Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоповідь ректора М. В. Полякова

Доповідь ректора М. В. Полякова
Сторінка6/23
Дата конвертації07.06.2017
Розмір4.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

1.6. Якість підготовки фахівців

2014/2015 навчального року в університеті проводилися такі заходи з оцінювання та контролю якості надання освітніх послуг:

– поточні і підсумкові (семестрові) оцінювання знань студентів відповідно до навчальних планів і робочих програм;

– контрольні роботи з моніторінгу залишкових знань, які проводилися під час підготовки акредитаційної справи;

– ректорські контрольні роботи;

– підсумкове оцінювання випускників на кваліфікаційних екзаменах (у минулих навчальних роках – державних) і захисті випускних кваліфікаційних робіт.

У ректорських контрольних роботах протягом звітного року взяли участь понад 1700 студентів за кожним циклом підготовки. На жаль, цей вид моніторингу знань студентів вже тривалий час демонструє свою вкрай низьку інформативність, зумовлену повною відсутністю у студентів будь-якої мотивації до демонстрації свого реального рівня знань (швидше можна спостерігати вплив антимотиваційного чинника – незадоволеності додатковим «непотрібним» навантаженням). Та і зацікавленості науково-педагогічні працівники, кафедри, факультети в об’єктивному зрізі знань (на відміну від вступного контролю) не мають. Та й, будемо відвертими, університет по суті не має жодних, крім морального заохочення або засудження, засобів реагування на встановлення факту якісного чи неякісного оцінювання, надто низьких залишкових знань тощо.
1.6.1. Якість підготовки студентів, які навчаються за рівнем вищої освіти бакалавра
За результатами минулорічних зимової і літньої сесій навчальні здобутки студентів університету утримуються на достатньо високому рівні, якісна (на «4» і «5») та абсолютна (без «2») успішність загалом в університеті становлять: 81 % абсолютної успішності та 46 % якість навчання.


Форма навчання

Рівень вищої освіти «бакалавр»

1 семестр

2 семестр

Абсолютна успішність, %

Якість успішності, %

Абсолютна успішність, %

Якість успішності, %

Денна

83

45

81

46

Заочна

54

13

58

18

Вечірня

92

26

93

39

Потрібно відзначити, що протягом двох років показники щодо абсолютної та відносної успішності суттєво не змінюються. Приблизно всі показники мають розбіжність 2–3 %. Показники успішності за рівнем вищої освіти бакалавр наведено на рис. 1.14–1.15.

Абсолютна успішність за 2013/2014 та 2014/2015 н. р.

за рівнем вищої освіти бакалавр

Рис. 1.14

Абсолютна успішність за 2013/2014 та 2014/2015 н. р. за освітнім рівнем «бакалавр»

Рис. 1.15

Загалом по університету після поточного складання навчальних дисциплін не виконуються ліцензійні вимоги щодо абсолютної (90 %) та якості успішності (50 %) за рівнями «бакалавр» та «спеціаліст».

Аналіз підсумків екзаменаційної сесії бакалаврів показав, що лише на 12 напрямах підготовки повністю виконуються ліцензійні умови щодо успішності (у %):Напрям підготовки

Абсолютна успішність, %

Якість успішності, %

Образотворче мистецтво

91

60

Соціальна робота

90

57

Управління персоналом та економіка праці

99

72

Менеджмент

93

51

Радіоелектронні апарати

96

72

Харчова технологія та інженерія

95

50

Екологія, охорона навколишнього середовища

95

63

Біотехнологія

95

55

Лабораторна діагностика

90

62

Теплоенергетика

98

55

Статистика

91

59

Психологія (вечірня форма навчання)

97

53

Три напрями підготовки, за якими виконуються ліцензійні умови абсолютної успішності, але не виконують умови якості успішності: «Туризм» 95/39, «Корекційна освіта» 93/45, «Філологія (французька)» 90/49.

Найвищу якість успішності показали студенти напрямів підготовки «Управління персоналом та економіка праці» факультету міжнародної економіки та «Радіоелектронні апарати» факультету фізики, електроніки і комп’ютерних систем – 72 %.

