Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоповідь ректора М. В. Полякова

Доповідь ректора М. В. Полякова
Сторінка2/23
Дата конвертації07.06.2017
Розмір4.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

1.1. Формування контингенту студентів

Контингент студентів ДНУ на 1 січня 2015 року становив 12999, із них 295 іноземних громадян (на початок 2014 року – 12959 осіб, з них 257 – іноземні громадяни). За кошти державного бюджету здобували вищу освіту за всіма освітніми рівнями 8404 студенти, що на 216 осіб більше від показника минулого року (8188 осіб), а за кошти фізичних та юридичних осіб – 4595 студентів (що на 176 студентів менше, ніж минулого року (4771 осіб), у тому числі 165 осіб здобувають другу вищу освіту в Центрі заочної та вечірньої форм навчання.

Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

Інформацію щодо динаміки контингенту студентів на 1 жовтня відповідного року в цілому по ДНУ та за формами навчання окремо наведено на рис. 1.1-1.4.

Рис. 1.1

Рис. 1.2

Рис. 1.3

Рис. 1.4

Щорічне зменшення загальної кількості студентів за всіма освітніми рівнями за останні роки відносно незначне – приблизно 1–5 %, однак у результаті щорічного скорочення контингенту за останні 5 років університет, порівняно із 2010/2011 н. р. втратив 11 % студентів (17 % – за контрактом). За останній рік число студентів, які здобувають вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, скоротилося на 4,5 %, причому на 34 % зменшилася кількість студентів на вечірній формі навчання. Останнє пояснюються змінами в умовах зарахування студентів на вечірню форму навчання, що потребує приділення уваги директора Центру заочної та вечірньої форм навчання.

Зміни контингенту студентів на 1 жовтня відповідного року навчання за освітніми (освітньо-кваліфікаційними) рівнями підготовки наведено на рис. 1.5–1.8.

Рис. 1.5

Рис. 1.6

Рис. 1.7

Рис. 1.8

Як видно з діаграм, щорічно скорочується кількість студентів, які навчаються за освітніми рівнями «бакалавр», «спеціаліст». У звітному році, порівняно із 2010 роком, кількість бакалаврів зменшилася на 19 %, спеціалістів – на 18 %. Однак, за освітнім рівнем «магістр» відбулось значне збільшення контингенту на 33%, що пояснюється змінами терміну навчання з одного року на один рік і п’ять місяців. Найбільших змін зазнав контингент студентів за вечірньою формою навчання, де втрати становлять 70% від показників 2010 року.

Інформацію про контингент студентів (без іноземців) денної форми навчання за факультетами на 01 жовтня відповідного року надано на рис. 1.9–1.11.рис. 1.9

Протягом п’яти років ситуація щодо контингенту студентів стабільна на факультетах:

– української й іноземної філології та мистецтвознавства,

– суспільних наук та міжнародних відносин,

– хімічному,

– прикладної математики.

Щорічно зростає контингент студентів факультету психології, переважно це пов’язане з розвитком напряму підготовки (спеціальності) «Корекційна освіта (за нозологіями)».

Найбільших втрат зазнали факультети:

– економічний (28 %),

– механіко-математичний (25 %),

– фізико-технічний (25 %),

– історичний (22 %).

Почалося зростання контингенту студентів факультету міжнародної економіки, з якого була переведена спеціальність «Міжнародні відносини», але було ліцензовано новий напрям «Туризм».

Звертає на себе увагу те, що вже п’ять факультетів мають контингент студентів менший 500 осіб: ММФ, ХФ, ЮФ, ІФ, ГГФ (рис. 1.11).

Рис. 1.10Рис.1.11

Контингент студентів ДНУ на 1 січня 2015 року, які навчаються за рахунок бюджету та за контрактом, за освітними рівнями підготовки наведено на рис. 1.12, за факультетами – в табл. 1.1.1.

