Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДругі академічні читання, присвячені пам’яті професора г. І. Волинки «філософія, наука І освіта»

Скачати 62.88 Kb.

Другі академічні читання, присвячені пам’яті професора г. І. Волинки «філософія, наука І освіта»
Скачати 62.88 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір62.88 Kb.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

кафедра філософії Факультету філософської освіти і науки

25-26 квітня 2017 року

проводитьДРУГІ АКАДЕМІЧНІ ЧИТАННЯ,

ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА Г. І. ВОЛИНКИ

«ФІЛОСОФІЯ, НАУКА І ОСВІТА»
До участі у читаннях запрошуються науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.Напрями роботи читань:

 1. Філософська складова університетської освіти і науки.

 2. Історія філософії у світовій духовній культурі.

  Духо́вна культу́ра - складова культури, що охоплює мистецтво та філософію. 3. Гуманітарні парадигми науки.

 4. Соціально-філософські проблеми сучасного світу.

 5. Сучасні концепцій філософії освіти: становлення та проблематика.

 6. Етика, естетика та культурологія у контексті сучасного філософського дискурсу.

 7. Актуальні проблеми сучасного релігієзнавства.


Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська.

Форма проведення читань: очна та дистанційна.

Матеріали читань будуть видані окремим збірником; наукові статті друкуватимуться у фаховому «Науковому часописі НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія».
Умови участі у читаннях:

Для участі у читаннях прохання подавати матеріали до Оргкомітету на е-mail: philconf2017@ukr.net 1. До 10 квітня 2017 р. (включно) подати заявку, де вказати прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду, поштову адресу, e-mail, телефон (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника Читань та має містити у другий частині слово «Заявка» (наприклад, Павленко_О.М.

  Наукові ступені і вчені звання - кваліфікаційна система в науковій та науково-педагогічній діяльності, державне визнання рівня кваліфікації вченого, що є критеріями ранжування наукових і науково-педагогічних працівників.

  Науковий ступінь (учений ступінь, академічний ступінь, титул) - ступінь кваліфікаційної системи в науці, що дозволяє ранжувати наукових діячів і науково-педагогічних працівників у певній галузі знання на окремих етапах академічної кар'єри.

  _Заявка).

 2. Тези виступів українською, російською або англійською мовою (5.

  Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.

  000 або 7.500 знаків з прогалинами); наукові статті (до 20.000 знаків).

 3. Оргвнесок становить 100 грн. і використовується на покриття витрат, пов’язаних з виданням програми та друком матеріалів конференції. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на Читаннях (проїзд, проживання тощо) здійснюється учасниками власним коштом, або за рахунок організації, що відряджає.

 4. Реквізити для перерахування коштів: член оргкомітету Мілютенко Аліна Вікторівна № картки ПАТ КБ Приватбанк 4149 4978 5511 9196. Контактні телефони: (044) 486-30-78; 380 95-332-22-66; 380734652702.

 5. Пакет документів в електронному вигляді: тези та заявка (MS Word 2003 – 2010), чек про сплату (відсканована копія).

Відповідальний секретар читань – к. філос. н., доц. Глушко Тетяна Петрівна (066) 270-86-33.
Вимоги до тез доповіді:

 • Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007, 2010 у вигляді файлу з розширенням *.

  Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.

  Microsoft Word Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».

  doc або *.docx; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

 • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрям Читань відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); навчальний заклад, навчально-дослідний інститут, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

 • Сторінки не нумеруються.

 • Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника Читань (наприклад, Павленко_О.М._тези)

 • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 89].

В межах конференції планується проведення науково-практичного семінару «Філософія в освіті дітей і дорослих», організованого спільно з Національним Центром «Мала Академія Наук України»для викладачів курсів з методики викладання філософії у ВНЗ, методистів, вчителів, студентів та усіх зацікавлених осіб.

Під час роботи семінару планується презентація видання учнівських есе з філософії за результатами проведення І-ІІІ Всеукраїнської олімпіади з філософії для школярів (2014-2016 рр.), а також міні-тренінг для учителів «Як навчати і навчатися філософуванню?»

Захід розпочнеться 26 квітня о 10.00, ауд.3-4.

Контактна особа – Адаменко Надія Богданівна (067-164-88-09).

Для участі у семінарі потрібно надіслати електронну заявку до 10 квітня 2017 р. на адресу adamenkonb@ukr.net, зазначивши прізвище, ім’я, по-батькові, посаду учасника, тему доповіді, номер мобільного телефону.

Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.


ВИМОГИ (2017 р.)

до матеріалів фахового наукового видання

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова.Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія”

Вимоги до статті:

Стаття має бути структурована і, відповідно до останніх вимог ДАК України, містити такі елементи: формулювання проблеми у загальному вигляді; аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновок і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Стаття супроводжується: 1) рецензією доктора наук;

Доктор наук До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.

