Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоповідь ректора М. В. Полякова

Доповідь ректора М. В. Полякова
Сторінка23/23
Дата конвертації07.06.2017
Розмір4.05 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Навчальна та навчально-методична робота

1. Забезпечити розробку й видання повного переліку документів, що регламентують діяльність структурних підрозділів, права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу в університеті.Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, навчально-методичний, навчальний відділи.

Термін виконання: 2015-2016 рр.
2. Провести первинну акредитацію за напрямами підготовки: 6.030204 «Міжнародна інформація», 6.140103 «Туризм».

Відповідальні: завідувачі кафедр «Міжнародних відносин» і «Менеджменту та туристичного бізнесу».

Термін виконання: травень 2016 р.
3. Забезпечити отримання ліцензії за рівнем вищої освіти «магістр» за спеціальністю «Туризм».

Відповідальні: завідувач кафедри «Менеджменту та туристичного бізнесу».

Термін виконання: травень 2016 р.
4. З метою підвищення якості підсумкового оцінювання випускників на кваліфікаційних екзаменах за рівнем вищої освіти «бакалавр» розробити та затвердити на Вченій раді університету нову структуру тестового кваліфікаційного іспиту, що включає в себе завдання закритої форми з вибором правильної відповіді, на встановлення відповідності, відкритої форми з короткою відповіддю.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи.

Термін виконання: листопад 2015 р.
Наукова діяльність
Загалом позитивні підсумки наукової діяльності університету у звітному навчальному році однак не зняли всіх проблем. До того ж час сформував нові виклики і постали нові завдання, які необхідно буде вирішувати у майбутньому навчальному році. Тому НДЧ, додатково до завдань з перспективного плану розвитку університету на 2015-2017 рр. пропонує акцентувати роботу на таких питаннях.

Основним завданням є підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень і практичної цінності прикладних досліджень і розробок, отримання результатів конкурентоздатних на світовому рівні ефективного використання коштів державного бюджету.

Загальним завданням для наукових підрозділів є також активізація діяльності щодо укладання госпдоговорів і договорів про науково-технічне співробітництво з науковими і виробничими підприємствами, участі у конкурсах науково-дослідних робіт, отримання грантів, участі у сумісних наукових проектах.

Здійснювати наукову і науково-методичну роботу в межах другої половини робочого дня викладачів кафедр за затвердженим планом НДР на 2015 рік.

Вважати невід’ємною складовою наукової діяльності кафедри науково-дослідну роботу студентів: участь у виконанні держбюджетних та госпдоговірних тем, публікації статей, подача заявок на винаходи, участь у конференціях, семінарах, конкурсах. Особливу увагу приділяти підготовці студентів до олімпіад.

Для підвищення якості роботи у 2015-2016р. відділ з питань інтелектуальної власності пропонує та почав здійснювати таку роботу:

– розробку методичних рекомендацій «Міжнародний патентний пошук за системою PST» для підвищення рівня проведення патентних досліджень з охороноспроможної тематики;

– залучати учасників освітнього процесу до винахідницької роботи та підвищення рівня їх знань з питань правового захисту інтелектуальної власності шляхом проведення систематичних практичних занять із співробітниками та студентами з правового захисту інтелектуальної власності з використанням розроблених навчальних посібників з питань ІВ, особливо на стадії курсового та дипломного проектування;

– проводити інвентаризації наявних в університеті нематеріальних активів, виявляти найбільш перспективні з них, на які існує потенційний попит на ринку з метою їх реалізації;

– для успішного виконання планів та завдань з інтелектуальної власності необхідне поновлення матеріально-технічної бази відділу та своєчасне виділення коштів на дії, пов’язані з розробкою та охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності при виконанні науково-дослідних робіт.

За напрямом інформатизації підрозділів університету планується силами фахівців відділу науково-технічної інформації НДЧ:

– здійснювати пошук інформації про міжнародні гранти та конкурси наукових проектів, що фінансуються державними й закордонними організаціями, та щомісячно розміщувати її на сайті університету;

– оновити інформацію про наукові школи ДНУ на сайті університету у зв’язку із затвердженням нового положення «Про наукові школи Дніпропетровського національного університету».

За напрямом «Підготовка наукових кадрів» НДЧ планує у 2015/2016 н. р.:

– продовжити роботу з розширення мережі аспірантури та докторантури (з деканатами);

– проаналізувати ефективність роботи наукових керівників – доцентів, які мають 3 і більше аспірантів;

– у період приймальної кампанії активізувати роботу з метою збільшення кількості аспірантів, які навчаються за контрактом.