Рис. 1.12

Найбільше студентів контрактної форми навчання (у % від загального контингенту) навчається на факультеті систем та засобів масової комунікації (65 %), юридичному факультеті (61 %) та міжнародної економіки (53 %), а найменше – на механіко-математичному (2 %), фізико-технічному факультеті і факультеті фізики, електроніки та комп’ютерних систем (по 4 %).

Юридичний факультет (від лат. спроможність, здатність, вміння) - структурний навч. підрозділ, орг. форма вищої юрид. освіти в університетській системі навчання. Першим в Європі був Ю. ф. Болонського ун-ту (1158).
Ма́сова комуніка́ція (англ. Mass communication) - це поняття можна розглядати мінімум в двох аспектах: Як процес передачі інформації групі людей одночасно за допомогою спеціальних технічних засобів - мас-медіа.

Порівняно з 2010 роком контингент іноземних студентів зменшився на 10 %. Найбільше студентів-іноземців навчається на факультеті міжнародної економіки (10 %), жодний іноземний студент не здобуває вищу освіту на історичному факультеті.

За 2014/2015 н. р. із числа студентів, які навчались за кошти фізичних та юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення було переведено 170 осіб, які були найкращі за рейтингом або потребували соціального захисту.

Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).
Із числа переведених 150 осіб навчались за денною формою навчання (6 % від контингенту контрактників) і 20 осіб – за заочною формою (1 %).

У зв’язку з поновленням та переведенням у ДНУ ім. О. Гончара протягом навчального року було зараховано 274 особи, з них 218 – на денну форму навчання. Із числа зарахованих 161 особа (у т.ч. 34 іноземні громадянини) – студенти вищих навчальних закладів, розташованих у Донецькій і Луганській областях, з них на державну форму фінансування зараховано 73 особи.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Таблиця 1.1.1

Контингент студентів за формами фінансування станом на 1 січня 2015 рокуФакультет

Усього

Бакалаври

Спеціалісти

Магістри

У т.ч. громадяни України

У т.ч. іноземні громадяни

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Денна форма навчання

ФУІФМ

227

78

1012

334

119

31

96

13

1225

352

2

26

ІФ

66

73

197

62

32

1

37

10

266

73

0

0

ФСНМВ

468

366

364

317

56

18

48

31

467

336

1

30

ФТФ

957

43

645

16

214

19

98

8

957

39

0

4

ФМЕ

292

389

238

358

28

0

26

31

287

327

5

62

ФСЗМК

207

385

146

328

29

25

32

32

207

378

0

7

ФП

414

180

331

167

53

11

30

2

414

179

0

1

ЮФ

155

268

117

218

20

31

18

19

155

239

0

29

ЕФ

451

256

346

214

73

16

32

26

450

229

1

27

ФФЕКС

950

69

731

37

121

10

98

22

943

44

7

25

ХФ

373

50

296

41

40

2

37

7

373

44

0

6

ФБЕМ

661

142

492

64

79

5

90

73

659

130

2

12

ГГФ

224

66

173

62

29

3

22

1

223

62

1

4

ММФ

455

14

360

3

48

4

47

7

455

11

0

3

ФПМ

612

70

484

45

59

4

69

21

612

63

0

7

ЦПДО

0

4

0

0

0

0

0

24

0

19

0

5

Разом:

7712

2773

5932

2266

1000

180

780

327

7693

2525

19

248Таблиця 1.1.1

(продовження)

Факультет

Усього

Бакалаври

Спеціалісти

Магістри

У т.ч. громадяни України

У т.ч. іноземні громадяни

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Заочна форма навчання

ФУІФМ

204

242

153

144

32

37

19

61

204

241

0

1

ІФ

27

101

15

58

6

25

6

18

27

101

0

0

ФСНМВ

48

134

33

100

9

10

6

24

48

134

0

0

ФМЕ

12

58

0

44

7

1

5

13

12

47

0

11

ФСЗМК

30

86

26

58

2

17

2

11

30

86

0
ФП

61

262

47

198

10

41

4

23

61

261

0

1

ЮФ

31

298

16

222

10

71

5

5

31

292

0

6

ЕФ

163

208

153

135

10

41

0

32

163

202

0

6

ФФЕКС

0

7

0

7

0

0

0

0

0

7

0
ФБЕМ

90

126

69

63

9

34

12

29

90

124

0

2

ГГФ

6

59

1

51

5

8

0

0

6

58

0

1

ММФ

12

14

0

13

7

1

5

0

12

14

0
ФПМ

8

34

0

33

4

1

4

0

8

34

0
ЦПДО

0

12

0

0

0

0

0

12

0

12

0
Разом:

692

1641

513

1126

111

287

68

228

692

1613

0

28Таблиця 1.1.1

(продовження)

Факультет

Усього

Бакалаври

Спеціалісти

Магістри

У т.ч. громадяни України

У т.ч. іноземні громадяни

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Вечірня форма навчання

ФП

0

35

0

35

0

0

0

0

0

35

0

0

ЕФ

0

79

0

71

0

8

0

0

0

79

0

0

ФФЕКС

0

67

0

47

0

20

0

0

0

67

0

0

Разом:

0

181

0

153

0

28

0

0

0

181

0

0

РАЗОМ ПО ДНУ:

8404

4595

6445

3545

1111

495

848

555

8385

4319

19

276

Ліцензований обсяг по університету становить 10633 осіб, у т. ч. 7142 (67%) за денною формою навчання, 3101 (29%) за заочною та 390 (4%) – вечірньою.

На рис. 1.13 наведено виконання ліцензованого обсягу за ОППП «бакалавр» за денною формою навчання у 2014/15 н. р.


Рис. 1.13

На 13 напрямів підготовки в університеті у 2014/2015 н. р. здійснено набір студентів менше 20 осіб однієї групи (табл. 1.1.2). Підготовка бакалаврів на цих напрямах для університету буде збитковою наступні 4–5 років.

Табл. 1.1.2


Напрям підготовки

Ліцензійний обсяг

Обсяг прийому

Виконання ліцензійного обсягу

Образотворче мистецтво

25

18

72%

Економічна кібернетика

30

17

57%

Радіоелектронні апарати

30

17

57%

Гідрометеорологія

30

17

57%

Міжнародна інформація

30

16

53%

Управління персоналом

та економіка праці20

16

80%

Геологія

30

15

50%

Статистика

40

15

38%

Теплоенергетика

25

15

60%

Біотехнологія

20

11

55%

Радіотехніка

25

11

44%

Прикладна статистика

20

10

50%

Інженерне матеріалознавство

25

10

40%


1.2. Прийом на навчання
Вступна кампанія 2015 р. мала такі особливості:

 у 2015 р. відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
ДНУ вперше розпочав прийом абітурієнтів для вступу на навчання для отримання ступеня бакалавра та ступеня магістра;

 у 2015 р., як і в попередні, можна було вступити максимум до 5 вищих навчальних закладів і не більше ніж на 3 напрями підготовки в кожному з них. Тобто всього вступник мав можливість подати 15 заяв, але в цьому році абітурієнт кожній власній заяві присвоював пріоритет (1 – 15). Заява з пріоритетом 1 – спеціальність, на якій абітурієнт хоче навчатися найбільше. Пріоритетність, визначена вступником у заяві про участь у конкурсі, не могла бути змінена протягом вступної кампанії;

 формування пропозицій щодо рекомендації до зарахування здійснювалося автоматизовано відповідно до конкурсного балу та пріоритету заяви вступника;

 збільшилася кількість заяв від абітурієнтів, які були подані в електронній формі (у 2014 р. 63 %, у 2015 р. – 70 %);

 усі випускники, які мали повну середню освіту і вступали на навчання до вишів для здобуття освітнього рівня бакалавра, були зобов’язані надати сертифікати ЗНО 2015 р.

Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
(вступні екзамени складали тільки абітурієнти-пільговики та ті, які мають диплом молодшого спеціаліста і вступають до вишу на бакалавра за спорідненим напрямом підготовки);
Моло́дший спеціалі́ст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності².