Стабільно низьку якість успішності показують студенти технічних напрямів: «Авіа- та ракетобудування» – 74/36, «Авіоніка» – 71/36, «Радіотехніка» – 68/48, «Прикладна механіка» –78/17, «Фізика» – 76/25, «Прикладна фізика» – 77/24, «Комп’ютерні науки» – 69/21, «Механіка» – 66/34, «Прикладна математика» – 77/27.

Напрями підготовки, де не виконуються ліцензійні умови абсолютної/якості успішності, та мають найнижчий показник:Напрям підготовки

Абсолютна успішність, %

Якість успішності, %

Філологія (російська)

74

35

Філологія (українська мова та література)

71

38

Історія

75

36

Авіа- та ракетобудування

74

36

Авіоніка

71

36

Радіотехніка

68

48

Прикладна механіка

78

17

Фізика

76

25

Прикладна фізика

77

24

Комп’ютерні науки

69

21

Механіка

66

34

Прикладна математика

77

27

Якщо розглядати абсолютну та якість успішності бакалаврів за курсами, то, як і в першому семестрі, найнижчу якість успішності мають студенти перших двох курсів денної форми навчання. Причому, на першому курсі показник у порівняння з першим семестром не змінився – 41 %, а на другому курсі він зменшився на 4 % та складає у другому семестрі – 45 % (в першому – 49 %). Краще навчаються студенти третього курсу, де трохи більше половини студентів навчаються на «4» та «5» – 51 %.

Найбільша кількість студентів, які склали екзаменаційну сесію на «відмінно», є на факультетах: систем та засобів масової комунікації – 21 %, економічному факультеті – 21 %, біології, екології та медицини – 19 %, міжнародної економіки – 18 %. Найнижчий відсоток відмінників на факультетах історичному та психології – по 11 %.
Рис. 1.16

Тільки на відмінно склали сесію 1257 студентів (15,5%) у першому семестрі (17,1%). Більше всього відмінників навчається на напрямах підготовки: «Управління персоналом та економіка праці» – 37%, «Екологія та охорона навколишнього середовища» – 33%, «Лабораторна діагностика» – 24,5%, «Програмна інженерія» – 25%. Менше всього відмінників серед напрямів мають: «Історія» – 11%, «Філологія (японська)» – 6%, «Прикладна механіка» – 4,3%.Рис. 1.17Порівняльна таблиця кількості «відмінників» та студентів, які отримали оцінку «незадовільно» (у %)

Факультет

2012/2013 н. р.

2013/2014 н. р.

2014/2015 н. р.

«5»

«2»

«5»

«2»

«5»

«2»

ФУІФМ

17

14

16

14

15

18

ІФ

16

13

11

22

11

24

ФСНМВ

19

16

26

12

16

20

ФТФ

20

20

22

22

16

24

ФМЕ

26

12

23

9

18

7

ФСЗМК

17

13

21

8

21

7

ФП

20

9

15

15

11

21

ЮФ

16

14

27

12

15

19

ЕФ

24

28

26

24

21

28

ФФЕКС

14

15

14

17

12

21

ХФ

18

13

18

4

15

16

ФБЕМ

16

22

20

18

19

8

ГГФ

26

20

13

16

14

19

ММФ

11

26

15

20

13

20

ФПМ

15

28

18

19

15

23

Всього за денною формою навчання

18,3

17,6

18,8

16,2

15,5

18,5

ЦЗВФНзаочна ф.н.

2

53

3,2

47

1,95

46

вечірня ф.н.

5,2

7,8

5

8,2

6

7

У цій таблиці простежується динаміка зменшення кількості відмінників та збільшення кількості студентів, які мають борги за результатами сесії.

Показники навчання студентів, які навчаються за скороченою програмою підготовки (на базі молодшого спеціаліста), мають такі результати літньої екзаменаційної сесії: 303 студентів були допущені до складання екзаменаційної сесії, 63 студенти на кінець сесії мали заборгованості, тобто кожний п’ятий. З числа студентів, які мають заборгованості, практично кожен третій студент має по три і більше боргів. Це становить 32 %. Абсолютна успішність складає 79 %, якість успішності 35 %. Практично кожний десятий студент склав сесію на відмінно.