Міжнародне співробітництво
1. Продовжити співпрацю з Національним Еразмус офісом з метою підвищення якості підготовки європейських проектів.

Відповідальна: начальник відділу по роботі з міжнародними організаціями та іноземними партнерами І.М. Сова.

Термін: 2015/2016 н. р.

2. Оновити базу даних студентів ДНУ, які будуть направлятися для навчання до зарубіжних ВНЗ за програмами академічного обміну.Відповідальна: начальник відділу по роботі з міжнародними організаціями та іноземними партнерами І.М. Сова.

Термін: 2015/2016 н. р.

3. Здійснити заходи щодо вдосконалення координації та ефективності роботи наявних при університеті міжнародних центрів.Відповідальні: начальник відділу по роботі з міжнародними організаціями та іноземними партнерами І.М. Сова, наукові керівники центрів.

Термін: 2015/2016 н. р.

4. Регулярно оновлювати на сайті інформацію щодо міжнародної діяльності ДНУ.Відповідальна: начальник відділу по роботі з міжнародними організаціями та іноземними партнерами І.М. Сова.

Термін: 2015/2016 н. р.

5. Провести засідання круглого столу «Ефективність виконання міжнародних договорів та проектів: проблеми та перспективи».Відповідальна: начальник відділу по роботі з міжнародними організаціями та іноземними партнерами І.М. Сова.

Термін: жовтень 2015 р.

6. Щоквартально проводити засідання Координаційної ради з міжнародного співробітництва, на яких заслуховувати звіти координаторів міжнародних договорів та проектів.Відповідальна: начальник відділу по роботі з міжнародними організаціями та іноземними партнерами І.М. Сова.

Термін: 2015/2016 н. р.

7. Продовжити співпрацю з інформаційно-іміджевим центром МОН України щодо проведення нострифікаційних експертиз документів про освіту іноземних громадян .Відповідальний: начальник відділу підготовки фахівців для зарубіжних країн та академічних обмінів Г.А. Онищенко.

Термін: 2015/2016 н. р.

8. Оновити базу даних іноземних студентів ДНУ ім. О. Гончара .

Відповідальний: начальник відділу підготовки фахівців для зарубіжних країн та академічних обмінів Г.А. Онищенко.

Термін: 2015/2016 н. р.

9. Здійснити організаційні заходи, спрямовані на активізацію реалізації в університеті англомовних програм навчання іноземних студентів в університеті.Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи у сфері міжнародного співробітництва, проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з наукової роботи, декани факультетів;

Термін: 2015/2016 н. р.

10. Продовжити співпрацю з фірмами-партнерами університету на каналі набору іноземних абітурієнтів для навчання в ДНУ ім. О.Гончара.Відповідальний: начальник відділу підготовки фахівців для зарубіжних країн та академічних обмінів Г.А. Онищенко.

Термін: 2015/2016 н. р.

11. Поновити рекламні матеріали університету, щодо залучення на навчання іноземних абітурієнтів.Відповідальний: начальник відділу підготовки фахівців для зарубіжних країн та академічних обмінів Г.А. Онищенко.

Термін: 2015/2016 н. р.
Гуманітарно-виховна робота
1. Підготувати методичні матеріали і провести першу лекцію для студентів усіх спеціальностей університету на тему «Єдина, соборна і сильна Україна – наш рідний дім!» , а для студентів перших курсів додатково лекцію чи бесіду на тему «Його іменем названо університет. Олесь Гончар – наш видатний вихованець, письменник і громадський діяч».

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді, декан історичного факультету, декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства, деканати, кафедри, куратори.

Термін виконання: вересень 2015 р.

2. Організувати ознайомлення студентів-першокурсників з університетськими святинями (Пам’ятний знак загиблим співробітникам і студентам у війні 1941-1945 рр., бронзове погруддя О. Гончара, меморіальна стела видатних науковців і портретна галерея Героїв, Пам’ятний знак загиблим співробітникам та студентам ДНУ в зоні АТО (корп. №1), музей історії ДНУ, іменні аудиторії на факультетах), інфраструктурою загального користування (Наукова бібліотека, Палац спорту і стадіон, Палац студентів, Ботанічний сад), окремими нормативними документами університету (Правила внутрішнього розпорядку в ДНУ, Кодекс честі та гідності студента ДНУ та ін.).Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді, заступники деканів з виховної роботи, куратори, ради студентів.

Термін виконання: вересень 2015 р.

