Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДовідка огляд впровадження нрк у Європі приклад досвіду Польщі та Естонії

Скачати 129.26 Kb.

Довідка огляд впровадження нрк у Європі приклад досвіду Польщі та Естонії
Скачати 129.26 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір129.26 Kb.

Переклад з англійської мови

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
Огляд впровадження НРК у Європі - приклад досвіду Польщі та Естонії
Вступ
20 квітня 2012 року Міністерство освіти і науки та Міністерство соціальної політики затвердили План заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій (НРК).
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.
Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.
Національна рамка кваліфікацій - системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. Нормативно-правовий документ, прийнятий в Україні в 2011.
Планом передбачається низка заходів та етапів, які необхідно реалізувати для того, щоб ввести НРК в дію.
Процес введення, ознайомлення та інтеграції НРК у систему освіти в цілому та професійної освіти зокрема є складним, про що також свідчить і досвід інших європейських країн.
Цей огляд складено в рамках впровадження проекту Twinning "Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя", та зокрема його компоненту 2 "Підтримка стратегії впровадження НРК".
Європа є однією з частин світу, що обіймає частину материка Євразія. Площа Європи становить понад 10,5 млн км², населення - близько 730 млн осіб.
Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.
Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.
Безпере́рвне навчання (англ. Lifelong learning) - комплекс державних, приватних і громадських освітніх закладів, які забезпечують організаційну і змістовну єдність і спадкоємний зв'язок всіх ланок освіти, що забезпечують прагнення людини до самоосвіти і розвитку протягом всього життя.
У цьому документі наводиться загальний огляд впровадження НРК у Європі з прикладами досвіду Естонії та Польщі.
НРК - це засіб перекладу

Європейська рамка кваліфікацій (ЄРК) слугує засобом перекладу, який робить національні кваліфікації більш зрозумілими в інших країнах Європи, сприяє мобільності робітників та студентів між країнами та їхньому навчанню впродовж життя.


Метою ЄРК є співвіднесення національних систем кваліфікацій різних країн до однієї спільної європейської еталонної рамки. Громадяни та роботодавці зможуть використовувати ЄРК для того, щоб краще розуміти та порівнювати рівні кваліфікацій різних країн та різних систем освіти і навчання між собою.
Узгоджена європейськими установами у 2008 році ЄРК сьогодні вводиться в дію у всій Європі. Це заохочує країни зіставляти свої національні системи кваліфікацій до ЄРК таким чином, щоб усі нові кваліфікації, що вводяться з 2012 року, посилалися на відповідний рівень ЄРК. Для досягнення цієї мети у кожній країні був створений національний координаційний пункт ЄРК.
Майже усі європейські країни, що беруть участь у стратегії "Європа 2020", почали працювати над впровадженням НРК після рекомендації Європейського парламенту та Ради Європи щодо впровадження Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя1.
Усього на території Європи станом на 2008 рік - 45 незалежних країн та 6 залежних територій.
Європейський Парламент Європе́йський парла́мент (скор. Європарла́мент) - законодавчий орган Європейського Союзу, що обирається прямим голосуванням громадянами Європейського Союзу. Спільно з Радою Європейського Союзу і Європейською Комісією парламент виконує законодавчі функції в ЄС і вважається одним з найбільш потужних законодавчих органів у світі.
У цій рекомендації країнам пропонувалося прив’язати свої системи кваліфікацій до ЄРК шляхом:


 • Співвіднесення своїх рівнів кваліфікацій з ЄРК та, якщо це актуально,

 • Розроблення національних кваліфікацій у відповідності до національного законодавства та практики.