Напрями підготовки, де не виконуються ліцензійні умови абсолютної/якості успішності, та мають найнижчі показники:Напрям підготовки

(на базі молодшого спеціаліста)Абсолютна успішність, %

Якість успішності, %

Історія

40

0

Біологія

67

22

Програмна інженерія

62

33

Жоден студент напряму «Історія (на базі молодшого спеціаліста)» не склав екзаменаційну сесію на «відмінно» та «добре». Кожний третій студент напряму «Біологія (на базі молодшого спеціаліста)» та кожний другий студент напряму «Програмна інженерія (на базі молодшого спеціаліста)» не склав сесію.

Кращий показник з абсолютної успішності – 93 % та найбільша кількість «відмінників» 28 % у студентів напряму підготовки «Екологія та охорона навколишнього середовища (на базі молодшого спеціаліста)», але також не виконують умови ліцензійних умов з якості успішності (48 %).

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

На вечірній формі навчання 155 студентів було допущено до складання сесії. Абсолютна успішність становить 93 %, якість успішності становить 39 %. Всього 10 студентів склали екзаменаційну сесію тільки на відмінно (6,5 %).

На заочній формі навчання до екзаменаційної сесії було допущено 1437 студентів 1-4 курсів. На кінець екзаменаційної сесії 659 студентів (46 %) мали заборгованості. Серед студентів-боржників по три заборгованості мають 196 студентів (13,63 % від кількості боржників), тільки на «задовільно» склали сесію 100 студентів, 28 студентів склали сесію тільки на «відмінно», що становить 2 %. У минулому 2013/2014 н. р. абсолютна успішність складала 50 %, а відносна успішність – 12 %. Показники абсолютної та якості успішності зросли в порівнянні з минулим навчальним роком. Абсолютна успішність у 2014/2015 н. р. складає 54 %, а відносна успішність дорівнює 15 %.

Жодний напрям підготовки на заочній формі навчання не виконав ліцензійні умови щодо абсолютної та якості успішності. Найнижчі показники успішності у студентів таких напрямів підготовки: «Політологія» – 37/9 %, «Менеджмент» – 44/5 %, «Географія» – 68/2 %. Кращий показник абсолютної успішності у напряму «Біологія» – 78/20 %.
Рис. 1.18Рис. 1.19

У Центрі заочної та вечірньої форм навчання загальна абсолютна успішність становить 58 %, якість успішності – 18 % у 2014/2015 н. р., а в минулому році у 2 семестрі абсолютна успішність становила 54 %, якість успішності – 13 %.

Якщо розглядати навчальні здобутки студентів-заочників за курсами, то можна говорити про таке: краща абсолютна успішність спостерігається у студентів четвертих курсів – 71 %, найгірша у студентів перших курсів – 64 %. Гірший показник якості успішності спостерігається у студентів третього курсу – лише 9 %.
Рис. 1.20Рис. 1.21


1.6.2. Якість підготовки студентів, які навчаються за рівнями вищої освіти спеціаліста, магістра
Результати екзаменаційної сесії у 2014/2015 н. р. наведені в цій таблиці:

Форма навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

1 семестр

2 семестр

Абсолютна успішність, %

Якість успішності, %

Абсолютна успішність, %

Якість успішності, %

Денна

84

44

83

54

Заочна

62

13

-

-

Вечірня

86

25

100

13

Спеціальності, які не виконали ліцензійні умови за показниками якості (у %):
Спеціальність

Абсолютна успішність, %

Якість успішності, %

Філософія

70

30

Міжнародні відносини

78

44

Історія

76

36

Архівознавство

75

25

Ракетні двигуни та енергетичні установки

85

23

Системи керування літальними апаратами та комплексами

58

42

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

33

33

Видавнича справа та редагування

100

15

Реклама та зв’язки з громадськістю

86

43

Економічна кібернетика

27

27

Економіка підприємства

78

33

Географія рекреації та туризму

83

0

Фінанси (вечірня форма навчання)

100

13

Підсумки сесії спеціалістів денної форми навчання такі: усього допущено до складання екзаменів 495 студентів. 78 студентів мали заборгованості (15,5 %). Студенти, що мають заборгованості 3 та більше, становлять 23 % від кількості боржників. Абсолютна успішність складає 83 %, якість успішності складає 54 %. Тільки на «відмінно» сесію склали 114 студентів.

