Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДослідження нуклеазної активності біядерних комплексів купруму(II) на основі похідних 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу

Дослідження нуклеазної активності біядерних комплексів купруму(II) на основі похідних 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу
Дата конвертації25.04.2017
Розмір18.1 Kb.

ДОСЛІДЖЕННЯ НУКЛЕАЗНОЇ АКТИВНОСТІ БІЯДЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ КУПРУМУ(II) НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ 3-(2-ПІРИДИЛ)-1,2,4-ТРИАЗОЛУКазаков-Кравченко О.С., Хоменко Д.М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул.

Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
Володимирська, 64/13;

kazakovkravchienko@mail.ru


Загальновідомо, що значна кількість біологічних процесів проходить за участі металовмісних протеїнів. Наприклад, активний центр катехолоксидази містить два іони міді. Також іони перехідних металів виступають кофакторами протеїнів (нуклеаз). Тому біядерні комплекси міді привертають увагу дослідників, як модельні сполуки для дослідження різноманітних біологічних систем. Отже, синтез таких комплексів може бути цікавим з точки зору молекулярної біології для з’ясування точної ролі іонів металів в ферментативному каталізі.
Ферме́нти або ензи́ми - органічні каталізатори білкової або РНК природи, які утворюються в живих організмах, здатних прискорювати перебіг хімічних реакцій в організмі.
Прості білки або протеїни - білки, які побудовані тільки із залишків α-амінокислот (при гідролізі розпадаються тільки на амінокислоти) та не вимагають для функціонування наявності небілкових простетичних груп.
Моле́кула (новолат. molecula, зменшувально від лат. moles - маса) - здатна до самостійного існування, електрично нейтральна частинка речовини, що має її основні хімічні властивості, які визначаються її складом та будовою.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Активний центр - особлива частина молекули ферменту, що визначає його специфічність і каталітичну активність.
Перехідні́ мета́ли (перехідні елементи) - хімічні елементи побічних підгруп I-VIII груп періодичної системи елементів.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Молекуля́рна біоло́гія - галузь біології, яка вивчає біологічні процеси на рівні біополімерів- нуклеїнових кислот і білків та їх надмолекулярних структур.

Відомо, що у порівнянні з одноядерними комплексами, біядерні комплекси міді– мають більш високу активність в процесах реплікації ДНК. З попередніх досліджень відомо, що похідні 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу, які містять в 5-му положенні азолу замісник здатний до утворення шестичленного металоциклу схильні до утворення біядерних комплексів з іонами Cu2 . Тому нами було синтезовано ряд лігандів, що задовольняли б вищезгадані умови (Рис.1).

Си́нтез - процес з'єднання або об'єднання раніше розрізнених речей або понять в ціле або набір. Термін походить від грец. σύνθεση - поєднання, приміщення разом (σύν - з, разом і θεση - стан, місце). Синтез є способом зібрати ціле з функціональних частин як антипод аналізу - способу розібрати ціле на функціональні частини.Рис.1 Схема замісників в 5-му положенні 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу.


Молекулярна та кристалічна будова комплексів на основі деяких лігандів, а саме (2-[3-(піридин-2іл)-1,2,4-триазол-5-іл]етанаміну (HL1) (Рис.2A) та 2-[5-(піразол-1іл-метил)-1,2,4-триазол-3-іл] піридину (HL2) (Рис.2B)) була досліджена методом РСА. У кристалічному стані сполуки є центросиметричними димерами, відстать Cu ... Cu становить 4 Å. Ліганд входить до складу комплексів в депротонованій формі і триазол виконує роль містка між двома металоцентрами. Кожен ліганд утворює п'яти- і шестичленний металоцикл з різними атомами міді. Координація іонами металів відбувається через азот піридинового кільця, N1 і N2 триазолу, а також через нітрогени які входять в до складу замісника в 5-му положенні триазольного циклу.


A

B


Рис.2 A) Молекулярна будова Cu2(L1)2(NO3)2; B) молекулярна будова [Cu2(L2)2(CH3OH)4]2