Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоповідь ректора М. В. Полякова

Доповідь ректора М. В. Полякова
Сторінка4/23
Дата конвертації07.06.2017
Розмір4.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

1.4. Підвищення якості методичного забезпечення навчального процесу

У звітному періоді всі факультети засвідчили, що вони повністю забезпечені навчальними та робочими навчальними програмами навчальних курсів.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

Із набуттям чинності норм нового закону «Про вищу освіту», а саме тих його положень, що пов’язані з автономією навчального закладу, робота науково-методичних комісій факультетів набуває більшого й відповідальнішого значення.

Вчена рада університету привела у відповідність до вимог нового закону низку розроблених раніше положень («Положення про організацію освітнього процесу в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара», «Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара»).

Заданий новим законом України «Про вищу освіту» перехід від освітньої моделі, орієнтованої на науково-педагогічного працівника (на процес, на навчальний план), до освітньої моделі, орієнтованої на студента, зумовлює необхідність зміни (часом кардинальної) майже всіх документів, які регламентують освітній процес.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
В умовах зростання рівня академічної автономії це означає, що абсолютну більшість документів ми повинні розробити самостійно. Зараз розробляють проекти нових положень «Про порядок оцінювання знань студентів», «Порядок запровадження спеціалізацій у навчальних планах підготовки фахівців за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр» у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара».

Скасування МОН України низки наказів, якими запроваджувались обов’язкові для всіх навчальні дисципліни («Основи охорони праці», «Інтелектуальна власність», «Цивільний захист», «Охорона праці в галузі» і цілої низки дисциплін соціально-гуманітарного циклу) та інші новації ставлять перед університетом питання про внутрішні стандарти освіти, про збереження нашої університетської вищої освіти для всіх фахівців, яких ми готуємо, що має знайти відображення в нових навчальних планах.

Навчально-виховний процес на факультетах та кафедрах здійснюється згідно з робочими навчальними планами підготовки фахівців за певними напрямами підготовки та спеціальностями. У 2014/2015 н. р. структурні підрозділи ДНУ оперативно здійснювали заходи, які були спрямовані на виконання вимог МОН України щодо модернізації змісту освіти та організації навчального процесу. Всі навчальні плани складено відповідно до затверджених в установленому порядку освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки фахівців. Методичне забезпечення навчальних дисциплін розроблено відповідно до затверджених навчальних планів, розглянуто та затверджено науково-методичними комісіями кафедр та вченою радою факультетів.

На засіданнях кафедр та методичних семінарах факультетів систематично розглядаються питання методики викладання та зміст основних та спеціальних курсів, порядок їх вивчення, взаємозв’язок, плануються терміни вводу нових курсів, аналізуються перспективні напрями розвитку наукової та практичної діяльності.

Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).

Координацію освітньої діяльності між кафедрами забезпечують рецензування та узгодження робочих програм, що дає можливість дотримуватись структурно-логічної схеми підготовки фахівців та поліпшити якість навчального процесу. Наприклад, значну увагу приділено посиленню міжпредметних зв’язків як між окремими дисциплінами всередині кафедр, так і між іншими кафедрами у структурі факультетів. Унаслідок узгодження програм різних дисциплін ліквідовано дублювання окремих тем та теоретичних положень.

Результатом діяльності методичних комісій стала активізація методичної роботи кафедр факультетів, яка виявилась у належній методичній укомплектованості дисциплін відповідно до профілю кафедр (табл. 1.4.1).


Таблиця 1.4.1

№ з/п

Факультет/центр

Кількість дисциплін, які викладали науково-педагогічні працівники кафедри/із них лекційних

Кількість нових дисциплін, розроблених і впроваджених

у навчальному році2012-2013

2013-2014

2014-2015

план

2015/20161.

Української й іноземної філології та мистецтвознавства

393/233

25

10

13

23

2.

Історичний

127/125

10

7

6

4

3.

Суспільних наук і міжнародних відносин

283/273

12

14

15

31

4.