Спеціальності, що мають 100 % показники абсолютної та якості успішності, – «Соціальна робота», «Археологія», «Технологія виробництва літальних апаратів», «Гідрогеологія».

Жоден студент спеціальності «Географія рекреації та туризму» не склав сесію на «відмінно» та «добре». Лише 2 студенти спеціальності «Видавнича справа та редагування» склали екзаменаційну сесію на «відмінно» та «добре» (15 %), та один студент спеціальності «Фінанси» вечірньої форми навчання.

На вечірній формі навчання 8 студентів було допущено до складання сесії. Заборгованостей не мали. Абсолютна успішність становить 100 %, якість успішності становить – 13 %. Всього 1 студент склав екзаменаційну сесію на «відмінно».

Усього до складання екзаменаційної сесії було допущено 540 студентів-магістрів. Загалом мають заборгованості 26 студентів, з них 8 студентів мають заборгованостей три та більше. Це складає 32 % від кількості боржників. 7 студентів перебувають в академічній відпустці. Тільки на «відмінно» склали сесію 324 студенти (60 %). Найбільше відмінників на факультетах: механіко-математичному – 96 %, фізико-технічному – 74 %, психології – 67 %, біології, екології та медицини – 84 %. Найбільше отримали «незадовільно» на факультетах міжнародної економіки, економічному, прикладної математики – по 12 %.


Форма навчання

Рівень вищої освіти «магістр»

1 семестр

2 семестр

Абсолютна успішність,%

Якість успішності, %

Абсолютна успішність, %

Якість успішності, %

Денна

93

78

94

83

Заочна

73

39

84

49

Більшість спеціальностей виконують ліцензійні умови з успішності навчання, за винятком спеціальностей: «Філософія», «Міжнародні відносини», «Історія», «Архівознавство», «Міжнародні економічні відносини», «Управління персоналом та економіка праці», «Економічна кібернетика», «Прикладна статистика», «Інформатика».


Спеціальності, які не виконують ліцензійні умови (магістри):


Спеціальність

Абсолютна успішність, %

Якість успішності, %

Філософія

70

30

Міжнародні відносини

78

44

Історія

76

36

Архівознавство

75

25

Міжнародні економічні відносини

73

18

Управління персоналом та економіка праці

80

40

Економічна кібернетика

63

50

Прикладна статистика

50

50

Інформатика

79

43

Високий рівень знань показали студенти-магістри таких факультетів: факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства – 98/94 %, суспільних наук і міжнародних відносин – 95/77 %, історичний факультет – 100/95 %, фізико-технічний факультет – 100/96 %, факультет систем та засобів масової комунікації – 97/86 %, факультет психології 100/100 %, юридичний факультет – 100/95 %, фізики, електроніки і комп’ютерних систем – 94/76 %, хімічний факультет – 91/83 %, факультет біології, екології та медицини – 98/96 %, геолого-географічний – 100/100 %, механіко-математичний – 100/100 %. Вони повністю виконують ліцензійні умови абсолютної та якості успішності.

Загалом по університету цей показник становить: абсолютна успішність – 94 %, якість успішності – 83 %.

На заочній формі навчання до екзаменаційної сесії було допущено 204 студенти-магістри. На кінець екзаменаційної сесії 31 студент (4 %) має заборгованості. Кількість студентів, які мають три заборгованості та більше, – 10 (5 % від кількості боржників), тільки на «задовільно» склали сесію 15 студентів, 51 студент склав сесію тільки на «відмінно». Абсолютна успішність складає 84 %, а якість успішності – 49 %.

