Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоповідь ректора М. В. Полякова

Доповідь ректора М. В. Полякова
Сторінка5/23
Дата конвертації07.06.2017
Розмір4.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

1.5. Практична підготовка студентів

Організація практичної підготовки відбувається згідно з «Положенням про проведення практики студентів Дніпропетровського національного університету», затвердженого наказом ректора від 27.12.11 № 953.

Відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня проводяться такі види виробничої практики:

за рівнем вищої освіти бакалавра – навчальна, виробнича (виробнича за специфікою напряму підготовки, педагогічна, переддипломна);

за ОКР спеціаліста – виробнича (педагогічна, переддипломна, стажування тощо);

за рівнем вищої освіти магістра – виробнича (асистентська (викладацька), науково-дослідницька, управлінська, стажування тощо).

Практика бакалаврів відбувається у 2 семестрі: лютий-березень – педагогічна на 4 курсі; квітень – переддипломна на 4 курсі; травень-червень – навчальна та різні види виробничої на молодших курсах.

Зазвичай практика спеціалістів та магістрів 1 курсу проходить у лютому-березні, 2 курсу – у вересні-листопаді.

З 2014/2015 н. р. більшість спеціальностей за рівнем вищої освіти магістра навчається від 1,5 до 2 років. Отже, практичне навчання розпочинається у вересні.


У 2014/2015 навчального року на практику направлено:
Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

Навчальна

Виробнича

Педагогічна

Переддипломна, стажування тощо

Асистентська

Наукова.

управлінська, стажування тощо48 спец-тей

53 спец-ті

11 спец-тей

67 спец-тей

27 спец-тей

54 спец-сті

2917 осіб

1562 осіб

180 осіб

905 осіб

212 осіб

411 осіб

Усі види виробничої практики орієнтовані на підприємства та організації, які зможуть забезпечити виконання програми практичної підготовки. Виробнича практика є першим кроком здобувача вищої освіти до працевлаштування, оскільки вона дає можливість не тільки застосувати певні освітні навички, але й набути навички адаптації до робочого місця, отримати уявлення про вимоги роботодавців до знань та якості його роботи. Маючи це на увазі, ми повинні розуміти важливість виробничих практик та з усією відповідальністю ставитися до її організації.

За звітами керівників практик бачимо, що завдання практик виконуються повністю, успішність достатня, процент здобувачів вищої освіти, які проходять виробничу практику на підприємстві, на більшості факультетів непоганий. Попри це, проблеми щодо організації практичної підготовки існують.

Більшість студентів самі шукають бази практики і укладають індивідуальні угоди. Результатом роботи кафедри в цьому напрямку є довгострокові угоди на проведення практики та угоди про співробітництво, які передбачають практичну підготовку.

Щороку більшість факультетів укладають нові угоди:


Факультет

На кінець

2012/2013 н. р.2013/2014 н. р.

2014/2015 н. р.

На кінець

2014/2015 н. р.(з урахуванням угод, термін дії яких закінчився)

ФУІФМ

40

17

5

62

ІФ

5

0

1

6

ФСНМВ

9

0

0

9

ФМЕ

5

0

13

18

ФСЗМК

8

1

0

9

ФТФ

5

0

0

4

ЮФ

7

0

2

9

ФП

7

2

0

7

ЕФ

11

2

5

18

ФФЕКС

26

4

0

30

ХФ

13

0

2

13

ФБЕМ

36

9

7

47

ГГФ

7

1

1

7

ММФ

11

0

0

11

ФПМ

10

5

4

18

Разом

200

41

40

268

Останніми роками загалом по університету додається близько 40 довгострокових угод, проте не всі вони використовуються. Лише кілька напрямів підготовки/спеціальностей направляють студентів на всі підприємства, з якими укладені вищезазначені угоди (або 100 % студентів направляються за довгостроковими договорами):

усі філологічні напрями підготовки/спеціальності,

Історія, Археологія, Архівознавство,

Філософія, Політологія,

Журналістика,

Правознавство,

Прикладна статистика, Банківська справа

Телекомунікації, Радіоелектронні апарати,

Лабораторна діагностика,

Хімічна технологія,

Статистика,

Прикладна математика, Програмна інженерія.

