Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДовідка щодо невиконання зобов’язань за укладеними договорами станом на року

Скачати 85.86 Kb.

Довідка щодо невиконання зобов’язань за укладеними договорами станом на року
Скачати 85.86 Kb.
Дата конвертації 25.03.2017
Розмір 85.86 Kb.
Тип ДовідкаПЛАН
виконання заходу впливу щодо дотримання вимог до розміру власного капіталу
Товариства з обмеженою відповідальністю

_______________________________ ”
КИЇВ

____________ 2016 року

ЗМІСТ


 1. Загальна інформація про фінансову компанію «__________________».

  Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії. 2. Аналіз портфелю фінансової компанії «______» у 201_ році.

 3. Інформація про фінансовий стан фінансової компанії «_________» на __.__.201_.

 4. Заходи з виконання заходу впливу щодо дотримання вимог до розміру власного капіталу фінансової компанії «__________».

 5. Контроль виконання плану виконання заходу впливу щодо дотримання вимог до розміру власного капіталу фінансової компанії «_____________».

Додатки:

1. Інформація про структуру та стан ліквідності активів фінансової компанії «__________________________________».

2. Інформація про структуру зобов’язань фінансової компанії «______».

3. Довідка щодо невиконання зобов’язань за укладеними договорами

станом на __._____.2016 року.
4. Щомісячне співвідношення доходів та видатків фінансової компанії «______________».

5. Структура запланованих видатків за укладеними договорами

_____________-___________________ 2016 року.
6. Помісячні планові надходження за укладеними договорами «______________».

І. Загальна інформація про фінансову компанію «______________»
Товариство з обмеженою відповідальністю “___________” (далі – ТОВ «_____________») працює на ринку фінансових послуг з 20__ року.

Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.

Товариство здійснює діяльність на підставі Свідоцтва про внесення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ виданого Нацкомфінпослуг ___________________________________________.

Зазначені в Додатку до Свідоцтва види діяльності є виключним видом діяльності фінансової компанії, а саме:

надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

фінансовий лізинг;

факторинг;

надання поручительств;

надання гарантій;

надання позик;

залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів.

Фінансові активи - частина активів підприємства, яка являє собою фінансові ресурси: грошові кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу.

Фіна́нсовий креди́т - кошти, що надаються банком-резидентом або нерезидентом, кваліфікованим як банківська установа згідно з законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають статус небанківських фінансових установ, згідно з відповідним законодавством у позику юридичній або фізичній особі на визначений строк, для цільового використання та під процент.

Цінні папери Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

Станом на _____ керівником фінансової компанії є ___________________, головним бухгалтером ___________________________.

Власниками істотної участі фінансової компанії є: _______________________________

_______________________________

_______________________________.


II. Аналіз структури портфеля фінансової компанії «__________» у 2015 році.
За підсумками 2015 року фінансовою компанією було укладено __________ договорів, на загальну суму ___ млн. грн.

В тому числі окремо за кожною фінансовою послугою:

надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів______ шт. _____млн.грн

фінансовий лізинг_________ шт.__________млн.грн

факторинг_________ шт.__________млн.грн

надання поручительств_________ шт.__________млн.грн

надання гарантій_________ шт.__________млн.грн

надання позик_________ шт.__________млн.грн

залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення_________ шт.__________млн.грн

операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів_________ шт.__________млн.грн.


Фінансовою компанією «_______» в 2015 році у порівнянні з 2014 роком зменшено кількість укладених договорів, що не дозволило в повному обсязі виконувати взяті зобовязання.
III. Інформація про фінансовий стан фінансової установи «______» на 01.___.2016.
У 2016 році фінансовою компанією «________» було проведено ретельний аналіз показників діяльності компанії.


 1. Щодо активів фінансової компанії зазначимо таке.

На протязі 2015 року у банківських установ, в яких були розміщені поточні кошти компанії, знижено кредитний рейтинг за національною шкалою, деяких була введена тимчасова адміністрація, і як наслідок – частина «заморожених» грошових коштів компанії в даних банках стала дорівнювати ________.

Рейтинг (від англ. «rating» - оцінка) є процедурою оцінки особи, підриємства або держави. В банківській справі рейтинг рівнозначний оцінці платоспроможності боржника. Для надання такої оцінки використовуються певні показники, які розраховуються за допомогою власних критеріїв банку («надання внутрішньо-банківських рейтингів»; див. підхід IRB «Базель ІІ»)

Станом на 01.__.2016 фінансова компанія «______________» має рахунки в наступних банківських установах:

ПАТ ____________________,

ПАТ ____________________.

Керівництво компанії чітко розуміє, що для надійності та збереження коштів необхідно переглянути перелік банків – партнерів, та співпрацювати з тими, що мають кредитний рейтинг інвестиційного рівня не нижче АА- за національною рейтинговою шкалою.

Гроші Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

Національна рейтингова шкала (англ. National Rating Scale) - шкала, поділена на визначені групи рівнів та рівні, кожен з яких характеризує здатність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за своїми борговими зобов'язаннями, а також його платоспроможність.


Балансова вартість основних засобів фінансової компанії «______» складає ________ тис. грн.

Нерухоме та рухоме майно представлене ________ об’єктами нерухомості та ___ транспортними засобами.

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.

Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.

Рухоме майно - майно, відмінне від нерухомого майна; яке можна вільно переміщувати в просторі без заподіяння йому шкоди. До рухомого майна належать також гроші, валютні цінності, цінні папери, майнові права та обов'язки.

Проте, оцінка вартості об’єктів нерухомого майна не проводилася більше року.

Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.


Дебіторська заборгованість станом на 01.___.2016 становить _______ млн.грн., з якої 50 % складають суми менше ______ грн. Заборгованість фінансової компанії «________» проаналізована в розрізі контрагентів та має тенденцію до зменшення за рахунок стягнення боргів та списанню по сумам, термін позовної давності яких минув. Таким чином, очікувана «ліквідна вартість» дебіторської заборгованості зменшиться та буде становити на __.__.

Стягнення (повернення) боргів (також інкасування боргів) - процедура, що включає в себе два етапи: досудовий та судовий.

Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання (Accounts Receivable) - суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.

2016 року від 20 до 25 відсотків активів Товариства.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 01.___.2016 становить ____ тис. грн.
Існуючий дисбаланс активів фінансова компанія «________» має намір скоригувати до кінця 2016 року.


 1. Щодо власного капіталу фінансової компанії «______» зазначимо таке.

Власний капітал Товариства має наступну структуру: • Статутний капітал - _______ млн. грн.,

 • Резервний капітал - ________млн. грн.,

 • Нерозподілений прибуток _________ млн. грн.

Власний капітал фінансової компанії становить _______ млн.грн..
 1. Зобов’язання фінансової компанії «_________».

Станом на 01.03.2016 кредиторська заборгованість складає _________ тис.

Кредиторська заборгованість - це заборгованість підприємства іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства існують зобов'язання її погашення в певний строк.

грн., з якої: • поточна – _________ тис.грн,

 • прострочена – _________ тис. грн.

Вищевказана кредиторська заборгованість є заборгованістю за:

отриманими позиками та допомогами – ___________ тис. грн.;

отриманими послугами та обладнанням – ___________ тис. грн.;


Фінансова компанія «________», чітко розуміє, що зменшення розміру кредиторської заборгованості прямо впливає на фактичну платоспроможність.
Крім наявності кредиторської заборгованості, існують порушення інших фінансових показників, обов’язкових для виконання в діяльності фінансової компанії, а саме:
1. Недостатня величина сформованого резервного капіталу.

Величина резервного капіталу станом на 01.03.2016 складає ______ тис. грн., в той час як нормативне значення цього показника, при зареєстрованому статутному капіталі має становити ______ тис. грн.


Таким чином, резервний капітал фінансової компанії «________» на 01.03.2016 сформований не у повному обсязі – лише ____ % від потреби; дефіцит коштів складає ________ тис. грн.
2. Недостатня величина вартості чистих активів товариства (стаття 144 Цивільного кодексу України").

Резе́рвний капіта́л (англ. Capital Reserves) - частина власного акціонерного капіталу, який не належить ні до оплаченого акціонерного капіталу, ні до нерозподіленого прибутку і включає такі статті, як

Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.

Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.

Станом на 01.__.2016 величина вартості чистих активів товариства складає _______ тис.грн. Таким чином, дефіцит величини вартості чистих активів складає _____ тис. грн.


IV. Заходи з відновлення фінансової стабільності фінансової компанії «____________________________».
Для приведення власного капіталу фінансової компанії «________» у відповідність до встановлених законодавством вимог, а також підвищення рівня платоспроможності, необхідно протягом ______ кварталів 2016 року провести заходи з відновлення фінансової стабільності «__________», для вирішення таких завдань:


 1. Забезпечення фінансової стійкості шляхом збалансування структури активів та зобов’язань, оптимізація доходної та витратної частини господарської діяльності;

 2. Забезпечення фінансової надійності компанії, ліквідація простроченої кредиторської заборгованості та своєчасне виконання поточних зобов’язань.


Для виконання заходу впливу щодо дотримання вимог до розміру власного капіталу фінансової установи «__________» за період ______.2016 по _________.2016 необхідно здійснити ряд заходів:Показник

Період

відхилення

план

факт

1.докапіталізація статутного капіталу


1.1 після проведення Загальних Зборів учасників, шляхом внесення грошових коштів з подальшим розміщеням на рахунках в комерційних банках


2.дебіторська заборгованість


2.1 зменшення дебіторської заборгованості шляхом проведення самостійної роботи із боржниками та поступового списання безнадійної заборгованості, термін позовної давності якої минув


3.основні засоби


3.1 проведення незалежної оцінки нерухомості для визначення її ринкової справедливої вартості


3.2 продаж непрофільних активів з подальшою акумуляцією отриманих коштів у ліквідних активах


4.Кредиторська заборгованість


4.1.реструктуризація кредиторської заборгованост


4.2 погашення кредиторської заборгованості


5.витрати на провадження господарської діяльності


5.1 зменшення витрат на здійснення поточної діяльності.
V. Контроль виконання плану виконання заходу впливу щодо дотримання вимог до розміру власного капіталу фінансової компанії «_________».
В результаті реалізації в період з _____.2016 по _______.2016 запланованих заходів на _______.2016 року фінансовий стан та платоспроможність фінансової компанії «______________» повинні відновиться на рівні таких показників:


 1. Повна ліквідація простроченої кредиторської заборгованості, зафіксованої в тому числі станом на 01.__.2016 у цьому документі.
 1. Своєчасні постійні розрахунки з погашення поточної кредиторської заборгованості, недопущення переходу поточної заборгованості в прострочену.
 1. Приведення власного капіталу фінансової установи до розміру встановленого законодавством.

Керівник фінансової компанії

«_________» ___________
Власники істотної участі фінансової компанії

«_________»: ___________

___________

___________

___________
Скачати 85.86 Kb.

2021