Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДоповідь ректора М. В. Полякова

Доповідь ректора М. В. Полякова
Сторінка8/23
Дата конвертації07.06.2017
Розмір4.05 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

1.8. Відрахування та поновлення студентів

За 2014/2015 н. р. університет втратив 543 студенти, що становить 4 % від загального контингенту станом на 01.10.2014. Із них, за невиконання навчального плану було відраховано 368 студентів, у тому числі за державним замовленням 221 особа. Порівняно з 2013/2014 н. р. цей показник зменшився на 21 % (було відраховано 465 студентів, у тому числі за державним замовленням 290 осіб).

За формами навчання – це втрати 4 % студентів денної форми навчання, 5 % – заочної та 4 % вечірньої форми навчання.

Основні причини відрахування студентів у 2014/2015 н. р. відображено на рис. 1.24.


Рис. 1.24
За нескладання атестації у 2015 р. було відраховано 91 особу (2 % від загального випуску), у тому числі 9 осіб, яких було поновлено на навчання для повторного складання атестації.

Із числа осіб, які не склали атестацію – 41 студент за денною формою навчання, 50 студентів – за заочною. Порівняно з попереднім роком кількість студентів, які не скли атестацію, зменшилася на 5 осіб.
Кількість відрахованих за нескладання атестації у 2015 році

Рівень вищої освіти

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Вечірня форма навчання

Усього

бюждет

контракт

Усього

бюждет

контракт

Усього

бюждет

контракт

Бакалавр

21

15

6

34

8

26

0

0

0

Спеціаліст

18

16

2

10

1

9

0

0

0

Магістр

2

0

2

6

0

6

0

0

0

Усього

41

31

10

50

9

41

0

0

0

За останні три роки кількість випускників бакалаврату, які не продовжують навчання за наступним рівнем освіти, збільшується. Так, 2014 р. не продовжили навчання за денною формою 15 % (306) випускників, за заочною формою навчання відбулося збільшення прийому порівняно з випуском на 6 % (31), тобто значна частина не продовжила навчання у ДНУ. Найбільших втрат зазнали напрями підготовки за денною формою навчання – Філологія (російська) (64 %), Філологія (французька) (44 %), Менеджмент (38 %), Фінанси і кредит (33 %). Філологія (англійська) (34 %), Дизайн (33 %), Філологія (китайська) (32 %), Міжнародна економіка (29 %), Образотворче мистецтво (27 %), Соціальна робота (26 %), Системний аналіз (25 %). Найбільший відтік студентів на трьох факультетах: міжнародної економіки, української та іноземної філології та мистецтвознавства, систем та засобів масової комунікації. Найбільше студентів продовжили навчання після бакалаврату на факультетах хімічному і фізики, електроніки та комп’ютерних систем.

Протягом останніх трьох років найбільша кількість випускників бакалаврату, які не продовжують навчання за наступним рівнем освіти з таких напрямів підготовки: «Біологія», «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Видавнича справа та редагування», «Реклама та зв’язки з громадськістю», «Журналістика», «Філологія (китайська)», «Філологія (англійська)», «Українська мова та література».

1.9. Нормування робочого часу викладачів

Середній рівень навчального навантаження науково-педагогічних працівників залежить від параметрів навчальних планів, контингенту студентів та їх розподілу між напрямами/спеціальностями, потоками, групами, спеціалізаціями та підгрупами, а також від кількості ставок науково-педагогічних працівників у штатному розписі. Кількість посад науково-педагогічних працівників в університеті також визначається контингентом студентів із урахуванням галузевої специфіки, форми навчання та освітніх (освітньо-кваліфікаційних) рівнів.

Вченою радою університету було прийнято рішення про разовий перехід до максимального навчального навантаження в 600 годин. На виконання цього рішення ректор видав накази «Про навчальні плани підготовки фахівців за освітнім ступенем бакалавра набору 2015/2016 н. р.» (від 2.04.15 № 252), «Про навчальні плани підготовки фахівців за освітнім ступенем магістра набору 2015/2016 н. р.» (від 2.04.15 №2 53), «Про навчальні плани підготовки спеціалістів набору 2015/2016 н. р.», робочі навчальні плани 2-4 курсів підготовки бакалаврів, 1 курсу підготовки спеціалістів, 2 курсу підготовки спеціалістів та магістрів на 2015/2016 н. р.».

Основними причинами надмірної завантаженості викладачів є:

 недостатній попит на програми підготовки (нечисельні потоки);

 надмірна кількість спеціалізацій (нечисельні групи);

 надмірна (щодо середнього в галузі освіти) частка практичних/лабораторних занять у структурі аудиторного навантаження студента;

 недосконалість нормативних документів із формування навантаження викладачів.