Фізико-технічний

397/384

2

3

4

11

5.

Міжнародної економіки

159/156

15

19

16

10

6.

Систем та засобів масової комунікації

117/107

10

9

5

10

7.

Психології

118/104

8

20

14

4

8.

Юридичний

99/99

4

8

7

8

9.

Економічний

253/247

12

12

20

22

10.

Фізики, електроніки та комп’ютерних систем

417/402

25

40

33

19

11.

Хімічний

169/162

16

16

13

11

12.

Біології, екології та медицини

392/341

63

38

25

13

13.

Геолого-географічний

141/124

5

10

4

2

14.

Механіко-математичний

261/223

11

5

3

9

15.

Прикладної математики

218/217

22

20

27

11

16.

Кафедра фізичного виховання та спорту

2

0

1

0

1

17.

Центр заочної та вечірньої форм навчання

0

0

0

0

0

18.

Центр післядипломної освіти

25/25

0

0

0

0

Разом по ДНУ

3174/2840

238

229

201

178

У 2014/2015 н. р. кафедрами було проведено заходи з покращення науково-методичного забезпечення дисциплін, що сприяло подальшому вдосконаленню науково-методичних комплексів дисциплін згідно з вимогами Положення з кредитно-трансферної системи (КТС), оновленню й розширенню комплексу електронних версій опорних конспектів лекцій, навчальних посібників та методичних вказівок до практичної та самостійної роботи студентів, поповненню електронної бібліотеки факультетів, підготовки до друку й видання курсів лекцій, підручників, посібників, термінологічних словників з навчальних дисциплін тощо.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Електро́нна бібліоте́ка (англ. Digital library) - розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.і.)

Оновлення навчальних програм було спрямовано на переорієнтацію з лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану форму навчання та на організацію самостійної роботи студента, що досягається розширенням видів і змісту індивідуальних занять, а саме – розробленням модулів перевірки знань, розробкою індивідуальних навчально-дослідних завдань, тестів для самоконтролю, роботою з підготовки методичних розробок в електронному форматі.

На сьогодні рівень забезпечення навчального процесу наявних на факультетах напрямах підготовки/спеціальностях навчальною та довідковою літературою, підготовки інструктивно-методичних матеріалів у цілому залишається на належному рівні.

Усі дисципліни забезпечені необхідною методичною підтримкою у вигляді інструкцій, завдань та вказівок для виконання лабораторних робіт, методичних рекомендацій до практичних занять (у друкованому та електронному виглядах).

Аналіз НМКД свідчить про наявність достатньої кількості пакетів завдань для поточного та модульного контролю, індивідуальних завдань для самостійної роботи, додаткових матеріалів, які використовуються під час проведення індивідуальних занять та консультацій.

Мо́дульний контро́ль - це різновид контрольних заходів, який проводиться з метою оцінки результатів навчання студентів на визначених його етапах, а також для встановлення зворотного зв'язку між викладачем, його якістю викладання і рівнем знань і умінь студентів.
Студентам надаються методичні матеріали, необхідні для здійснення самостійної та індивідуальної роботи, підготовки дипломів, зокрема додаткові матеріали в електронному вигляді.

Окремо слід відзначити, що у 2014/2015 н. р. на факультетах посилилася методична робота з розробки навчально-методичних матеріалів для іноземних студентів. У 2014/2015 н. р. всі дисципліни, які викладаються іноземним громадянам, були забезпечені актуальними навчально-методичними матеріалами в текстовому вигляді російською мовою.

Росі́йська мова (рос. русский язык) - слов'янська мова, належить до групи східнослов'янських мов разом з українською та білоруською мовами; одна з шести офіційних мов ООН.

Рівень видавничої діяльності для забезпечення навчального процесу навчально-методичними матеріалами на факультетах є задовільним. Кількісні дані щодо підготовлених науково-педагогічними працівниками ДНУ та виданих у 2014/2015 н. р.