 вступна кампанія 2015 р. характеризувалася корегуванням умов прийому під час її проведення;

 у вступній кампанії 2015 р. абітурієнти, подаючи заяви для вступу, залишали в технічних секретаріатах тільки копії, а оригінали документів були зобов’язані надати тільки після отримання рекомендації на зарахування на бюджетну форму навчання;

 тривало подальше втілення в роботу приймальної комісії Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО) у напрямку формування рейтингових списків абітурієнтів та формування наказів до зарахування.

Підготовка до вступної кампанії 2015 р. у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара розпочалася в жовтні 2014 р.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (до 25 червня 2008 - Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора державний університет ім. 300-річчя возз'єднання України з Росією; до 16 листопада 2016 - Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара) - один із провідних вищих навчальних закладів в Україні четвертого рівня акредитації з правом підготовки іноземців за акредитованими напрямами й спеціальностями.
після затвердження «Плану профорієнтаційної роботи Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара на 2015 р.». Новий склад приймальної комісії та її робочих органів був затверджений наказами ректора ДНУ імені Олеся Гончара у грудні 2014 – червні 2015 р. Наказом ректора ДНУ № 720 від 29.12. 2014 р. відповідальним секретарем приймальної комісії було призначено декана механіко-математичного факультету Хамініча Олександра Васильовича. Наказами ректора ДНУ № 721 від 29.12. 2014 р., № 127 від 27.02. 2015 р. та № 282 від 08.06. 2015 р. заступниками відповідального секретаря були призначені: професор Давидов Сергій Олександрович, доценти Комаров Олександр Вікторович, Совіт Юрій Петрович, Чепурко Олександр Олексійович, Дергачов Михайло Петрович, Горєлова Кристина Віталіївна, Грушка Віктор Володимирович, Личагін Микола Миколайович (за станом здоров’я був виведений зі складу ПК), старший викладач Колесніченко Олег Володимирович, викладач Гаджиєва Ганна Юріївна.
Миха́йло Пе́трович А́лас (серб. Михаило Петровић Алас, (серб. а́лас дослівно укр. риба́лка), *6 травня 1868, Белград, Князівство Сербія - †8 червня 1943, Белград) - сербський математик і винахідник, професор Белградського університету, академік Сербської Королівської академії.
Вели́кий князь Сергі́й Олекса́ндрович (29 квітня (11 травня) 1857(18570511), Царське Село - 4 (17) лютого 1905, Москва) - п'ятий син Олександра II, Московський градоначальник, генерал-губернатор.
Старший викладач - в СРСР та деяких пострадянських країнах - викладацька посада у вищих навчальних закладах.
Керівником технічного секретаріату приймальної комісії було призначено Прусенко Тетяну Миколаївну.

На підготовчих етапах вступної кампанії секретаріат приймальної комісії проводив організаційну, профорієнтаційну, методичну та технічну роботу із забезпечення майбутнього набору студентів на навчання в університеті за різними формами, термінами та фінансуванням. Було організовано прийом відвідувачів та їх консультації з питань прийому до ДНУ, можливостями навчання та подальшого працевлаштування згідно з отриманим фахом, підготовки до вступу та можливостями навчання в системі довузівської підготовки Дніпропетровського національного університету. Практичні зусилля були спрямовані на оновлення та оформлення наочної агітації та інформаційних видань і стендів приймальної комісії та факультетів університету: було видано оновлений «Довідник абітурієнта 2015 р.», різноманітні буклети та довідкова інформація, виготовлено стенд біля корпусу № 1, розміщено банер біля корпусу № 14 і на розі вул. Казакова й просп. Гагаріна. Значну увагу приділяли висвітленню в засобах масової комунікації інформаційних, профорієнтаційних технічних питань, пов’язаних зі вступом до вищих навчальних закладів, зокрема до ДНУ. На телебаченні, радіо та в друкованих ЗМІ неодноразово виступали ректор Поляков Микола Вікторович, відповідальний секретар приймальної комісії Хамініч Олександр Васильович, проректори, декани факультетів, провідні вчені та викладачі.