2) супровідним листом від організації, де працює автор; 3) відомостями про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, науковий ступінь та вчене звання, коло наукових інтересів, посада, місце роботи, службова адреса, адреса електронної пошти, службовий і домашній номери телефонів);

Електронна пошта Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

4) електронним носієм інформації (дискета або диск), на якому розміщуються дві копії вищезазначених матеріалів (стаття, анотації, відомості про авторів).Обсяг статті має бути в межах до 20 тис. знаків (0,5 др.ак.).

Стаття готується у текстовому редакторі MicrosoftWord у такому порядку: 1) індекс УДК (правий верхній кут, жирний шрифт); 2) ініціали, прізвище автора (авторів) (правий верхній кут, курсив, жирний шрифт); 3) місце роботи, електронна адреса авторів; 4) назва статті (посередині, великими літерами, жирний шрифт);

Велика літера (заголовна буква) - термін у галузі поліграфічного оформлення і виконання видань та орфографії. Визначає розмір і форму літери.

(між місцем роботи і назвою один інтервал); 5) текст; 6) література; 7) анотація мовою статті, н-д, українською 700 знаків (повинна бути змістовною, а не декларативною, містити мету і аналіз публікацій); (між назвою статті і анотацією один інтервал); 6) після анотації ключові слова 10-12 (ключові слова жирним шрифтом, самі слова звичайним); 7) зміст анотації і ключові слова російською мовою.

Ключове́ сло́во - слово, або сталий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту.

Росі́йська мова (рос. русский язык) - слов'янська мова, належить до групи східнослов'янських мов разом з українською та білоруською мовами; одна з шести офіційних мов ООН.

Якщо мова статті російська, тоді зміст і ключові слова українською мовою. 8) зміст анотації і ключові слова англійською мовою. Має починатися прізвищем автора (без імені) та назвою статті латиною (жирний шрифт).

Англійська належить до тих мов, що має найширший словниковий запас: (близько 250 тис. різних слів; Оксфордський словник англійської мови нараховує близько 600 тис. слів, а Словник Вебстера - 475 тис., але серед них велика частка архаїчних слів та величезний об'єм технічних термінів).

Прізвище англійською мовою конвертувати через стандарти транслітерації.

Також це мова, яку знають найбільше людей як другу (нерідну) : (від 250 млн до 350 млн людей).Оформлення статті: 1) Поля: зверху, знизу, зліва, справа – 2 см.; 2) Шрифт – Times New Roman, розмір 14 пт., міжрядковий інтервал – 1,5; 3) при цитуванні – кінцеві посилання (в тексті посилання оформити наступним чином: [1, с. 50];4) використання таблиць, малюнків і схем небажане.

Оформлення списку літератури: 1) Список літератури подається відповідно до порядку посилання, згідно останніх вимог ДАК України; 2) Слово література розташовується через інтервал після тексту, посередині, курсивом, жирним шрифтом; 3) Джерела розташовуються у стовпчик.

Оплата публікації здійснюється у розмірі 45 грн. за 1 стор. тексту (2 тис. знаків).Редколегія залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають цим вимогам.
Адреса оргкомітету Читань:

кафедра філософії, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

вул. Тургенівська 8-14, ауд. 3-13

м. Київ, Україна 01054Контактні телефони:

(044) 486-30-78– кафедра філософії.

(067) 707-77-83 – завідувач кафедри, д.

Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.

філос.н., проф. Мозгова Наталія Григорівна

(066) 270-86-33 – відповід. секретар, к.філос.н., доц. Глушко Тетяна ПетрівнаРеквізити для перерахування коштів: член оргкомітету Мілютенко Аліна Вікторівна № картки ПАТ КБ Приватбанк 4149 4978 5511 9196. Контактні телефони: (044) 486-30-78; 380 95-332-22-66; 380734652702.

ОРГКОМІТЕТ


Скачати 62.88 Kb.

 • 25-26 квітня 2017 року
 • Напрями роботи читань: Філософська складова університетської освіти і науки. Історія філософії у світовій духовній культурі
 • Офіційні мови конференції
 • Умови участі у читаннях
 • Реквізити для перерахування коштів: член оргкомітету Мілютенко Аліна Вікторівна № картки ПАТ КБ Приватбанк 4149 4978 5511 9196
 • Вимоги до тез доповіді: Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word
 • «Філософія в освіті дітей і дорослих»
 • 26 квітня о 10.00, ауд.3-4.
 • ВИМОГИ (2017 р.) до матеріалів фахового наукового видання
 • Стаття супроводжується
 • Стаття готується
 • Оформлення списку літератури
 • Оплата публікації
 • Адреса оргкомітету Читань
 • Контактні телефони