Визначення, якого дотримуються усі країни, описує НРК як "інструмент для розроблення та класифікації (наприклад, на національному або галузевому рівні) відповідно до ряду критеріїв (наприклад, з використанням дескрипторів), що застосовуються до визначених рівнів результатів навчання".2
Це визначення вочевидь є доволі простим і тому не може охопити весь діапазон широких функцій, які можуть підтримуватися класифікацією. На практиці НРК - це набагато більше, ніж просто сітка рівнів кваліфікацій, і вони зазвичай позначають політичне або стратегічне бачення щодо розвитку системи кваліфікацій, включаючи засоби для досягнення цього бачення. Відповідно, визначення надається для представлення більш широкого розуміння НРК у зв’язку з розробленням кваліфікацій та їхньою класифікацією.
Крім того, розробка національних рамок кваліфікацій у Європі також є відображенням Болонського процесу та угоди 2005 року про впровадження рамок кваліфікацій для європейської сфери вищої освіти (QF-EHEA).
Болонський процес Боло́нський проце́с - процес структурного реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у вищих навчальних закладах Європи. Його метою є створення до 2012 року європейського наукового та освітнього простору задля підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи. На сьогодні 48 європейських країн, включно з Україною, є його учасниками.
Хоча деякі країни підійшли до EHEA та ЄРК, як до окремих процесів, все більше країн сьогодні вважає рамки кваліфікацій для вищої освіти невід’ємною частиною своїх загальних національних рамок, і приймають рішення здійснювати зіставлення з ЄРК та само-сертифікацію відповідно до QF-EHEA одночасно.
Європейські рамки кваліфікацій не розвиваються у вакуумі - вони інтегровані у конкретні політичні та культурні контексти. Багато національних рамок базуються на існуючих реформах у сфері освіти та її підсистемах (зокрема у професійній освіті), завдяки яким змінюється спосіб розробки кваліфікацій, наприклад, професійних стандартів та національних рамок професійних кваліфікацій першого покоління (наприклад, у Великобританії, ПАР та Новій Зеландії).
Усвідомлюючи той факт, що впровадження НРК у країнах ЄС відбувається з різною швидкістю, знаходиться на різних етапах та охоплює різні кваліфікації, представлені нижче теми, очевидно, слід розглядати лише як основні тенденції та характерні риси у широкому національному та міжнародному контексті. Основним джерелом представленої інформації та даних є публікація Європейського центру розвитку професійної освіти (Cedefop) "Розробка національних рамок кваліфікацій у Європі".3

НРК - загальні досягнення

Європейські країни швидко просуваються у розробленні, прийнятті та впровадженні національних рамок кваліфікацій. У більшості країн вже узгодили завдання, обсяг та архітектуру своїх рамок. Станом на середину 2012 року ситуація виглядала так4: • 36 європейських країн розробляють, або вже розробили докладні НРК, що охоплюють усі типи та рівні кваліфікацій;

 • В усіх країнах для визначенні дескрипторів рівнів НРК використовують підхід на основі результатів навчання;

 • У восьми країнах розробляють, або вже розробили часткові НРК, що охоплюють обмежене коло кваліфікацій, або які складаються з окремих рамок, що діють, незалежно одна від одної. Прикладами таких країн є Чеська Республіка, Англія/Північна Ірландія та Швейцарія, де були розроблені окремі рамки для кваліфікацій вищої та професійної освіти;
  Че́хія (чеськ. Česko; лат. Tzechia), повна назва - Че́ська Респу́бліка (абревіатура ЧР, чеськ. Česká republika, абревіатура ČR), з 2016 року також використовується друга офіційна назва «Чехія» (англ. Czechia)- держава на території Європи, що межує на півночі і заході з Німеччиною, на північному сході - з Польщею, на південному сході - зі Словаччиною, на півдні - з Австрією.
  Сербія, де були розроблені окремі рамки для рівнів 1-5 та для вищої освіти; Франція, до рамки якої входять лише професійні та професійно-орієнтовані кваліфікації; Італія, Ліхтенштейн та Республіка Македонія, де рамки обмежуються лише кваліфікаціями вищої освіти;

 • 27 країн запропонували або прийняли рішення використовувати восьмирівневу рамку кваліфікацій. В інших країнах застосовуються рамки з 5, 7, 9, 10 та 12 рівнями;

 • 24 національні рамки кваліфікацій затверджені офіційно;

 • 10 країн входять у початкову фазу функціонування рамок;

 • До кінця 2012 року5 16 країн завершили зіставлення своїх рамок з ЄРК6. Очікується, що більша частина інших країн здійснять таке зіставлення протягом 2013 р.

Залучення у процес зацікавлених сторін

Надзвичайно важливим етапом для залучення зацікавлених сторін є консультації та тестування, які сприяють розвитку в них почуття відповідальності та покращують рівень довіри.