Найкращі показники абсолютної успішності (100%) мають магістри спеціальностей «Біологія», «Мікробіологія», «Вірусологія», «Політологія», «Соціологія».
1.6.3. Підсумки атестації студентів
Відповідно до закону України «Про вищу освіту» у вищих навчальних закладах (ВНЗ) державна атестація не проводиться. Кожен ВНЗ утворює свої атестаційні комісії для підсумкової атестації.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара запросив для проведення атестації як голів екзаменаційних комісій на 2015 рік працівників з інших вищих навчальних закладів міста:

Університету митної справи та фінансів – 7 осіб,

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна – 6 осіб,

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету – 4 особи,

Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля – 4 особи,

Придніпровської державної академії будівництва та архітектури – 4 особи,

Національної металургійної академії – 3 особи,

Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» – 3 особи,

Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України – 3 особи,

Дніпропетровської державної медичної академії – 3 особи,

Дніпропетровської державної фінансової академії – 2 особи,

Українського державного хіміко-технологічного університету – 2 особи;

з інших міст:

Дніпродзержинського державного технічного університету – 2 особи,

Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» – 1 особа,

Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України – 1 особа,

Криворізького національного університету – 1 особа.

Також у проведенні атестації брали участь:

Голова Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів,

керівники навчально-реабілітаційного центру «Шанс» Дніпропетровської обласної ради – 2 особи,

Перший заступник генерального директора Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії,

керівник відділу Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України,

директор та керівник відділу інституту технічної механіки НАН України та Державного космічного агентства – 2 особи,

керівник корпорації «Промтелеком» Міністерства промислової політики,

керівники підрозділів державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» – 5 осіб,

головний технолог-заступник головного інженера державного підприємства «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова»,

директор товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний інститут автоматики «Чермет»,

завідувач відділу систем управління Інституту транспортних систем і технологій НАН України «Трансмаг».

Наказ на персональний склад комісій затверджується ректором не пізніше, ніж за місяць до початку роботи комісії. До складу екзаменаційної комісії входять завідувачі кафедр, професори, доценти університету, які мають вчений ступень та/або вчене звання. Як виняток, на деяких напрямах підготовки та спеціальностях до складу комісій були включені старші викладачі. Цього навчального року ця ситуація залишилася тільки на напрямах/спеціальностях «Мова і література (французька)», «Дизайн».


Якісні показники випуску фахівців 2014/2015 навчального року за факультетами надано в таблиці:


Назва навчаль- ного підроз-ділу

Усього випуск

Отримали диплом

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

Усьо-го

у т.ч. «з від-знакою»

%

Усього

у т.ч.

«з від-знакою»%

Усьо-го

у т.ч.

«з від-знакою»%

ФУІФМ

456

265

34

13

142

21

15

49

32

65

ІФ

93

36

5

14

32

5

16

25

14

56

ФСНМВ

238

124

22

18

75

25

33

39

21

54

ФТФ

315

126

20

16

137

22

16

52

32

62

ФМЕ

125

72

11

15

27

9

33

26

15

58

ФСЗМК

175

94

8

9

53

5

9

28

11

39

ФП

165

89

11

12

61

13

21

15

7

47

ЮФ

140

74

10

14

50

7

14

16

6

38

ЕФ

183

96

22

23

87

27

31

0

0

0

ФФЕКС

326

144

14

10

124

11

9

58

26

45

ХФ

107

46

14

30

40

14

35

21

17

1

ФБЕМ

267

96

20

21

83

20

24

88

24

27

ГГФ

68

28

1

4

29

8

28

11

5

45

ММФ

120

48

7

15

49

7

14

23

16

70

ФПМ

186

81

13

16

59

15

25

46

28

61

ЦПДО

22

0

0

0

0

0

0

22

8

0

Усього денна:

2986

1419

212

15

1048

209

20

519

262

50

ЦЗВФН (заочна)

1115

500

2

0

382

16

4

233

55

24

ЦЗВФН (вечірня)

111

83

0

0

28

0

0

0

0

0

Усього

в ДНУ:

4212

2002

214

11

1458

225

16

752

317

44

За формами навчання у 2015 році дипломи «з відзнакою» отримали:

Рис. 1.22

Тільки 4 студенти-іноземці із 46 склали атестаційні екзамені на «добре», 45 студентів отримали оцінку «задовільно», що свідчить про недостатній рівень підготовки іноземних студентів.

