Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДосвід роботи Викладача інформатики вищої категорії Н. Й. Колобової Комплекс практичних робіт

Скачати 431.44 Kb.

Досвід роботи Викладача інформатики вищої категорії Н. Й. Колобової Комплекс практичних робіт
Скачати 431.44 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації07.06.2017
Розмір431.44 Kb.
  1   2   3   4   5


Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти

у Вінницькій області

Центр професійно-технічної освіти №1 м.

Ві́нниця - місто на березі Південного Бугу, адміністративний центр Вінницької області, Вінницького району, значний історичний осередок східного Поділля, сучасний економічний і культурний центр держави.

Професі́йно-техні́чна осві́та - складова системи освіти України, що є комплексом педагогічних і організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури.

Ві́нницька о́бласть - область у Центральній Україні. Населення становить 1,6 млн осіб (2016 р.).

Вінниці
Досвід роботи

Викладача інформатики вищої категорії

Н.Й. Колобової

Комплекс практичних робіт

«Використання середовища

Microsoft Office WORD 2003 »


Вінниця 2007Досвід роботи

Викладача інформатики вищої категорії

Н.Й.

Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Колобової
Комплекс практичних робіт

«Використання середовища

Microsoft Office WORD 2003 »

Анотація

Матеріали містять комплекс практичних робіт, які використовуються на уроках інформатики при вивченні теми “Текстовий редактор Word”. Особлива увага надається роботі з таблицями.

Таблиця - це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку за рядками та стовпцями.

Практичні роботи, розроблені так, щоб учні могли самостійно виконувати різні перетворювання з таблицями починаючи від простих і закінчуючи більш складними завданнями.


Для викладачів інформатики, комп’ютерної техніки

Викладач інформатики,

викладач вищої категорії _________________ Н. Й. Колобова

Рецензія

Робота містить комплекс різноманітних практичних робіт, які дозволяють ефективно вивчати і засвоювати на уроках інформатики можливості текстового редактора Microsoft Office WORD 2003, і застосовувати знання на практиці.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.

Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.Методист ЦПТО №1 м. Вінниці Т.М. Павлова

Зміст

1

Вступ

4

2

Практичні роботи

5
2.1

Практична робота №1 Текстовий процесор Microsoft Word. Системи опрацювання текстів. Завантаження текстового процесора. Система вказівок Word. Введення тексту з клавіатури

5
2.2

Практична робота №2 Введення тексту з клавіатури.

10
2.3

Практична робота №3 Редагування і форматування тексту

12
2.4

Практична робота №4 Введення і редагування таблиці за зразком

18
2.5

Практична робота №5 Використання таблиць у текстах. Створення таблиць, редагування та форматування

23
2.6

Практична робота №6 Робота з таблицями у текстовому процесорі

29
2.7

Практична робота №7 Робота з графічними об’єктами у середовищі текстового процесора. Автофігури

31
2.8

Практична робота №8 Створення власного текстового документу з використанням форматування, вставки символів, об'єктів з ClipGallery, WordArt

35
2.9

Практична робота №9 Робота з вбудованими об'єктами у середовищі ТП. Введення формул, побудова діаграм, створення структурних схем. Робота з документами зі складною структурою

36
2.10

Практична робота №10 Узагальнюючий урок з теми "ТП WORD"

40


І. Вступ.

В наш час освітяни докладають значних зусиль до перебудови процесів викладання та навчання задля підготовки учнів до життя у “суспільстві глобальної компетентності”, підґрунтям якого є інформація і технології. Стрімкий розвиток технологій спричиняє зміни у змісті праці та методах її організації, що впливає на зміну кваліфікаційних вимог до рівня спеціалістів.

Значна роль у цьому процесі відведена навчальній дисципліні “інформатика”, оскільки вміння та навички, що формуються саме при вивченні інформатики, за сучасних умов носять загально навчальний, загально інтелектуальний характер і можуть бути перенесені на вивчення інших предметів з метою створення цілісного інформаційного простору знань учнів.

Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.

Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.

Методична система вивчення інформатики в умовах розвитку сучасних інформаційних комп’ютерних технологій (ІКТ) стає гнучкою та відкритою, що проявляється у сильному впливі контексту соціального, освітнього і технологічного плану на функціонування її елементів. Програмні засоби слід розглядати як засоби для опрацювання інформаційних моделей.

Розроблений фірмою Microsoft текстовий процесор Word є найпопулярнішим засобом для створення документів, які, крім текстової інформації, можуть містити малюнки, таблиці, різноманітні символи, математичні формули тощо.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.

Він забезпечує виконання багатьох сервісних операцій: перевірка правопису різними мовами, створення документів за готовими шаблонами, автоматична корекція введеного тексту, операції верстки, характерні для типографських пакетів.

Право́пис - сукупність загальновизнаних і загальнообов'язкових правил, що встановлюють способи передання мови на письмі. Правопис охоплює орфографію та пунктуацію. Інколи терміни «орфографія» і «правопис» уживаються як тотожні.

У кожній новій версії перелік можливостей розширюється.

Важко знайти таку задачу при роботі з текстами, яку не можна було б розв’язати засобами Word. Виконуючи запропоновані практичні роботи, учні засвоюють широкі функціональні можливості текстового процесора Word, оволодівають навичками та технікою виконання таких робіт: введення, редагування та форматування текстів, створення таблиць, вставка малюнків, діаграм, формул, виконання підрахунків (автосума), тощо.

Форматува́ння (formatting) - процедура створення структур порожньої файлової системи вказаного типу - розподіл доріжок магнітного диска (дискети, твердого диска) чи іншого носія інформації (наприклад, SSD чи флеш-накопичувача) на фізичні чи логічні записи, що виконується перед першим використанням диска.


  1   2   3   4   5


Скачати 431.44 Kb.

  • Досвід роботи
  • Комплекс практичних робіт «Використання середовища Microsoft Office WORD 2003 » Анотація
  • Рецензія
  • Microsoft Office WORD 2003