Зацікавлені сторони, зацікавлені особи, стейкхолдери (англ. Stakeholders) - фізичні і юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність.
Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
Складність та глибина цих процесів у різних країнах істотно відрізняються. Своєю ґрунтовністю відзначається німецький підхід, який передбачає широке залучення зацікавлених сторін та систематичне тестування у чотирьох секторах економіки.
Існує декілька різних способів розподілу економіки на сектори - за історичним розвитком, за гіпотезою трьох або чотирьох секторів економіки, або за належністю до державного, приватного чи неприбуткового сектору.
Те саме можна сказати про підхід, застосований у Хорватії, де було проведено більше 200 зустрічей з зацікавленими сторонами з усіх кіл суспільства. Деякі інші країни, такі, як, наприклад, Нідерланди, зосередились на технічній розробці, з відносно обмеженим прямим та активним залученням роботодавців. У випадку Голландії такий підхід врівноважується багаторазовими відкритими обговореннями, які дозволяють будь-кому надати письмові коментарі до висунутої пропозиції.
Офіційне затвердження НРК

Як вже зазначалося, швидкість та ступінь впровадження НРК значно відрізняються. Головним чином, це пояснюється різницею у правових та адміністративних системах та, водночас, відображає, у якій мірі окремі країни бажають впроваджувати ЄРК. Процес затвердження можна поділити на три основні етапи:
 1. Створення спеціальної правової бази

Країни, які застосовують цей метод, створюють для своїх рамок спеціальну правову базу, що приймається їхніми національними парламентами. Законодавство, пов'язане з НРК, було впроваджене у Бельгії, Чеській Республіці, Франції, Греції, Ірландії, Литві, Чорногорії та Великобританії.

 1. Підготовка поправок до існуючого законодавства

У деяких країнах були внесені зміни до існуючого законодавства у сфері освіти і навчання з метою відображення у ньому та сприяння ролі та відповідальності НРК. Серед таких країн були Естонія, Ісландія, Італія, Люксембург, Іспанія та Туреччина.

 1. Рішення міністерств та адміністративні накази

Ця група країн організувала свої рамки на основі міністерських рішень та наказів, пов'язавши НРК з існуючою законодавчою базою про національну систему освіти, та водночас пояснивши ролі та функції рамок.
Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.
Такий підхід застосували Кіпр, Данія, Німеччина, Латвія, Норвегія, Португалія та Швеція.
Цілі та завдання НРК

У робочому документі Європейського центру розвитку професійної освіти за 2011 рік7 особливо згадується спостереження Девіда Раффе8. У своєму дослідженні рамок кваліфікацій у ряді європейських країн Раффе дійшов до висновку, що швидке виникнення НРК безпосередньо пов'язане з їхніми очікуваними ролями та функціями на національному рівні. Порівняння різних країн свідчить, що ці національні ролі та функції значно відрізняються від країни до країни і варіюються від рамок, що мають сильну регулятивну функцію, до рамок суто описового характеру, які справляють лише опосередкований вплив. У цьому контексті Раффе визначає дві крайнощі для того, щоб виявити різницю у сприйнятті та застосуванні рамок у країнах-членах ЄС:

 1. НРК як засіб комунікації
  і/або

 2. НРК як засіб реформування
Основна ціль/функція НРК, яка вважається засобом комунікації, полягає у вдосконаленні описів існуючих кваліфікацій та покращенні використання існуючих систем, та, відповідно, досягнення більшої прозорості траєкторій освіти.
Основною метою НРК, яка вважається засобом реформування, є вдосконалення існуючої системи шляхом підсилення її внутрішньої зв'язності, актуальності та якості. Частина цієї реформи може передбачати розробку нових траєкторій та програм, або зміни у розподіленні ролей та відповідальності зацікавлених сторін.
За словами Раффе, у країнах Європи спостерігаються обидва типа рамок. Такі країни, як Хорватія, Польща та Ісландія сприймають НРК як інструмент для національних реформ, зокрема покращення зв'язності, актуальності та якості системи освіти.
Цілком інакше ставляться до НРК у деяких інших країнах, наприклад у Данії та Нідерландах, у яких наголошується, що основним завданням НРК є покращити прозорість, при цьому не впливаючи на існуюче законодавство у сфері освіти.
Наостанок Раффе наголошує, що більшість країн знаходиться посередині між цими двома крайніми позиціями.

Рівні кваліфікацій

Майже усі країни, окрім Італії та Ліхтенштейну, визначилися з кількістю рівнів своїх національних рамок. 26 з 34 країн запропонували та прийняли восьмирівневу структуру. Деякі країни чітко розуміють, що важливо працювати з тією ж кількістю рівнів, що і в ЄРК, але це не єдина та не головна причина для затвердження саме восьми рівнів. У більшості країн рішення приймалися в результаті тривалих консультацій та ретельного аналізу існуючих рівнів кваліфікацій.


Від широко визнаної восьмирівневої структури відрізняються деякі рамки “першого покоління”: у Шотландії мають 12 рівнів; в Ірландії прийняли десятирівневу структуру, а в Англії, Уельсі та Північній Ірландії — дев'ятирівневу (включаючи вхідні рівні).