На 9 факультетах усі студенти-випускники склали атестаційний екзамен. Найбільша кількість студентів-випускників, які отримали оцінку «незадовільно» у Центрі заочної та вечірньої форм навчання: 8 студентів з напряму підготовки «Правознавство», 6 студентів з напряму підготовки «Психологія», 4 студенти з напряму підготовки «Філологія (українська мова і література)» за складання екзамену з історії української літератури.


Цього року не склали комплексний кваліфікаційний екзамен за рівнем бакалавра


Назва навчального підрозділу

Загальна кількість студентів, які не склали атестаційний екзамен

Причина

Не з’явились

Одержали «незадовільно»

ФУІФМ

2

-

2

ІФ

1

-

1

ФМЕ

1

-

1

ФП

3

1

2

ЮФ

2

-

2

ФФЕКС

2

-

2

Разом

11

1

10

ЦЗВФН

27

1

26

Разом по ДНУ

38

2

36

За рівнем магістра не склав тестовий іспит один студент спеціальності «Міжнародні відносини» факультету суспільних наук та міжнародних відносин.

2015 року не захистили дипломну роботу за рівнем бакалавра


Назва підрозділу

Загальна кількість студентів, які не захистили дипломну роботу

Причина

Не з’явилися через хворобі

Одержали «незадовільно»

Не захистилися у зв’язку с невиконанням

ФУІФМ

2

-

-

2

ФТФ

2

-

2

-

ФФЕКС

4

1

1

2

ММФ

2

1

1

-

Разом денна форма навчання:

10

2

4

4

ЦЗВФН

5

-

1

4

Разом по ДНУ:

15

4

5

8

Найбільша кількість студентів-випускників, які не захистили дипломну роботу, на факультеті фізики, електроніки та комп’ютерних систем – 4 студенти.


У 2015 році не захистили дипломну роботу за ОКР спеціаліста

Назва підрозділу

Загальна кількість студентів, які не захистили дипломну роботу

Причина

Не з’явилися

Одержали «незадовільно»

Не захистилися у зв’язку з невиконанням

ФУІФМ

4

1

-

3

ФТФ

3

-

2

1

ФМЕ

1

-

1

-

ФП

3

-

1

2

ЮФ

1

1

-

-

ФФЕКС

1

-

-

1

ГГФ

2

2

-

-

ММФ

1

-

1

-

ФПМ

2

-

2

-

Разом:

18

4

7

7

ЦЗВФН

10

-

5

5

Разом по ДНУ

28

4

12

12

У Центрі післядипломної освіти не захистили дипломні роботи 5 слухачів, з них 3 особи зі спеціальності «Корекційна освіта».


У 2015 році не захистили дипломну роботу за рівнем магістра
Назва підрозділу

Загальна кількість студентів, які не захистили дипломну роботу

Причина

Не з’явилися

Одержали «незадовільно»

Не захистилися у зв’язку з невиконанням

ЮФ

1

-

-

1

ЦЗВФН

5

-

1

4

Разом по ДНУ:

6

-

1

5

Нижче наведені дані по особах, які отримали незадовільні оцінки або не з’явилися на атестацію:

Рис. 1.23

Необхідно відзначити низьку якість успішності під час складання комплексних кваліфікаційних екзаменів за рівнем бакалавра на деяких факультетах, що свідчить про недостатню підготовку студентів.

Особливо низькі показники якості успішності з таких напрямів підготовок:

Денна форма навчанняНапрям підготовки

Якість успішності, %

Філологія( російська) екзамен із сучасної російської мови

45

Філологія( російська )екзамен з історії російської літератури

45

Гідрометеорологія

43

Філологія( китайська ) екзамен з історії зарубіжної літератури

40

Геологія

40

Правознавство

39

Філологія( українська мова та література) екзамен з історії української літератури

37

Мікро- та наноелектроніка

37

Фінанси і кредит (вечірня форма навчання)

36

Соціальна робота

33

Міжнародні економічні відносини

26

Прикладна фізика

21

Заочна форма навчання

Напрям підготовки

Якість успішності,%

Журналістика

47

Психологія

45

Облік і аудит приск

38

Правознавство

23

Якість складання комплексних кваліфікаційних екзаменів студентів, які навчалися за скороченим терміном навчання (на базі молодшого спеціаліста) у 2014/2015 н. р. засвідчила, що в цілому виконали ліцензійні умови студенти 4-х напрямів підготовок: «Прикладна механіка», «Авіа- та ракетобудування», «Облік і аудит», «Екологія і охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Жоден студент напряму підготовки «Економіка підприємства» за вечірньою формою навчання та «Українська мова і література» з атестаційного екзамену з історії української літератури заочної форми навчання не отримав «добре» та «відмінно».