3. Розробити концепції і прийняти Програми в галузях:

● військово-патріотичного виховання студентської молоді ДНУ,

● формування правової культури студентів ДНУ,

● формування політичної культури студентів ДНУ,

● відродження і збереження історичної пам’яті в університеті.Відповідальні: історичний факультет, юридичний факультет, факультет суспільних наук і міжнародних відносин.

Термін виконання: 2015-2016 рр.

4. Організувати й провести Форум оновленої Асоціації випускників ДНУ, де оприлюднити пропозиції з низки соціально значущих університетських цільових програм і проектів, що потребують залучення позабюджетних (спонсорських) коштів (за окремою програмою).Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді, керівник Асоціації, декани факультетів, дирекція Палацу студентів.

Термін виконання: вересень 2015 р.

5. Підготувати й провести на базі ДНУ міжрегіональну науково-практичну конференцію «Болонський процес і динаміка адаптації українського студентства до культурно-ціннісних надбань європейської цивілізації».Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді, група аналізу у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді, факультет суспільних наук та міжнародних відносин, заступники деканів з виховної роботи.

Термін виконання: листопад 2015 р.

6. Організувати нараду-семінар викладачів-гуманітаріїв за участю керівництва ДНУ (ректор, проректори) для обговорення стану справ і поточних завдань в царині університетської гуманітаристики.Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді, декани, зав. кафедр профільних факультетів.

Термін виконання: грудень 2015 р.

7. Взяти участь у проекті Дніпропетровської обласної ради «Козацькі пісенні скарби Дніпропетровщини».Відповідальні: ректорат, група аналізу у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді, факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства.

Термін виконання: протягом навчального року.

8. Підвести підсумки відкритого конкурсу на кращий проект символічного Пам’ятного знаку на честь 100-річчя ДНУ і розпочати пошук джерел фінансування на його виготовлення.Відповідальні: ректорат, профком, рада студентів.

Термін виконання: 2015 р.

9. Розробити і реалізувати комплексний План організаційних, наукових та культурно-просвітницьких заходів до 100-річчя заснування університету.Відповідальні: ректорат, профком, керівники підрозділів.

Термін виконання: 2016–2018 рр.

10. Підготувати й видати до ювілею університету:

● 2-й том джерел про наше минуле та сьогодення «Усна історія ДНУ»,

● книгу нарисів про вихованців і працівників ДНУ – Героїв під робочою назвою «Золоті зірки Альма матер».Відповідальні: історичний факультет, факультет систем і засобів масової комунікації.

Термін виконання: 2016-2017 рр.

11. Забезпечити стабільне функціонування наявної мережі молодіжних об’єднань за інтересами (клуби, театри, студії, гуртки тощо) і створити необхідні організаційні умови для її подальшого розширення, передусім на рівні навчальних підрозділів та гуртожитків.Відповідальні: ректорат, профком, рада студентів, заступники деканів з виховної роботи, керівник об’єднань.

Термін виконання: протягом навчального року.

12. На всіх рівнях адміністративної вертикалі (ректорат – деканати – кафедри), профспілкової та інших громадських організацій створювати режим найбільшого сприяння щодо забезпечення ефективного функціонування й розвитку студентського самоврядування, продовжити практику проведення регулярних (не рідше двох разів на семестр) зустрічей керівництва університету та навчальних підрозділів зі студентським активом для оперативного розв’язання поточних питань організації навчання, побуту та дозвілля, реалізації молодіжних пропозицій і побажань, перспективних ініціатив та починань суспільно-корисного, патріотичного та гуманітарного характеру.Відповідальні: ректорат, деканати, кафедри, викладачі, ради студентів.

Термін виконання: протягом навчального року.
Соціально-економічна діяльність


 1. Забезпечити цільове та ефективне використання коштів державного бюджету відповідно до чинного законодавства та напрямів статутної діяльності університету.

Відповідальні: проректор з соціально-економічних питань, головний бухгалтер.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Продовжити роботу з розширення спектру послуг, які можуть надаватися центром заочної та вечірньої форм навчання та центром післядипломної освіти.

Відповідальні: проректор з соціально-економічних питань, декани факультетів, заступник головного бухгалтера.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Знайти можливість здійснювати матеріальну підтримку ветеранів університету, студентів-сиріт, інвалідів, чорнобильців та студентів із малозабезпечених сімей.

Відповідальні: проректор з соціально-економічних питань, головний бухгалтер.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Забезпечити студентів безперебійним якісним харчуванням в їдальнях та буфетах університету.