Ірландія Ірла́ндія (ірл. Éire - МФА: [ˈeːrʲə], англ. Ireland), Республіка Ірландія (ірл. Poblacht na hÉireann, англ. Republic of Ireland) - держава в північно-західній Європі на 5/6 території о. Ірландія, що був поділений 1921 року.
У Словенії також запропоновано 10 рівнів. На іншому кінці шкали знаходяться Ісландія та Норвегія, у яких запропоновано рамки, що мають по 7 рівнів.
Питання

Естонія

Польща

Введення

Естонія впроваджує всеохоплюючу національну рамку кваліфікацій (ЕРК) для навчання впродовж життя, яка включає усі кваліфікації, що визнаються державою. Загальна рамка включає у себе під-рамки для кваліфікацій вищої освіти, професійної освіти і навчання, загальних кваліфікацій та професійних кваліфікацій.

Під-рамка для вищої освіти відображає принципи європейської вищої освіти.

Кваліфікації на рівні 5 НРК глибоко обговорюються, що пов'язано з підготовкою нового закону про професійну освіту, у якому йдеться про кваліфікації рівня 5 у початковій та неперервній професійній освіті.


Польська рамка кваліфікацій (ПРК) перебуває у стадії розробки в рамках широкої реформи системи кваліфікацій.

Очікується, що нова рамка складатиметься з восьми рівнів на основі результатів навчання, що застосовуватимуться до усіх типів кваліфікацій, у тому числі загальної, професійної та вищої освіти.

До введення ПРК в дію ще необхідно провести певну роботу.


Основні політичні завдання

Ця ініціатива має два основних завдання:

1.Створити інструмент для забезпечення прозорості та комунікації

2.Створити інструмент для реформування системи навчання впродовж життя з метою покращення:

Зв'язку між ринком праці та освітою;

Цілісності системи освіти;

Розуміння естонських кваліфікацій у країні та закордоном;

Критеріїв загального забезпечення якості;

Моніторингу вхідних ресурсів та попиту на навчання.
Інтегрована частина загальної освітньої реформи з переходом на описи результатів навчання. Завданням є покращення прозорості та збільшення кількості осіб, що отримують освіту або навчаються після початкової школи.

Очікується, що ПРК послужить інструментом для реформування системи професійної освіти.

На додачу та у зв'язку з ПРК впроваджується національний реєстр кваліфікацій.Залучення зацікавлених сторін

Основними залученими органами є Міністерство освіти і досліджень та Естонське агентство з питань кваліфікацій. Останній орган був створений у 2001 році з метою розроблення системи професійних кваліфікацій на основі компетентностей.

Агентство з питань кваліфікацій координує діяльність 16 професійних рад та веде реєстр професійних кваліфікацій на основі компетентностей. Крім того, воно відіграє роль національного координаційного пункту.
У 2010 році прем'єр-міністр призначив два органи, які відповідатимуть за загальну реформу польської системи кваліфікацій, у тому числі за розробку та впровадження ПРК та реєстру кваліфікацій.

 1. Міжміністерська робоча група з питань навчання впродовж життя, до складу якої входять представники відповідних міністерств, діяльність якої координується Міністерством освіти.

 2. Під-група робочої групи, Наглядова рада ПРК, до якої входять представники відповідних міністерств.
  Спостере́жна ра́да або Наглядо́ва ра́да (в інших країнах - рада директорів) - колегіальний орган, група осіб з числа інвесторів організації, які контролюють організацію. Права та обов'язки спостережної ради прописані в статуті організації.
  Наглядова рада здійснює моніторинг усіх проектів ПРК.

Пізніше були створені додаткові допоміжні органи — що було реакцією на усвідомлення недостатньо швидкого просування процесу. Такими органами є Інститут досліджень у галузі освіти та Фонд співпраці.

До цього часу соціальні партнери не залучались до процесів впровадження ПРК.Дескриптори рівнів та результати навчання

Базується на восьми рівнях, ідентичних рівням ЄРК.

Включено два типи кваліфікацій: 1. Кваліфікації формальної освіти, які присуджуються після завершення освітніх програм на усіх рівнях (загальна, професійна, вища)

 2. Професійні кваліфікації, коли особа отримує сертифікат про знання, уміння та компетентності, що вимагаються для роботи за певною професією або спеціальністю.
  Програ́ма з ви́щої осві́ти (осві́тня програ́ма) - це курс (цикл) навчання, який реалізується за допомогою навчального процесу, і після закінчення якого слухачу присвоюється кваліфікація з вищої освіти.
  Усі типи професійної освіти і навчання будуть формально пов’язані з рівнями НРК до кінця 2013 року. У 2013 році очікується прийняття нового закону про професійну освіту і навчання.