Шкала (вимірювання) (англ. scale of measure) - відображення множини різних проявів якісної чи кількісної властивості на прийняту за угодою впорядковану множину чисел чи іншу систему логічно пов'язаних знаків.
методичних матеріалів (підручників та навчальних посібників) наведені в табл. 1.4.2.

Таблиця 1.4.2

Підручники та навчальні посібники, видані у 2014/2015 н. р.

з/пФакультет/центр

Підручники

Навчальні посібники

Інші

навчально-методичні матеріалиКіл-ть

Обсяг

(д/а)


Кіл-ть

Обсяг

(д/а)


Кіл-ть

Обсяг

(д/а)


1.

Української й іноземної філології та мистецтвознавства

1

14,6

23

112,1

36

105,2

2.

Історичний

0

0

6

21,0

10

19,8

3.

Суспільних наук і міжнародних відносин

1

1,0

15

24,8

20

66,0

4.

Фізико-технічний

2

24,0

14

46,0

31

26,0

5.

Міжнародної економіки

60

35,5

11

60,8

30

112,6

6.

Систем та засобів масової комунікації

0

0

8

52,3

11

26,0

7.

Психології

2

28,5

9

90,4

9

39,6

8.

Юридичний

3

15,3

32

168,9

13

31,0

9.

Економічний

1

23,0

4

31,0

33

95,0

10.

Фізики, електроніки та комп’ютерних систем

2

31,7

13

74,5

7

16,5

11.

Хімічний

0

0

7

56,2

6

12,5

12.

Біології, екології та медицини

2

45,2

31

185,1

10

48,5

13.

Геолого-географічний

0

0

1

22,0

2

5,0

14.

Механіко-математичний

1

14

3

30,0

2

5,0

15.

Прикладної математики

9

67,1

10

64,0

10

19,9

16.

Кафедра фізичного виховання та спорту

0

0

3

19,0

6

10,0

17.

Центр заочної та вечірньої форм навчання

0

0

0

0

0

0

18.

Центр післядипломної освіти

0

0

0

0

2

80,0

Разом по ДНУ

84

285,8

190

1028

238

713,5

Викладачами кафедр на факультетах ефективно проводиться робота щодо забезпечення навчальних курсів електронними варіантами конспектів лекцій, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, прикладів виконання індивідуальних завдань. Активне застосування студентами під час занять та самостійної роботи методичних матеріалів в електронному вигляді дозволяє раціонально спланувати індивідуальну роботу викладачів та самостійну роботу студентів.

Процес заповнення електронних фондів університету шляхом розміщення методичного забезпечення навчального процесу на сайті університету (факультету) потребує подальшої уваги. На сьогодні електронні форми навчально-методичних матеріалів відсутні на трьох факультетах: систем та засобів масової комунікації, юридичного, фізики, електроніки та комп’ютерних систем.

Наявність відеокомп’ютерних фондів на факультетах ДНУ наведено у табл. 1.4.3.

Таблиця 1.4.3

Розміщення навчально-методичних матеріалів на сайт університету або факультету/центру 2014/2015 н. р.
з/п


Факультет/центр

Кількість дисциплін, які викладали науково-педагогічні працівники кафедри/із них лекційних

Кількість матеріалів на сайті

Усього у 2013/2014

Усього у 2014/2015

Підручники

Навчальні посібники

Навчальні програми і навчально-методичні комплекси

Інші навчально-методичні матеріали

1.

Української й іноземної філології та мистецтвознавства

(zarlit.dp.ua)393/233

20

21

-

-

-

21

2.

Історичний

(http://istfak-dnu.at.ua)127/125

127

154

131

11

4

8

3.

Суспільних наук і міжнародних відносин

(http://www.dnu.dp.ua/)283/273

5

25

-

4

8

13

4.

Фізико-технічний

(sites.google.com/

site/vvbel61;

sci-lib.pp.ua)397/384

237

241

112

66

24

39

5.

Міжнародної економіки

159/156

-

10

-

-

-

10

6.