Аналізуючи якість та абсолютну успішність за результатами атестації за 2014/2015 н. р., зазначаємо, що якість та абсолютна успішність захисту дипломних робіт (проектів) відповідає нормам.

Аналіз результатів захисту дипломних робіт (проектів)
Назва факультету

бакалавр

спеціаліст

магістр

якість успішності

абсолютна успішність

якість успішності

абсолютна успішність

якість успішності

абсолютна успішність

ФУІФМ

87

99

86

97

98

100

ІФ

88

100

88

100

ФСНМВ

81

100

83

100

92

100

ФТФ

85

98

82

99

90

100

ФМЕ

85

100

88

96

100

100

ФСЗМК

95

100

89

100

93

100

ФП

83

92

93

100

ЮФ

96

98

94

94

ЕФ

74

100

91

100

ФФЕКС

77

98

76

98

90

100

ХФ

89

100

83

98

95

100

ФБЕМ

100

100

100

100

86

100

ГГФ

77

94

82

100

ММФ

84

95

90

98

100

100

ФПМ

81

100

87

97

100

100

ЦЗВФН

76

98

77

96

84

95

Разом по ДНУ:

82

99

83

98

91

98

Дивує неймовірна щедрість екзаменаційних комісій факультету біології, екології та медицини, де всі студенти, які навчалися за рівнем «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» отримали тільки «добре» та «відмінно». На механіко-математичному факультеті та факультеті прикладної математики кожний студент-магістр отримав «добре» та «відмінно».

Найнижчі показники якості успішності бакалаврів на економічному факультеті пояснюються низькою якістю успішності на напрямах підготовки «Економіка підприємства» – 65 %, «Фінанси і кредит» – 61 %. З напряму підготовки «Прикладна фізика» факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем тільки кожен п’ятий студент захистив дипломну роботу на «добре» та «відмінно».

Низькій рівень якості успішності необхідно відзначити на захисті дипломних робіт спеціалістів зі спеціальностей «Психологія» – 40 %, «Географія» – 17 % Центру заочної та вечірньої форм навчання.

Результати захисту дипломних робіт студентів, які навчалися за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр свідчать про високий рівень підготовки студентів, але слід відзначити низьку якість успішності захисту дипломних робіт зі спеціальності «Комп’ютерні системи і мережі» – 69 % факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем, спеціальності «Географія» – 50 % геолого-географічного факультету. У Центру заочної та вечірньої форм навчання з низькими показниками якості успішності захистили дипломні роботи студенти спеціальностей: «Соціологія» – 63 %, «Фінанси і кредит» – 63 %, «Інформатика» – 50 %.

312 студентів рекомендовано до вступу до аспірантури, 30 студентів захищалися іноземною мовою.

У звітах голів екзаменаційних комісій відзначається високий рівень дипломних робіт спеціалістів і магістрів, теми та зміст яких відповідають освітньо-кваліфікаційним характеристикам.

Абсолютна більшість дипломних робіт засвідчує вміння проводити самостійне наукове дослідження різних аспектів, що свідчить про широке коло наукових інтересів студентів факультетів і кафедр, які допомагали студентам зробити свій вибір. Думки обґрунтовані, використана достатня кількість наукової літератури, а також приклади з практики.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23  • 1.6.1. Якість підготовки студентів, які навчаються за рівнем вищої освіти бакалавра
  • 1.6.2. Якість підготовки студентів, які навчаються за рівнями вищої освіти спеціаліста, магістра
  • 1.6.3. Підсумки атестації студентів