ПРК вводить дескриптори для різних цілей та з різними рівнями деталізації:

Польські універсальні дескриптори формують основу для докладної ПРК.

Польські дескриптори для під-рамок освіти і навчання, наприклад, для загальної, професійної та вищої освіти.

Польські дескриптори для галузевих рамок або для предметних областей.

Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.

Усі зазначені вище дескриптори пов’язані з дескрипторами мета-рівня ЄРК, і ідея тут полягає у введенні послідовного та взаємопов’язаного набору дескрипторів, які відповідатимуть потребам розмаїтої групи зацікавлених сторін та установ. Те, у якій мірі цей підхід зможе сприяти комунікації між різними рівнями та під-системами, можна буде зрозуміти лише шляхом тестування за допомогою рамки на практиці.

Спершу передбачалося зробити ПРК семирівневою, яка б сильно нагадувала існуючі кваліфікації та ступені у польській системі. Пізніше було прийняте рішення про введення нового рівня 5. Це дозволить більш належно розмістити академічні кваліфікації короткого циклу та професійні кваліфікації підвищеного рівня, можливо, включаючи ступінь висококваліфікованого робітника.

У професійній освіти кожний з трьох основних вимірів ЄРК - знання, уміння та компетентності (у Польщі - соціальні компетентності) - повинен бути визначений відповідно до:

Інформації

Ідей

СпівпраціІнструментів та матеріалівЗв'язок з іншими інструментами та політиками

Тісно пов’язана з політикою щодо навчання впродовж життя та визнання попереднього навчання. У вищій освіті використовуються пункти ЄКТС. У системі професійної освіти і навчання система кредитів базується на навчальному тижні і планується перехід на європейську кредитну систему для професійної освіти (ECVET).


Тісно пов’язана з підтвердженням неформального та спонтанного навчання разом з накопиченням кредитів. У довгостроковій перспективі буде впроваджуватись європейська кредитна система для професійної освіти (ECVET).

Співвіднесення з ЄРК

Естонська рамка кваліфікацій співвідноситься з ЄРК за вісьмома рівнями.

Зіставлення ПРК до ЄРК планується здійснити у 2013 р.1 Рекомендація Європейського парламенту та Ради Європи від 23 квітня 2008 р.

2 Глосарій Європейського центру розвитку професійної освіти (Cedefop) (2008 р.)

3 Робочий документ Європейського центру розвитку професійної освіти (Cedefop) "Розробка національних рамок кваліфікацій у Європі", жовтень 2012 р.

4 Робочий документ Європейського центру розвитку професійної освіти (Cedefop) "Розробка національних рамок кваліфікацій у Європі", жовтень 2011 р., стор. 8.

5 Початковим терміном (рекомендованим) впровадження НРК був 2010 рік.

6 Австрія, Бельгія, Хорватія, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія та Великобританія.

7 Робочий документ Cedefop (жовтень 2011 р.): ”Розроблення національних рамок кваліфікацій у Європі” стор. 15.

8 Девід Раффе: Національні рамки кваліфікацій в Ірландії та Шотландії: порівняльний аналіз, 2009 р.

Доступно он-лайн за посиланням: http://www.ces.ed.ac.uk/PDF Files/NQF_ECER_2009.pdfКаталог: img -> zstored -> files
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія класи
files -> Пояснювальна записка Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
files -> Про затвердження Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексної програми художньо-естетичного виховання
files -> Ю. В. Рібцун корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення програмно-методичний комплекс Київ 2012


Скачати 129.26 Kb.

 • Міністерство освіти
 • НРК - це засіб перекладу
 • НРК - загальні досягнення
 • Залучення у процес зацікавлених сторін
 • Офіційне затвердження НРК
 • Створення спеціальної правової бази
 • Підготовка поправок до існуючого законодавства
 • Рішення міністерств та адміністративні накази Ця група країн організувала свої рамки на основі міністерських рішень та наказів, повязавши НРК з існуючою законодавчою базою
 • НРК як засіб комунікації і/або НРК як засіб реформування
 • Питання Естонія Польща Введення
 • Основні політичні завдання
 • Залучення зацікавлених сторін
 • Дескриптори рівнів та результати навчання
 • Звязок з іншими інструментами та політиками