Систем та засобів масової комунікації

(http://www.fszmk.dp.ua)117/127

-

-

-

-

-

-

7.

Психології

(http://distance.dnu.dp.ua/

ukr/nmmateriali/psychologiacal_faculty.html)


118/104

-

20

1

5

4

10

8.

Юридичний

99/99

-

-

-

-

-

-

9.

Економічний (http://www.dnu.dp.ua/

view/feconom

esefdnu@gmail.com (googledisk)

http://www.economist.dp.ua

www.eup.dp.ua)


253/247

38

61

12

11

32

6

10.

Фізики,електроніки та комп’ютерних систем

417/402

-

-

-

-

-

-

11є

Хімічний (http://vk.com/club46640573,https://classroom.google.com/c/MTQ4MTgxNjAx?accept=MTQ4MTgxNjAx&role=3)

169/162

13

19

-

9

-

10

12.

Біології, екології та медицини

(http://www.dnu.dp.ua,

Hydro-dnu.dp.ua,

www.microbio.ucoz.ru)


392/341

101

99

6

17

23

53

13.

Геолого-географічний (http://www.ggf-dnu.org.ua/)

141/124

54

73

1

1

61

10

14.

Механіко-математичний

(mmf.dnepredu.com) 261/223

24

37 928

15.

Прикладної математики

(www.studfiles.ru/preview/2426865/,http://www.studfiles.ru/dnu/145/,

http://khizha.dp.ua/info4students.htm,

http://khizha.dp.ua/DNU/uch_proc/IP/2014-2015/ip_MS-14-1.htm,

http://www.dnu.dp.ua/

metodmat/fpm/Pricladna_matematica/3Kurs.)218/217

-

34

1

-

-

33

16.

Кафедра фізичного виховання та спорту

(http://www.dnu.dp.ua/)2

-

14

-

-

-

14

17.

Центр заочної та вечірньої форм навчання

-

-

-

-

-

-

-

18.

Центр післядипломної освіти

(http://amantonen.mdl2.com/course/view.php?id=225/25

2

3

-

-

-

3

19.

Центр довузівської підготовки

-

-

-

-

-

-

-

Разом по ДНУ

3174/2840

 

 

152

58

132

215

Можна відзначити історичний факультет, де кількість розміщених на сайті навчально-методичних матеріалів має добре співвідношення (більше 1,0) з кількістю дисциплін, що викладаються науково-педагогічними працівниками кафедр.

Істо́рія (від дав.-гр. ἱστορία - оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле) або діє́пис - наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.
Далі в рейтингу заповнення сайтів електронними версіями навчально-методичних матеріалів для студентів ДНУ йдуть фізико-технічний, геолого-географічний факультети та факультет біології, екології і медицини.

У 2014/2015 н. р. розпочата робота щодо заповнення сайту навчально-методичними матеріалами в електронному форматі на трьох факультетах: психології, міжнародної економіки та прикладної математики.

Загалом можна зробити висновок, що факультети дуже повільно працюють над проблемою розміщення електронних версій навчально-методичних матеріалів на сайті університету/факультету.

У поточному навчальному році профільні кафедри проводили роботу з удосконалення методичного забезпечення підготовки курсових робіт (проектів) та випускних дипломних робіт. На факультетах проведено аналіз форм та змісту методичного забезпечення курсового та дипломного проектування за напрямами підготовки та спеціальностями, розроблено пропозиції щодо його уніфікації та оновлення з урахуванням вимог нормативних документів МОН України та стандартів України. У результаті поліпшилася уніфікація оформлення курсових та дипломних робіт. На рівні кафедр і деканатів були обговорені й затверджені моделі комплексного кваліфікаційного екзамену (ККЕ), оновлені програми ДЕК і фахових випробувань, а також перелік теоретичних питань та питань, що входять до бази практичних тестових завдань.