За умови налагоджених зв’язків з потенційними роботодавцями збільшується шанс працевлаштування студентів. Але є кафедри, які протягом терміну дії довгострокових угод жодного разу не відправляли своїх студентів на цими угодами: кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології – 5 підприємств, кафедра обчислювальної механіки та міцності конструкцій – 3 підприємства.

При цьому необхідно зазначити, що є немало підприємств, з якими плідна співпраця продовжується багато років, але не за довгостроковими, а за річними договорами – це міські та регіональні Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (факультет суспільних наук та міжнародних відносин); ТОВ Мегас (факультет міжнародної економіки); 11 телеканал, редакція газети «Наше місто» (факультет систем та засобів масової комунікації); ПАТ Комбінат Придніпровський, Інститут мікробіології та вірусології ім. Заболотного, Інститут клітинної біології НАНУ, Діагностичний центр медичної академії (факультет біології, екології та медицини); ТОВ «Екол» (хімічний факультет); ДП «Укрпівденгеологія» (геолого-географічний факультет) та інші.

У звітному році вперше база практики, з якою укладено довгострокову угоду (Бюро перекладів «Літера»), без попередження відмовилася приймати студентів, через що початок практики напрямів «Філологія англійська (переклад) та «Міжнародні відносини» було зірвано. Ситуацію швидко виправили, але це є приводом нагадати про необхідність обов’язкової перевірки готовності підприємств до прийняття студентів. Це є обов’язком керівника практики.

Позитивною тенденцією в організації виробничих практик є ініціатива самих підприємств. Пропозиції щодо проведення практики і, можливо, подальшого працевлаштування висловлені від Страхової компанії «Княжа», Бюро перекладів «Деір», Компанії «Філіп Моріс Україна», редакції газети «Зоря». Довгострокова угода укладена зі СК «Княжа», Бюро перекладів «Деір», а з рештою обговорюються умови.

Важливим критерієм пошуку бази практики є відповідність певній спеціальності. Цю відповідність визначає безпосередній керівник практики від кафедри. Але навіть на підприємстві, яке повністю відповідає фаху, студент може не виконати програму практики. У 2014/2015 н. р. був випадок, коли на підприємстві примушували студентів виконувати роботи, що не відповідають програмі практики (Інститут гастроентерології АМНУ). Після таких скарг місце практики було змінено. Наразі відомо про один такий випадок, але було б цікаво і корисно провести опитування серед студентів щодо якості організації практики, задоволеності базами практики та контролем з боку університету. Можливо, кафедра соціології зробить такий моніторинг темою навчальної практики в наступному році.

Незважаючи на проблеми пошуку баз практик, на більшості факультетів процент загалу студентів, які проходили виробничу (крім педагогічної) практику на підприємстві, досить великий:


Факуль-тет

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

2012/

2013


2013/

2014


2014/

2015


2012/

2013


2013/

2014


2014/

2015


2012/

2013


2013/

2014


2014/

2015


ФУІФМ

100

100

100

100

100

100

86

відсут-ня

100

ІФ

відсутня

100

100

100

100

відсут-ня

ФСНМВ

96

96

100

100

100

100

13

52

77

ФМЕ

100

100

100

100

100

100

75

56

42

ФСЗМК

відсутня

100

100

100

відсут-ня

100

100

ФТФ

100

80

95

56

86

81

71

78

71

ЮФ

100

100

100

100

100

100

0

0

0

ФП

відсутня

100

100

100

0

відсут-ня

0

ЕФ

100

100

100

100

100

100

88

98

відсут-ня

ФФЕКС

74

70

75

91

82

99

60

25

44

ХФ

100

83

100

85

90

76

60

83

71

ФБЕМ

56

100

98

52

57

84

39

100

64

ГГФ

58

89

75

74

85

93

61

відсут-ня

72

ММФ

відсут-ня

100

100

100

97

100

36

52

ФПМ

93

100

100

100

93

100

65

100

Усього

89

94

95

88

90

94

43

81

63

Кілька років поспіль за напрямом підготовки «Комп’ютерна інженерія» цей показник найменший, тому що всі студенти проходять проектно-технологічну практику на відповідній кафедрі. Завідувач пояснює цю ситуацію тим, що мета практики на 2 курсі має були навчальна (у стандарті запланована виробнича практика). Тепер, коли університет має певну академічну свободу, цю ситуацію можна змінити.

Важливим аспектом організації практичної підготовки є обсяг годин, які відводять на практичне навчання. У попередніх роках основною пропозицією кафедр щодо покращення практичної підготовки було збільшення тривалості практик. Отже, при плануванні практичної підготовки (навчальні і виробничі практики) на майбутнє доцільно врахувати рекомендації Європейської комісії з провадження ЄКТС, згідно з якими обсяг кредитів, виділених на виробничу практику та на виконання випускної кваліфікаційної роботи, має складати не менш як 10% від загальної кількості кредитів за програмою підготовки, що для практики складає 14 тижнів.

Від якості обраної бази та методичної підтримки кафедри залежить успішне проходження практичної підготовки.За звітами керівників, результати проходження виробничої практики непогані – в цілому мети виробничих практик досягнуто.


Успішність з виробничих практик (%) продемонстровано в таблиці:


Факультет

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

Абсолютна успішність

Якість успішності

Абсолютна успішність

Якість успішності

Абсолютна успішність

Якість успішності

ФУІФМ

100

98

100

93

100

100

ІФ

100

93

100

96

100

96

ФСНМВ

98

93

100

96

100

87

ФТФ

98

93

100

92

100

93

ФМЕ

93

81

100

100

100

100

ФСЗМК

відсутня

98

90

100

93

ЮФ

100

100

100

94

100

100

ФП

100

100

100

95

100

100

ЕФ

98

83

100

87

відсутня

ФФЕКС

100

91

99

83

100

100

ХФ

100

100

100

97

100

100

ФБЕМ

98

97

100

98

100

96

ГГФ

100

100

96

93

100

100

ММФ

100

95

100

94

100

100

ФПМ

100

89

100

86

100

100

Найменший показник абсолютної успішності у 2014/2015 н. р. 93 %, якості успішності – 81 %. Це свідчить про виконання ліцензійних вимог.


Незважаючи на достатній рівень якості успішності, абсолютна успішність не на всіх факультетах стопроцентна. «Незадовільно» з практики отримали:факультет суспільних наук та міжнародних відносин – 1 студент (освітнім рівнем бакалавр);

фізико-технічний факультет – 2 студенти (освітнім рівнем бакалавр);

факультет міжнародної економіки – 8 студентів (освітнім рівнем бакалавр);

факультет систем та засобів масової комунікації – 2 студенти (ОКР спеціаліст);

економічний факультет – 5 студентів (освітнім рівнем бакалавр);

факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем – 1 студент (ОКР спеціаліст);

факультет біології, екології та медицини – 3 студенти (освітнім рівнем бакалавр);

геолого-географічний факультет - 1 студент (ОКР спеціаліст).
У порівнянні з минулим роком кількість оцінок «незадовільно» за рівнем вищої освіти бакалавра не змінилася, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста зросла, за рівнем магістра зменшилася:


Рівень вищої освіти

Кількість оцінок «незадовільно»

у 2013/2014 н. р.Кількість оцінок «незадовільно»

у 2014/2015 н. р.бакалавр

19

19

спеціаліст

3

4

магістр

4

01   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23