Відповідальні: проректор з соціально-економічних питань, директор торговельно-промислової фірми.

Термін виконання: протягом навчального року.
Адміністративно-господарська діяльність 1. Провести ретельне обстеження спеціалізованою організацією навчальних корпусів №2 і №10, Палацу студентів, Палацу спорту, гуртожитку №2.

Відповідальні: проректор з АГР М. М. Ружин, начальник експлуатаційно-технічного відділу Г. П. Мороз.

Термін виконання: протягом року.

 1. За умови виділення коштів виготовити проектно-кошторисну документацію спеціалізованою організацією для проведення комплексного капітального ремонту навчального корпусу №12 і гуртожитку №5 (продовження).

Відповідальні: проректор з АГР М. М. Ружин, начальник експлуатаційно-технічного відділу Г. П. Мороз.

Термін виконання: протягом року.

 1. Розробити та реалізувати план проведення поточного й капітального ремонтів на об’єктах університету у 2015-2016 рр.

Відповідальні: проректор з АГР М. М. Ружин, начальник експлуатаційно-технічного відділу Г. П. Мороз.

Термін виконання: протягом року.

 1. Розробити та виконати заходи щодо своєчасної підготовки об’єктів університету до роботи в осінньо-зимовий період.

Відповідальний: головний інженер О. В. Фісюн.

Термін виконання: до жовтня 2015 р.

 1. Надати необхідні обґрунтування на виділення додаткових коштів (з обласного бюджету) для завершення капітального ремонту оранжереї ботанічного саду.

Відповідальні: проректор з АГР М. М. Ружин, декан факультету біології, екології та медицини О. О. Cевериновська.

 1. Надати пропозиції по завершенню будівництва блоку поточних аудиторій та гуртожитку по вул. Казакова.

Відповідальні: проректор з АГР М. М. Ружин, начальник відділу капітального будівництва Д. С. Алманов.

Термін виконання: протягом року.

 1. Виконати спеціалізованою організацією експертну оцінку земельних ділянок університету для встановлення на балансовий облік.

Відповідальні: проректор з АГР М. М. Ружин, начальник експлуатаційно-технічного відділу Г. П. Мороз.

Термін виконання: протягом року.

 1. Виділити кошти та виконати роботи з підготовки Центральної котельні, котелень низького тиску та інженерних мереж до роботи у зимових умовах 2015––2016 рр. згідно з затвердженими ректором заходами.

Відповідальні: проректор з соціально-економічних питань Д. О. Яшин, головний інженер О. В. Фісюн, головний механік О. М. Лібуцький, начальник Центральної котельні В. М. Горбатов.

Термін виконання: до 1 вересня 2015 р.

 1. Виділити кошти та провести ремонтні роботи зовнішніх мереж з локальною заміною трубопроводів тепла, гарячої і холодної води, електричних, кабельних мереж.

Відповідальні: проректор з соціально-економічних питань Д. О. Яшин, головний інженер О. В. Фісюн, головний механік О. М. Лібуцький.

Термін виконання: до жовтня 2015 р.

 1.  Забезпечити фінансування запланованих заходів щодо виконання робіт на 2015-2016 рр.

Відповідальні: проректор з соціально-економічних питань Д. О. Яшин, головний бухгалтер С. О. Руссу.

Термін виконання: протягом року.


Зміст


Вступ ……………………………………………………………………………… 3

1.

Навчальна та навчально-методична робота …………………….………….. 4
1.1.

Формування контингенту студентів ..…………………………………. 5
1.2.

Прийом на навчання …………………………………………………… 141.2.1.

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра …………............ 171.2.2.

Освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліста та магістра ……… 22
1.3.

Розробка, вдосконалення та впровадження програм підготовки

фахівців ………………………………………………………………… 24

1.3.1.

Акредитація ……………………………………………………. 251.3.2.

Ліцензування ……...…………………………………………… 26
1.4.

Підвищення якості методичного забезпечення навчального процесу .. 27
1.5.

Практична підготовка студентів ……………………………............... 38
1.6.

Якість підготовки фахівців ………………………………………..….. 431.6.1.

Якість підготовки студентів, які навчаються за ОКР бакалавра ..431.6.2.

Якість підготовки студентів, які навчаються за ОКР спеціаліста, магістра ………………………………………………………..… 511.6.3.

Підсумки атестації студентів ………………………………… 53
1.7.

Випуск та працевлаштування фахівців ……………………………… 61
1.8.

