного туру Всеукраїнського конкурсу “Хто ти - майбутній Олімпієць”.
Фізи́чна підгото́вка - один з предметів бойової підготовки, важливою і невід’ємною частиною військового навчання і виховання особового складу Збройних сил країн.
Дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ) - позашкільний навчальний заклад спортивного профілю.
Радченко Дмитро та Стащенко Роман, вихованці тренерів з греко -римської боротьби Ковтуна Віктора Івановича та Одновола Руслана Миколайовича, стали призерами чемпіонату України серед юнаків 2000 - 2001 року народження; тренер з греко -римської боротьби Чорнобай Володимир Валерійович підготував 5-ох призерів чемпіонатів області. Високими результатами відзначився тренер з кікбоксінгу Яцков Василь Володимирович, який за 2014 -2015 навчальний рік підготував більше 20 чемпіонів обласних змагань, його вихованці: Михлик Леонід став чемпіоном України 2015 року та отримав звання “Кандидат у майстри спорту”; Горловий Ілля був другим призером чемпіонату України. Виховання: Виховувати людину – означає визначати долю нації Зважаючи на суспільно-політичну ситуацію, яка склалася в нашій державі, пріоритетним напрямком виховної роботи в навчальних закладах району є організація патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.
Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.
Протягом минулого навчального року педагогічні та учнівські колективи за підтримки батьківської громадськості були активними учасниками акцій, спрямованих на підтримку захисників України в зоні проведення антитерористичної операції (“Лист пораненому”, “Великодній подарунок для бійця”, “Віддамо своє тепло воїнам АТО”, Захисна сітка та ін.) Через волонтерів у зону АТО було передано велику кількість продуктів харчування, речей першої необхідності, а також дитячих малюнків та сувенірів, які для наших бійців стають справжніми оберегами.
Патріоти́чне вихова́ння - планомірна виховна діяльність, спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму, тобто доброго відношення до Батьківщини та до представників спільної культури або країни.
Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримання життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з довкілля, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.
В школах району були організовані зустрічі з воїнами АТО, відвідування поранених у шпиталях, створено постійно діючі стенди “Вони захищають Україну”. На належному рівні було відзначено 70-ту річницю Перемоги над нацизмом у Європі та День пам’яті та примирення. З метою виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, активної громадянської позиції у травні 2015 року було проведено І (районний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), в якій взяли участь 10 команд (роїв) навчальних закладів району. Переможцем став козацький рій “Пушкарівські січовики” КЗ “Пушкарівська СЗШ І-ІІІ ст.” (директор Забігай Владислав Валерійович). Нові зміни в державі, впровадження європейських цінностей націлюють нас на особливе ставлення в питаннях виховання дітей і молоді, а для кожного керівника навчального закладу – формування сучасного вчителя та класного керівника, дієвого творчого педагогічного колективу. Поряд з цим, одним із пріоритетних питань у вихованні учнів була і залишається співпраця з батьківською громадськістю. Учасниками нашої конференції сьогодні є представники батьківських комітетів шкіл. Батьки наших учнів продемонстрували зацікавленість та активність в різних проблемних круглих столах, діалогах, конкурсах, соціально-просвітницьких акціях, благодійній діяльності. Від побудови відкритих доброзичливих відносин школи з батьками в питаннях виховання залежить своєчасне викриття проблем підліткового віку, становлення життєвої позиції, соціальної адаптації особистості дитини та усвідомлення батьками своїх обов’язків.
Пі́дліток - юнак або дівчина в перехідному від дитинства до юності віці. Сучасна наука визначає підлітковий вік в залежності від країни (регіону проживання) і культурно-національних особливостей, а також статі (від 12-14 до 15-17 років).
Адапта́ція соціа́льна - активне пристосування індивіда до умов середовища і результату цього процесу.
Шановні колеги! Непроста суспільно-політична ситуація призвели до внесення деяких змін в освітній галузі у зв’язку з напруженістю в енергетичній сфері. Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, затвердженим графіком у Департаменті освіти і науки облдержадміністрації були внесені зміни у структуру 20142015 навчального року, а саме збільшення тривалості осінніх та весняних канікул у період входження і виходу із зимово-опалювального сезону, що дало змогу зекономити до 1млн грн..
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
сплати за енергоносії. Пропонуємо також у 20152016 навчальному році також внести зміни у структуру року. Протягом 4-5 вересня, під час проведення батьківських зборів, вивчити думку батьків учнів 5-11 класів шляхом анкетування. Особливу увагу приділити паралелям 9 та 11 класів на предмет визначення оптимального варіанту. Перший варіант - навчання по суботах. Другий – навчання за п’ятиденним режимом роботи за рахунок застосування різних способів ущільнення вивчення навчального матеріалу, організації дистанційного навчання, об’єднання навчальних тем.
Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).
Тому, шановні колеги, пропонуємо зорієнтувати педагогічну і батьківську громадськість із розумінням поставитися до таких обставин. Шановні колеги! І на завершення свого виступу хочу наголосити, що освіта – це безперервний процес для людини довжиною в життя. Ще філософ Кант говорив, що «Два винаходи людства можна вважати найважчими: мистецтво виховувати і мистецтво управляти». Ці чинники є основою роботи керівника. Саме від вашої особистості у великій мірі залежить майбутнє України. Недаремно формат нашої зустрічі у співпраці органів місцевого самоврядування та виконавчої влади. Сподіваюсь, що разом ми зможемо реалізувати всі наші освітянські завдання, тому успіхів у нашій наполегливій праці та з новим навчальним роком!


Скачати 222.14 Kb.