На жаль, кафедри часто не хочуть розуміти, що від того, що вони лабораторну роботу чи семінарське заняття будуть проводити із вдвічі-втричі меншою кількістю студентів, кількість штатних одиниць на кафедрах не збільшиться. Удосконалення порядку формування навантаження викладачів після прийняття Закону України «Про вищу освіту», яким установлено верхню межу навчального навантаження викладача у 600 годин, є невідворотним і змінить ці підходи.

Відтак, університет буде змушений під час зміни навчальних планів і забезпеченні права студентів щодо вибору навчальних дисциплін внести зміни до структури навчального навантаження студентів (збільшивши роль самостійної роботи студентів), а також переглянути нормативи розрахунку педагогічного навантаження. Необхідність останнього кроку обумовлено також тим, що Законом про вищу освіту змінено форми здійснення освітнього процесу (навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи) і види навчальних занять (лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація).


Виконання навчального навантаження кафедрами університету
У 2014/2015 н. р. науково-педагогічними працівниками 87 кафедр університету було виконано 832084 години навчального навантаження (у 2013/2014 н. р. 858220 годин) та аудиторного навантаження 504377 годин (у 2013/2014 н. р. 474000 годин).

В університеті в структурі навчального навантаження 61 % займає аудиторне навантаження, зокрема 20 % – лекційне навантаження. Від аудиторного лекційне навантаження дорівнює третині.Найбільший відсоток аудиторного навантаження на хімічному (69 %) та на механіко-математичному (66 %), а найменші показники – на факультеті психології (48 %), що пояснюється тим, що на природничих та інженерно-технічних факультетах виконують більшу кількість лабораторних робіт.


Виконане навчальне навантаження на факультетах у 2014/2015 н. р.
Назва факультету

Всього годин

у т.ч. аудиторне навантаження

Екзамени, заліки, консультації

% від загал.кільк-ті год.

Консультації упродовж семестру

% від загал.кільк-ті год.

Індив. завдання

% від загал.кільк-ті год.

Керівництво дипломними роботами

% від загал.кільк-ті год.

Керівництво практиками

% від загал.кільк-ті год.

Аспірантура, докторантура

% від загал.кільк-ті год.

Разом аудиторне

% від загал.кільк-ті год.

Лекції

% від загал.кільк-ті год.

Практичні, семінарські

% від загал.кільк-ті год.

Лабораторні

% від загал.кільк-ті год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ФУІФМ

154061

100633

65

8916

6

91717

60

0

0

7338

5

8643

6

10454

7

12659

8

5326

3

2903

2

ІФ

33747,34

16606

49

8589

25

7917

23

100

0

3140

9

2613

8

3807

11

3132

9

1602

5

1617

5

ФСНМВ

63039

33346

53

15296

24

17080

27

970

2

4743

8

5065

8

7024

11

6616

10

1514

2

2727

4

ФТФ

69777

42306

61

19927

29

13089

19

9290

13

3628

5

3415,81

5

4919

7

7410

11

3431

5

1412

2

ФМЕ

27929

15442

55

7172

26

8075

29

195

1

1499

5

1665

6

2281

8

3573

13

1301

5

570

2

ФСЗМК

31374

17387

55

5194

17

12193

39

0

0

1581

5

2332,5

7

2262

7

4600

15

1997

6

400

1

ФП

35495

17173

48

5925

17

11248

32

0

0

2712

8

3893

11

4093

12

4310

12

1292

4

287

1

ЮФ

33388

17096

51

9069

27

8027

24

0

0

2485

7

2568

8

3699

11

4589

14

1083

3

324

1

ЕФ

62326

34970

56

14676

24

13020

21

6779

11

3939

6

5027

8

5023

8

6638,5

11

1770

3

905

1

ФФЕКС

80729

52588

65

18921

23

7817

10

25850

32

2600

3

3904

5

5292

7

7529

9

1853

2

1272

2

ХФ

30138

20755

69

5729

19

2771

9

12255

41

864

3

1368

5

1760

6

2229

7

1434

5

622

2

ФБЕМ

61019

32857

54

11888

19

11540

19

9533

16

2741

4

2869

5

4950

8

8802

14

3611

6

1780

3

ГГФ

21047

12284

58

5315

25

4380

21

2719

13

878

4

1133

5

1176

6

1688

8

2714

13

390

2

ММФ

52587

34901

66

14055

27

15025

29

5821

11

2509

5

3254

6

5088

10

3206

6

848

2

1387

3

ФПМ

46257

28627

62

10202

22

4617

10

13808

30

1732

4

2639

6

3736

8

4579

10

1688

4

636

1
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23  • 1.9. Нормування робочого часу викладачів