На історичному факультеті зусиллями науково-педагогічних працівників кафедри історії України підготовлені до видання методичні настанови з підготовки студентами курсових та дипломних робіт.На факультеті психології за напрямом підготовки «Психологія» для рівня вищої освіти бакалавра виконання дипломної роботи з 2014/2015 н. р. замінено складанням Комплексного кваліфікаційного екзамену. Відповідно до вимог НПП факультету було розроблено перелік питань та тестових завдань для складання ККЕ з дисциплін «Експериментальна психологія», «Математичні методи в психології», «Загальна психологія», «Клінічна психологія», «Інженерна психологія», «Психофізіологія», «Юридична психологія», «Соціальна психологія».

ЦЗВФН у звітному навчальному році покращено контроль за вибором та актуальністю тем дипломних робіт студентів випускних курсів.

У 2014/2015 н. р. кафедри продовжили роботу з впровадження сучасних методик і технологій навчання. Новітні форми, методи й технології навчання, їх упровадження в навчальний процес стали предметом обговорення на кафедральних теоретичних і методичних семінарах.

Інноваційні технології навчання передбачають підвищення ролі самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів та різноманітні форми діагностики рівня їхніх знань та вмінь. Серед інноваційних форм роботи викладачі кафедр ФУІФМ виділяють нетрадиційні (нестандартні) форми проведення практичних занять. Такі заняття сприяють розвитку творчих здібностей студентів. Серед таких інноваційних форм на факультеті використовуються рольові ігри або заняття у формі ділової гри, проблемні методи.

На історичному факультеті закладено основи комплектування відео-комп’ютерних фондів, розроблено та використовуються під час лекційних та практичних занять мультимедійні презентації з низки дисциплін на всіх кафедрах факультету.

На факультеті СНМВ протягом 2014/2015 н. р. одержала подальше поширення практика впровадження нових технологій навчання: візуалізації навчального матеріалу, розробки інтерактивних навчальних курсів на платформі MOODEL, організації роботи студентів у малих групах, case study, проведення проблемно-орієнтованих лекцій, групових дослідницьких проектів, рольових ігор.

Активно й цілеспрямовано прикладні комп’ютерні програми використовуються під час викладання і проведення практичних занять з дисциплін у навчальному процесі факультету систем і засобів масової комунікації. Викладачі факультету в навчальному процесі постійно застосовують найсучасніші методи і технологій навчання: рольові ігри, асинхронні он-лайнові дискусії, кейс-методи, аналітичні огляди періодичної економічної літератури.

На хімічному факультеті у викладанні планово впроваджуються нові інноваційні форми, методи та технології навчання, а саме: комп’ютерні лабораторні роботи для вивчення окремих тем для інженерних спеціальностей, робота за методом проектів, розробка кейсів та портфоліо під час вивчення дисциплін, вивчаються можливості застосування сучасних програмних продуктів для здійснення комп’ютерного моделювання фізико-хімічних процесів.

У комп’ютерному класі кафедри харчових технологій було створено електронну бібліотеку, в якій знаходяться матеріали для роботи студентів над курсовими роботами та дипломними проектами, крім того, у базі даних містяться джерела інформації, що сприяють кращій підготовці до практичних і лабораторних занять із більшості дисциплін, що викладаються. У 2014/2015 н. р. було створено відеофонд лекційного курсу з дисципліни «Харчові технології». Викладачами кафедри постійно доповнюється база створених навчальних відеофільмів з дисциплін.

Для поліпшення ступеню різнобічного оволодіння аспектами дисциплін, що викладаються на факультеті ФБЕМ, викладачами на базі комп’ютеризованої мультимедійної системи розроблено та впроваджено 22 мультимедійні навчальні курси. Для викладання дисциплін суттєво модернізовано наочні навчальні схеми, діаграми, слайди, використовуються телевізійні навчальні програми. Продовжено впровадження сучасних форм навчання: методу проектів та методу навчальних дискусій, діалогової форми навчання та індуктивних і дедуктивних методів. Комп’ютерні мультимедійні технології застосовуються також під час захистів дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Під час підготовки фахівців на геолого-географічному факультеті також активно впроваджуються новітні форми навчання. Все більшого значення набуває використання аудіовідеотехніки, комплексних професійних методик, комп’ютеризація навчального процесу тощо. Придбано електронні засоби навчання з більшості курсів, завдяки чому 100 % студентів забезпечено літературою для самостійної роботи. Під час викладання навчальних дисциплін застосовуються комп’ютерні демонстрації, інтерактивні інструкції до практичних занять та лабораторних робіт, тести. Продовжується поповнення фільмотеки факультету науково-популярними та навчальними фільмами (на тепер їх нараховується більше 30).

