Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоповідь ректора М. В. Полякова

Доповідь ректора М. В. Полякова
Сторінка1/23
Дата конвертації07.06.2017
Розмір4.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Про підсумки роботи

університету

в 2014/2015 навчальному році

Доповідь ректора М.В. Полякова

на зборах трудового колективу

(серпень 2015 р.

Трудовий колектив - усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності підприємства (установи, організації) на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
)

Дніпропетровськ


2015
Шановне товариство!
За доброю традицією на початку нового навчального року ми збираємось, щоб підвести підсумки року минулого і накреслити завдання та першочергові заходи на наступний рік, намітити шляхи нашого подальшого розвитку.

Минулий рік приніс нам чимало приводів бути задоволеними своєю працею. У кожного підрозділу були свої труднощі і успіхи.

Ми чудово розуміємо, що зроблено чимало добрих справ за кожним напрямом, багато зусиль прикладено для досягнення конкретних результатів, і чудово, що є поступовий рух вперед, вдосконалення і якості підготовки, і наукової діяльності, і міжнародного співробітництва.

Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Рейтинг університету залишається високим, як і його авторитет.

Безумовно, що аналіз кожного напряму діяльності потребує окремих нарад і обговорень на засіданнях вчених рад університету та факультетів, на ректораті, засіданнях завідувачів кафедр. І це ми будемо робити протягом всього року.

У нагоді для цього нам будуть матеріали нашої наради – звіти підрозділів, узагальнення проректорів, завдання, що висуває сьогодення перед нашим колективом, які за кілька днів буде розміщено на сайті університету.

А мені сьогодні б хотілося зробити короткий аналіз нашої діяльності і зосередитись на нерозв’язаних проблемах та стратегічних завданнях, які стоять перед університетом у 2015/2016 навчальному році.


1. Навчальна та навчально-методична робота
У 2014/15 навчальному році освітній процес в університеті забезпечують 15 факультетів (механіко-математичний; фізико-технічний; фізики, електроніки та комп’ютерних систем; прикладної математики; хімічний; біології, екології та медицини; геолого-географічний; психології; суспільних наук і міжнародних відносин; історичний; української й іноземної філології та мистецтвознавства; економічний; міжнародної економіки; систем і засобів масової комунікації;
Міжнародна економіка в широкому сенсі - теорія, вживана для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу. Вона ґрунтується на теорії ринкової економіки і розвиває її.
Педагогі́чний проце́с - динамічна система, яка об'єднує процеси навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. Процес, сутність якого полягає у забезпеченні єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності і загальності.
Прикладна математика - галузь математики, що розглядає застосування математичних знань в інших сферах діяльності. Прикладами такого застосування будуть: чисельні методи, математична фізика, математична хімія, лінійне програмування, оптимізація і дослідження операцій, моделювання суцільних середовищ (механіка суцільних середовищ), біоматематика і біоінформатика, теорія інформації, теорія ігор, теорія ймовірності і статистика, фінансова математика і теорія страхування, aктуарна математика,криптографія, а також комбінаторика і деякою мірою кінцева геометрія, теорія графів в додатку до мережевому плануванню, і багато в чому те, що називається інформатикою. У питанні про те, що є прикладною математикою, не можна скласти чітку логічну класифікацію. Математичні методи звичайно застосовуються до специфічного класу прикладних завдань шляхом складання математичної моделі системи.
Міжнаро́дні відно́сини - система міждержавних взаємодій, суб’єктами яких є держави і міждержавні та неурядові організації, приватні особи. Наука про міжнародні відносини є комплексною та міждисциплінарною.
Суспільні науки (соціальні науки, суспільствознавство) - широка група наукових дисциплін, предметом дослідження яких є суспільство - як система в цілому, так і окремі його частини, функції та елементи.
Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
юридичний; 3 центри (заочної та вечірньої форм навчання, післядипломної освіти та довузівської підготовки), 5 коледжів та 2 ліцеї (фізико-математичний ліцей та ліцей інформаційних технологій).

На 1 липня 2015 р. в університеті була ліцензована:

 підготовка фахівців 6-го рівня національної рамки кваліфікацій (НРК) за рівнем вищої освіти «бакалавр»: 68 напрямів за денною, 6 – за вечірньою та 35 напрямів за заочною формою навчання;

Післядипло́мна осві́та, ад'юнктура (Вищі академічні курси і т.п.) - це система підвищення кваліфікації осіб, котрі вже мають вищу освіту. Хоча за назвою ця система є частиною освіти, за змістом вона являє собою багато в чому або виключно науково-дослідну роботу, за результатами якої присуджується науковий ступінь.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Національна рамка кваліфікацій - системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. Нормативно-правовий документ, прийнятий в Україні в 2011.

 підготовка професіоналів 7-го рівня НРК за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»: 82 спеціальності за денною, 5 – за вечірньою і 31 – за заочною формою навчання;

 підготовка професіоналів 7-го рівня НРК за рівнем вищої освіти «магістр»: 85 спеціальностей за денною і 34 – за заочною формою навчання.

Крім того, відповідно до чинних ліцензій, університет надає також освітні послуги із:

 підготовки громадян України до вступу до ВНЗ;

 перепідготовки за рівнем спеціаліста (8 спеціальностей);

 підготовки іноземних громадян до вступу до ВНЗ України;

Інозе́мець - громадянин, підданий іншої держави, країни; чужоземець, чужинець. Дослівно - «особа з інших земель».

 підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами підготовки й спеціальностями;

 підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями) тощо.

Загалом, на 1 січня 2015 року за всіма напрямами та спеціальностями в університеті (без урахування коледжів) вищу освіту здобуває 12999 студентів та 328 слухачів (понад 10500 осіб – на денній формі навчання, 183 – на вечірній і майже 2600 – на заочній). При цьому понад 4900 осіб здобувають освітні рівні за кошти фізичних та юридичних осіб. Серед здобувачів більш як 270 іноземних громадян, що становить понад 2 % від загальної кількості.

Протягом другого півріччя 2014 року на виконання рішень вченої ради університету перейменовано кафедру загального та російського мовознавства на кафедру загального та слов’янського мовознавства, кафедру менеджменту та туризму на кафедру менеджменту та туристичного бізнесу, російської історії на кафедру східноєвропейської історії, об’єднані кафедри технічної механіки та робототехнічних систем утворили кафедру механотроніки, ліквідовано кафедру природничих та соціально-гуманітарних дисциплін.

Вче́на ра́да - колегіальний орган у вищих навчальних закладах і науково-дослідних інститутах.
Тури́зм - тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23  • Доповідь ректора М.В. Полякова
  • Дніпропетровськ