Відрахування та поновлення студентів ……………………………… 64
1.9.

Нормування робочого часу викладачів ……………………………… 65

2.

Наукова та науково-технічна діяльність ………………........…………… 72
2.1.

Кадри наукових підрозділів …………………..……………………. 72
2.2.

Підготовка наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації. Атестація наукових працівників університету …….... 73
2.3.

Фінансування науково-технічної діяльності ……………………….. 76
2.4.

Матеріально-технічне забезпечення наукової і науково-технічної діяльності …………………………………………………………….. 77
2.5.

Показники виконання наукових і науково-технічних робіт …….… 792.5.1.

Найбільш вагомі результати фундаментальних

і прикладних НДР ……………………………………………... 79

2.5.2.

Наукові праці наукових і науково-педагогічних працівників, зокрема у виданнях, що входять до наукометричних баз даних . 822.5.3.

НДР, що виконуються за рахунок позабюджетних коштів (небазове фінансування) ……………………………………… 832.5.4.

Наукові заходи (семінари, конференції, симпозіуми тощо) ... 842.5.5.

Студентська наукова робота ………………………………….. 872.5.6.

Рейтингові показники наукової діяльності підрозділів …….. 90
2.6.

Інноваційна діяльність фахівців університету ……………….……. 91
2.7.

Наукова бібліотека ……………………………………………........... 93
2.8.

Видавнича діяльність ……………………………....………………... 99
2.9.

Робота з удосконалення системи управління і нормативної бази ... 101

3.

Діяльність Вченої ради …………………………………………………… 103

4.

Міжнародна діяльність у 2014/2015 навчальному році …………..…..… 105
4.1.

Двосторонні партнерські угоди та міжнародні проекти …………. 105
4.2.

Зарубіжні відрядження …………………………………………..… 108
4.3.

Прийом зарубіжних викладачів, науковців і студентів …..…..….. 108
4.4.

Підготовка іноземних громадян на підготовчому відділенні ......... 109
4.5.

Навчання іноземних громадян …………………………………….. 109

5.

Кадрове та організаційно-документальне забезпечення

навчального процесу …………………………………………………….... 1126.

Гуманітарно-виховна робота та інформаційне забезпечення ………….. 116
6.1.

Гуманітарно-виховна робота .……………..…………………….... 116
6.2.

Зв’язки з громадськістю та ЗМІ …………………….…………….. 129
6.3.

Газета «Дніпропетровський університет» ……...……………..….. 134

7.

Фінансово-економічне, соціальне та адміністративно-господарське

забезпечення діяльності університету ………………………………..…. 138


7.1.

Виконання кошторису …………………………………………..….. 138
7.2.

Стипендіальне забезпечення ……………………………...………… 139
7.3.

Соціальна сфера ……………………………………………………… 140
7.4.

Умови праці, навчання та відпочинку ……………………………… 141
7.5.

Господарська діяльність, експлуатація споруд та інфраструктури

університету ………………………………………………………..… 144


7.6.

Матеріально-технічне постачання ………………………………..… 149
7.7.

Охорона університету …………………………………………..…… 150

8.

Підсумки …………………………………………………………………… 152
8.1.

Навчальна робота …………………………………………………… 152
8.2.

Науково-дослідна робота …………………………………………… 171
8.3.

Міжнародне співробітництво ………………………………….…… 175
8.4.

Гуманітарно-виховна робота ………………………………..….…. 175
8.5.

Фінансово-економічна діяльність ..................................................... 178
8.6.

Соціально-економічна підтримка студентів та співробітників ...... 178
8.7.

Адміністративно-господарська діяльність ……….……...…….…. 179

9.

Основні завдання та заходи на 2015/2016 навчальний рік ……………... 180

Редакційна колегія:

д-р фіз.-мат. наук, проф. Кочубей О. О. (відповідальний за випуск),

канд. філол. наук, доц. Левун Н. В.,

канд. філол. наук, доц. Баракатова Н. А.,

канд. філол. наук, доц. Мамчич І. П.,

канд. філол. наук, доц. Миронюк С. С.,

канд. філол. наук, доц. Корольова В. В.,

канд. філол. наук, доц. Голікова Н. С.,

канд. філол. наук, доц. Шевченко Т. В.

Укладач: Сергеєв В. П.

Комп’ютерна обробка: Лаврентьєвої В. І.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23 • Наукова діяльність
 • Міжнародне співробітництво
 • Гуманітарно-виховна робота
 • Соціально-економічна діяльність
 • Адміністративно-господарська діяльність