Микола Вікторович Поляков (нар. 1 травня 1946(19460501), Дніпропетровськ) - український вчений, ректор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, дійсний член Академії наук вищої школи України.

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара функціонує Центр довузівської підготовки (ЦДП), діяльність якого спрямована на якісну підготовку молоді на основі системи стандартів загальної середньої та вищої освіти, на надання освітянських послуг учнівській та студентській молоді з метою поглибленого вивчення ними предметів шкільного циклу, загальноосвітніх та додаткових дисциплін, необхідних для вступу до ВНЗ. Ліцензійний обсяг ЦДП з підготовки до вступу у ВНЗ громадян України становить 1275 осіб.

При університеті в складі Центру довузівської підготовки постійно працював Малий університет Регіонального центру моніторингу освіти (РЦМО), а також підготовчі курси тривалістю 8 місяців, 6 місяців, 3 місяці та заочні 9-ти місячні підготовчі курси, за всіма дисциплінами, які були включені до переліку сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), а також з підготовки до творчого конкурсу з напряму підготовки «Журналістика». Загалом, через систему довузівської підготовки ДНУ у 2014/2015 н. р. пройшло 320 осіб.

З метою перевірки рівня знань вступників з навчальних дисциплін та подальшого коригування їхньої професійної орієнтації у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара з учнями 11 класів Малого університету та Навчальних баз Регіонального центру моніторингу освіти (РЦМО) Центру довузівської підготовки протягом року проводились діагностичні моніторингові контрольні роботи та тренажери учнів Малого університету з математики, історії, української та англійської мов.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Професійна орієнтація, профорієнтація - заходи, спрямовані на ознайомлення людини з її здібностями й можливостями для того, щоб запропонувати їй вибрати одну з найбільш підходящих для неї професій з врахуванням потреб виробництва.

Співробітниками підготовчих курсів (ПК) та РЦМО ЦДП та викладачами дисциплін проводилась кропітка роз’яснювальна та агітаційна робота щодо залучення слухачів до структурних підрозділів ЦДП, навчання на яких (з урахуванням отриманого аудиторного навантаження 150 годин) дає можливість (відповідно до «Правил прийому до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2015 році») отримати за результатами випускової атестаційної роботи додатково 5 % конкурсного балу при вступі на природничо-математичні та інженерно-технічні напрями навчання.

У результаті проведеної роботи виявили бажання вступати на вищеозначені напрями та взяти участь у тестуванні, організованому приймальною комісією ДНУ імені Олеся Гончара, 80 слухачів підготовчих курсів та Малого університету.

Слухачі підготовчих курсів взяли участь у тестуванні для одержання додаткових 5 % до конкурсного балу з таких предметів:

– математика – 63 чол., середній бал яких становить 168,2 (з 200);

– фізика – 6 чол., середній бал – 155,3 (з 200);

– біологія – 7 чол., середній бал – 154,85 (з 200);

– географія – 4 чол., середній бал яких становить 155 (з 200).

Згідно з цим планом профорієнтаційної роботи ДНУ 21 грудня 2014 р., 25 січня, 22 лютого та 29 березня 2015 р. на всіх факультетах відбулися Дні відкритих дверей, 7 грудня 2014 р. і 26 квітня 2015 р. відбулися загальні Дні відкритих дверей, у яких узяли участь близько 6000 осіб. Заходи в Дні відкритих дверей проводила адміністрація факультетів ДНУ із залученням провідних науково-педагогічних працівників університету. Майбутнім абітурієнтам надавали можливість ознайомитись із правилами прийому до університету в 2015 р., умовами навчання та проживання в університеті, матеріально-технічною базою університету, безпосередньо поспілкуватися з професорсько-викладацьким складом кафедр, членами приймальної комісії.