На факультеті прикладної математики комп’ютерні демонстрації, інтерактивні інструкції до практичних занять та лабораторних робіт, тести застосовуються при викладанні дисциплін як природничо-наукової, так і професійно-практичної підготовки.

На аудиторних заняттях викладачі факультету психології використовують технології особистісноорієнтованого підходу, тренінгові технології; рольові, ділові ігри; елементи інтегрованого навчання; розвивальних, диференційованих, індивідуалізованих, комп’ютерних, інтерактивних, проектних та медійних технологій; розв’язання педагогічних ситуацій під час практичних занять. Зазначені інноваційні технології спрямовані на раціональне використання навчального часу, активізацію творчого потенціалу студентів.

На механіко-математичному факультеті під час практичних занять використовуються вправи, спрямовані на організацію впорядкування мислення (самоперевірка, перехресна перевірка, самоорганізація роботи з природним способом виникнення потреби в конкретній математичній інформації, контроль власного конспектування), підвищення точності висловлювань та інтелектуальної дисципліни. Результати стимулюють збільшення самостійності при розв’язуванні задач, прискорення засвоєння теоретичного матеріалу, покращення дисциплінованості мислення. Виправдала себе система модулів з опитуванням за основними поняттями, розв’язування задач різного рівня складності та доведенням теорем для отримання найвищої оцінки.

На фізико-технічному факультеті викладачами кафедр використовуються активні методи роботи з аудиторією у формі дискусій і обговорення найбільш складних і важливих питань під час лекцій, практичних і лабораторних занять. Для курсового і дипломного проектування широко застосовуються пакети прикладних комп’ютерних програм, що розроблені викладачами кафедр. Для більш глибокого засвоєння фахових дисциплін викладачі кафедр використовують мультимедійні комп’ютерні засоби. Ці засоби широко застосовуються під час захисту бакалаврських та випускних робіт магістрів і спеціалістів.

Кафедра фізичного виховання також активно використовує мультимедійні засоби при проведенні занять. Протягом звітного навчального року на кафедрі оновлені та обладнані 10 наочно-методичних стендів.

У навчальному процесі ЦПДО протягом 2014/2015 н. р. застосовувалися поширення новітніх форм і методів навчання з використанням новітніх засобів, мультимедійної техніки. Планується впровадження заочно-дистанційних, а в перспективі дистанційних форм навчання, різноманітних короткотермінових курсів та тренінгів, що буде сприяти забезпеченню поширення обсягів набору на навчання до центру післядипломної освіти ДНУ.

Методична робота співробітників регіонального центру моніторингу освіти (РЦМО) включала підготовку та видання методичної літератури з математики, фізики, хімії, англійської мови, історії тощо. У цьому році методистами РЦМО були написані «Тестові завдання» для учнів Малого університету та навчальних баз. Розроблені завдання тестових випробувань для студентів Адаптаційних курсів з математики та тестові завдання з моніторингових робіт.

Працівники регіонального Центру безперервної освіти «Придніпров’я» протягом 2014/2015 н. р. працювали над удосконаленням виконання загальних завдань та функцій, пов’язаних з безперервною підготовкою висококваліфікованих спеціалістів, здійснення організаційно-методичної та профорієнтаційної роботи довузівського навчання серед учнів загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладів, організації проведення олімпіад, тестування та поточний моніторинг рівня знань випускників навчальних закладів центру.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23  • Кількісні дані