1.2.1. Рівень вищої освіти бакалавра
Прийом студентів на перший курс усіх форм навчання проводився відповідно до «Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1172 від 15 жовтня 2014 р.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
, та змінами до «Умов прийому…», затверджених наказами Міністерства освіти і науки України № 615 від 11 червня 2015 р. та № 822 від 30 липня 2015 р., а також відповідно до нормативних актів університету: «Положення про приймальну та відбіркову комісію Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара», затверджених наказом т. в. о.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
ректора ДНУ ім. О. Гончара № 640 від 25 листопада 2014 р., «Правил прийому до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2015 р.», затверджених вченою радою ДНУ ім. О. Гончара 20.11 2014 р., протокол № 5 та введених у дію наказом т. в. о. ректора ДНУ № 639 від 25 листопада 2014 р. та їхніх змін, затверджених вченою радою ДНУ імені Олеся Гончара, протокол № 13 від 30.06 2015 р.

План прийому до ДНУ:

– на денну форму навчання 1126 94 = 1220 місць (94 – за скороченими термінами навчання);

– на заочну форму навчання 54 25 = 79 місць (25 – за скороченими термінами навчання).

Ліцензована кількість місць: на денну форму – 3565, на заочну – 1210.

На 2 серпня 2015 р. подано заяв до вступу:

– денна форма: 17 963 283 40 = 18 286 (283 – за скороченими термінами навчання та 40 – вечірня форма навчання);

– заочна форма: 301 97 = 398 (97 – за скороченими термінами навчання).

Загалом на 1 курс подано 18 684 заяв.

Загалом прийнято 22 238 заяв, з них через електронний вступ прийнято 13134 заяви.

Найбільший конкурс у 2015 р. був на напрямах підготовки:

денної форми: «Реклама та зв’язки з громадськістю» – 75.6, «Туризм» – 58.9, «Правознавство» – 30, «Міжнародна економіка» – 82.5, «Міжнародні відносини» – 581, «Комп’ютерна інженерія» – 21, «Міжнародна інформація» – 86. У цьому році спостерігається незначна зацікавленість абітурієнтів такими технічними напрямами: «Авіоніка» – 20.3, «Радіотехніка» – 20.7, «Фізика» – 24;

заочної форми: «Фінанси і кредит» – 8, «Правознавство» – 8.2.

Найнижчий конкурс спостерігався на напрямах підготовки:денної форми: «Філологія» (французька) – 3.5, «Математика» – 4.7, «Статистика» – 3.6, «Корекційна освіта» – 4.7.
заочної форми:

«Історія» – 2.6, «Біологія» – 2.4, «Філологія» (українська мова та література) – 2.75.


Рис. 1. Динаміка подання заяв та плану набору на денне відділення


Рис.2. Динаміка подання заяв та плану набору на заочне відділення

Рис. 3. Динаміка конкурсу в ДНУ


Зарахування згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1159
Звіт про зарахування абітурієнтів до ДНУ за результатами вступних випробувань у межах договору про підготовку педагогічних кадрів для установ освіти Дніпропетровської області наведено в таблиці:
Напрям підготовки

Зараховано

1.

Історія

2

2.

Географія

1

3.

Філологія (англійська мова)

4

4.

Філологія (українська мова та література)

2

Усього

9


Прийом призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, призерів III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України
У 2015 р. до ДНУ вступало 19 абітурієнтів та було зараховано:

– 7 призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад,– 12 призерів III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.
Прийом випускників Дніпропетровської області
Усього до університету абітурієнти зі шкіл Дніпропетровської області подали 3776 заяв. Зараховано на навчання за кошти державного бюджету 710 випускників шкіл Дніпропетровської області.

Прийом випускників – учасників бойових дій (АТО)
На перший курс зараховано одного абітурієнта на бюджетну форму навчання та 4 – на контрактну форму навчання.
Вступ до університету абітурієнтів пільгових категорій
Велику кількість заяв подали абітурієнти, які мали право на першочергове зарахування – 2425. До ДНУ ім. О. Гончара вступало 2404 осіб з відзнакою, золотою або срібною медаллю. Зокрема, подало заяви 1368 осіб із золотою медаллю, 961 особа зі срібною медаллю, 75 осіб з відзнакою. З них було зараховано до університету на перший курс: 132 особи із золотою медаллю, 93 особи зі срібною медаллю та 42 особи, які мали відзнаку. Право на першочергове зарахування мали й діти-сироти. З цієї пільгової категорії було зараховано 13 осіб та на перший курс прискореної форми навчання – 3 особи.

Прийом випускників Донецької та Луганської областей
Усього до ДНУ імені Олеся Гончара випускники зі шкіл Донецької та Луганської областей подали 1 546 заяв на перший курс ступеня бакалавра. До університету було зараховано 80 випускників шкіл Донецької та Луганської областей, а саме: на перший курс ступеня бакалавра на бюджетну форму навчання – 66 осіб, на контрактну форму навчання – 14 осіб.

Прийом випускників АР Крим
Усього до університету абітурієнтами, що закінчили загальноосвітні середні школи чи вищі навчальні заклади на півострові Крим, було подано 19 заяв. Було зараховано за кошти державного бюджету одну особу.
Зарахування на старші курси


Харчові технології

2

Хімія

4

Авіаракетобудування

4

Усього

10


Зарахування на навчання за скороченими термінами


Напрям підготовки

Зараховано бюджет

Денна форма навчання

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

8

Комп’ютерна інженерія

15

Програмна інженерія

15

Маркетинг

2

Машинобудування

25

Економіка підприємства

5

Авіа- і ракетобудування

24

Усього денна форма навчання

94

Напрям підготовки

Зараховано бюджет

Заочна форма навчання

Облік і аудит

15

Фінанси і кредит

10

Усього заочна форма навчання

25

Усього

119


Позабюджетний вступ до ДНУ
Загалом у 2015 р. було укладено 521 угода (454 на 1-й курс ступеня бакалавра, 53 особи на навчання за скороченими термінами та 14 осіб на вечірню форму навчання).

Рис. 4. Динаміка набору на місця за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб
План державного замовлення на 1-й курс у 2015 р. повністю виконаний:

– на денну форму навчання прийнято 1220 осіб (94 – за скороченими термінами навчання),

– на заочну – 79 (25 – за скороченими термінами навчання).

На перший курс за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб зараховано:

– на денну форму навчання 400 осіб (16 – на навчання за скороченими термінами);

– на заочну форму навчання – 93 (23 – за скороченими термінами навчання);

– на вечірню форму навчання – 14.
1.2.2. Освітні рівні спеціаліста та магістра
На навчання за освітніми рівнями спеціаліста та магістра подано заяв:

– денна форма – 2 409 осіб,

– заочна форма – 1111осіб,

– вечірня форма – 34 особи.

Загалом подано 3 554 заяви.
Всього на 5 курс зараховано 1758 особи: 1166 – на денну форму навчання,
577 – на заочну форму навчання та 15 на вечірню форму навчання.


Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Вечірня форма навчання

Магістр

Спеціаліст

Магістр

Спеціаліст

Магістр

Спеціаліст

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Контракт

Контракт

348

246

474

98

96

187

46

248

0

15

На навчання за ОКР спеціаліста 2 абітурієнти – учасники АТО зараховані на контрактну форму навчання.

Зі шкіл Донецької та Луганської областей на навчання за ОКР спеціаліста та освітнього рівня магістра подано 48 заяв, з яких були зараховані на бюджетну форму навчання на ОКР спеціаліста – 16, а на освітнього рівня магістра – 9. На контрактну форму навчання на ОКР спеціаліста – 6 осіб, а на ступінь магістра – 4 особи.

Магі́стр - освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.

З навчальних закладів Криму зараховано одну особу за ОКР спеціаліста, та 4 особи зараховано на навчання за освітнім рівнем магістра.

План державного замовлення на 5-й курс у 2015 р. виконано:

– на денну форму навчання за ОППП спеціаліста зараховано 572 особи,

– на денну форму навчання за ОППП магістра зараховано 594 особи;

– на заочну форму навчання за ОППП спеціаліста зараховано 294 особи;

– на заочну форму навчання за ОППП магістра зараховано 283 особи.

За рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на навчання за ОППП спеціаліста та магістра зараховано:

– на денну форму навчання – 344 особи,

– на заочну форму навчання – 435 осіб,

– на вечірню форму навчання – 15 осіб.
Підводячи підсумки приймальної компанії, треба відмітити, що:
Практика формування «Групи контролю і вводу даних до ЄДЕБО», яка кожного дня здійснювала ввід даних абітурієнтів до ЄДЕБО та їх перевірку, суттєво прискорила формування цієї бази даних і зменшила кількість технічних помилок. Корисним було проведення навчальних занять до початку роботи з прийому документів зі складом відповідальних за введення даних ЄДЕБО.

Щоденне відвідування деканами своїх технічних секретаріатів поліпшило їхню роботу.

Удосконалено сторінку на офіційному сайті університету з інтерактивними можливостями отримання інформації про хід подачі оригіналів документів, кількість бюджетних та контрактних місць, наявність пільгових категорій вступників тощо, що оновлювалась у режимі on-line.

Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
Це дало можливість абітурієнтам вчасно отримувати поточну інформацію, реагувати на конкурсну ситуацію та приймати об’єктивні рішення.

Набір абітурієнтів на держбюджетні місця був чітко реалізований на напрямах, де залучалися безпосередньо завідувачі або провідні викладачі відповідних випускових кафедр.


Завдання на підготовку до майбутньої вступної кампанії:
Деканам усіх факультетів подати до 01.10 2015 р. до Приймальної комісії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара план заходів, щодо забезпечення набору студентів у 2016 р.

Активізувати агітаційну роботу із залучення абітурієнтів до вступу в ДНУ імені Олеся Гончара серед випускників шкіл Дніпропетровської області, слухачів Підготовчих курсів ДНУ, учнів Малого університету, навчальних закладів регіонального центру безперервної освіти «Придніпров’я» та випускників коледжів, що входять до складу ДНУ імені Олеся Гончара.

Оновити програми фахових вступних випробувань для вступників на скорочені форми навчання. Переробити та розширити бази завдань для фахових вступних випробувань для цього контингенту вступників. Затверджені програми та бази даних у роздрукованому та електронному форматі подати в Приймальну комісію до 15 грудня 2015 р.

Центру довузівської підготовки активізувати агітаційну роботу із залучення абітурієнтів, насамперед на технічні та природничі факультети.

З урахуванням суттєвого ускладнення завдань, що вирішує комп’ютерна група приймальної комісії під час прийому заяв вступників та відправлення інформації до ЄДЕБО, необхідно створити окрему групу системних програмістів у складі приймальної комісії за допомогою відповідних факультетів.

Для більш оперативної обробки поточних даних великої кількості абітурієнтів під час вступної кампанії та утримання бази даних студентів університету встановити сервер, що забезпечить безперебійну роботу системи АСУ ВНЗ та її взаємодію з програмним забезпеченням ЄДЕБО.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23 • 1.2. Прийом на навчання Вступна кампанія 2015 р. мала такі особливості:  у 2015 р. відповідно до Закону України
 • Дніпропетровському національному університеті
 • Сергій Олександрович
 • Поляков Микола Вікторович
 • 1.2.1. Рівень вищої освіти бакалавра Прийом студентів на перший курс усіх форм навчання проводився відповідно до «Умов прийому до вищих навчальних закладів України
 • Зарахування згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1159
 • Прийом випускників Дніпропетровської області
 • Прийом випускників – учасників бойових дій (АТО)
 • Вступ до університету абітурієнтів пільгових категорій
 • Прийом випускників Донецької та Луганської областей
 • Прийом випускників АР Крим
 • Зарахування на старші курси
 • Зарахування на навчання за скороченими термінами
 • Позабюджетний вступ до ДНУ
 • 1.2.2. Освітні рівні спеціаліста та магістра
 • Підводячи підсумки приймальної компанії, треба відмітити, що
 • Завдання на підготовку до майбутньої вступної кампанії